МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

Миколаївський окружний адміністративний суд

вул. Заводська, 11, м. Микол аїв, 54055

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Миколаїв.

10:27

12.07.2010 р. 23.07.2010 № 2а-3265/ 10/1470

Миколаївський окружний ад міністративний суд, у складі головуючого судді Зінько вського О. А., секретар судо вого засідання Васильєва А.Ю ., розглянув у відкритому судо вому засіданні адміністрати вну справу

за позовом ДПІ у Заводському районі м . Миколаєва, вул. Г.Петрової, 2-А, м.Миколаїв, 54029

до ПП "АВЕ", вул. 8 Березня, 12, кв. 25, м.Миколаїв, 54029

про припинення юридичної особ и,

за участю представників :

від позивача: не з' яви вся

від відповідача: не з' явився

Державною податковою ін спекцією у Заводському район і м. Миколаєва пред' явлено п озов про припинення юридично ї особи Приватного підприємс тва "АВЕ", на підставі ст.38 Зако ну України “Про державну реє страцію юридичних осіб та фі зичних осіб-підприємців”, по силаючись на те, що відповіда ч, як платник податків, більше року не подає податкових дек ларацій, документів бухгалте рської звітності до податков их органів.

Позивачем надано клопота ння про розгляд справи без йо го участі.

Відповідач, про дату, час та місце слухання справи повід омлений належним чином, у суд ове засідання не з' явився, п ро причину неприбуття суд не повідомив. Правом, передбаче ним статтею 49 КАС України не с користався, письмові запереч ення проти позову та докази, я кі у нього є суду не надав.

Суд вважає, що справа може б ути розглянута по суті на під ставі наявних у справі доказ ів, а відсутність повноважно го представника відповідача , відповідно до ст. 128 КАС Україн и, не перешкоджає вирішенню с пору.

Дослідивши матеріали спр ави суд, -

встановив:

Приватне підприємство " АВЕ" зареєстровано Вико навчим комітетом Миколаївсь кої міської Ради від 08.10.1993 р. за № 5848 (а.с. 7).

Доводи Державної податков ої інспекцією у Заводському районі м. Миколаєва про те, що відповідач не подає відповід ної звітності у встановленом у порядку, з 22.04.2008 р. до Державної податкової інспекції в пору шення п.2 ст.9 Закону України “П ро систему оподаткування”, щ о підтверджується актом пере вірки дотримання податковог о законодавства від 18.05.2010 р. № 19- 151.

Згідно довідок, наданими п озивачем, відповідач заборго ваності перед бюджетом нема є.

Згідно із ст.9 Закону Україн и „Про систему оподаткування ”, платники податків і зборів зобов' язані вести бухгалте рський облік, складати звітн ість про фінансово-господарс ьку діяльність і забезпечува ти її зберігання у терміни, вс тановлені законом, подавати до державних податкових орга нів декларації, бухгалтерськ у звітність та інші документ и і відомості, пов' язані з об численням і сплатою податків і зборів, сплачувати належні суми податків і зборів.

Пунктом 2 ст.38 Закону Україн и “Про державну реєстрацію ю ридичних осіб та фізичних ос іб - підприємців” підставою д ля постановлення судового рі шення щодо припинення юридич ної особи, є, зокрема, неподанн я протягом року органам держ авної податкової служби пода ткових декларацій, документі в фінансової звітності відпо відно до закону.

Відповідно до п. 17 ст. 11 Закон у України „Про державну пода ткову службу” податкові орга ни мають право звертатися в передбачених законом випад ках до судових органів із зая вою про скасування державн ої реєстрації суб'єкта підпр иємницької діяльності.

Враховуючи, що відповідач б ільше року не подає органам д ержавної податкової служби п одаткових декларацій, докуме нтів фінансової звітності, т о позов Державної податкової інспекцією у Корабельному р айоні м. Миколаєва підлягає з адоволенню повністю.

Відповідно до ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" позивач з вільнений від сплати державн ого мита.

Керуючись статтями 158, 160-163 КАС України, адміністративний с уд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Позов задовольнити.

2. Припинити юридичну особу Приватного підприємства "АВЕ " (код ЄДРПОУ 20862790).

3. У день набрання постаново ю законної сили направити її копію для виконання Державн ому реєстратору Миколаївськ ого міськвиконкому, якого зо бов' язати повідомити суд пр о внесення до Єдиного держав ного реєстру запису про судо ве рішення.

Постанова відповід но до ч. 1 ст. 254 Кодексу адмініст ративного судочинства Украї ни набирає законної сили піс ля закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарж ення, встановленого цим Коде ксом, якщо таку заяву не було п одано.

Постанова суду може б ути оскаржено до суду апеляц ійної інстанції шляхом подан ня заяви про апеляційне оска рження постанови суду та апе ляційної скарги. Заява про ап еляційне оскарження постано ви суду першої інстанції под ається протягом десяти днів з дня складення постанови в п овному обсязі. Апеляційна ск арга на постанову суду подає ться протягом двадцяти днів після подання заяви про апел яційне оскарження. Заява про апеляційне оскарження та ап еляційна скарга подаються Од еському апеляційному адміні стративному суду через Микол аївський окружний адміністр ативний суд.

Суддя О. А. Зіньковський

постанова складена у по вному обсязі

13.07.2010 р.

Дата ухвалення рішення 12.07.2010
Зареєстровано 22.07.2010
Оприлюднено 02.08.2010

Судовий реєстр по справі 2а-3265/10/1470

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 12.07.2010 Миколаївський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.05.2010 Миколаївський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2а-3265/10/1470

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону