ОДЕСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

Справа № 2а-7365/09/1570

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2010 року м.Одеса

11год.04хв

Зала судових засідань №28

Одеський окружний адмініс тративний суд у складі:

Головуючого - судді Ар акелян М.М.

При секретарі - Жаворонк овій М.О.

За участю сторін:

Від прокуратури: Вигнаню к Т.Л. - за довіреністю №90вих .09 від 11.11.2009р.

Від позивача: Золотоверх М.С. - за довіреністю №17762/14 ві д 09.10.2009р.

Від відповідача: не з'явивс я.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні справу з а адміністративним позовом З аступника прокурора м.Одеси в інтересах держави в особі Управління Пенсійного Фон ду України в Приморському ра йоні м.Одеси до Комунального підприємства «Парк культури та відпочинку «Преображенсь кий»про стягнення заборгова ності, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшла адмі ністративна позовна заява За ступника прокурора м.Одеси в інтересах держави в особі Управління Пенсійного Фон ду України в Малиновському р айоні м.Одеси, в якій прокурор просить суд стягнути з Комун ального підприємства «Парк к ультури та відпочинку «Преоб раженський» заборгованість по сплаті страхових внесків , штрафних санкцій та пені у за гальному розмірі 35822,00грн.

У судовому засіданні 20.10.2009р. н а задоволення клопотання У правління Пенсійного Фонд у України в Малиновському ра йоні м.Одеси допущено заміну позивача - Управління Пен сійного Фонду України в Мали новському районі м.Одеси на н алежного позивача - Управлі ння Пенсійного Фонду Украї ни в Приморському районі м.Од еси.

07.06.2010р. до суду надійшла заява Управління Пенсійного Ф онду України в Приморському районі м.Одеси про зменшення розміру позовних вимог, в які й позивач просить суд стягну ти з Комунального підприємст ва «Парк культури та відпочи нку «Преображенський» забор гованість по сплаті страхови х внесків, штрафних санкцій т а пені у загальному розмірі 314 46,96грн., зменшивши заявлену до с тягнення суму у зв' язку з ча стковою оплатою відповідаче м.

В обґрунтування позовних в имог прокурор посилається на неповну сплату відповідачем сум страхових внесків на загальнообов' язкове держа вне пенсійне страхування згі дно з поданими відповідачем розрахунками за жовтень-груд ень 2007р., січень 2008р., червень-лис топад 2008р. та січень 2009р., та фіна нсових санкцій та пені, визна чених рішеннями №5830 від 03.12.2008р., № 101 від 15.02.2008р., №842 від 12.05.2008р., №2029 від 12.1 2.2007р., №2028 від 12.12.2007р. та №2454 від 17.01.2008р.

Відповідач у судов і засідання не з'явився, незва жаючи на те, що про дату, час та місце судового засідання бу в повідомлений належним чино м, заперечення на позов не над ав.

В засіданні суду про курор та представник позивач а уточнені позовні вимоги пі дтримали.

Дослідивши матеріали сп рави, оцінивши надані учасни ками судового процесу докази в їх сукупності, проаналізув авши положення чинного закон одавства, заслухавши пояснен ня представника позивача, су д дійшов висновку про задово лення позовних вимог виходяч и з наступного.

Судом встановлено, що Кому нальне підприємство «Парк ку льтури та відпочинку «Преобр аженський»перебуває на облі ку в Управлінні Пенсійно го Фонду України в Приморськ ому районі м.Одеси як платник страхових внесків на загаль нообов' язкове державне пен сійне страхування, що вбачає ться з копії листа №12596/03 від 07.07.2009 р.

Згідно поданих відповід ачем до Управління Пенсі йного фонду України в Малино вському районі м.Одеси розра хунків сум страхових внесків на загальнообов' язкове державне пенсійне страхуван ня, що підлягають сплаті за жо втень-грудень 2007р., січень 2008р., ч ервень-листопад 2008р. та січень 2009р., відповідачем самостійно визначено такі суми страхов их внесків на загальнооб ов' язкове державне пенсійн е страхування: за жовтень 2007р. - 2671,93грн., за листопад 2007р. - 2512грн., за грудень 2007р. - 2530,33грн., за січ ень 2008р. - 2141,71грн., за червень - с ерпень 2008р. - по 4003,29грн., за верес ень 2008р. - листопад 2008р. та січень 2009р. - по 3508,74грн.

Також, на підставі п.2 ч.9 ст.106 З акону України „Про загальноо бов' язкове державне пенсій не страхування” рішеннями пр о застосування фінансових са нкцій та нарахування пені за несплату (неперерахування) а бо несвоєчасну сплату (несво єчасне перерахування) страху вальниками страхових внескі в, у тому числі донарахованих страхувальником або органом Пенсійного фонду №2028 від 12.12.2007р. до відповідача застосовано фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі 100грн. та пені у розмірі 38,60грн.; №2029 від 12.12.2007р. до відповідача застосовано фін ансові санкції у вигляді штр афу у розмірі 140,89грн. та пені у р озмірі 17,08грн.; №5830 від 03.12.2008р. відпо відачу нараховано пеню у роз мірі 2,86грн.; №101 від 15.02.2008р. до відпо відача застосовано фінансов і санкції у вигляді штрафу у р озмірі 853,68грн. та пені у розмір і 324,57грн.; №842 від 12.05.2008р. до відпові дача застосовано фінансові с анкції у вигляді штрафу у роз мірі 5,47грн. та пені у розмірі 1,32г рн.; №2454 від 17.01.2008р. до відповідача застосовано фінансові санкц ії у вигляді штрафу у розмірі 149,26грн. та пені у розмірі 110,16грн. Вказані рішення отримані ві дповідачем, про що свідчать н аявні у матеріалах справи ко пії поштових повідомлень. Од нак, Комунальне підприємство «Парк культури та відпочинк у «Преображенський»у встано влений Законом строк визначе ні вказаними рішеннями штраф ні санкції не сплатило, та в су довому порядку рішення не ос каржило.

Станом на 21.05.2010р., з урахування м часткової сплати, відповід ач має заборгованість у сумі 31446,96грн., з яких недоїмка по стр аховим внескам - 29860,27грн.; фіна нсові санкції - 1092,96грн.; пеня - 493,73грн.

Відповідно до ч.ч.1,3 ст.15 Закон у України „Про загальнообов' язкове державне пенсійне стр ахування” №1058-IV від 09.07.2003р. (надалі - Закон №1058) платниками страхов их внесків до солідарної сис теми є страхувальники, зазна чені в статті 14 цього Закону, і застраховані особи, зазначе ні в частині першій статті 12 ц ього Закону. Страхувальники набувають статусу платників страхових внесків із дня їх р еєстрації у територіальному органі Пенсійного фонду, а ос оби, визначені частиною перш ою статті 12 цього Закону, - з дня набрання чинності договором про їх добровільну участь.

Згідно з п.1 ч.1 ст.14 вказаного З акону страхувальниками є роб отодавці - підприємства, уст анови і організації, створен і відповідно до законодавств а України, незалежно від форм и власності, виду діяльності та господарювання, об'єднанн я громадян, профспілки, політ ичні партії (у тому числі філі ї, представництва, відділенн я та інші відокремлені підро зділи зазначених підприємст в, установ, організацій, об'єдн ань громадян, профспілок, пол ітичних партій, які мають окр емий баланс і самостійно вед уть розрахунки із застрахова ними особами), фізичні особи - суб'єкти підприємницької дія льності та інші особи (включа ючи юридичних та фізичних ос іб - суб'єктів підприємницько ї діяльності, які обрали особ ливий спосіб оподаткування ( фіксований податок, єдиний п одаток, фіксований сільськог осподарський податок, придба ли спеціальний торговий пате нт), які використовують працю фізичних осіб на умовах труд ового договору (контракту) аб о на інших умовах, передбачен их законодавством, або за дог оворами цивільно-правового х арактеру, - для осіб, зазначени х у пунктах 1, 10, 15 статті 11 цього З акону.

Відповідно до ст.19 Закону №105 8 страхові внески до солідарн ої системи нараховуються для роботодавця - на суми факти чних витрат на оплату праці (г рошового забезпечення) праці вників, що включають витрати на виплату основної і додатк ової заробітної плати та інш их заохочувальних та компенс аційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визна чаються згідно з нормативно- правовими актами, прийнятими відповідно до Закону Україн и „Про працю”, виплату винаго род фізичним особам за викон ання робіт (послуг) за угодами цивільно- правового характ еру, що підлягають обкладенн ю податком на доходи фізични х осіб, а також на суми оплати перших п' яти днів тимчасово ї непрацездатності, яка здій снюється за рахунок коштів р оботодавця та допомоги по ти мчасовій непрацездатності.

Пунктом 6 ч.2 ст. 17 зазначеного Закону передбачено, що страх увальник зобов' язаний нара ховувати, обчислювати і спла чувати у встановлені строки та в повному обсязі страхові внески. Частиною 12 ст.20 Закону встановлено, що страхові вне ски підлягають сплаті незале жно від фінансового стану пл атника страхових внесків.

Згідно з п. 11.11 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрах ованими особами внесків на з агальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пен сійного фонду України, затве рдженої Постановою правлінн я Пенсійного фонду України в ід 19.12.2003р. № 21-1, платники страхови х внесків, зазначені в п.п.2.1.10 та п.п.2.1.2 п.2.1 цієї Інструкції, щомі сяця складають у двох примір никах розрахунок сум страхов их внесків на загальнообов'я зкове державне пенсійне стра хування, в якому зазначають с амостійно обчислені суми гро шових внесків за формою згід но з додатком 23 цієї Інструкці ї.

Відповідно до ч.6 ст.20 Закону України „Про загальнообов' язкове державне пенсійне стр ахування” страхувальники зо бов'язані сплачувати страхов і внески, нараховані за відпо відний базовий період, але не пізніше ніж через 20 календарн их днів із дня закінчення цьо го періоду. Базовим звітним п еріодом для страхувальників , зазначених у п.п.1-4 ст.11 Закону є календарний місяць. Таким чи ном, Комунальне підприємство «Парк культури та відпочинк у «Преображенський»згідно з ч.1 ст.14 Закону є роботодавцем, використовує працю фізичних осіб та повинно сплачувати н араховані страхові внески за найманих працівників до 20 чис ла кожного місяця за минулий місяць.

Згідно з ч.2 ст.106 Закону №1058 су ми страхових внесків своєчас но не нараховані та/або не спл ачені страхувальниками у стр оки, визначені статтею 20 цьо го Закону, в тому числі обчисл ені територіальними органам и Пенсійного фонду у випадка х, передбачених частиною тре тьою статті 20 цього Закону, вв ажаються простроченою забор гованістю із сплати страхови х внесків і стягуються з нар ахуванням пені та застосува нням фінансових санкцій.

Відповідно до ч.3 ст.106 вказан ого Закону територіальні орг ани Пенсійного фонду за форм ою і у строки, визначені правл інням Пенсійного фонду, надс илають страхувальникам, які мають недоїмку, вимогу про її сплату. Вимога про сплату нед оїмки є виконавчим документо м. Протягом десяти робочих д нів із дня одержання вимоги про сплату недоїмки страхув альник зобов'язаний сплатити суми недоїмки та суми фінанс ових санкцій. Страхувальник у разі незгоди з розрахунко м суми недоїмки, зазначеної у вимозі про сплату недоїмки, у згоджує її з органами Пенсій ного фонду в порядку, встанов леному правлінням Пенсійног о фонду, а в разі неузгодження вимоги із органами Пенсійно го фонду має право на оскарже ння вимоги в судовому порядк у.

Так, на адресу відповідача Управлінням Пенсійного ф онду України в Приморському районі м.Одеси була надіслан а вимога про сплату недоїмки по страховим внескам, фінанс овим санкціям та пені №Ю-1997 від 12.05.2010р. на суму 34601,65грн., в яку вход ить сума заявлена до стягнен ня.

Однак, Комунальне підприєм ство «Парк культури та відпо чинку «Преображенський»у вс тановлений Законом строк виз начену у вимозі суму недоїмк и не сплатило, вимогу з Упра влінням Пенсійного фонду У країни в Приморському районі м.Одеси не узгодило, та в судо вому порядку не оскаржило.

Таким чином, станом на 21.05.2010р . за Комунальним підприємств ом «Парк культури та відпочи нку «Преображенський»облік овується заборгованість по с платі страхових внесків на з агальнообов' язкове держав не пенсійне страхування, фін ансових санкцій та пені у заг альному розмірі 31446,96грн., що вба чається також з наявної у мат еріалах справи картки особов ого рахунку Комунального під приємства «Парк культури та відпочинку «Преображенськи й»за період з 01.03.2010р. по 21.05.2010р. і не спростовано відповідачем.

Приймаючи до уваги вищеви кладене, позовні вимоги Заст упника прокурора м.Одеси в ін тересах держави в особі Упр авління Пенсійного Фонду У країни в Приморському районі м.Одеси є обґрунтованими, від повідають закону і підлягают ь задоволенню повністю.

Керуючись ст. ст.158-163 Кодекс у адміністративного судочин ства України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний поз ов Заступника прокурора м.Од еси в інтересах держави в осо бі Управління Пенсійног о Фонду України в Приморсько му районі м.Одеси до Комуналь ного підприємства «Парк куль тури та відпочинку «Преображ енський»про стягнення забор гованості задовольнити.

Стягнути з Комунального пі дприємства «Парк культури та відпочинку «Преображенськи й» (65007, м.Одеса, вул.Новощепний р яд, 27, код ЄДРПОУ 02219926, р/р 26004660703420, МФО 328016, Одеська обласна філія АКБ «Укрсоцбанк») на користь У правління Пенсійного фонд у України в Приморському рай оні м.Одеси (65009 м. Одеса, пров. Св ітлий, 8, код ЄДРПОУ 26302649, р/р №256013123705 у ВАТ «Державний ощадний бан к України», МФО 328845) заборгован ість по сплаті страхових вне сків на загальнообов' язков е державне пенсійне страхува ння, фінансових санкцій та пе ні у розмірі 31446 (тридцять одна тисяча чотириста сорок шість )грн.96коп.

Постанова може бути оскар жена шляхом подання заяви пр о апеляційне оскарження пост анови суду першої інстанції протягом десяти днів з дня її проголошення, а в разі складе ння постанови у повному обся зі відповідно до статті 160 КАС України - з дня складення в по вному обсязі. Апеляційна ска рга на постанову суду першої інстанції подається протяго м двадцяти днів після поданн я заяви про апеляційне оскар ження. Апеляційна скарга мож е бути подана без попередньо го подання заяви про апеляці йне оскарження, якщо скарга п одається у строк, встановлен ий для подання заяви про апел яційне оскарження

Постанова набирає законн ої сили після закінчення стр оку подання заяви про апеляц ійне оскарження, якщо таку за яву не було подано. Якщо було п одано заяву про апеляційне о скарження, але апеляційна ск арга не була подана у строк, вс тановлений Кодексом адміні стративного судочинства Укр аїни, постанова суду першої і нстанції набирає законної си ли після закінчення цього ст року. У разі подання апеляцій ної скарги судове рішення, як що його не скасовано, набирає законної сили після закінче ння апеляційного розгляду сп рави.

Повний текст постанови ск ладено та підписано 29.06.2010р.

Суддя /підпис/ М.М. Аракелян

29 червня 2010 року

Дата ухвалення рішення 29.06.2010
Оприлюднено 09.08.2010

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 7365/09/1570

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону