ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

РІШЕННЯ

Єдиний унікальний номер 336/1075/21

Номер провадження 2/336/1935/2021

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(заочне)

16.11.2021 м. Запоріжжя

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя в складі головуючого судді Карабак Л.Г., за участю секретаря судового засідання Тимошенко Н.В., розглянувши у судовому засіданнісудову справу за позовом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК РАДАБАНК до ОСОБА_1 про стягнення грошових коштів

ВСТАНОВИВ:

У лютому 2021 АТ "АБ "РАДАБАНК" звернувся з позовом до ОСОБА_1 про стягнення грошових коштів в розмірі 7 269,32грн., обґрунтовуючи вимоги тим, що між сторонами шляхом акцептування Банком пропозиції Клієнта, було укладено договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб по ліміту овердрафту № 68717/ФКР510/0 від 20.09.2017, встановленого на платіжну карту, відповідно до заяви на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № 939317/Z03/11 від 10.07.2017. Відповідачу був наданий кредит у формі овердрафту з лімітом у сумі 5000грн. з кінцевим строком повернення 16.09.2020, але у порушення умов Договору, Відповідач зобов`язання належним чином не виконав (дата виникнення прострочення заборгованості - 03.04.2020).

Позивач звернувся до відповідача з вимогою про повернення коштів (вих. № 311/35-4-1 від 13.05.2020), однак відповідач на вимогу не відреагував. Відповідачем прострочені строки виконання грошових зобов`язань. Так, станом на 17.01.2021 , за ним існує заборгованість на загальну суму 7 269,32 грн., яка складається з: простроченої заборгованості по ліміту овердрафту - 5 000,00 грн., простроченої заборгованості по нарахованим процентам - 2 190,39 грн., дебіторська заборгованість за операціями з ПК - 78,96 грн.

Відповідач у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Правом подання відзиву не скористався, інших заяв, клопотань, суду не надав.

Представник позивача у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи за відсутності позивача, не заперечує проти розгляду справи за відсутності представника Банку та винесення заочного рішення.

Згідно із ч. 1 ст. 280 ЦПК України суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів за одночасного існування таких умов: відповідач належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання; відповідач не з`явився в судове засідання без поважних причин або без повідомлення причин; відповідач не подав відзив; позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

З урахуванням вказаного, суд прийшов висновку про можливість проведення заочного розгляду справи, про що постановлено ухвалу.

Суд, на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин цієї справи, на які позивач послався як на підставу своїх вимог, що викладені у позовній заяві та підтверджені доданими до неї доказами, які були досліджені судом, за відсутності заперечень відповідача, прийшов таких висновків.

У зв`язку з неявкою осіб, які приймають участь у справі, суд розглядає справу у відповідності до ч. 2 ст. 247 ЦПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні докази у їх сукупності, судом встановлені наступні фактичні обставини справи та відповідні їм правовідносини.

Судом встановлено, що між АТ АТ РАДАБАНК та ОСОБА_1 шляхом акцептування банком пропозиції клієнта, було укладено договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб по ліміту овердрафту № 68717/ФКР510/0 від 20.09.2017, встановленого на платіжну карту, відповідно до заяви на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № 939317/Z03/11 від 10.07.2017. Відповідачу був наданий кредит у формі овердрафту з лімітом у сумі 5000грн. з кінцевим строком повернення 16.09.2020.

Як вбачається з умов Договору, у відповідності до п. 2.4., в межах цього договору Банк пропонує надання послуг щодо надання овердрафтів для клієнтів.

У порядку та на умовах цього Договору Банк зобов`язується надавати Клієнту одну, або декілька послуг, визначених цим Договором, та замовлених Клієнтом шляхом підписання Заяв(и) на приєднання, за умови своєчасної та повної оплати вартості послуг Банку, а Клієнт зобов`язується користуватися послугами у відповідності до умов Договору, правил надання послуг, встановлених Банком, сплачувати Банку винагороду за послуги та виконувати інші зобов`язання, відповідно до цього Договору (п.3.1. Договору).

Відповідно до п.3.2. Договору підписанням Заяви-згоди/Заяв(и) на приєднання, Клієнт беззастережно та безумовно приєднується до умов цього Договору або його частини, яка регулює порядок надання замовленої Послуги та підтверджує своє ознайомлення з рекомендаціями щодо кібербезпеки що розміщені на сайті Банку.

Договір вважається укладеним після отримання Банком від Клієнта письмової заповненої та підписаної Заяви-згоди на приєднання, відповідної Заяви на приєднання, оплати послуг Банку згідно діючих тарифів, якщо така оплата встановлена Банком, та підписання заяви працівником банку, уповноваженим на це відповідно до посадових повноважень та довіреностей, і скріпленою печаткою Банку (п. З. З. Договору).

В п.3.7. Договору передбачено, що підписанням цього Договору Клієнт підтверджує, що він/вона проінформований/а Банком про свої права як споживача послуг.

В п. 10.1. Договору зазначено, що Банк може надати Клієнту-резиденту - власнику Карткового рахунку кредитні кошти у формі Овердрафту, згідно належним чином заповненої та підписаної Клієнтом Заяви на приєднання та згідно Умов надання, обслуговування овердрафтів та умов відкриття обслуговування кредитних карток для клієнтів АТ "АБ "РАДАБАНК" (Додаток № 7, 7.1 до Договору) (далі - Умови), які є невід`ємною частиною цього Договору, та відповідно до встановлених Банком правил.

Шляхом підписання Заяви на Приєднання до цього Договору, Клієнт підтверджує, що Відповідно до вимог Закону України Про споживче кредитування АТ "АБ "РАДАБАНК" у письмовій формі повідомив його про найменування та місцезнаходження Банку та його структурного підрозділу, через який надається споживчий кредит, реквізити ліцензії Банку, кредитні умови,, зокрема: тип кредиту, сума кредиту, мету оформлення та спосіб надання кредиту; види його забезпечення; тип процентної ставки; орієнтовну загальну вартість кредиту та загальні витрати за кредитом, реальну річну процентну ставку за кредитом, виходячи з обраних мною умов кредитування; порядок повернення кредиту та сплати процентів за користування споживчим кредитом; інформацію про наслідки прострочення виконання зобов`язань зі сплати платежів, у тому числі розмір штрафу, пені, процентну ставку за прострочену заборгованість, порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту, порядок дострокового повернення кредиту та його умови; інформацію про порядок вимоги Банком повного повернення суми кредиту у будь-який час.

Умови кредитування за Овердрафтом, а саме: розміри лімітів Овердрафту, процентні ставки за користування кредитними коштами за Овердрафтом і комісії за користування лімітом Овердрафту, розрахунок загальної вартості Овердрафту та реальної річної процентної ставки за користування Овердрафтом визначені Умовами (п. 10.33. Договору).

У вищезазначеному паспорті споживчого кредиту зазначається, що Відповідач підтверджує отримання та ознайомлення з інформацією про умови кредитування та орієнтовну загальну вартість кредиту, надані виходячи із обраних мною умов кредитування.

Також в заяві на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб , Відповідач підтвердив що його у письмовій формі було повідомлено про наслідки прострочення виконання зобов`язань зі сплати платежів, у тому числі пені, процентну ставку за прострочену заборгованість.

Овердрафт на Картковому рахунку виникає у разі проведення видаткових операцій за Картковим рахунком з використанням випущених до нього Карток (або інших законодавчо встановлених платіжних інструментів) на суму, що перевищує залишок грошових коштів Клієнта на Картковому рахунку, але в межах ліміту Овердрафту, визначеного Заявою на приєднання. Право на зміну ліміту є безумовним правом банку (п.10.3. Договору).

Банк має право тимчасово призупинити надання Позичальникові Овердрафту (тобто припинити можливість для Позичальника здійснювати операції за поточним рахунком у сумі, що перевищує кредитовий залишок на цьому рахунку) у випадку порушено будь-які умови цього Договору, зокрема прострочено виконання будь-якого зобов`язання по сплаті комісій, процентів, основного боргу та інших платежів за Овердрафтом (п.10.7. Договору).

Тимчасове призупинення подальшого надання Овердрафту означає право Банку не надавати в подальшому кредитні кошти Клієнту, при цьому строк виконання будь-яких грошових зобов`язань Позичальника за Овердрафтом вважається таким, що настав в день встановлення нульового ліміту, а на суму заборгованості нараховується штрафні санкції, передбачені умовами цього Договору. Подальше повернення Позичальником заборгованості здійснюється в строки та на умовах, визначених цим Договором (п.10.8. Договору).

Позичальник зобов`язався повернути Овердрафт та сплатити проценти за користування Овердрафтом та іншу заборгованість у порядку та на умовах, визначених Договором, Заявою на приєднання та Умовами (п.10.10. Договору).

Остаточний термін повернення Овердрафту визначається у порядку, визначеному п. 10.13. цього Договору (п.10.12. Договору).

Відповідно до п.10.4. Договору, сторони дійшли згоди, що при визначенні подальшого розміру ліміту Овердрафту Банк керується внутрішніми нормативними документами Банку та чинним законодавством України. При цьому Клієнту може бути встановлено лише один ліміт Овердрафту на умовах визначених Заявою на приєднання на розсуд Банку. Розмір ліміту Овердрафту, встановлений Банком, повідомляється Клієнту шляхом надсилання йому SMS - повідомлення на номер мобільного телефону, що зазначений Клієнтом у Заяві на приєднання або в іншій заяві, передбаченій цим Договором, та згідно якої Клієнту надається Овердрафт. У разі незгоди Клієнта із встановленим Банком розміром ліміту Овердрафту, Клієнт на протязі 21 (Двадцять одного) календарного дня повинен звернутися до Банку, із Заявою на приєднання, згідно якої Клієнту надається Овердрафт, та подати письмову заяву про це. У випадку, якщо Клієнт протягом вказаного строку не заявив про свою незгоду з розміром встановленого ліміту Овердрафту та/або здійснив першу Платіжну операцію та скористався лімітом Овердрафту після отримання вказаного SMS- повідомлення Банку, згода Клієнта з умовами надання Овердрафту вважається підтвердженою. За умови дотримання Банку зазначеного порядку повідомлення Позичальника про зміну ліміту Овердрафту та відсутності заяви Позичальника про відмову від змінення ліміту Овердрафту, зміна ліміту Овердрафту вважається узгодженою, не потребує підписання будь-яких додаткових заяв, доповнень, узгоджень та Позичальник несе всі ризики подальшого користування послугою.

Випискою по рахунку № НОМЕР_1 підтверджується, що відповідачу було надано кредит у формі овердрафту з лімітом у сумі 5 000,00 грн. на споживчі кредити з кінцевим строком повернення ліміту овердрафту 16.09.2020 на платіжну картку міжнародних платіжних систем на наступних умовах: процента ставка за користування овердрафтом встановлюється в розмірі 0,01 % річних за користування овердрафтом у межах пільгового періоду та 38 % річних, починаючи з 31-го дня користування. У випадку, якщо Позичальник не погашає до 31-го дня користування Овердрафтом, суму заборгованості за Овердрафтом повністю, Банк здійснює перерахунок нарахованих процентів за весь період користування Овердрафтом починаючи з першого дня за ставкою 38 % річних (з 03.03.2020 процентну ставку було збільшено до 42 %).

Обов`язковий мінімальний платіж: 7 % від суми поточної заборгованості (без процентів), розрахованої на перше число поточного місяця. При наявності простроченої заборгованості додатково сплачується сума простроченої заборгованості. Обов`язковий платіж має бути внесений не пізніше передостаннього операційного дня поточного місяця. В разі не внесення суми обов`язкового платежу ця сума в останній операційний день місяця відображається на рахунках простроченої заборгованості (процентів та/або основної заборгованості) (вищезазначені умови зазначені в паспорті споживчого кредиту овердрафту для клієнтів, які обслуговуються в рамках зарплатних проектів банку та власників пенсійних карток АТ "АБ "РАДАБАНК" та в умовах надання та обслуговування овердрафту для клієнтів, які обслуговуються в рамках зарплатних проектів банку та власників пенсійних карток АТ "АБ "РАДАБАНК" ),

Отже, на виконання взятих на себе договірних зобов`язань щодо встановлення відповідачу ліміту Овердрафту у сумі 5 000,00 грн. за поточний рахунок (на платіжну карту міжнародних платіжних систем відповідача, яка надана йому у відповідності до Заяви) позивач виконав у повному обсязі.

Сторони встановлюють, що погашення заборгованості за Овердрафтом провадиться у порядку, передбаченому у Договорі, та не потребує будь-яких додаткових узгоджень (п.10.16. Договору).

Згідно п.10.18 Договору, нарахування процентів за користування Овердрафтом здійснюється щоденно, у валюті Овердрафту, за кожен день користування Овердрафтом, на щоденний залишок заборгованості за Овердрафтом на кінець дня, за який нараховуються проценти, за ставкою, визначеною Умовами, згідно з методом факт/факт (метод факт/факт передбачає, що для розрахунку процентів використовується фактична кількість днів у місяці та році). При нарахуванні процентів враховується день надання Овердрафту і не враховується день повернення Овердрафту (п.10.19 Договору). Сплата процентів, нарахованих за користування Овердрафтом в попередньому календарному місяці, здійснюється Позичальником у валюті Овердрафту у день надходження коштів на рахунок, та в день погашення Овердрафту. Сплата комісії здійснюється у день виникнення або збільшення заборгованості за Овердрафтом. Сплата здійснюється шляхом списання (у порядку договірного списання) Банком суми з поточного рахунку, суми комісії, зокрема за рахунок надання Овердрафту та від`ємного залишку (п.п. 10.20-10.21 Договору).

У разі якщо ні одна сторона за 10 днів до закінчення терміну дії Овердрафту для клієнтів, які обслуговуються в рамках зарплатних проектів Банку, не надала письмового повідомлення про відмову від послуги Овердрафту, термін користування Овердрафтом подовжується на один календарний рік на умовах, що діють на дату подовження строку та з урахуванням умов викладених п. 10.4. цього Договору. Кількість подовжень терміну користування Овердрафтом не обмежена (п. 10.24. Договору).

Сторони підтвердили, що цей Договір вони уклали, у тому числі, на підставі принципу свободи договору , визначеного ст.6 та ст.627 Цивільного кодексу України.

Відповідач зобов`язаний ознайомлюватись з інформацією, що розміщується в мережі Інтернет за адресою: http://www.radabank.com.ua/ та, у випадку, коли відбувається зміна умов кредитування, зокрема зміна ліміту овердрафту, та Позичальник не згоден з даними змінами, звертатись до Банку з заявою про відмову від послуг (п.10.1. Договору).

Відповідач приймає на себе ризики та обов`язок самостійно відстежувати наявність/відсутність повідомлення Банку про зміну та/або доповнення умов Договору на офіційному веб-сайті Банку за електронною адресою: www.radahank.com.ua (п. 19.2.1. Договору).

Згідно п. 19.2. Статуту, якщо інший порядок зміни окремих умов цього Договору не передбачений цим Договором, Сторони погодили застосування наступного порядку зміни умов Договору (зокрема всіх Додатків до Договору та Тарифів): не пізніше ніж за 30 календарних днів до запропонованої дати внесення таких змін Банк розміщує відповідне повідомлення на офіційному веб- сайті Банку за електронною адресою: www.radabank.com.ua

У разі, якщо клієнт протягом 30 календарних днів не звернувся до Банку з пропозицією про розірвання цього Договору, вважається, що пропозиція Банку відносно зміни умов Договору прийнята Клієнтом відповідно до частини 3 статті 205 Цивільного кодексу України і він погоджується із запропонованими змінами умов Договору (в т.ч. всіх Додатків до Договору та Тарифів). Вказаний в цьому пункті Договору порядок змін умов цього Договору застосовується у випадку, якщо інший порядок не встановлений будь-якими іншими умовами цього Договору (п. 19.2.3. Договору).

Цей договір вважається укладеним з моменту підписання Банком поданої Клієнтом відповідної Заяви на приєднання та діє протягом невизначеного строку до моменту закриття всіх рахунків за ініціативою Банку або Клієнта, відкритих відповідно до цього Договору та виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором (п.20.1. Договору).

Відповідно до ст.207 ЦК України, правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документів, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторонами.

Згідно ч.2 ст.638 ЦК України, договір укладений шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття (акцепту) другою стороною.

Відповідно до ч.2 ст.642 Цивільного кодексу України, якщо особа, яка одержала пропозицію укласти договір, у межах строку для відповіді вчинила дію відповідно до вказаних у пропозиції умов договору (відвантажила товари, надала послуги, виконали роботи, сплатила відповідну суму грошей тощо), яка засвідчує її бажання укласти договір, ця дія є прийняттям пропозиції, якщо інше не вказане в пропозиції укласти договір або не встановлено законом.

Згідно до ч.1 ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором (ст. 1048 ЦК України).

Якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства (ст. 530 ЦК України).

Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України (ст. 526 ЦК України).

Порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання) (ст. 610 ЦК України).

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (ст. 612 ЦК України).

В порушення умов Договору, відповідач зобов`язання належним чином не виконав (дата виникнення прострочення заборгованості - 03.04.2020). Позивач звернувся до відповідача з вимогою (вих. № 311/35-4-1 від 13.05.2020), однак відповідач на вимогу не відреагував.

Відповідачем прострочені строки виконання грошових зобов`язань. Так, станом на 17.01.2021 існує заборгованість на загальну суму 7 269,32 грн., яка складається з: простроченої заборгованості по ліміту овердрафту - 5 000,00 грн., простроченої заборгованості по нарахованим процентам - 2 190,39 грн., дебіторська заборгованість за операціями з ПК - 78,96 грн.

Таким чином судом встановлено, що відповідачем було порушено право позивача на повернення йому грошових коштів, наданих позичальнику у кредит.

З огляду на те, що відповідач прострочив погашення поточних платежів за договором та не повернув отримані кредитні кошти, не виконавши взятих за договором зобов`язань, суд приходить до висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню, та з відповідача на користь позивача підлягає стягненню заборгованість.

Відповідно до ст. 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Тому з відповідача на користь позивача повинно бути стягнуто судовий збір у розмірі 2270,00 грн.

Керуючись ст.ст. 2, 4, 81, 82, 128, 141, 142, 259, 268, 272, 273, 280-282 ЦПК України,

УХВАЛИВ:

позов - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІПН: НОМЕР_2 ; місце реєстрації: АДРЕСА_1 ) на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК РАДАБАНК (ЄДРПОУ: 21322127, юридична адреса: 49069, м. Дніпро, пр. О. Поля, 46) заборгованість по ліміту овердрафту № 68717/ФКР510/0 від 20.09.2017, встановленого на платіжну карту, відповідно до заяви на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № 939317/Z03/11 від 10.07.2017 на загальну суму 7 269,32 грн., яка складається з: простроченої заборгованості по ліміту овердрафту - 5 000,00 грн., простроченої заборгованості по нарахованим процентам - 2 190,39 грн., дебіторська заборгованість за операціями з ПК - 78,96 грн., та витрати по сплаті судового збору в сумі 2 270грн.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.

Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

Рішення суду може бути оскаржено до Запорізького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення або з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження рішення суду, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у ч. 2 ст. 358 ЦПК України.

Строк на апеляційне оскарження може бути також продовжений з підстав, викладених у п.3 розділу ХІІ Прикінцеві положення ЦПК України.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Повний текст рішення суду складений 16.11.2021

Суддя Л.Г.Карабак

Дата ухвалення рішення 16.11.2021
Зареєстровано 18.11.2021
Оприлюднено 18.11.2021

Судовий реєстр по справі 336/1075/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 16.11.2021 Шевченківський районний суд м. Запоріжжя Цивільне
Ухвала від 05.04.2021 Шевченківський районний суд м. Запоріжжя Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону