ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2022 року Черкаси справа №925/1524/21

Господарський суд Черкаської області у складі судді Кучеренко О.І. із секретарем судового засідання Безверхою І.М.,

за участю представника позивача Бойка А.В., адвокат (приймає участь у режимі відеоконференції),

розглянув у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду справу

за позовом Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»

до ОСОБА_1

та ОСОБА_1

про стягнення 1 533 031 грн 84 коп,

Акціонерне товариство «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» звернулося у Господарський суд Черкаської області із позовом до ОСОБА_1 та ОСОБА_1 , у якому просить суд солідарно стягнути з відповідачів заборгованість за кредитною угодою №1-614 від 03.12.2019 до генерального кредитного договору №614 від 03.12.2019 станом на 19.10.2021 у розмірі 1 533 031,84 грн, а також відшкодувати судові витрати у вигляді сплаченого судового збору у розмірі 22995,48 грн. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 03.12.2019 між позивачем та Фермерським господарством «ПРЕСТИЖ АГРОЛЮКС» було укладено генеральний кредитний договір №614. У рамках цього договору між сторонами договору було укладено кредитну угоду №1-614, на виконання якої позивачем було надано Фермерському господарству «ПРЕСТИЖ АГРОЛЮКС» кредитні кошти у розмірі 2 000 000,00 грн. 03.12.2019 для забезпечення грошових зобов`язань Фермерського господарства «ПРЕСТИЖ АГРОЛЮКС» за кредитною угодою №1-614 з відповідачами було укладено два договори поруки: №1-614-пор-ПОО/30 між позивачем та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та №1-614-пор-ПОО/19 між позивачем та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Станом на 19.10.2021 Фермерським господарством «ПРЕСТИЖ АГРОЛЮКС» було допущено заборгованість за кредитом та відсоткам за кредитною угодою, тому враховуючи умови укладених між позивачем та відповідачами договорів поруки, позивач звернувся до суду для примусового стягнення з відповідачів простроченої заборгованості.

Ухвалою Господарського суду Черкаської області від 18.11.2021 відкрито провадження у справі, справу ухвалено розглядати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 11.01.2022. Встановлено відповідачам строк 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для подання суду відзиву на позовну заяву та усіх письмових та електронних доказів, що підтверджують заперечення проти позову. Залучено до участі у справі Фермерське господарство «ПРЕСТИЖ АГРОЛЮКС», як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів.

Протокольною ухвалою від 11.01.2022 суд закрив підготовче провадження у справі та признав справу до судового розгляду по суті на 14 год 30 хв 09.02.2022.

Відповідачі у встановлений судом строк, відзив на позов не надали. Ухвала Господарського суду Черкаської області від 18.11.2021 про відкриття провадження у справі направлена відповідачам 19.11.2021 рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення. Представник відповідачів отримав ухвалу суду про відкриття провадження 09.12.2021, засвідчивши це своїм підписом на рекомендованих повідомленнях про вручення поштового відправлення, які знаходиться у матеріалах справи.

Відповідно до частини 9 статті 165 Господарського процесуального кодексу України, у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами. Отже, з огляду на те, що судом виконано усі дії для належного повідомлення відповідачів про розгляд справи та неподання ними відзиву, суд розглядає справу за наданими позивачем доказами.

Розглянувши матеріали справи та дослідивши докази, суд

ВСТАНОВИВ:

03.12.2019 між Акціонерним товариством «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (кредитор) та Фермерським господарством «ПРЕСТИЖ АГРОЛЮК» (позичальник) було укладено генеральний кредитний договір №614 (далі - кредитний договір). За умовами цього договору кредитор, на підставі цього договору надає позичальнику кредитні кошти у порядку і на умовах, визначених цим договором та кредитними угодами, що укладатимуться в межах даного договору, а позичальник у свою чергу зобов`язується повернути отримані кредитні коштів та сплатити кредитору проценти та інші платежу порядку та на умовах, що визначені цим договором та відповідними кредитними угодами, укладеними у межах цього договору (пункт 1.1 кредитного договору).

Кредитні кошти згідно з умовами цього договору надаються кредитором на умовах їх забезпечення, цільового використання, строковості, повернення та плати за користування (надалі - кредит) (пункт 1.2 кредитного договору).

Форма надання кредиту (невідновлювальна/відновлювана відклична кредитна лінія/кредит), валюта надання кредиту (долар США або гривня), Доступний кредитний ліміт, обмеження щодо цільового використання кредиту встановлюються кредитними угодами, укладеними у межах цього договору (пункт 1.3 кредитного договору).

Надання кредитних коштів здійснюється кредитором на підставі кредитної угоди та письмової заяви позичальника, складеної за формою згідно з додатком №1 до цього договору та наданої кредитору в день, що передує дню фактичного отримання кредиту/не пізніше 16:00 за київським часом дня фактичного отримання кредиту, але не пізніше кінцевого терміну надання кредиту, встановленого кредитною угодою до договору (пункт 3.3 кредитного договору).

Зобов`язання позичальника забезпечуються заставою майна, що належить позичальнику або будь-якій третій особі, шляхом оформлення відповідного договору застави іпотеки. поруки. що вчинений на користь кредитора протягом строку дії договору (пункт 3.4 кредитного договору).

За порушення строків повернення кредитних коштів, сплати процентів за кредитними угодами. Позичальник зобов`язаний сплачувати кредитору пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня від суми простроченого платежу. Розрахунок пені здійснюється починаючи з наступного календарного дня після дати, коли відповідне грошове зобов`язання мало бути виконаним по день фактичного виконання грошового зобов`язання включно (пункт 6.2 кредитного договору).

Позичальник, на вимогу кредитора, сплачує останньому за кожен календарний день прострочення виконання будь-яких грошових зобов`язань за договором - пеню, в відсотках річних від суми простроченого платежу, у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня. Розрахунок пені здійснюється починаючи з наступного календарного дня після дати, коли відповідне грошове зобов`язання мало бути виконаним по дату погашення простроченого зобов`язання включно. Пеня за простроченими зобов`язаннями в іноземній валюті сплачується в гривні по офіційному курсу Національного банку України на дату сплати (пункт 14.2.1 кредитного договору).

Визначена пунктом 14.2.1 договору неустойка (пеня, штраф) підлягає сплаті позичальником протягом 10 банківських днів з дати відправлення кредитором відповідної письмової вимоги, на зазначені у цій вимозі рахунки. Сплата пені, штрафів або неустойки не звільняє позичальника від виконання прострочення (порушеного/невиконаного) зобов`язання (пункт 14.3 кредитного договору).

Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє до дати погашення всіх зобов`язань, що виникли на підставі цього договору (пункт 15.1 кредитного договору).

Зміни у даний договір оформлюється договорами про внесення змін та доповнень до цього договору (пункт 16.3 кредитного договору).

Кредитний договір підписаний уповноваженими представниками кредитора та позичальника та скріплений відповідними печатками підприємств.

До кредитного договору між кредитором та позичальником було підписано кредитну угоду №1-614 від 03.12.2019 (далі - кредитна угода). За умовами цієї кредитної угоди кредитор зобов`язується надати позичальнику кредитні кошти (кредит) у формі не відновлювальної відкличної кредитної лінії з лімітом кредитної лінії у сумі 2 000 000,00 грн (ліміт), а позичальник зобов`язується використати кредит за цільовим призначенням, повернути кредитору суму кредиту, сплатити проценти за користування кредитом та комісії, а також виконати інші обов`язки, визначені договором (пункт 2 кредитної угоди).

Кінцевий термін надання кредиту 15 вересня 2020 року (останній день строку, коли позичальник може отримати кредит або його частину) (пункт 3 кредитної угоди).

Погашення кредиту здійснюється відповідно до графіку зменшення ліміту кредитної лінії (додаток №1 до кредитної угоди). Кінцевий термін погашення кредиту - 15 листопада 2020 року (останній день строку користування кредитом, у який позичальник має здійснити остаточне погашення будь-якої заборгованості за цією кредитною угодою (пункт 4 кредитної угоди).

Протягом всього строку фактичного користування кредитом позичальник зобов`язаний сплачувати кредитору щомісяця в строк з 1 по 5 число кожного місяця наступного за тим, за який вони були нараховані, проценти за користування кредитом, розмір яких розраховується на основі фіксованої процентної ставки у розмірі 23% процентів річних (пункт 6 кредитної угоди).

Сторони дійшли згоди, що, у випадку порушення позичальником умов пункту 9 цієї кредитної угоди, розмір процентної винагороди (процентів) за користування кредитними коштами починаючи з дати, наступної за датою відправлення кредитором повідомлення про виявлення порушення, автоматично встановлюється у розмірі 25% процентів річних (пункт 6.2 кредитної угоди).

У додатку №1 до кредитної угоди №1-614 до генерального кредитного договору №614 сторони за кредитним договором визначали, що позичальник зобов`язується згідно з умовами кредитної угоди до кредитного договору повернути кредитору суму кредиту у наступні терміни: 03.12.2019 - 2 000 000,00 грн; 15.10.2020 - 1 000 000,00 грн; 15.11.2020 - 0,00 грн.

31.12.2020 між кредитором та позичальником було підписано договір про внесення змін та доповнень №1 до кредитної угоди №1-614 до генерального кредитного договору №614, відповідно до якого сторони підтверджують наявність фактичної заборгованості позичальника за кредитом, отриманим на підставі цієї кредитної угоди станом на 31 грудня 2020 року у сумі 1 460 999,97 грн (пункт 1 договору про внесення змін та доповнень до кредитної угоди).

Сторони дійшли взаємної згоди змінити кінцевий термін погашення кредиту, у зв`язку з чим вирішили викласти пункт 4 кредитної угоди у наступній редакції: «погашення кредиту здійснюється відповідно до графіку зменшення ліміту кредитної лінії (додаток №1 до кредитної угоди). Кінцевий термін погашення кредиту - 15 вересня 2021 року (останній день строку користування кредитом, у який позичальник має здійснити остаточне погашення будь-якої заборгованості за цією кредитною угодою) (пункт 4 договору про внесення змін та доповнень до кредитної угоди).

Сторони дійшли взаємної згоди змінити графік зменшення ліміту кредитної лінії (додаток №1 до кредитної угоди), у зв`язку з чим вирішили викласти додаток №1 до кредитної угоди у редакції додатку №1 до цього договору про внесення змін та доповнень до кредитної угоди (пункт 3 договору про внесення змін та доповнень до кредитної угоди).

У пункті 4 договору про внесення змін та доповнень до кредитної угоди сторони дійшли взаємної згоди змінити розмір процентної ставки, у зв`язку з чим викласти пункт 6 кредитної угоди у наступній редакції: «протягом всього строку фактичного користування кредитом позичальник зобов`язаний сплачувати кредитору щомісяця в строк з 1 по 5 число кожного місяця наступного за тим, за який вони були нараховані, проценти за користування кредитом, розмір яких розраховується на основі фіксованої процентної ставки у розмірі 14% процентів річних.» (пункт 6 кредитної угоди); «сторони дійшли згоди, що, у випадку порушення позичальником умов пункту 9 цієї кредитної угоди, розмір процентної винагороди (процентів) за користування кредитними коштами починаючи з дати, наступної за датою відправлення кредитором повідомлення про виявлення порушення, автоматично встановлюється у розмірі 16% процентів річних.» (пункт 6.2 кредитної угоди).

У додатку №1 до договору про внесення змін та доповнень №1 від 31.12.2020 до кредитної угоди №1-614 до генерального кредитного договору №614 сторони за кредитним договором визначали, що позичальник зобов`язується згідно з умовами кредитної угоди до кредитного договору повернути кредитору суму кредиту у наступні терміни: 31.12.2020 - 1 460 999,97 грн; 15.08.2021 - 1 000 000,00 грн; 15.09.2021 - 0,00 грн.

03.12.2019, з метою забезпечення виконання зобов`язань позичальника Акціонерним товариством «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (банк) було укладено два договори поруки: договір поруки №1-614-пор-ПОО/30 з ОСОБА_1 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 ) (поручитель 1) та Фермерським господарством «ПРЕСТИЖ АГРОЛЮКС (позичальник) та договір поруки №1-614-пор-ПОО/19 з ОСОБА_1 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 ) (поручитель 2) та Фермерським господарством «ПРЕСТИЖ АГРОЛЮКС (позичальник).

За умовами цих договорів поруки визначено, що сторони цього договору встановлюють, що поручитель на добровільних засадах бере на себе зобов`язання перед банком відповідати в повному обсязі за зобов`язаннями позичальника, які виникають з умов кредитної угоди №1-614 від « 03» грудня 2019 року до генерального кредитного договору №614 від « 03» грудня 2019 року з усіма змінами та доповненнями до нього (далі по тексту - кредитний договір), за умови якого банк надає позичальнику кредит в розмірі 2 000 000,00 грн, а позичальник зобов`язується перед банком повернути кредитні кошти, шляхом сплати суми кредиту (частини кредиту), відповідно до графіку зменшення ліміту кредитної лінії, щомісячної сплати процентів, комісій, а також штрафів та пені, в розмірах, строки та на умовах, обумовлених кредитним договором. Строк остаточного виконання зобов`язань за кредитним договором - не пізніше 15 листопада 2020 року та/або договору про внесення змін та доповнень до кредитного договору (пункт 1.2 договорів поруки №1-614-пор-ПОО/30 та №1-614-пор-ПОО/19 від 03.12.2019).

Сторони встановлюють, що зобов`язання поручителя перед банком є безумовними і ніяких інших умов, крім передбачених цим договором та вказаним у пункті 1.2 договору - не потребують (пункти 1.3 договорів поруки №1-614-пор-ПОО/30 та №1-614-пор-ПОО/19 від 03.12.2019).

Поручитель відповідає перед банком за виконання позичальником зобов`язань за кредитним договором, у обсязі визначеному у пункті 1.2. цього договору, у тому числі й в разі пред`явлення банком вимоги до позичальника достроково виконати зобов`язання за кредитним договором згідно його умов (пункти 1.4 договорів поруки №1-614-пор-ПОО/30 та №1-614-пор-ПОО/19 від 03.12.2019).

Сторони цього договору визначають, що у випадку невиконання позичальником взятих на себе зобов`язань по кредитному договору поручитель несе солідарну відповідальність перед банком нарівні з позичальником за кредитним договором. Банк має право вимагати виконання зобов`язань за кредитним договором як від позичальника, так і від поручителя, так і від них обох одночасно. Банк, який одержав виконання обов`язку не у повному обсязі від одного із солідарних боржників, має право вимагати недоодержане від іншого солідарного боржника (пункт 2.1 договорів поруки №1-614-пор-ПОО/30 та №1-614-пор-ПОО/19 від 03.12.2019).

У випадку невиконання та/або неналежного виконання позичальником зобов`язань за кредитним договором, що забезпечені порукою за цим договором, банк звертається до поручителя з письмовим повідомленням про факт порушення позичальником зобов`язань за кредитним договором з викладенням змісту цього порушення та з вимогою до поручителя виконати забезпечені цим договором зобов`язання за позичальника, а поручитель зобов`язується виконати таку вимогу банку протягом двох банківських днів з моменту отримання такого повідомлення (пункт 3.1 договорів поруки №1-614-пор-ПОО/30 та №1-614-пор-ПОО/19 від 03.12.2019).

Сторони цього договору встановлюють, що у випадку невиконання або неналежного виконання позичальником взятих на себе зобов`язань по кредитному договору, поручитель і позичальник несуть солідарну відповідальність перед банком на всю суму заборгованості, встановлену на момент подання позовної вимоги (пункт 4.1 договорів поруки №1-614-пор-ПОО/30 та №1-614-пор-ПОО/19 від 03.12.2019).

Сторони цього договору встановлюють, що поручитель, у випадку невиконання чи неналежного виконання взятих на себе зобов`язань за цим договором, виплачує, у безспірному порядку, банку пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла на дату виникнення зобов`язання поручителя погасити заборгованість позичальника, за кожний день прострочки, від несвоєчасно погашеної суми заборгованості. При цьому, моментом виникнення зобов`язання поручителя погасити заборгованість позичальника, рахується день, наступний за днем, коли повинен бути погашений кредит (частина кредиту) та/або проценти, та/або комісії за кредитним договором. Про виникнення заборгованості позичальника банк повідомляє поручителя письмово (пункт 4.2 договорів поруки №1-614-пор-ПОО/30 та №1-614-пор-ПОО/19 від 03.12.2019).

Сторони цього договору встановлюють, що цей договір вступає в силу з моменту його підписання усіма сторонами та втрачає свою дію з моменту повного виконання позичальником забезпеченого ним зобов`язання за кредитним договором в тому числі й зобов`язань по сплаті неустойки та відшкодуванню збитків та/або належного виконання поручителем зобов`язань за цим договором. При цьому, сторони констатують, що строк закінчення цього договору не вказується сторонами конкретно, так як він визначається моментом повернення суми кредиту за кредитним договором (пункт 5.1 договорів поруки №1-614-пор-ПОО/30 та №1-614-пор-ПОО/19 від 03.12.2019).

31.12.2019 Акціонерним товариством «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (банк) з Фермерським господарством «ПРЕСТИЖ АГРОЛЮКС (позичальник) та з ОСОБА_1 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 ) (поручитель 1) та з ОСОБА_1 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 ) (поручитель 2) були укладені договори про внесення змін та доповнень №1 до договорів поруки. За умовами цих договорів про внесення змін та доповнень банки та поручителі дійшли взаємної згоди викласти пункт 1.2 договорів поруки у наступній редакції: «сторони цього договору встановлюють, що поручитель на добровільних засадах бере на себе зобов`язання перед банком відповідати в повному обсязі по зобов`язанням позичальника, які виникають з умов кредитної угоди №1-614 від « 03» грудня 2019 року до генерального кредитного договору №614 від « 03» грудня 2019 року з усіма змінами та доповненнями до нього (далі по тексту - кредитний договір), за умови якого банк надає позичальнику кредит в розмірі 1 460 999,97 грн, а позичальник зобов`язується перед банком повернути кредитні кошти, шляхом сплати суми кредиту (частини кредиту), відповідно до графіку зменшення ліміту кредитної лінії, щомісячної сплати процентів, комісій, а також штрафів та пені, в розмірах, строки та на умовах, обумовлених кредитним договором. Строк остаточного виконання зобов`язань за кредитним договором не пізніше 15 вересня 2021 року та/або договору про внесення змін та доповнень до кредитного договору.»

Договори поруки №1-614-пор-ПОО/30 від 03.12.2019 та №1-614-пор-ПОО/19 від 03.12.2019, а також договори про внесення змін та доповнень до цих договорів поруки від 31.12.2020 підписані уповноваженим представником банку та поручителями: ОСОБА_1 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 ) (поручитель 1) та ОСОБА_1 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 ) та скріплені відповідною печаткою банку.

04.19.2019 позивач на виконання умов кредитного договору надав кредитні кошти Фермерському господарству «ПРЕСТИЖ АГРОЛЮКС» у розмірі 2 000 000,00 грн на підставі заяви Фермерського господарства «ПРЕСТИЖ АГРОЛЮКС» про видачу траншу №1 від 04.12.2019 на поточні виробничі потреби, що підтверджується меморіальним ордером №18385735 від 04.12.2019.

Судом також встановлено, що позичальник належним чином не виконував умови кредитного договору, не дотримувався графіку погашення кредиту та сплати відсотків за користування кредитними коштами. За розрахунком банку заборгованість Фермерського господарства «ПРЕСТИЖ АГРОЛЮКС» станом на 19.10.2021 становить 1 533 031,84 грн, яка складається із заборгованості за тілом кредиту у сумі 1 460 999,97 грн, сума відсотків за період з 10.09.2021 до 19.10.2021 у сумі 40908,00 грн, пеня за несвоєчасне погашення тіла кредиту за період з 17.08.2021 до 19.10.2021 у сумі 29274,08 грн та пеня за несвоєчасне погашення процентів за користування кредитом за період з 06.11.2020 до 19.10.2021 у сумі 1849,79 грн.

У зв`язку з неналежним виконанням Фермерським господарством «ПРЕСТИЖ АГРОЛЮКС» свого обов`язку з повернення кредитних коштів, наданих йому кредитором на умовах кредитного договору та кредитної угоди, позивач 19.10.2021 направив на адресу поручителів вимоги про сплату боргу №41-1556 та №41-1557, у яких вимагав від поручителів у строк до 25.10.2021 виконати свої зобов`язання відповідно до умов договорів поруки, кредитного договору та кредитної угоди та сплатити на користь банку суму простроченої заборгованості у розмірі 1 533 031,84 грн.

Вказані вимоги були отримані відповідачами 28.10.2021, що підтверджується відповідними рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення, однак залишені відповідачами без відповіді та без задоволення, тому банк і звернувся з вказаним позовом до суду для примусового стягнення заборгованості з відповідачів.

Відносини, які виникли між позивачем та Фермерським господарством «ПРЕСТИЖ АГРОЛЮКС» за своєю правовою природою є фінансовими зобов`язаннями. Правовим регулюванням таких правовідносин є норми встановлені у §1 Фінанси і банківська діяльність Господарського кодексу України та Главі 71 Цивільного кодексу України.

Підставою виникнення таких правовідносин, відповідно до положень закону, є укладення письмового договору. Так, відповідно до частини 2 статті 345 Господарського кодексу України кредитні відносини здійснюються на підставі кредитного договору, що укладається між кредитором і позичальником у письмовій формі. У кредитному договорі передбачаються мета, сума і строк кредиту, умови і порядок його видачі та погашення, види забезпечення зобов`язань позичальника, відсоткові ставки, порядок плати за кредит, обов`язки, права і відповідальність сторін щодо видачі та погашення кредиту.

Згідно з положеннями статті 1054 Цивільного Кодексу України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Відповідно до статті 1048 Цивільного Кодексу України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

У відповідності до приписів статті 1049 Цивільного Кодексу України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором. Якщо договором не встановлений строк повернення позики або цей строк визначений моментом пред`явлення вимоги, позика має бути повернена позичальником протягом тридцяти днів від дня пред`явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не встановлено договором.

Позика вважається повернутою в момент передання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок.

Судом встановлено та підтверджено матеріалами справи, що на виконання укладеного між позивачем та позичальником кредитного договору та кредитної угоди до нього, банк надав позичальнику кредитні кошти у формі не відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування 2 000 000,00 грн, тобто свої зобов`язання перед позичальником позивач виконав у повному обсязі.

З матеріалів справи вбачається, що позичальник належним чином не виконував умови кредитного договору, не дотримувався графіку погашення кредиту та сплати відсотків за користування кредитними коштами, чим порушив умови кредитного договору. Заборгованість позичальника по тілу кредиту станом на 19.10.2021 становить 1 460 999,97 грн.

Враховуючи умови кредитного договору та кредитної угоди, банком станом на 19.10.2021 Фермерському господарству «ПРЕСТИЖ АГРОЛЮКС» нараховані відсотки за користування кредитними коштами. Як вбачається з розрахунку позивача розмір відсотків за користування кредитом становить 40908,00 грн за період з 10.09.2021 до 19.10.2021.

Відповідно до частини 1 статті 546 Цивільного кодексу України виконання зобов`язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.

Статтею 541 Цивільного кодексу України визначено, що солідарний обов`язок або солідарна вимога виникають у випадках, встановлених договором або законом, зокрема у разі неподільності предмета зобов`язання.

Згідно з положеннями статті 543 Цивільного кодексу України, у разі солідарного обов`язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов`язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо. Кредитор, який одержав виконання обов`язку не в повному обсязі від одного із солідарних боржників, має право вимагати недоодержане від решти солідарних боржників. Солідарні боржники залишаються зобов`язаними доти, доки їхній обов`язок не буде виконаний у повному обсязі. Солідарний боржник не має права висувати проти вимоги кредитора заперечення, що ґрунтуються на таких відносинах решти солідарних боржників з кредитором, в яких цей боржник не бере участі. Виконання солідарного обов`язку в повному обсязі одним із боржників припиняє обов`язок решти солідарних боржників перед кредитором.

Отже, при солідарному обов`язку кредиторові надається право за своїм розсудом вимагати виконання зобов`язання в повному обсязі або частково від усіх боржників разом або від кожного окремо. Пред`явивши вимогу до одного із солідарних боржників і не одержавши задоволення, кредитор має право пред`явити вимогу до іншого солідарного боржника.

Матеріали справи не містять доказів належного виконання умов кредитного договору позичальником чи поручителями, наявність і розмір заборгованості за кредитом у розмірі 1 460 999,97 грн позивачем доведені належними, достатніми та допустимими доказами, вимоги позивача відповідачами не спростовані, тому зазначена сума заборгованості за кредитом підлягає солідарному стягненню у судовому порядку у цьому розмірі з відповідачів. Розмір заборгованості за відсотками, який підлягає солідарному стягненню з відповідачів становить 40908,00 грн.

Відповідно до статті 193 Господарського Кодексу України, суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором. Застосування господарських санкцій повинно гарантувати захист прав і законних інтересів громадян, організацій та держави, в тому числі відшкодування збитків учасникам господарських відносин, завданих внаслідок правопорушення, та забезпечувати правопорядок у сфері господарювання (стаття 216 Господарського Кодексу України).

Підставою господарсько-правової відповідальності учасника господарських відносин є вчинене ним правопорушення у сфері господарювання. Учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського зобов`язання чи порушення правил здійснення господарської діяльності, якщо не доведе, що ним вжито усіх залежних від нього заходів для недопущення господарського правопорушення.

У сфері господарювання застосовуються такі види господарських санкцій: відшкодування збитків; штрафні санкції; оперативно-господарські санкції (статті 217, 218 Господарського Кодексу України).

Стаття 230 Господарського Кодексу України штрафними санкціями у розумінні цього Кодексу визначає господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання. А частина 4 статті 231 Господарського Кодексу України встановлює, що у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором.

Пунктом 4.2 договорів поруки №1-614-пор-ПОО/30 від 03.12.2019 та №1-614-пор-ПОО/19 від 03.12.2019 визначено, що поручитель, у випадку невиконання чи неналежного виконання взятих на себе зобов`язань по цьому договору, виплачує, у безспірному порядку, банку пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла на дату виникнення зобов`язання поручителя погасити заборгованість позичальника, за кожний день прострочки, від несвоєчасно погашеної суми заборгованості. При цьому, моментом виникнення зобов`язання поручителя погасити заборгованість позичальника, рахується день, наступний за днем, коли повинен бути погашений кредит (частина кредиту) та/або проценти, та/або комісії за кредитним договором.

На підставі наведених положень позивач нарахував відповідачам пеню на суму заборгованості 1 460 999,97 грн у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за умовами договорів поруки №1-614-пор-ПОО/30 від 03.12.2019 та №1-614-пор-ПОО/19 від 03.12.2019 у сумі 29274,08 грн за період з 17.08.2021 до 19.10.2021, а також на суму заборгованості зі сплати процентів 40908,00 грн у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за умовами договорів поруки №1-614-пор-ПОО/30 від 03.12.2019 та №1-614-пор-ПОО/19 від 03.12.2019 у сумі 1849,79 грн за період з 06.11.2020 до 19.10.2021.

Перевіривши наданий позивачем розрахунок пені, суд встановив, що нарахування позивачем пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ зроблені вірно, а тому підлягають до задоволення саме у такому розмірі.

Позивачем при зверненні до суду використано належний, у розумінні вимог статті 16 Цивільного кодексу України та статті 20 Господарського кодексу України, спосіб захисту його порушеного права.

Враховуючи наявність заборгованості та умови договорів поруки, згідно з якими у випадку повного або часткового невиконання (неналежного виконання) позичальником всіх або окремих забезпечення зобов`язань, поручитель та позичальник відповідають перед кредитором як солідарні боржники, наявні підстави для задоволення позовних вимог та солідарне стягнення з відповідачів на користь позивача заборгованості у розмірі 1 533 031,84 грн, яка складається із заборгованості по тілу кредиту у сумі 1 460 999,97 грн, сума відсотків за період з 10.09.2021 по 19.10.2021 у сумі 40908,00 грн, пеня за несвоєчасне погашення тіла кредиту за період з 17.08.2021 по 19.10.2021 у сумі 29274,08 грн та пеня за несвоєчасне погашення процентів за користування кредитом за період з 06.11.2020 по 19.10.2021 у сумі 1849,79 грн.

Відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України, судовий збір покладається, зокрема, у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Оскільки позовні вимоги позивача підлягають задоволенню у повному обсязі, сума судового збору у розмірі 22995,48 грн підлягає відшкодуванню позивачу за рахунок відповідачів у рівних частинах.

Керуючись статтями 129, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 (іпн НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ОСОБА_1 (іпн НОМЕР_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 ) заборгованість за кредитною угодою у розмірі 1 533 031 грн 84 коп, з яких: 1 460 999 грн 97 коп заборгованість по тілу кредиту, 40908 грн 08 коп відсотків, 29274 грн 08 коп пені за несвоєчасне погашення кредиту, 1849 грн 79 коп пені за несвоєчасне погашення відсотків.

Стягнути з ОСОБА_1 (іпн НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ) 11497 грн 74 коп судового збору.

Стягнути з ОСОБА_1 (іпн НОМЕР_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 ) 11497 грн 74 коп судового збору.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано, у разі подання апеляційної скарги рішення набирає законної сили після прийняття судом апеляційної інстанції судового рішення. Рішення може бути оскаржене протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення до Північного апеляційного господарського суду.

Повне рішення складене 23.03.2022.

Суддя О.І.Кучеренко

Дата ухвалення рішення 08.02.2022
Оприлюднено 22.06.2022

Судовий реєстр по справі 925/1524/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 21.09.2022 Господарський суд Черкаської області Господарське
Судовий наказ від 21.09.2022 Господарський суд Черкаської області Господарське
Судовий наказ від 21.09.2022 Господарський суд Черкаської області Господарське
Судовий наказ від 21.09.2022 Господарський суд Черкаської області Господарське
Ухвала від 01.05.2022 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 13.04.2022 Господарський суд Черкаської області Господарське
Ухвала від 12.04.2022 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 08.02.2022 Господарський суд Черкаської області Господарське
Ухвала від 24.01.2022 Господарський суд Черкаської області Господарське
Ухвала від 11.01.2022 Господарський суд Черкаської області Господарське
Ухвала від 20.12.2021 Господарський суд Черкаської області Господарське
Ухвала від 18.11.2021 Господарський суд Черкаської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 925/1524/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону