ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.11.2021м. ДніпроСправа № 904/160/19 (904/8048/21) за позовом Приватного акціонерного товариства "ЮЖКОКС", м. Кам`янське Дніпропетровська область

до Комунального підприємства "КАМ`ЯНСЬКИЙ МІСЬКВОДОКАНАЛ" Дніпропетровської обласної ради, м. Кам`янське Дніпропетровська область

про стягнення заборгованості по договору на транспортування госпобутових стічних вод № 01-23/19/28/19 від 16.01.2019

Суддя Суховаров А.В.

При секретарі судового засідання Рудь В.Г.

Представники:

від позивача - не з`явився;

від відповідача - Іванов В.О., ордер серії АЕ №1079746 від 06.07.2021.

СУТЬ СПОРУ:

В провадженні господарського суду Дніпропетровської області перебуває справа №904/160/19 про банкрутство Комунального підприємства "Кам`янський міськводоканал" Дніпропетровської обласної ради" на стадії санації.

Повноваження керуючого санацією покладені на арбітражного керуючого Конового Олександра Сергійовича, який діє на підставі свідоцтва на право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1905 від 09.04.2019.

Приватне акціонерне товариство "ЮЖКОКС" (далі - позивач) звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Комунального підприємства "КАМ`ЯНСЬКИЙ МІСЬКВОДОКАНАЛ" Дніпропетровської обласної ради (далі - відповідача) про стягнення заборгованості у розмірі 113 628,48грн.

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на порушення відповідачем зобов`язань за договором на транспортування госпобутових стічних вод №01-23/19/28/19 від 16.01.2019 в частині повної та своєчасної оплати наданих за договором послуг.

Ухвалою суду від 27.09.2021 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі №904/160/19(904/8048/21); вирішено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження; призначено судове засідання для розгляду справи по суті, яке відбудеться 26.10.2021.

11.10.2021 відповідач надав відзив на позов, за змістом якого заперечує проти задоволення позовних вимог, вказує, що між позивачем та відповідачем підписано акти приймання-передачі наданих послуг за період серпень-грудень 2020 року, проте позивачем не отримано рахунків на оплату наданих послуг, тому термін виконання зобов`язання для здійснення розрахунку за надані послуги у відповідача не настав.

21.10.2020 від позивача надійшла відповідь на відзив на позов, за змістом якої позивач наполягає на задоволенні позовних вимог, зазначає, що відповідач обізнаний про об`єм наданих послуг та їх вартість, а відсутність рахунку не свідчить про відсутність обов`язку щодо їх оплати відповідачем.

25.10.2021 від позивача надійшла заява про розгляд справи за відсутності представника позивача.

Ухвалою суду від 26.10.2020 відкладено підготовче засідання на 09.11.2021.

В судовому засіданні відповідач заперечує проти позову.

В порядку статті 240 Господарського процесуального кодексу України в судовому засіданні 09.11.2021 року оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника відповідача, оцінивши надані докази в їх сукупності, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ :

16.01.2019 між Приватним акціонерним товариство "ЮЖКОКС" (позивач/виконавець) та Комунальним виробничим підприємством Кам`янської міської ради "МІСЬКВОДОКАНАЛ", правонаступником якого є Комунальне підприємство "КАМ`ЯНСЬКИЙ МІСЬКВОДОКАНАЛ" Дніпропетровської обласної ради (відповідач/замовник), укладено договір №01-23/19/28/19 на транспортування госпобутових стічних вод (далі - Договір), за умовами якого виконавець зобов`язується надавати послуги по транспортуванню господарсько-побутових стічних вод від споживачів замовника (КП «Кам`янський водоканал» ДОР) каналізаційними мережами та насосним обладнанням, що є його власністю та перебуває на балансі Виконавця, (надалі - Послуги), а замовник зобов`язується своєчасно оплачувати вартість наданих послуг за встановленою ціною, в строки та на умовах, передбачених цим Договором (п.1.1 Договору).

Виконавець надає послуги замовнику по транспортуванню госпобутових стоків з насосної станції (насосная станция фекальная инв. №100721) по вул. Вячеслава Чорновола, 13а, згідно фактичного обсягу стічної води по приладу «Ергомера - 125» (Счетчик жидкости «Єргомера» инв.№100721) (п. 2.1 Договору)

За даним Договором встановлюється цілодобовий безперебійний режим транспортування стічних вод (п. 2.2 Договору).

Облік обсягу госпобутових стічних вод, які транспортуються виконавцем, здійснюється за показниками госпрозрахункового приладу «Ергомера-125» (Счетчик жидкости «Єргомера» инв.№100721), який встановлено за адресою: м. Кам`янське, вул. Вячеслава Чорновола, 1 (п. 2.4 Договору).

Обсяги наданих послуг оформлюються щомісячно Актом прийому-передачі наданих послуг, підписаним, скріпленим печатками обох сторін (п. 2.6 Договору).

Виконавець щомісячно до 30-го числа поточного (розрахункового) місяця направляє замовнику два примірника Акту прийому-передачі наданих послуг транспортування стічних вод за розрахунковий місяць, підписані уповноваженою особою та скріплених печаткою виконавця (п.2.7 Договору).

Замовник протягом 2-х робочих днів зобов`язаний розглянути і в разі відсутності зауважень підписати Акт прийому-передачі наданих послуг та один примірник Акту повернути виконавцю (п.2.8 Договору).

Оплата за послуги проводиться замовником у національній грошовій одиниці України, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок виконавця згідно рахунку виконавця (п.3.4 Договору).

Розрахунки проводяться замовником щомісячно до 10-го числа місяця, наступного за розрахунковим місяцем, після пред`явлення виконавцем рахунка на оплату послуг та підписання сторонами Акта(ів) прийому-передачі наданих послуг (п.3.5 Договору).

Замовник зобов`язаний своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги відповідно до п.3.5. цього Договору (п.5.1.4 Договору).

Договір набуває чинності з дати його підписання сторонами та його скріплення печатками сторін та діє до 31.12.2020, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за Договором (п.9.1 Договору в редакції Додаткової угоди №2 від 12.12.2019 до Договору).

Як вбачається з матеріалів справи, позивачем надано відповідачу обумовлені Договором послуги згідно актів прийому-передачі наданих послуг, які прийняті відповідачем без зауважень (а.с.36-45), проте відповідачем не здійснено повного та своєчасного розрахунку за надані послуги, у зв`язку з чим, у відповідача утворилась заборгованість перед позивачем на суму 113 628, 48 грн., наявність якої стала підставою для звернення позивача з даним позовом до суду.

На час розгляду спору відповідач не надав господарському суду доказів добровільної сплати спірної суми заборгованості, доказів, наведених позивачем в обґрунтування позовних вимог, не спростував.

Суд дійшов висновку щодо задоволення позовних вимог з наступних підстав.

Положеннями ч.1 ст. 509 Цивільного кодексу України встановлено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Згідно ч.1 ст.526 Цивільного кодексу України, положення якої кореспондується з ч.1 ст.193 Господарського кодексу України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ч.1 ст.530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

За змістом ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Статтею 610 Цивільного кодексу України передбачено, що порушенням зобов`язання є його не виконання або виконання з порушенням умов, які визначені змістом зобов`язання, а ст. 629 ЦК України передбачає, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно ст. 901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов`язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором (ч.1ст. 903 ЦК України).

Згідно ч.1 ст.628 Цивільного кодексу України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Згідно з ч.1 ст.74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до стаття 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Статтею 77 ГПК України передбачено, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

Згідно частини 1 статті 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Відповідно до положень частини 1 - 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України, судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Відповідно до вимог частин 1 і 7 ст. 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів; одностороння відмова від виконання зобов`язань не допускається крім випадків, передбачених законом.

В силу положень ст. 16 Цивільного кодексу України та ст. 20 Господарського кодексу України, держава забезпечує захист прав і законних інтересів суб`єктів господарювання та споживачів, зокрема, шляхом присудження до виконання обов`язку в натурі.

За викладених обставин, з урахуванням наявних в матеріалах справи доказів на підтвердження заявлених позивачем вимог щодо стягнення з відповідача вартості наданих послуг, суд, за відсутності доказів її оплати відповідачем, дійшов висновку щодо обґрунтованості вимог позивача, у зв`язку з чим позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі.

Щодо заперечень відповідача в частині відсутності доказів отримання відповідачем рахунків на оплату послуг, що виключає наявність у відповідача прострочення виконання зобов`язання з оплати отриманих послуг, суд вважає за необхідне зазначити, що за своєю правовою природою рахунок на оплату товару не є первинним документом, а є документом, який містить тільки платіжні реквізити, на які потрібно перераховувати грошові кошти в якості оплати за надані послуги, тобто, носить інформаційний характер. Ненадання рахунку не є відкладальною умовою у розумінні приписів статті 212 ЦК України та не є простроченням кредитора у розумінні статті 613 ЦК України, а тому не звільняє відповідача від обов`язку оплатити отримані послуги.

Аналогічної правової позиції дотримується Верховний Суд в постановах від 28.03.2018 у справі №910/32579/15, від 22.05.2018 у справі №923/712/17, від 21.01.2019 у справі №925/2028/15, від 02.07.2019 у справі №918/537/18, від 29.08.2019 у справі № 905/2245/17, від 26.02.2020 у справі №915/400/18, від 29.04.2020 у справі №915/641/19.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 2, 73, 74, 76, 77-79, 86, 91, 129, 185, 191, 233, 238, 240, 241, 251, 252 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Приватного акціонерного товариства "ЮЖКОКС" (51909, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Вячелсава Чорновола, 1, ідентифікаційний номер юридичної особи 05393079) до Комунального підприємства "Кам`янський міськводоканал" Дніпропетровської обласної ради (51931, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Широка, буд. 16, код ідентифікаційний код юридичної особи 33855098) про стягнення 113 628, 48 грн. основного боргу задовольнити в повному обсязі.

Стягнути з Комунального підприємства "Кам`янський міськводоканал" Дніпропетровської обласної ради (51931, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Широка, буд. 16, код ідентифікаційний код юридичної особи 33855098) на користь Приватного акціонерного товариства "ЮЖКОКС" (51909, Дніпропетровська область, м.Кам`янське, вул. Вячеслава Чорновола, 1, ідентифікаційний номер юридичної особи 05393079) суму 113 628, 48 грн. основного боргу, 2 270, 00 грн. витрат по сплаті судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення двадцятиденного строку з дня складання повного тексту судового рішення і може бути оскаржено протягом цього строку в порядку, визначеному ст.ст. 256, 257 ГПК України.

Повний текст рішення складено 15.11.2021.

Суддя А.В. Суховаров

Дата ухвалення рішення 09.11.2021
Зареєстровано 15.11.2021
Оприлюднено 16.11.2021

Судовий реєстр по справі 904/160/19 (904/8048/21)

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 15.02.2022 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 19.01.2022 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.12.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 20.12.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Судовий наказ від 07.12.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 09.11.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 26.10.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 27.09.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 904/160/19 (904/8048/21)

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону