ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

Справа № 2а-3345/10/2570

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОКРУЖН ИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2010 р. м. Чернігів

Чернігівський окружний ад міністративний суд в складі :

головуючого-судді - Д' якова В .І.

при секретарі - Демченко О .А.,

розглянувши у відкри тому судовому засіданні в за лі суду в м. Чернігові справу з а адміністративним позовом у правління Пенсійного фонду У країни в Деснянському районі м. Чернігова до Товариства з о бмеженою відповідальністю "В исокий вал" про стягнення заб оргованості зі сплати страх ових внесків та фінансових с анкцій,-

В С Т А Н О В И В :

01.07.2010 року управління Пенсійн ого фонду України в Деснянсь кому районі м. Чернігова ( дал і - УПФУ в Деснянському райо ні м. Чернігова) звернулось до суду з адміністративним поз овом до Товариства з обмежен ою відповідальністю "Високий вал" ( далі - ТОВ "Високий вал") з позовними вимогами про стя гнення заборгованості зі спл ати страхових внесків на заг альнообов'язкове державне пе нсійне страхування за квітен ь 2010 року в сумі 325,96 грн. та зі спл ати фінансових санкції в сум і 32,67 грн. Позовні вимоги мотиву є тим, що відповідач зареєстр ований в УПФУ в Деснянському районі м. Чернігова, як платни х страхових внесків на загал ьнообов' язкове державне пе нсійне страхування і зобов' язаний сплачувати такі внес ки до ПФУ відповідно до Закон у України «Про загальнообов' язкове державне пенсійне стр ахування», але всупереч цьог о відповідач має заборговані сть зі сплати страхових внес ків та в добровільному поряд ку її не сплатив.

Представник позивача в судове засідання не з' яви вся, про дату, час та місце слу хання справи повідомлений на лежним чином, надав заяву про розгляд справи без його учас ті, позовні вимоги підтримав в повному обсязі.

Представник відповідача в судове засідання не з' явив ся, про дату, час та місце слух ання справи повідомлявся у в становленому порядку, про пр ичини неявки суд не повідоми в та заперечень на позов не по дав.

Розглянувши подані сторон ами документи і матеріали, вс ебічно і повно з' ясувавши в сі фактичні обставини, на яки х ґрунтується позов, об' єкт ивно оцінивши докази, які маю ть юридичне значення для роз гляду справи і вирішення спо ру по суті, суд вважає, що позо в підлягає задоволенню з нас тупних підстав.

Відповідно до повідомленн ям про взяття на облік юридич ної особи, ТОВ "Високий вал" за реєстроване в УПФУ в Деснянс ькому районі м. Чернігова як п латник страхових внесків на загальнообов'язкове державн е пенсійне страхування з 04.09.2007 р оку за №25032068.

Згідно зі ст.ст. 14, 15 Закону Укр аїни «Про загальнообов'язков е державне пенсійне страхува ння» від 09.07.2003 р. № 1058-ІV, страхувал ьниками та відповідно, платн иками страхових внесків до П енсійного фонду є роботодавц і, підприємства, установи і ор ганізації, створені відповід но до законодавства України, незалежно від форм власност і, виду діяльності та господа рювання, об'єднання громадян профспілки, політичні парті ї, фізичні особи - суб'єкти під приємницької діяльності та і нші особи, включаючи юридичн их та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності , які обрали особливий спосіб оподаткування, які використ овують працю фізичних осіб н а умовах трудового договору або на інших умовах, передбач ених законодавством.

Відповідно до ст. 18 Закону Ук раїни «Про загальнообов'язко ве державне пенсійне страхув ання» страхові внески є ціль овим загальнообов'язковим пл атежем, який справляється на всій території України в пор ядку, встановленим цим Закон ом.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 17 Закону Укра їни «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхуван ня» страхувальник зобов'язан ий нараховувати, обчислювати і сплачувати в установлені с троки та в повному обсязі стр ахові внески. Відповідно до ч . 1 ст. 19 Закону страхові внески до солідарної системи нарахо вуються для роботодавця - на с уми фактичних витрат на опла ту праці (грошового забезпеч ення) працівників, що включаю ть витрати на виплату основн ої і додаткової заробітної п лати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у т ому числі в натуральній форм і, які визначаються згідно з н ормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Зак ону України «Про оплату прац і», виплату винагород фізичн им особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-п равового характеру, що підля гають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п'яти дн ів тимчасової непрацездатно сті, яка здійснюється за раху нок коштів роботодавця, та до помоги по тимчасовій непраце здатності.

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 17 Закон у України «Про загальнообов' язкове державне пенсійне стр ахування» страхувальник зоб ов'язаний подавати звітність територіальним органам Пенс ійного фонду у строки, в поряд ку та за формою, встановленим и Пенсійним фондом.

Згідно п.2 ст.20 Закону України «Про загальнообов' язкове д ержавне пенсійне страхуванн я» та п. 11.11 Інструкції про поря док обчислення і сплати стра хувальниками та застрахован ими особами внесків на загал ьнообов'язкове державне пенс ійне страхування до Пенсійно го фонду України від 19.12.2003 р. № 21-1 ( далі - Інструкція ) платники , зазначені в підпункті 2.1.1 п. 2.1 ц ієї Інструкції, щомісяця скл адають у двох примірниках ро зрахунок суми страхових внес ків на загальнообов'язкове д ержавне пенсійне страхуванн я, у якому зазначають самості йно обчислені суми страхових внесків, за формою згідно з до датком 23 цієї Інструкції.

ТОВ "Високий вал" подало до У ПФУ в Деснянському районі м. Ч ернігова розрахунки сум стра хових внесків на загальнообо в'язкове державне пенсійне с трахування за квітень 2010 року в розмірі 325, 96 грн.

Відповідно до п.п. 6, 12 ст. 20 Зако ну України «Про загальнообов 'язкове державне пенсійне ст рахування» страхувальники з обов'язані сплачувати страхо ві внески, нараховані за відп овідний базовий звітний пері од, не пізніше ніж через 20 кале ндарних днів із дня закінчен ня цього періоду. Страхові вн ески підлягають сплаті незал ежно від фінансового стану п латника страхових внесків.

Суми страхових внесків сво єчасно не нараховані та/або н е сплаче страхувальниками у строки, визначені статтею 20 За кону, в тому числі обчислені т ериторіальними органами Пен сійного фонду у випадках пер едбачених частиною третьою с татті 20 Закону, вважаються про строчене заборгованістю із с плати страхових внесків і ст ягуються з нарахуванням пені та застосуванням фінансових санкцій.

Відповідно до п. 2 ч. 9 ст. 106 Зако ну України «Про загальнообов 'язкове державне пенсійне ст рахування» за несплату (непе рерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерах ування) страхувальниками стр ахових внесків, у тому числі д онарахованих страхувальник ами або територіальними орга нами Пенсійного фонду, накла дається штраф залежно від ст року затримки платежу в розм ірі: 10 відсотків своєчасно не сплачених зазначених сум - у р азі затримки їх сплати у стро к до 30 календарних днів включн о; 20 відсотків зазначених сум - у разі затримки їх сплати у с трок до 90 календарних днів вкл ючно; 50 відсотків зазначених с ум - у разі затримки їх сплати понад 90 календарних днів.

Одночасно на суми своєчасн о несплачених (не перерахова них) страхових внесків і фіна нсових санкцій нараховуєтьс я пеня в розмірі 0,1 відсотка за значених сум коштів, розрахо ваний за кожний день простро ченого платежу.

У зв'язку з несвоєчасн ою сплатою сум страхових вне сків начальником УПФУ в Десн янському районі м. Чернігова було прийнято рішення № 297 від 14.05.2010 року про застосування до відповідача фінансових санк цій та нарахування пені за не сплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєч асне перерахування) страхува льниками страхових внесків, у тому числі донарахованих с трахувальниками або органом Пенсійного фонду. Розмір яки х склав: штрафна санкція 32,02 гр н. та пеня в сумі 0, 65 грн.

Вказане рішення було вручене представнику відпов ідача 14.05.2010.

Відповідач узгодив суми шт рафних санкцій та пені, зазна чені в Рішенні, оскільки прот ягом 10-ти робочих днів воно не було оскаржено в порядку, пер едбаченому абз.2 ч.13 ст.106 Закону України «Про загальнообов'я зкове державне пенсійне стра хування».

Відповідно до абз.1-3 ч.3 ст.106 За кону України «Про загальнооб ов'язкове державне пенсійне страхування» територіальні органи Пенсійного фонду Укр аїни за формою і у строки, визн ачені правлінням Пенсійного фонду, надсилають страхувал ьникам, які мають недоїмку, ви могу про її сплату. Вимога про сплату недоїмки є виконавчи м документом. Протягом десят и робочих днів із дня одержан ня вимоги про сплату недоїмк и страхувальник зобов'язаний сплатити суми недоїмки та су ми фінансових санкцій.

Так, позивачем було направл ено до ТОВ "Високий вал" вимог у № Ю-895 від 03.06.2010 року про сплату боргу по страхових внесках, с таном на 01.06.2010 року в розмірі 358,63 грн., в тому числі 325,96 грн. недої мки, 32,02 грн. штрафу та 0,65 грн. пені . Згідно копії поштового пові домлення, вимога була вручен а представнику відповідача 0 4.06.2010 року.

Отже, сума заборгованості в ідповідача зі сплати страхов их внесків на загальнообов'я зкове державне пенсійне стра хування за квітень 2010 року ста новить 325,96 грн. та зі сплати фін ансових санкцій в сумі 32,67 грн.

Як передбачено Законом Укр аїни «Про загальнообов'язков е державне пенсійне страхува ння» та Інструкцією боржник - страхувальник має право у десятиденний строк узгодити або оскаржити вимогу органу Пенсійного фонду. Вищезгада ну вимогу відповідач не оска ржив.

Оскільки, відповідач в пору шення вимог Закону України « Про загальнообов'язкове держ авне пенсійне страхування» з обов'язань щодо своєчасності сплати суми страхових внеск ів не виконав, заборгованіст ь підлягає стягненню в приму совому порядку.

На підставі викладеного, ке руючись ст.ст. 122, 158 - 163, 167, Кодексу а дміністративного судочинст ва України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Позов задовольнити в повн ому обсязі.

Стягнути з Товариства з обм еженою відповідальністю "Вис окий вал" (вул. Г.Полуботка, 20 , кв. 1, м. Чернігів, 14030 , р/р 26005103462001 ЗА Т "Альфа Банк" м. Київ, МФО 300346, код 35385497) на користь управління Пе нсійного фонду України в Дес нянському районі м. Чернігов а (пр.-т. Перемоги,139, м. Чернігів, 14013) заборгованість зі сплати страхових внесків на загальн ообов'язкове державне пенсій не страхування за квітень 2010 р оку в сумі 325,96 грн. та зі сплати ф інансових санкцій в сумі 32,67 гр н. на р/р 25609303051155 в ОПЕРВ ЧОУ Ощадба нку, МФО 353553, код 21395284.

Постанова набирає законно ї сили після закінчення стро ку подання заяви про апеляці йне оскарження, якщо таку зая ву не було подано. Якщо заяву п ро апеляційне оскарження бул о подано, але апеляційна скар га не була подана у встановле ний строк, постанова набирає законної сили після закінче ння цього строку. У разі подан ня апеляційної скарги постан ова, якщо її не скасовано, наби рає законної сили після закі нчення апеляційного розгляд у справи.

Постанова може бути оскарж ена до Київського апеляційно го адміністративного суду че рез суд першої інстанції, яки й ухвалив постанову. Заява пр о апеляційне оскарження пода ється протягом 10 днів з дня ск ладення постанови в повному обсязі. Апеляційна скарга на постанову суду першої інста нції подається протягом 20-ти д нів після подання заяви про а пеляційне оскарження. Апеляц ійна скарга може бути подана без попереднього подання за яви про апеляційне оскарженн я, якщо скарга подається у стр ок, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарж ення.

Якщо постанову було прогол ошено у відсутності особи, як а бере участь у справі, то стро к подання заяви про апеляцій не оскарження обчислюється з дня отримання нею копії пост анови.

Суддя В.І. Д'яков

Дата ухвалення рішення 14.07.2010
Зареєстровано 16.07.2010
Оприлюднено 02.08.2010

Судовий реєстр по справі 2а-3345/10/2570

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 14.07.2010 Чернігівський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 02.07.2010 Чернігівський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2а-3345/10/2570

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону