ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

пр. Волі, 54а, м. Луцьк, 43010, тел./факс 72-41-10

E-mail: inbox@vl.arbitr.gov.ua Код ЄДРПОУ 03499885

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

29 грудня 2021 року Справа № 903/956/21

Господарський суд Волинської області у складі головуючого судді Гарбара Ігоря Олексійовича, розглянувши у приміщенні Господарського суду Волинської області у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи №903/956/21 за позовом Акціонерного товариства Оператор ринку до Товариства з обмеженою відповідальністю Смарт Енерджі Пул про стягнення 7238,86 грн.,

ВСТАНОВИВ:

19.11.2021 Державне підприємство Оператор ринку надіслало на адресу суду позов до Товариства з обмеженою відповідальністю Смарт Енерджі Пул про стягнення 7238,86 грн.

Заява обґрунтована не виконанням відповідачем взятих на себе зобов`язань згідно договору про участь у ринку на добу наперед та внутрішньодобовому ринку №224/01 від 29.06.2019 та вимог передбачених правилами РНД/ВДР.

Ухвалою суду від 24.11.2021 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами.

Відповідач ухвалу суду отримав 01.12.2021, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштових відправлень №4301644249179.

Строк для подання відзиву - до 16.12.2021 включно.

Відзив відповідача на адресу суду не надходив.

Заперечення щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін відсутні.

Згідно ч. 9 ст. 165 ГПК України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Враховуючи, що норми ст. 74 ГПК України щодо обов`язку суду витребувати у сторін документи і матеріали, необхідні для вирішення спору, кореспондуються з диспозитивним правом сторін подавати докази, п. 4 ст. 129 Конституції України визначає одним з принципів судочинства свободу в наданні сторонами суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, відсутність відзиву з відповідними вказівками на незгоду відповідача з будь-якою із обставин справи, на яких ґрунтуються позовні вимоги, що позбавляє відповідача відповідно до ч.4 ст. 165 ГПК України заперечувати проти такої обставини під час розгляду справи, суд вважає, що ним, в межах наданих йому повноважень, створені належні умови для надання сторонами доказів та вважає за необхідне розгляд справи проводити за наявними в ній матеріалами.

Як слідує з позовної заяви, позов подано Державним підприємством Оператор ринку з кодом ЄДРПОУ 43064445.

На день розгляду справи, згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, за кодом ЄДРПОУ 43064445 зареєстровано Акціонерне товариство Оператор ринку .

Однак, сама лише зміна найменування юридичної особи не означає її реорганізації, якщо при цьому не змінюється організаційно-правова форма даної особи. Водночас зміна найменування юридичної особи та адреси її місцязнаходження тягнуть за собою необхідність у державній реєстрації змін до установчих документів. У разі коли така зміна сталася у процесі вирішення спору господарським судом, про неї обов`язково зазначається в описовій частині рішення (при цьому у мотивувальній частині, за необхідності, також зазначається нове найменування учасника судового процесу) або в ухвалі, якою закінчується розгляд справи.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що належним позивачем у даній справі є Акціонерне товариство Оператор ринку (вул.Симона Петлюри,27, м.Київ, 01032, код ЄДРПОУ 43064445).

Дослідивши матеріали справи, суд прийшов до наступного висновку.

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП) від 14.03.2018 №308 затверджено Правила ринку на добу наперед та внутрішньодобового ринку (Правила РДН/ВДР), до якої в подальшому постановами НКРЕКП від 31.05.2019 №879, від 24.06.2019 №1169, від 26.11.2019 №2485, 28.02.2020 №517, від 16.12.2020 №2495, від 19.05.2021 №828 (набула чинності 01.07.2021), від 06.10.2021 № 1740 (набула чинності 12.10.2021).

Відповідно до п. 2.1.1 Правил РДН/ВДР, учасники ринку, що бажають стати учасниками РДН/ВДР, повинні:

- надати ОР заяву про участь у РДН та ВДР;

- укласти договір про участь у РДН та ВДР.

На виконання п. 2.1.1 Правил РДН/ВДР Товариством з обмеженою відповідальністю СМАРТ ЕНЕРДЖІ ПУЛ (далі - ТОВ СМАРТ ЕНЕРДЖІ ПУЛ , Відповідач) надано державному підприємству Оператор ринку (далі -ДП Оператор ринку , Оператор ринку, ОР або Позивач) заяву на участь у ринку на добу наперед та внутрішньодобовому ринку від 25.06.2019 (а.с.18-19).

Абзацами 2 та 3 ч. 1 ст. 67 Закону закріплено, що для участі на ринку на добу наперед та внутрішньодобовому ринку учасники ринку укладають з оператором ринку (ДП Оператор ринку ) договір про участь у ринку на добу наперед та внутрішньодобовому ринку, типова форма якого є невід`ємною частиною правил ринку на добу наперед та внутрішньодобового ринку. Оператор ринку не має права відмовити в укладенні договору про участь у ринку на добу наперед та внутрішньодобовому ринку, якщо учасник ринку належним чином виконав усі умови правил ринку на добу наперед та внутрішньодобового ринку щодо доступу до ринку на добу наперед та внутрішньодобового ринку.

Відповідно до п. 2.1.2 Правил РДН/ВДР, Учасник ринку набуває статусу учасника РДН/ВДР з дати набрання чинності договором про участь у РДН та ВДР.

Пунктом 2.1.8 Правил РДН/ВДР закріплено, що договір про участь у РДН та ВДР набирає чинності з дати, зазначеної у ньому.

Так, ч. 5 п. 1.7.10 Правил РДН/ВДР визначено, що Оператор ринку зобов`язаний оприлюднювати інформацію, що не є конфіденційною, в тому числі: реєстр учасників РДН/ВДР.

Пунктом 2.1.7 Правил РДН/ВДР (в редакції станом на 24.06.2019) закріплено, що після отримання ОР підписаного зі сторони заявника договору про участь у РДН та ВДР у двох примірниках ОР за 1 робочий день:

1) підписує, реєструє та повертає один примірник договору заявнику;

2) реєструє учасника РДН/ВДР;

3) інформує Регулятора та інших учасників РДН/ВДР про реєстрацію нового учасника РДН/ВДР шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті.

Таким чином, реєстрація нового учасника РДН/ВДР здійснюється ДП Оператор ринку шляхом включення інформації про Учасника до реєстру учасників РДН/ВДР, В той же час, відповідно до ч.3 п. 2.1.7 Правил РДН/ВДР, повідомлення/інформування інших учасників про реєстрацію нового учасника здійснюється шляхом оприлюднення реєстру Учасників РДН/ВДР на веб-сайті ДП Оператор ринку .

Як слідує з матеріалів справи, на підтвердження реєстрації Відповідача учасником РДН/ВДР та повідомлення інших учасників про реєстрацію ТОВ СМАРТ ЕНЕРДЖІ ПУЛ , повідомляємо, що ДП Оператор ринок оприлюднено на веб-сайті реєстр Учасників РДН/ВДР (а.с.20-27).

29.06.2019 між Позивачем та Відповідачем укладено договір про участь у ринку на добу наперед та внутрішньодобовому ринку №224/01 (а.с.28-33).

Згідно з п. 1.1 Договору, ОР забезпечує функціонування ринку на добу наперед (далі - РДН) та внутрішньодобового ринку (далі - ВДР), створює організаційні, технологічні, інформаційні та інші умови для. здійснення регулярних торгів за Правилами ринку на добу наперед та внутрішньодобового ринку, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 308 (далі - Правила РДН/ВДР), укладання і виконання договорів про купівлю-продаж електричної енергії на РДН/ВДР та розрахунків за ними, а Учасник використовує такі умови з метою участі у торгах, купівлі-продажу електричної енергії та врегулювання відповідних фінансових зобов`язань згідно з Правилами РДН/ВДР .

Відповідно до п.п. 1 п. 2.3 Договору, учасник зобов`язаний дотримуватися вимог чинного законодавства України, виконувати Правила РДН/ВДР, Правила ринку, умови договорів, що укладатимуться на РДН/ВДР, та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії .

Підпунктом 8 п. 2.3 Договору закріплено обов`язок Учасника оплачувати послуги ОР у встановлені цим Договором строки.

Відповідно до п. 4.4.2 Правил РДН/ВДР, вартість послуг ОР, що надаються на РДН/ВДР складається із фіксованого платежу за участь на РДН/ВДР, платежу за здійснення операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР.

Згідно з п. 3.1 Договору, оплата послуг ДП Оператор ринку , що надаються за цим Договором і пов`язані із провадженням діяльності зі здійснення функцій оператора ринку, складається з фіксованого платежу за участь у РДН/ВДР та платежу за здійснення операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР.

Пунктом 3.2 Договору закріплено, що ДП Оператор ринку розраховує розміри фіксованого платежу за участь у РДН/ВДР та тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР відповідно до Правил РДН/ВДР та повинен оприлюднити їх на власному вебсайті не пізніше 30 днів до введення в дію.

Відповідно до п. 4.4.3 Правил РДН/ВДР: ОР розраховує та погоджує з Регулятором (Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) розміри фіксованого платежу за участь на РДН/ВДР та тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР... .

Так, на виконання п. 4.4.3 Правил РДН/ВДР Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП) постановою від 18.11.2020 №2124 (а.с.35), погоджено фіксований платіж за участь на ринку на добу наперед та внутрішньодобовому ринку на 2021 рік у розмірі 3 016,19 грн. (без ПДВ).

Відповідно до ст. 188.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів.

Враховуючи вищевикладене, вартість послуг ДП Оператор ринку (фіксованого платежу за участь у РДН/ВДР), що підлягає оплаті відповідно до умов Договору становить 3619,43 грн. (три тисячі шістсот дев`ятнадцять грн. 43 коп.) з розрахунку: - 3016,19 грн. (без ПДВ, фіксований платіж за участь у РДН/ВДР погоджений Постановою НКРЕКП від 18.11.2020 №2124) * 1,2 (ПДВ) = 3 619,43 грн.

Відповідно до п. 3.3 Договору (в редакції додаткової угоди від 15.01.2020 №2 до Договору від 29.06.2019 №224/01 - а.с.36-37) Фіксований платіж за участь у РДН/ВДР оплачується щомісяця шляхом здійснення повної попередньої оплати. ОР у перший робочий день кожного календарного місяця надає Учаснику рахунок на сплату фіксованого платежу за участь у РДН/ВДР за відповідний місяць...

У випадку відновлення, призупинення або припинення учасником участі у РДН/ВДР не з першого числа календарного місяця, оплата фіксованого платежу за участь у РДН/ВДР здійснюється у повному обсязі (за повний місяць). .

Аналогічна вимога закріплена у п. 4.4.4 Правил РДН/ВДР, відповідно до якого, фіксований платіж за участь на РДН/ВДР оплачується щомісяця у вигляді повної попередньої оплати. ОР у перший робочий день кожного календарного місяця надає учасникам РДН/ВДР рахунки на сплату фіксованого платежу за участь на РДН/ВДР за відповідний календарний місяць.

Окрім того, абз. 3 п. 4.4.4 Правил РДН/ВДР передбачено, що у випадках, коли набуття, відновлення, призупинення або припинення участі у РДН/ВДР відбулося не з першого числа календарного місяця, оплата фіксованого платежу за участь у РДН/ВДР здійснюється у повному обсязі (за повний місяць).

Згідно з п.3.5 Договору (в редакції додаткової угоди від 15.01.2020 №2 до Договору від 29.06.2019 №224/01) Учасник зобов`язаний оплатити рахунки, що надаються ОР відповідно до пункту 3.3 цього Договору, протягом трьох робочих днів з дати їх формування .

Відповідні умови закріплені й у п. 4,4.6 Правил РДН/ВДР: Учасники РДН/ВДР зобов`язані оплатити рахунки, що формуються відповідно до пункту 4.4.4 цієї глави, протягом трьох робочих днів з дати їх формування .

Згідно з п.3.5 Договору (в редакції додаткової угоди від 15.01.2020 №2 до Договору від 29.06.2019 №224/01): Учасник зобов`язаний оплатити рахунки, що надаються ОР відповідно до пункту 3.3 цього Договору, протягом трьох робочих днів з дати їх формування .

Відповідні умови закріплені й у п. 4.4.6 Правил РДН/ВДР: Учасники РДН/ВДР зобов`язані оплатити рахунки, що формуються відповідно до пункту 4.4.4 цієї глави, протягом трьох робочих днів з дати їх формування .

Відповідно до ч. 1 та ч. 4 п. 1.6.1 Правил РДН/ВДР обмін інформацією між ОР та учасниками РДН/ВДР здійснюється через програмне забезпечення ОР із застосуванням КЕП та поштою.

Таким програмним забезпеченням ДП Оператор ринку є система XMtrade®/PXS.

Так, частиною 6 пункту 1.6.2 Правил РДН/ВДР закріплено, що через програмне забезпечення OP здійснюється інформування учасників РДН/ВДР.

На виконання п.3.3 Договору ДП Оператор ринку за допомогою програмного забезпечення ОР надано Відповідачу (проінформовано Учасника) рахунки-фактури від 01.07.2021 №4048710740, від 01.08.2021 №4048710840 за послуги Оператора ринку (фіксований платіж за участь у РДН/ВДР) за липень, серпень 2021 року, про надано відповідні докази (а.с.49-51).

Вищезазначені Рахунки-фактури підписані шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ДП Оператор ринку .

З метою ідентифікації особи як автора відповідного електронного документу (Рахунків-фактур за липень, серпень 2021 року), ДП Оператор ринку на веб-сайті https://czo.gov.ua/verify було проведено перевірку електронних підписів за результатами яких сформовано Протоколи створення та перевірки кваліфікованого електронного та удосконаленого електронного цифрового підпису (а.с.42-43) та ідентифікованого підписувача (автора) - ОСОБА_1 .

Рахунки-фактури є електронними доказами в розумінні п.1 ст. 96 ГПК України. Відповідно до п.3 ст. 96 ГПК України зазначені докази подаються в паперовій копії засвідченій в порядку передбаченому законом.

Також, ДП Оператор ринку направлено на адресу ТОВ СМАРТ ЕНЕРДЖІ ПУЛ вимогу про сплату фіксованого платежу за участь на РДН/ВДР від 28.10.2021 №01-51/2742 (а.с.44-47) на загальну суму 7238,86 грн., до якої повторно додано Рахунки-фактури.

Факт відправки вищезазначеної вимоги на адресу Відповідача підтверджується описом вкладення у цінний лист та фіскальним чеком, що підтверджує оплату відправлення №0103277375870 (а.с.51).

Виставлена ДП Оператор ринку вимога про сплату фіксованого платежу Відповідачем не отримана, що підтверджується роздруківкою з веб-сайту Укрпошти про не отримання поштового відправлення № 0103277375870 (а.с.52), та залишилася не задоволеною.

Згідно з п. 3.7 Договору: ОР надає Учаснику Акт приймання-передачі наданих послуг за формою, наведеною в додатку 1 до цього Договору, та інші фінансові документи в терміни, передбачені Правилами РДН/ВДР .

Відповідно до п. 4.4.7 Правил РДН/ВДР (в редакції станом на 19.05.2021): ОР до п 'ятого числа кожного місяця формує та надсилає поштою учасникам РДН/ВДР (або за письмовим зверненням учасника РДН/ВДР іншим прийнятним для ОР та учасника РДН/ВДР засобом комунікації) акти приймання-передачі наданих послуг за попередній (звітний) місяць у паперовому вигляді, підписані уповноваженою особою ОР, у двох примірниках.

Учасник РДН/ВДР після отримання акта приймання-передачі наданих послуг на РДН/ВДР повинен підписати його та повернути один примірник поштою (або за письмовим зверненням учасника РДН/ВДР іншим прийнятним для ОР та учасника РДН/ВДР засобом комунікації) не пізніше ніж до кінця місяця, наступного за звітним. .

Так, на виконання п. 3.7 Договору ДП Оператор ринку підготовлено Акти приймання-передачі наданих послуг за липень, серпень 2021 року (а.с.53-54), які згідно з п. 1.16.11 Правил РДН/ВДР направлено Відповідачу рекомендованими листами від 02.08.2021 №02/21-1948, від 01.09.2021 №02-21/2183 (55-58), що підтверджується рекомендованими повідомленнями про вручення поштових відправлень, виплату поштових перекладів №№ 0103278239199, 0103278135482 (а.с.59-60).

Однак, направлені ДП Оператор ринку до ТОВ СМРТ ЕНЕРДЖІ ПУЛ Акти приймання-передачі наданих послуг за липень, серпень 2021 року відповідно до умов п. 4.4.7 Правил РДН/ВДР (в редакції станом на 19.05.2021), не були підписані та повернуті Позивачеві.

Вартість послуги Оператора ринку (фіксований платіж за участь у РДН/ВДР за липень, серпень 2021 року) відображена у вищезазначених Актах приймання- передачі наданих послуг за липень, серпень 2021 року і складає 3619,43 грн. за кожен місяць, що відповідає сумі зазначеній в рахунках-фактурах від 01.07.2021 №4048710740, від 01.08.2021 №4048710840 та сумі погодженій Постановою НКРЕКП від 18.11.2020 №2124.

Таким чином, відповідач не виконав у повному обсязі своїх зобов`язань за Договором, чим порушив умови п. 3.3, п. 3.5 Договору щодо сплати фіксованого платежу за участь у РДН/ВДР, внаслідок чого виникла заборгованість за послуги ДП Оператор ринку за липень, серпень 2021 року у сумі 7238,86 грн.

Відповідно до ч.3 п. 2.2 Договору ОР має право призупинити на визначений строк або припинити участь на РДН/ВДР Учасника за умов, визначених Правилами РДН/ВДР та цим Договором.

Частиною 2 п. 2.4.4 Правил РДН/ВДР (в редакції станом на 19.05.2021) закріплено, що ОР за власною ініціативою призупиняє участь у РДН/ВДР учасника РДН/ВДР у разі виявлення щодо такого учасника хоча б однієї з таких обставин: несплати за послуг ОР та/або штрафних санкцій у терміни, встановлені цими правилами та договорами.

Так, Позивачем відповідно до ч.3 п. 2.2 Договору та ч.2 п. 2.4.4 Правил РДН/ВДР (в редакції станом на 19.05.2021) у зв`язку з несплатою Відповідачем послуг ОР у терміни, встановлені цими Правилами та договором (про участь у РДН/ВДР) за власної ініціативи призупинено участь на РДН/ВДР.

На виконання п. 2.4.4 Правил РДН/ВДР (в редакції станом на 19.05.2021), ДП Оператор ринку проінформовано Відповідача, НКРЕКП та AT Державний ощадний банк України (лист від 12.07.2021 №02-22/1807) про призупинення з 13.07.2021 участі останнього у РДН/ВДР з відповідним обґрунтуванням (додаток - 24) та оприлюднено на власному вебсайті інформацію щодо призупинення участі Відповідача у РДН/ВДР (посилання в мережі Internet: https:// www.oree.com. ua/index.php/newsctr/n/9785).

Лист ДП Оператор ринку від 12.07.2021 №02-22/1807 Відповідачем не отримано, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення, виплату поштового перекладу № 0103278240561 і роздруківкою з веб-сайту Укрпошти про не отримання поштового відправлення № 0103278240561.

Відповідно до п. 2.4.5 Правил РДН/ВДР (в редакції станом на 19.05.2021), призупинення участі у РДН/ВДР за ініціативою учасника РДН/ВДР або за ініціативою ОР не звільняє учасника РДН/ВДР від виконання зобов`язань, передбачених договором про участь у РДН та ВДР, договорами про купівлю-продаж електричної енергії на РДН та/або на ВДР.

Як передбачено ч. 2 п. 2.4.10 Правил РДН/ВДР (в редакції станом на 19.05.2021), у разі призупинення або припинення участі у РДН/ВДР ОР щодо відповідного учасника РДН/ВДР зобов`язаний не здійснювати нарахування фіксованого платежу за участь у РДН/ВДР у випадку припинення участі у РДН/ВДР або якщо призупинення відбулось за ініціативою учасника РДН/ВДР.

В той же час, ч. 2 п. 2.4.10 Правил РДН/ВДР (в редакції станом на 19.05.2021), п. 4.4.9 Правил РДН/ВДР та пунктом 3.6 Договору передбачають не нарахування ДП Оператор ринку плати за його послуги лише у випадку призупинення участі за заявою самого учасника. В інших випадках, в тому числі, призупинення ДП Оператор ринку участі учасника в зв`язку з несплатою послуг, чинні положення Правил РДН/ВДР та Договору зобов`язують Позивача нараховувати учаснику РДН/ВДР відповідні платежі за участь у РДН/ВДР, а учасника РДН/ВДР - оплачувати їх.

При цьому, як вбачається з Правил РДН/ВДР та умов Договору така оплата має бути здійснена незалежно від того приймав учасник РДН/ВДР участь у торгах, чи ні.

Відповідно до ч. 5 п. 2.4.7 Правил РДН/ВДР (в редакції станом на 19.05.2021), ДП Оператор ринку зобов`язаний припинити участь учасника РДН/ВДР, щодо якого відбулася хоча б одна з таких подій: настала ситуація, передбачена підпунктом З пункту 2.1.15 глави 2.1 Правил РДН ВДР.

Частиною 3 п. 2.1.15 Правил РДН/ВДР (в редакції станом на 19.05.2021), закріплено, що у разі внесення Регулятором (НКРЕКП) змін до затвердженої типової форми договору про участь на РДН та ВДР та якщо учасник РДН/ВДР не надав ОР підписаний примірник додаткової угоди у зазначений цим пунктом строк ОР припиняє участь у РДН/ВДР такого учасника РДН/ВДР.

Листом від 04.08.2021 №01-22/1977 відповідно до пункту 2.4.7 (5) глави 2.4 розділу II Правил РДН/ВДР (в редакції станом на 19.05.2021) ДП Оператор ринку припинено з 05.08.2021 участь Відповідача у ринку на добу наперед та внутрішньодобовому ринку у зв`язку з тим, що останнім протягом 30 календарних днів з дня отримання додаткової угоди про приведення у відповідність укладеного договору про участь у РДН/ВДР до типової форми не надано ДП Оператор ринку примірник зазначеної додаткової угоди та про розірвання Договору про участь у РДН/ВДР від 29.06.2019 №224/01.

Відповідно до п. 8.4 Договору від 29.06.2019 №224/01: Цей Договір припиняє дію в частині участі Учасника на РДН та ВДР, а в частині розрахунків цей Договір припиняється після повного виконання Сторонами своїх зобов`язань .

Отже, Позивач належним чином виконав свої зобов`язання за Договором, втому числі передбачені п. 1.1 Договору та вимоги передбачені Правилами РДН/ВДР.

Натомість, Відповідач ухиляється від виконання своїх зобов`язань за Договором, зокрема не оплачує послуги ДП Оператор ринку (фіксований платіж за участь у РДН/ВДР) та не підписує Акти приймання-передачі наданих послуг.

Згідно зі ст. 525 ЦК України, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Частиною 1 ст.193 Господарського кодексу України передбачено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

У відповідності з п. 2 ст.193 Господарського кодексу України кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов`язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

Відповідно до статті 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Пунктом 1 ст. 530 ЦК України врегульовано, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Отже, загальна сума заборгованості Відповідача перед Позивачем за послуги Оператора ринку (фіксований платіж за участь у РДН/ВДР за липень, серпень 2021 року) складає 7238,86 грн. з яких:

- 3619,43 грн. за липень 2021 року;

- 3619,43 грн. за серпень 2021 року.

Оцінюючи подані стороною докази, що ґрунтуються на повному, всебічному й об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд дійшов висновку про те, що заявлена позивачем вимога щодо стягнення з відповідача заборгованості підтверджена матеріалами справи, відповідачем не спростована підлягає до задоволення в сумі 7238,86 грн.

Оскільки спір до розгляду суду доведено з вини відповідача, то витрати по сплаті судового збору в сумі 2270,00 грн. відповідно до ст.129 ГПК України слід покласти на нього.

Відповідно до ч. 1 ст.74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно зі ст.76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ст.77 ГПК України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

Згідно зі ст.78 ГПК України достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи.

Статтею 86 ГПК України встановлено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів). Частинами 1, 2, 3 ст. 13 ГПК України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Принцип рівності сторін у процесі вимагає, щоб кожній стороні надавалася розумна можливість представляти справу в таких умовах, які не ставлять цю сторону у суттєво невигідне становище відносно другої сторони (п.87 Рішення Європейського суду з прав людини у справі "Салов проти України" від 06.09.2005р.).

У Рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Надточий проти України" від 15.05.2008 зазначено, що принцип рівності сторін передбачає, що кожна сторона повинна мати розумну можливість представляти свою сторону в умовах, які не ставлять її в суттєво менш сприятливе становище в порівнянні з опонентом.

Змагальність означає таку побудову судового процесу, яка дозволяє всім особам - учасникам певної справи відстоювати свої права та законні інтереси, свою позицію у справі.

Принцип змагальності є процесуальною гарантією всебічного, повного та об`єктивного з`ясування судом обставин справи, ухвалення законного, обґрунтованого і справедливого рішення у справі.

Відповідно до частини 1 статті 14 ГПК України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення. Проте, якщо подання сторони є вирішальним для результату проваджень, воно вимагає конкретної та прямої відповіді ("Руїс Торіха проти Іспанії").

Завданням національних судів є забезпечення належного вивчення документів, аргументів і доказів, представлених сторонами ("Ван де Гурк проти Нідерландів)".

Ще одне призначення обґрунтованого рішення полягає в тому, щоб продемонструвати сторонам, що вони були почуті ("Гірвісаарі проти Фінляндії").

Згідно ж із статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Отже, вказані рішення Європейського суду з прав людини суд застосовує у даній справі як джерело права.

Керуючись ст. ст. 129, 232, 236-242 ГПК України, суд,-

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Смарт Енерджі Пул (вулиця Кафедральна,25, офіс 3, місто Луцьк, Волинська область, 43016, код ЄДРПОУ 41593808) на користь Акціонерного товариства Оператор ринку (вул.Симона Петлюри,27, м.Київ, 01032, код ЄДРПОУ 43064445) 7238,86 грн. заборгованості (сім тисяч двісті тридцять вісім гривень вісімдесят шість копійок), а також 2270,00 грн. (дві тисячі двісті сімдесят гривень) витрат по сплаті судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення суду може бути оскаржене до Північно-західного апеляційного господарського суду відповідно до ст. 255-256, п. 17.5 Перехідних положень ГПК України.

Суддя І. О. Гарбар

Дата ухвалення рішення 29.12.2021
Зареєстровано 29.12.2021
Оприлюднено 29.12.2021

Судовий реєстр по справі 903/956/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 26.01.2022 Господарський суд Волинської області Господарське
Ухвала від 11.01.2022 Господарський суд Волинської області Господарське
Рішення від 29.12.2021 Господарський суд Волинської області Господарське
Ухвала від 24.11.2021 Господарський суд Волинської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 903/956/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону