ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

16.12.2021м. СумиСправа № 920/1170/21 Господарський суд Сумської області у складі головуючого судді Яковенка В.В., за участю секретаря судового засідання Данілової Т.А., розглянувши матеріали справи № 920/1170/21 в порядку спрощеного позовного провадження

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Добробут-12» (41410, Сумська область, Глухівський район, с. Фотовиж, вул. Алфьорова, 11, код 36222347)

до відповідача: Сумської товарної біржі «Сумиагропромбіржа» (40004, м. Суми, вул. Супруна, 3/1, код 23820266)

про стягнення 85490,60 грн.,

представники сторін:

позивача - Джепа Г.В.;

відповідача - не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

Позивач 29.10.2021 звернувся до суду з позовом, в якому просить суд стягнути з відповідача 85490,60 грн. заборгованості, а також судові витрати покласти на відповідача.

Ухвалою суду від 03.11.2021 відкрито провадження у справі в порядку спрощеного позовного провадження.

10.11.2021 представник позивача подав до суду заяву, в якій просить суд стягнути на користь позивача судовий збір за подання позовної заяви в сумі 2270,00 грн та витрати на професійну правничу допомогу в сумі 10000,00 грн. У заяві представник позивача повідомив, що відповідач, у відповідності з платіжними дорученнями № 2212 та № 2213 від 02.11.2021, задовольнив вимоги позивача та повернув йому 85490,60 грн.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 231 ГПК України господарський суд закриває провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.

На підставі викладеного, враховуючи, що між сторонами усі конфліктні питання і суть предмета спору вичерпано, вимога про стягнення 85490,60 грн. заборгованості, яка є предметом спору у цій справі на даний час відсутня, оскільки відповідач сплатив заборгованість у повному розмірі, суд дійшов висновку щодо відсутності між сторонами предмету спору та відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 231 ГПК України закриває провадження у справі № 920/1170/21.

На підставі ч. 4, 5 ст. 231 ГПК України про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету. Ухвала суду про закриття провадження у справі може бути оскаржена.

Згідно з ч. 3 ст. 130 ГПК України у разі відмови позивача від позову понесені ним витрати відповідачем не відшкодовуються, а витрати відповідача за його заявою стягуються з позивача. Однак якщо позивач не підтримує своїх вимог унаслідок задоволення їх відповідачем після пред`явлення позову, суд за заявою позивача присуджує стягнення понесених ним у справі витрат з відповідача.

Судом установлено, що при поданні позову позивачем було сплачено судовий збір в сумі 2270,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 2972 від 14.09.2021.

Позивач у заяві від 08.11.2021 не підтримав позовні вимоги унаслідок їх задоволення відповідачем і просив стягнути з останнього судовий збір і витрати на професійну правничу допомогу в сумі 10000,00 грн.

Ураховуючи положення ч. 3 ст. 130 ГПК України, оскільки відповідач виконав позовні вимоги позивача після пред`явлення позову, суд дійшов до висновку стягнути з відповідача на користь позивача судовий збір у сумі 2270,00 грн.

У відповідності до ст. 123 ГПК України витрати на професійну правничу допомогу віднесно до судових витрат.

За змістом статті 1 Закону України Про адвокатуру та адвокатську діяльність договір про надання правової допомоги - це домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об`єднання) зобов`язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов`язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

Гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час (стаття 30 зазначеного Закону).

Разом із тим згідно зі статтею 15 ГПК України суд визначає в межах, встановлених цим Кодексом, порядок здійснення провадження у справі відповідно до принципу пропорційності, враховуючи: завдання господарського судочинства; забезпечення розумного балансу між приватними й публічними інтересами; особливості предмета спору; ціну позову; складність справи; значення розгляду справи для сторін, час, необхідний для вчинення тих чи інших дій, розмір судових витрат, пов`язаних із відповідними процесуальними діями, тощо.

Учасники справи мають право користуватися правничою допомогою. Представництво у суді, як вид правничої допомоги, здійснюється виключно адвокатом (професійна правнича допомога), крім випадків, встановлених законом (стаття 16 ГПК України).

Однією з основних засад (принципів) господарського судочинства є відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення (пункт 12 частини 3 статті 2 зазначеного Кодексу).

Метою впровадження цього принципу є забезпечення особі можливості; ефективно захистити свої права в суді, ефективно захиститись у разі подання до неї необґрунтованого позову, а також стимулювання сторін до досудового вирішення спору.

Згідно з частинами 1, 3 ст.124 ГПК України разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи. Попередній розрахунок розміру судових витрат не обмежує сторону у доведенні іншої фактичної суми судових витрат, які підлягають розподілу між сторонами за результатами розгляду справи.

Відповідно ч. 5 ст. 126 ГПК України під час вирішення питання про розподіл судових витрат суд враховує: 1) чи пов`язані ці витрати з розглядом справи; 2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, у тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес; 3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо; 4) дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись.

Розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву (ч. 8 ст. 129 ГПК України).

27.08.2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю Добробут-12 та Адвокатським об`єднанням Ковальов і партнери укладено договір про надання правової допомоги, відповідно до умов якого виконавець бере на себе зобов`язання надавати клієнту послуги з правової допомоги і адвокатського захисту, в тому числі у питаннях представництва інтересів клієнта в судах та у відносинах з державними, правоохоронними, контролюючими органами, надає інші послуги, необхідні для захисту прав і законних інтересів клієнта, а клієнт зобов`язаний оплатити надані послуги в порядку та строки обумовлені сторонами.

Згідно з п. 2.1. договору виконавець здійснює юридичне обслуговування клієнта в наступних формах: аналіз наданих документів; проведення консультацій; складання висновків та проектів документів, в тому числі процесуальних; представництво клієнта перед третіми особами, в тому числі представництво та адвокатський захист інтересів клієнта в органах державної влади та у судах; інші можливі та узгоджені сторонами форми обслуговування.

Відповідно до п. 3.1. договору сторони домовилися, що винагорода виконавця за послуги визначені в п. 1.2. цього договору складає 10000,00 грн, а отже розмір винагороди за надання правової допомоги визначений у договорі у вигляді фіксованої суми, не змінюється в залежності від обсягу послуг та витраченого адвокатом часу.

Суд вважає, що будь-які дії учасника цієї господарської справи, пов`язані із її розглядом судом, зокрема: складання заяв, клопотань, відправлення та подання документів, надання юридичних консультацій є процесуальними діями в розумінні п.4 ч.3 ст.123 ГПК України, а тому витрати, що понесені такою стороною, відносяться до складу судових витрат.

У відповідності до пункту 1 частини 2 статті 123 ГПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, віднесені до судових витрат, які у відповідності до частини 3 статті 130 ГПК України підлягають стягненню з відповідача, оскільки заборгованість в сумі 85490,60 грн фактично була сплачена після пред`явлення позову.

На підставі вищевикладеного суд дійшов висновку щодо задоволення заяви представника позивача та стягнення з відповідача 10000,00 грн витрат на професійну правничу допомогу.

Керуючись ст. ст. 123, 129, п. 2 ч. 1 ст. 231, ст. ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Провадження у справі № 920/1170/21 закрити.

2. Стягнути з Сумської товарної біржі «Сумиагропромбіржа» (40004, м. Суми, вул. Супруна, 3/1, код 23820266) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Добробут-12» (41410, Сумська область, Глухівський район, с. Фотовиж, вул. Алфьорова, 11, код 36222347) суму судового збору в розмірі 2270,00 грн (дві тисячі двісті сімдесят гривень) та 10000,00 грн (десять тисяч гривень) витрат на професійну правничу допомогу.

3. Видати наказ після набрання ухвалою законної сили.

Ухвала набирає законної сили після її оголошення суддею та може бути оскаржена в порядку та строки, що встановлені статтями 255-257 ГПК України.

Суддя В.В. Яковенко

Дата ухвалення рішення 16.12.2021
Зареєстровано 16.12.2021
Оприлюднено 17.12.2021

Судовий реєстр по справі 920/1170/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 01.02.2022 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 21.01.2022 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 16.12.2021 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 02.12.2021 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 03.11.2021 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 920/1170/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону