КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

УХВАЛА

____________________________________________________________________________________________________________________

справа № 947/2800/21

провадження № 2/947/1600/21

УХВАЛА

05.11.2021 року м. Одеса

Київський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді Літвінової І.А.,

секретар судового засідання - Поведьонков І.А.,

вирішуючи процесуальні питання щодо клопотань (вхід. № 56514/21-ВХ), (вхід. № 56517/21-ВХ), поданих позивачем у цивільній справі № 947/2800/21 за позовом ОСОБА_1 до Державного закладу Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій ім. В.П. Чкалова , третя особа - Профспілковий комітет первинної профспілкової організації Державного закладу Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій ім. В.П. Чкалова , про поновлення на роботі,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Київського районного суду м. Одеси знаходиться цивільна справа № 947/2800/21 за позовом ОСОБА_1 до Державного закладу Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій ім. В.П. Чкалова , третя особа - Профспілковий комітет первинної профспілкової організації Державного закладу Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій ім. В.П. Чкалова , про поновлення на роботі.

Провадження у справі відкрито ухвалою судді від 12.04.2021 року. Розгляд справи вирішено провести в порядку спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні з викликом учасників справи.

05.05.2021 року від представника відповідача адвоката Лісовської М.М. надійшов відзив на позовну заяву, в якому сторона позивача просить повністю відмовити позивачу у задоволенні позову.

20.05.2021 року від позивача ОСОБА_1 надійшла відповідь на відзив.

В ході судового засідання 26.05.2021 року до участі у справі третьою особою залучено Профспілковий комітет первинної профспілкової організації Державного закладу Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій ім. В.П. Чкалова . 29.06.2021 року третя особа надала свій відзив на позов, в якому підтримує позицію відповідача та просить відмовити позивачу у задоволенні позовних вимог.

В подальшому від позивача ОСОБА_1 надійшло клопотання (вхід. № 32232/21-ВХ від 15.06.2021 року), за результатами розгляду якого, винесено ухвалу про повернення клопотання заявнику без розгляду.

Однак, 20.10.2021 року через канцелярію суду від позивача ОСОБА_1 надійшли клопотання (вхід. № 56514/21-ВХ), (вхід. № 56517/21-ВХ), із змісту яких можна зрозуміти, що спрямовані вони на одержання позивачем за допомогою суду певних письмових доказів та інформації.

В судовому засіданні позивач підтримав надані клопотання.

Представник відповідача в свою чергу зауважила, що зміст клопотання й вимоги позивача є незрозумілими та необґрунтованими, не дотримані форма та порядок звернення з такими клопотаннями до суду, порушені процесуальні строки.

Вирішуючи процесуальні питання щодо клопотань (вхід. № 56514/21-ВХ), (вхід. № 56517/21-ВХ), поданих позивачем у цивільній справі № 947/2800/21 суд керується та враховує наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 ЦПК України , здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

Згідно з п. 4 ч. 5 ст. 12 ЦПК України суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим кодексом.

Вимоги щодо подання письмових доказів містяться у статтях 83 , 95 ЦПК України , де зазначено, якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу. У випадку визнання поважними причин неподання учасником справи доказів у встановлений законом строк суд може встановити додатковий строк для подання вказаних доказів. Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї. Копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними. Докази, які не додані до позовної заяви чи до відзиву на неї, якщо інше не передбачено Цивільним процесуальним кодексом України , подаються через канцелярію суду, з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи або в судовому засіданні з клопотанням про їх приєднання до матеріалів справи.

Учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви .

Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні повинно бути зазначено : який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

Однак, в порушення зазначених вимог позивач ОСОБА_1 , звертаючись із зазначеними клопотаннями з пропуском строку, не обґрунтував неможливість подання клопотання у встановлений строк й не зазначив причини пропуску. Крім того, в клопотаннях не зазначено обставини, які можуть підтвердити докази, або аргументи, які вони можуть спростувати; підстави, з яких випливає, що ці докази має відповідна особа; вжиті позивачем заходи для отримання цих доказів самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цих доказів.

Слід зазначити, що порядок надання доказів та їх витребування роз`яснювався позивачу в ухвалі про відкриття провадження у справі від 12.04.2021 року та в ухвалі від 13.10.2021 року. Крім того, безпосередньо в судовому засіданні позивач під особистий підпис ознайомлений з правами, обов`язками та загальними положеннями цивільного процесу. Суд неодноразово роз`яснював позивачу можливість звернутися за отриманням безоплатної правової допомоги.

Частиною 1 статті 13 ЦПК України передбачено, що суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу , в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Згідно з ч. 1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 6 ст. 81 ЦПК України доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Згідно з ч. 1 ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до п. 6 постанови Пленуму Верховного Суду України від 18.12.2009 №14 Про судове рішення у цивільній справі , враховуючи принцип безпосередності судового розгляду, рішення може бути обґрунтоване лише доказами, одержаними у визначеному законом порядку та дослідженими в судовому засіданні.

У рішенні Європейського суду з прав людини в справі Ващенко проти України (Заява № 26864/03) від 26 червня 2008 року зазначено, що принцип змагальності полягає в тому, що суд уважно досліджує зауваження заявника, виходячи з сукупності наявних матеріалів в тій мірі, в якій він є повноважним вивчати заявлені скарги. Отже, у суду відсутні повноваження на вихід за межі принципу диспозитивності і змагальності та збирання доказів на користь однієї із зацікавлених сторін.

Сторони не були обмежені у надані суду доказів та реалізації принципу змагальності.

У відповідності до ст. 44 ЦПК України учасники судового процесу та їхні представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається. Залежно від конкретних обставин суд може визнати зловживанням процесуальними правами дії, що суперечать завданню цивільного судочинства, зокрема: 1) подання скарги на судове рішення, яке не підлягає оскарженню, не є чинним або дія якого закінчилася (вичерпана), подання клопотання (заяви) для вирішення питання, яке вже вирішено судом, за відсутності інших підстав або нових обставин, заявлення завідомо безпідставного відводу або вчинення інших аналогічних дій, що спрямовані на безпідставне затягування чи перешкоджання розгляду справи чи виконання судового рішення. Якщо подання скарги, заяви, клопотання визнається зловживанням процесуальними правами, суд з урахуванням обставин справи має право залишити без розгляду або повернути скаргу, заяву, клопотання (ч. 1, п.1 ч. 2, ч. 3).

Згідно з ч. 4 ст. 117 ЦПК України, суд, встановивши, що заяву про забезпечення доказів подано без додержання вимог цієї статті, повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу.

Клопотання позивача ОСОБА_1 не відповідають як спеціальним так і загальним вимогам, які передбачені статтею 183 ЦПК України до письмових заяв, клопотання, заперечень.

У ч. 4 ст. 183 ЦПК України зазначено, що суд, встановивши, що письмову заяву (клопотання, заперечення) подано без додержання вимог частини першої або другої цієї статті, повертає її заявнику без розгляду.

Керуючись, ст.ст. 12, 13, 76, 81, 83, 85, ч. 4 ст. 117, ч. 4 ст. 183 Цивільного-процесуального Кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання (вхід. № 56514/21-ВХ) та (вхід. № 56517/21-ВХ), подані позивачем у цивільній справі № 947/2800/21 за позовом ОСОБА_1 до Державного закладу Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій ім. Чкалова", третя особа - Профспілковий комітет первинної

профспілкової організації Державного закладу Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій ім. В.П. Чкалова про поновлення на роботі - повернути заявнику без розгляду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення суду протягом п`ятнадцяти днів з дня одержання повної ухвали.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

З текстом ухвали можна ознайомитись за веб-адресою: www.reyestr.court.gov.ua . Отримувати інформацію щодо справи учасники справи можуть на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет. Веб-адреса сторінки: http://ki.od.court.gov.uа.

Суддя Літвінова І. А.

Дата ухвалення рішення 05.11.2021
Зареєстровано 07.11.2021
Оприлюднено 08.11.2021

Судовий реєстр по справі 947/2800/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 22.12.2021 Київський районний суд м. Одеси Цивільне
Рішення від 22.12.2021 Київський районний суд м. Одеси Цивільне
Ухвала від 05.11.2021 Київський районний суд м. Одеси Цивільне
Ухвала від 20.10.2021 Київський районний суд м. Одеси Цивільне
Ухвала від 13.10.2021 Київський районний суд м. Одеси Цивільне
Ухвала від 13.10.2021 Київський районний суд м. Одеси Цивільне
Ухвала від 12.04.2021 Київський районний суд м. Одеси Цивільне
Ухвала від 08.02.2021 Київський районний суд м. Одеси Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону