НОВОСАНЖАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

З А О Ч Н Е Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2021 року справа № 542/972/21

провадження № 2/542/413/21

Новосанжарський районний суд Полтавської області в складі:

головуючого судді - Кашуби М.І.,

за участю секретаря судового засідання Нестеренко О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Нові Санжари у порядку спрощеного позовного провадження цивільну справу за позовом акціонерного товариства ОТП БАНК до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -

в с т а н о в и в :

До Новосанжарського районного суду Полтавської області з позовною заявою до ОСОБА_1 звернувся представник акціонерного товариства ОТП БАНК та просив стягнути з відповідача заборгованість за кредитним договором № 2028642794 від 19.01.2020 у розмірі 20 315 (двадцять тисяч триста п`ятнадцять) грн. 65 коп., яка складається з: суми заборгованості за кредитом - 16 297 (шістнадцять тисяч двісті дев`яносто сім) грн. 53 коп.; суми заборгованості за відсотками - 1 (одна) грн. 68 коп.; суми заборгованості за комісіями РО - 4 016 (чотири тисячі шістнадцять) грн. 44 коп.; плата за пропуск платежів - 0 (нуль) грн. 00 коп., а також понесені судові витрати у розмірі 2 270 (дві тисячі двісті сімдесят) грн. 00 коп., посилаючись на те, що 19 січня 2020 року між АТ "ОТП БАНК" та ОСОБА_1 був укладений Кредитний договір № 2028642794 на суму 18 197 (вісімнадцять тисяч сто двадцять сім) грн. 38 коп., на споживчі цілі та придбання послуг, строком кредитування до 19 січня 2022 р., з відсотковою ставкою 0,01 % річних. Оскільки відповідач зобов`язання за договором належним чином не виконує, у зв`язку з чим утворилася заборгованість, просив стягнути з ОСОБА_1 вказану суму заборгованості, а також судові витрати по справі.

Ухвалою Новосанжарського районного суду Полтавської області від 24 червня 2021 року відкрито провадження у справі, призначено судове засідання для розгляду справи по суті.

В судове засідання представник позивача не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та дату розгляду справи.

Відповідачка в судове засідання повторно не з`явилася і не повідомила суд про причини неявки, заяви про розгляд справи без її участі чи відзиву на позов не надала. Про час, дату та місце розгляду справи відповідачка була повідомлена належним чином за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання, про що свідчать повідомлення про вручення їй поштового відправлення (а.с. 30, 53).

Ухвалою суду від 25 листопада 2021 вирішено провести заочний розгляд справи та ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів.

За вказаних обставин, відповідно до положень ч. 1 ст. 280 ЦПК України, суд ухвалює заочне рішення на підставі наявних у справі доказів.

Суд, відповідно до частини 1 статті 223 ЦПК України вважає за можливе розглянути справу у відсутність учасників справи, які не з`явилися.

Згідно з частиною 2 статті 247 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали справи, оцінивши зібрані у справі докази, встановив такі обставини справи та відповідні їм правовідносини.

Відповідно до статтей 12, 13 ЦПК України, суд розглядає справи на принципах змагальності і диспозитивності, у межах заявлених позовних вимог на підставі доказів, наданих сторонами. Відповідно до ч. 3 ст. 12 ЦПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Судом встановлено, що 19 січня 2020 року між АТ "ОТП БАНК" (надалі - Банк) та ОСОБА_1 (надалі - Позичальник) був укладений Кредитний договір № 2028642794 на суму 18 197 (вісімнадцять тисяч сто двадцять сім) грн. 38 коп., на споживчі цілі та придбання послуг. Строком кредитування до 19 січня 2022 р., з відсотковою ставкою 0,01 % річних.

Окрім вказаного договору, факт отримання відповідачкою кредиту підтверджується також анкетою-заявою на отримання кредиту/опитувальним листом (а.с. 10), специфікацією до кредитного договору (а.с. 11), квитанцією, фіскальним чеком, службовим чеком (а.с. 13 зворот, 14), паспортом споживчого кредиту (інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит) (а.с. 6 зворот, 7), рахунком №1531-000066 від 19.01.2020 (а.с. 7 зворот).

Відповідно до п. 1.2. Договору, протягом дії Кредитного договору для розрахунку процентів за користування Кредитом буде використовуватись: Фіксована процентна ставка у розмірі 0,01 (нуль цілих одна сота) % річних.

Відповідно до п. 1.3. Договору, повернення Кредиту та сплата процентів відбувається шляхом сплати Позичальником Ануїтетних Платежів на Рахунок погашення Боргових зобов`язань, реквізити якого визначені у Додатку № 1 до Кредитного договору.

Відповідно до п. 1.4. Договору, датою (моментом) надання Банком та отримання Позичальником Кредиту вважається дата підписання Позичальником Кредитного договору. Кредит надається шляхом перерахування за дорученням Позичальника коштів на поточний рахунок Продавця 1 на придбання Товару. У разі отримання Кредиту також і на оплату Послуг у Продавця та/або на оплату Комісійної винагороди за видачу Кредиту. Кредит надається також шляхом перерахування банком відповідної частини Кредиту на поточний рахунок Продавця Послуг та/або утримання Банком Комісійної винагороди за видачу Кредиту.

Відповідно до п. 1.4 Договору, підписанням Кредитного договору Позичальник заявляє, гарантує та підтверджує, що: 1) Банк надав Позичальнику в письмовій формі та в повному об`ємі інформацію передбачену Законодавством, що захищає права споживачів фінансових послуг; 2) Позичальника/клієнта перед укладанням Кредитного договору/Заяви-анкети ознайомлено з інформацією, визначеною паспортом споживчого кредиту/Договору; 3) Позичальник/клієнт отримав Кредит/Кредитну лінію на сприятливих для нього умовах; 4) Банк надав Позичальнику/клієнту підписаний зі сторони Банку примірник Кредитного договору/Заяви-анкети зі всіма невід`ємними частинами та всіма додатками до Кредитного договору (зокрема, але не виключно, Графік Платежів з розрахунком загальної вартості Кредиту, Тарифи Банку та іншу документацію, на розсуд Банку, яка необхідна Позичальнику/клієнту для користування банківськими послугами отримав; 5) з Договором, Правилами кредитування, зокрема з положенням щодо відповідальності Позичальника/клієнта, та Тарифами Банку, які є невід`ємною частиною Кредитного договору/Договору та які розміщені на Офіційному сайті Банку, ознайомлений і згоден, а також зобов`язується їх належно та неухильно виконувати; 6) Послуги Банку пов`язані із видачею Кредиту отримав у повному обсязі; 7) надає Банку згоду: на передачу Банком інформації щодо Кредитного договору/Договору до Кредитного реєстру НБУ; на доступ Банку до відомостей, що містяться у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та які стосуються Позичальника/клієнта; на здійснення договірного списання та розкриття банківської таємниці у порядку, визначеному Правилами кредитування/Договором; на відступлення права вимоги за Кредитним договором/Договором третій особі; на збір, зберігання, використання, поширення та передачу інформації до бюро кредитних історій, що складає історію Позичальника/клієнта в об`ємі визначеному законодавством, а також на доступ до кредитної історії Позичальника/клієнта. Найменування та адреси бюро кредитних історій визначено Правилами кредитування/Договором.

Відповідно до п. 6 Договору, Кредитний договір/ Заяву-анкету укладено в 2-х оригінальних примірниках (по одному для кожної із Сторін), кожен з яких має рівну юридичну силу. Терміни, що використовуються у Кредитному договорі/ Заяві-анкеті визначені Кредитним договором та Правилами кредитування/Договором та Правилами. Кредитний договір/ Заява-анкета набуває чинності з моменту його/її підписання сторонами та всіх додатків до нього/неї і діє до повного виконання сторонами взятих на себе зобов`язань по Кредитному договорі/ Заяві-анкеті в повному обсязі.

Відповідно до п. 7 Договору, Кредитний договір/Заява-анкета укладається відповідно до ст. 6, 207, 627, 634 Цивільного кодексу України і підписання її зі сторони банка відбувається шляхом нанесення на неї типографськими засобами відбитка печатки та підписів уповноважених представників банку. Сторони, підписанням Кредитного договору/Заява-анкета, надають свою письмову згоду на укладання Кредитного договору/Заява-анкета в порядку передбаченому цим пунктом. Підписанням Кредитного договору/Заяви-анкети Клієнт приєднується до Договору про порядок підписання правочинів, який розміщений на офіційному сайті, у розділі Кредитування , зміст якого йому повністю зрозумілий та з яким він повністю погоджується.

У зв`язку із тим, що відповідачка не виконує взяті на себе зобов`язання, Банком 11.03.2021 на її адресу направлена Вимога про добровільне погашення заборгованості (а.с. 15 зворот). Але вказані вимоги, відповідачкою не виконані, заборгованість добровільно не погашена.

Відповідно до розрахунку заборгованості за кредитним договором №2028642794 (а.с. 16), станом на 18.05.2021 заборгованість ОСОБА_1 становить 20 315 (двадцять тисяч триста п`ятнадцять) грн, 65 коп, яка складається з:

- суми заборгованості за кредитом - 16 297, 53 грн;

- суми заборгованості за відсотками - 1.68 грн;

- суми заборгованості за комісіями РО - 4 016,44 грн;

- плати за пропуск платежів - 0,00 грн.

Відповідно до частини 1 статті 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Згідно з частиною 1 статті 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За змістом положень ч. 1 ст. 13 ЦПК України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Приписами ч. 1 ст. 530 ЦК України визначено, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Статтею 1054 ЦК України визначено, що за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ч. 1 ст. 1049 ЦК України, позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Згідно ч. 2 ст. 1050 ЦК України, якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

Як вбачається з наявних матеріалів справи, позивач належним чином виконав свої договірні зобов`язання та на підставі кредитного договору від 19.01.2020 надав відповідачу кредитні кошти на споживчі цілі на придбання послуг. Однак відповідач належним чином свої зобов`язання щодо повернення кредиту та сплати відсотків за користування кредитом не виконав.

За таких обставин у позивача відповідно до ч. 2 ст. 1050 ЦК України виникло право вимоги дострокового повернення наявної заборгованості.

З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку, що матеріалами справи доведено, що відповідач ОСОБА_1 дійсно отримала кредитні кошти, однак неналежним чином виконувала зобов`язання по договору, добровільно не сплатила визначені договором платежі, що призвело до виникнення заборгованості за кредитним договором, що станом на 18.05.2021 становить 20 315 (двадцять тисяч триста п`ятнадцять) грн, 65 коп.

За таких обставин позов підлягає задоволенню.

Відповідно до частини 1 статті 141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Зважаючи на те, що суд прийшов до висновку про задоволення позову у повному обсязі, з відповідача ОСОБА_1 на користь акціонерного товариства ОТП БАНК підлягає стягненню 2270,00 грн. судового збору.

На підставі вищевикладеного, та керуючись статтями 2, 10, 12, 13, 141, 259, 263-265, 280-282 ЦПК України, суд,-

у х в а л и в:

Позов акціонерного товариства ОТП БАНК до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , на користь акціонерного товариства ОТП БАНК (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, адреса: вул. Жилянська, 43, м. Київ, 01033) суму заборгованості за кредитним договором № 2028642794 від 19.01.2020 у розмірі 20 315 (двадцять тисяч триста п`ятнадцять) грн. 65 коп.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_1 , на користь акціонерного товариства ОТП БАНК судовий збір в розмірі 2270 (дві тисячі двісті сімдесят) грн. 00 коп. на відшкодування понесених судових витрат.

Відповідачу направити копію заочного рішення в порядку, передбаченому статтею 272 ЦПК України, протягом двох днів з дня його складення у повному обсязі.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених цим Кодексом, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Інші учасники справи, а також відповідач у разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення, мають право оскаржити рішення суду в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення, шляхом подання апеляційної скарги до Полтавського апеляційного суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Сторони по справі:

позивач: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК" , місцезнаходження: вул. Жилянська, 43, м. Київ, 01033,

відповідач: ОСОБА_1 , місце проживання: АДРЕСА_2 .

Суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області Кашуба М.І.

Дата ухвалення рішення 25.11.2021
Зареєстровано 28.11.2021
Оприлюднено 28.11.2021

Судовий реєстр по справі 542/972/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 12.01.2022 Новосанжарський районний суд Полтавської області Цивільне
Ухвала від 21.12.2021 Новосанжарський районний суд Полтавської області Цивільне
Рішення від 25.11.2021 Новосанжарський районний суд Полтавської області Цивільне
Ухвала від 25.11.2021 Новосанжарський районний суд Полтавської області Цивільне
Ухвала від 25.11.2021 Новосанжарський районний суд Полтавської області Цивільне
Ухвала від 24.06.2021 Новосанжарський районний суд Полтавської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону