ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

РІШЕННЯ

Справа № 462/4348/21

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2021 року головуючий суддя Залізничного районного суду м. Львова Бориславський Ю.Л. розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження в приміщенні суду у м. Львові цивільну справу за позовною заявою Акціонерного товариства Акціонерний Банк Радабанк до ОСОБА_1 про стягнення грошових коштів,

в с т а н о в и в :

акціонерне товариство АБ РАДАБАНК звернулось до суду із позовом, у якому просить стягнути із ОСОБА_1 заборгованість, яка станом на 07.06.2021 р. по ліміту овердрафту №128419/ФКР510/0 від 07.11.2019 року, встановленого на платіжну карту, відповідно до заяви на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб №969919/Z03/31 від 19.08/.2019 року у загальній сумі 7 483 грн. 93 коп., що складається із: простроченої заборгованості по ліміту овердрафту - 4997,95 грн., простроченої заборгованості по нарахованим процентам - 2485,98 грн., а також витрати по сплаті судового збору в сумі 2270 гривень. Свої позовні вимоги мотивує тим, що відповідачем порушено договірні зобов`язання в частині своєчасного повернення кредиту та сплати відсотків за його користування, що є предметом позовних вимог.

Ухвалою Залізничного районного суду м. Львова від 05.08.2021 року відкрито провадження у справі розгляд справи вирішено проводити в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення /виклику/ сторін. Відповідачу встановлено п`ятнадцятиденний строк для подання відзиву на позовну заяву.

Ухвалою Залізничного районного суду м. Львова від 05.10.2021 року з метою недопущення порушення прав відповідача щодо належного повідомлення про розгляд справи продовжено строк розгляду справи на термін не більше тридцяти днів.

Судом вжито заходів для забезпечення дотримання прав відповідача щодо належного повідомлення про розгляд справи судом, зокрема, двічі скеровано за адресою місця реєстрації відповідача поштове відправлення та розміщено оголошення на веб-сторінці Залізничного районного суду м. Львова в мережі Інтернет на офіційному веб-порталі судової влади України, яким суд повідомив сторін про те, що у провадженні суду перебуває дана справа та роз`яснено зміст ст. 178, 193 ЦПК України.

Скероване відповідачу 10.09.2021 року поштове відправлення повернуто за закінченням терміну зберігання відділенням пошти до суду 13.10.2021 року. Скероване відповідачу повторно поштове відправлення до суду станом на 10.11.2021 року не повернуто, із відомостей з офіційного веб-сайту Укрпошти вбачається, що дане повідомлення не вручене під час доставки через інші причини.

Сторони у встановлений строк клопотань про продовження процесуальних строків суду не подали.

Відповідач не надав суду відзив на позовну заяву, поважних причин такого суду не повідомив.

У матеріалах справи відсутні клопотання сторін про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням /викликом/ сторін.

Враховуючи наведене, відповідно до ч.8 ст. 178 та ч.5 ст. 279 ЦПК України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 247 ЦПК України в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Розглянувши справу в порядку спрощеного провадження, без виклику сторін, вивчивши зібрані по справі докази, з`ясувавши дійсні обставини справи, суд приходить до переконання, що позов підлягає до задоволення з наступних підстав.

Із змісту ст. 12 ЦПК України вбачається, що цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 11 ЦК України визначено, що підставами виникнення цивільних прав і обов`язків є у тому числі договори та інші правочини.

Із змісту ст. 627 ЦК України вбачається, що відповідно до ст. 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Відповідно до частин першої, другої статті 207 ЦК України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).

За змістом статей 626, 628 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Частиною першою статті 638 ЦК України встановлено, що істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Судом встановлено, що 08.11.2019 року між АТ "АБ "РАДАБАНК" та ОСОБА_1 шляхом акцептування банком пропозиції клієнта, було укладено договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб по ліміту овердрафту №128419/ФКР510/0, встановленого на платіжну карту, відповідно до заяви на приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № 969919/Z03/31 від 19.08.2019 року, на виконання умов якого банк відкрив відповідачу карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 надано кредит у формі овердрафту з лімітом в сумі 5000 грн. на споживчі кредити з датою погашення ліміту овердрафту 01.07.2020 року на платіжну картку міжнародних платіжних систем на наступних умовах: процентна ставка за користування овердрафтом встановлюється в розмірі 0,01% річних у перші 30 днів користування овердрафтом та 38% річних, починаючи з 31-го дня користування (з 03.03.2020 року процентну ставку збільшено до 42%).

Крім цього, до матеріалів справи долучено копію паспорта споживчого кредиту овердрафт для клієнтів, які обслуговуються в рамках зарплатних проектів банку, та власників пенсійних карток АТ "АБ "РАДАБАНК" , який підписано відповідачем особисто, де визначено суму ліміту, строк кредитування, процентну ставку, відсотки річних, комісію за збільшення заборгованості за овердрафтом, інші умови користування кредитом.

акціонерне товариство АБ РАДАБАНК свої зобов`язання за договором виконало в повному обсязі, а саме надало відповідачу кредит у розмірі, відповідно до умов договору, що підтверджується випискою з особового рахунку відповідача.

Відповідач не надавав своєчасно банку грошові кошти для погашення заборгованості за кредитом, процентами, а також іншими витратами відповідно до умов договору, що має відображення у розрахунку заборгованості за договором. Таким чином, у порушення умов кредитного договору, а також ст. 509, 526, 1054 ЦК України, відповідач зобов`язання за вказаним договором не виконав.

Листом від 20.07.2020 року позивач звертався до відповідача з вимогою про сплату заборгованості, однак заборгованість не погашено.

Згідно з наданим банком розрахунком, за вказаним кредитним договором утворилась заборгованість в розмірі 7 483 грн. 93 коп., що складається із: простроченої заборгованості по ліміту овердрафту - 4997,95 грн., простроченої заборгованості по нарахованим процентам - 2485,98 грн.

Згідно ст. 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

За змістом статті 1056-1 ЦК України розмір процентів та порядок їх сплати за договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів.

Відповідно до частини першої статті 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Згідно ст. 1049 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Відтак, суд приходить до висновку, що позов АТ Акціонерний Банк Радабанк до ОСОБА_1 підлягає до задоволення, та присуджує стягнути з відповідача на користь позивача заборгованість за кредитом у розмірі 7483,93 грн.

Відповідно до вимог ст. 141 Цивільного процесуального кодексу України суд присуджує стягнути із ОСОБА_1 на користь АТ "АБ "РАДАБАНК" понесені судові витрати по сплаті судового збору пи поданні позову до суду в сумі 2 270,00 гривень.

Керуючись ст. 207, 509, 526, 551, 626-629, 633-634, 1048, 1049, 1054 Цивільного кодексу України, ст. 12, 13, 81, 82, 89, 141, 264, 265, 274-279 Цивільного процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в :

позов Акціонерного товариства Акціонерний Банк Радабанк до ОСОБА_1 про стягнення грошових коштів - задовольнити.

Стягнути із ОСОБА_1 / ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 / на користь Акціонерного товариства Акціонерний Банк Радабанк /ЄДРПОУ 21322127, юридична адреса: 49069, м. Дніпро, пр. О.Поля, 46/ заборгованість, яка станом на 07.06.2021 р. по ліміту овердрафту №128419/ФКР510/0 від 07.11.2019 року, встановленого на платіжну карту, відповідно до заяви на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб №969919/Z03/31 від 19.08.2019 року у загальній сумі 7 483 /сім тисяч чотириста вісімдесят три/ гривні 93 копійки, що складається із простроченої заборгованості по ліміту овердрафту - 4997,95 грн., простроченої заборгованості по нарахованим процентам - 2485,98 грн.

Стягнути із ОСОБА_1 / ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 / на користь Акціонерного товариства Акціонерний Банк Радабанк /ЄДРПОУ 21322127, юридична адреса: 49069, м. Дніпро, пр. О.Поля, 46/ понесені судові витрати у розмірі 2270,00 /дві тисячі двісті сімдесят/ гривень.

Рішення суду може бути оскаржене до Львівського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня складання повного судового рішення, або в строки та порядку, передбаченому ст. 354, 355 ЦПК України.

Текст рішення суду складений 10 листопада 2021 року.

Суддя: /підпис/

З оригіналом згідно.

Суддя: Бориславський Ю. Л.

Дата ухвалення рішення 10.11.2021
Зареєстровано 14.11.2021
Оприлюднено 14.11.2021

Судовий реєстр по справі 462/4348/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 10.11.2021 Залізничний районний суд м.Львова Цивільне
Ухвала від 05.10.2021 Залізничний районний суд м.Львова Цивільне
Ухвала від 05.08.2021 Залізничний районний суд м.Львова Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону