ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІ НІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2010 року < ЧАС > м. Полтава Справа № 2а-2891/10/1670

Полтавський окружний ад міністративний суд у складі:

головуючого судді - Слоб одянюк Н.І.,

за участю секретаря - Дри жирук М.І.,

представника позивача - Р инденко Т.Г.,

розглянувши у відкритому с удовому засіданні справу за адміністративним позовом Кр еменчуцької об'єднаної держа вної податкової інспекції у Полтавській області до това риства з обмеженою відповіда льністю "Будекспертсервіс", т ретя особа: Виконавчий коміт ет Кременчуцької міської рад и про припинення юридичної о соби, -

В С Т А Н О В И В:

17 червня 2010 року Кремен чуцька об'єднана державна по даткова інспекція у Полтавсь кій області звернулася до По лтавського окружного адміні стративного суду з адміністр ативним позовом до товариств а з обмеженою відповідальніс тю "Будекспертсервіс", третя о соба: Виконавчий комітет Кре менчуцької міської ради про припинення юридичної особи, посилаючись на те, що неподан ня відповідачем податкової з вітності протягом року /не зв ітується з листопада 2008 року/ є підставою для постановлення судового рішення про припин ення юридичної особи відпові дно до частини 2 статті 38 Закон у України “Про державну реєс трацію юридичних осіб та фіз ичних осіб - підприємців”.

В судовому процесі предста вник позивача позовні вимоги підтримав, просив їх задовол ьнити, посилаючись на обстав ини, викладені в позовній зая ві.

Відповідач в судове засіда ння свого уповноваженого пре дставника не направив, хоча п ро розгляд справи повідомляв ся за адресою, внесеною до Єди ного державного реєстру юрид ичних осіб та фізичних осіб-п ідприємців як місце його реє страції.

Згідно з частиною 8 статті 35 К одексу адміністративного су дочинства України вважаєтьс я, що повістку вручено юридич ній особі, якщо вона доставле на за адресою, внесеною до від повідного державного реєстр у, або за адресою, яка зазначен а її представником, і це підтв ерджується підписом відпов ідної службової особи.

Узгоджується таке і з полож енням статті 18 Закону України “Про державну реєстрацію юр идичних осіб та фізичних осі б-підприємців”, відповідно д о якого якщо відомості, які пі длягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були вне сені до нього, то такі відомос ті вважаються достовірними і можуть бути використані в сп орі з третьою особою, доки до н их не внесено відповідних зм ін.

Таким чином, є підстави вваж ати, що відповідач повідомле ний про дату, час та місце судо вого розгляду справи належни м чином.

Третя особа надала суду кло потання про розгляд справи з а відсутності її представник а.

Відтак, суд приходить до вис новку, що спір підлягає виріш енню на підставі зібраних су дом та долучених до матеріал ів справи доказів, оскільки в они повно та всебічно висвіт люють обставини спірних прав овідносин, а недобросовісна правова поведінка відповіда ча в цьому випадку не може бут и визнана перешкодою для від правлення правосуддя.

Заслухавши пояснення пред ставника позивача, дослідивш и матеріали справи, всебічно і повно з' ясувавши всі факт ичні обставини, на яких ґрунт уються позовні вимоги, засто сувавши до спірних правовідн осин відповідні норми матері ального та процесуального пр ава, суд приходить до наступн ого висновку.

Судом встановлено, що Товар иство з обмеженою відповідал ьністю "Будекспертсервіс" (ід ентифікаційний код 34451060) 10.07.2006 зар еєстроване Виконавчим коміт етом Кременчуцької міської р ади як юридична особа, про що з роблено запис за № 1 585 102 0000 003283.

Кременчуцькою об'єднаною д ержавною податковою інспекц ією відповідач взятий на обл ік як платник податків і збор ів (обов' язкових платежів) з 11.07.2006 за № 7943.

Відповідач і на цей час має правовий статус юридичної ос оби.

Відповідно до частини 1 стат ті 59 Господарського кодексу У країни від 16.01.2003 № 436-ІV припиненн я діяльності суб'єкта господ арювання здійснюється шляхо м його реорганізації (злиття , приєднання, поділу, перетвор ення) або ліквідації за рішен ням власника (власників) чи уп овноважених ним органів, за р ішенням інших осіб - засновни ків суб'єкта господарювання, чи їх правонаступників, а у ви падках, передбачених цим Код ексом - за рішенням суду, а від повідно до частини 6 цієї стат ті суб'єкт господарювання лі квідується у разі скасування його державної реєстрації у випадках, передбачених зако ном.

Статтею 247 зазначеного Коде ксу встановлено, що у разі зді йснення суб'єктом господарюв ання діяльності, що суперечи ть закону чи установчим доку ментам, до нього може бути зас тосовано адміністративно-го сподарську санкцію у вигляді скасування державної реєстр ації цього суб'єкта та його лі квідації. Скасування державн ої реєстрації суб'єкта госпо дарювання провадиться за ріш енням суду, що є підставою для ліквідації даного суб'єкта г осподарювання відповідно до статті 59 цього Кодексу.

Згідно з пунктом 17 статті 11 З акону України “Про державну податкову службу в Україні” від 04.12.1990 № 509-ХІІ зі змінами та до повненнями органи державної податкової служби мають пра во звертатися у передбачених законом випадках до судових органів із заявою /позовною з аявою/ про скасування держав ної реєстрації суб' єкта під приємницької діяльності.

З набранням чинності з 01.07.2004 З аконом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб т а фізичних осіб - підприємці в” положення пункту 17 статті 1 1 Закону України “Про державн у податкову службу в Україні ” та статей 59, 247 Господарського кодексу України повинно зас тосовуватися з врахуванням н орм цього Закону. Так, згідно П рикінцевих положень розділу VІІ Закону України “Про держа вну реєстрацію юридичних осі б та фізичних осіб - підприє мців” закони, нормативно-пра вові акти, прийняті до набран ня чинності цим Законом, тобт о до 1 липня 2004 року, діють у част ині, що не суперечить цьому За кону. А відтак, заявлена позив ачем вимога про припинення Т овариства з обмеженою відпов ідальністю "Будекспертсерві с" відповідає повноваженням органу державної податкової служби, а відповідно і компет енції адміністративного суд у, та підстави для постановле ння судового рішення про при пинення юридичної особи, що н е пов'язано з банкрутством юр идичної особи, встановлені ч астиною другої статті 38 Закон у України “Про державну реєс трацію юридичних осіб та фіз ичних осіб - підприємців”. О днією з таких підстав відпов ідно до вказаної норми є непо дання юридичною особою протя гом року органам державної п одаткової служби податкових декларацій, документів фіна нсової звітності відповідно до закону.

Згідно з частиною 8 статті 19 Г осподарського кодексу Украї ни усі суб'єкти господарюван ня, відокремлені підрозділи юридичних осіб, виділені на о кремий баланс, зобов'язані ве сти первинний (оперативний) о блік результатів своєї робот и, складати та подавати відпо відно до вимог закону статис тичну інформацію та інші дан і, визначені законом, а також в ести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітніст ь згідно із законодавством.

Пунктом 2 частини 1 статті 9 За кону України "Про систему опо даткування" передбачено, що п латники податків і зборів (об ов'язкових платежів) зобов'яз ані подавати до органів держ авної податкової служби та і нших контролюючих органів по даткові декларації та розрах унки у строки встановлені за конодавством, на підставі як их здійснюється нарахування та/або сплата податку, збору ( обов'язкового платежу).

Відповідно до Закону Украї ни "Про порядок погашення зоб ов'язань платників податків перед бюджетами та державним и цільовими фондами", а саме пі дпункту 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 - по даткові декларації подаютьс я за базовий податковий (звіт ний) період, що дорівнює: а) кал ендарному місяцю (у тому числ і при сплаті місячних авансо вих внесків), - протягом 20 кален дарних днів, наступних за ост аннім календарним днем звітн ого (податкового) місяця; б) ка лендарному кварталу або кале ндарному півріччю (у тому чис лі при сплаті квартальних аб о піврічних авансових внескі в), - протягом 40 календарних дні в, наступних за останнім кале ндарним днем звітного (подат кового) кварталу (півріччя); в) календарному року, крім випа дків, передбачених підпункто м "г" підпункту 4.1.4 цього пункту , - протягом 60 календарних днів за останнім календарним дне м звітного (податкового) року ; г) календарному року для плат ників податку на доходи фізи чних осіб (прибуткового пода тку з громадян), - до 1 квітня рок у, наступного за звітним.

Судовим розглядом з' ясов ано та з матеріалів справи вб ачається, зокрема з довідки К ременчуцької ОДПІ від 13.07.2010 № 26550 /10/15, відповідач не подавав пода ткову звітність з листопада 2008 року. Тобто строк, упродовж я кого відповідач не подає зві тність, перевищує один рік.

Заборгованість по платежа х перед бюджетом згідно з дан ими довідки Кременчуцької ОД ПІ від 13.07.2010 № 26549/10/15 у відповідача відсутня. А відтак судом не ви явлено фактів того, що позива ч недобросовісно користуєть ся своїм повноваженням на зв ернення до суду з позовом про припинення суб'єкта господа рювання.

За таких обставин, заявлена податковим органом вимога п ро постановлення судового рі шення про припинення юридичн ої особи відповідача визнаєт ься судом законною та обґрун тованою, у зв' язку з чим підл ягає задоволенню.

На підставі викладеного, ке руючись статтями 160-163 Кодексу адміністративного судочинс тва України, -

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний поз ов Кременчуцької об'єднаної державної податкової інспек ції у Полтавській області до Товариства з обмеженою відп овідальністю "Будекспертсер віс", третя особа: Виконавчий к омітет Кременчуцької місько ї ради про припинення юридич ної особи задовольнити.

Припинити юридичну особу, т овариство з обмеженою відпов ідальністю "Будекспертсерві с", зареєстроване Виконавчим комітетом Кременчуцької міс ької ради Полтавської област і 10.07.2006, про що зроблено запис за № 1 585 102 0000 003283 (ідентифікаційний к од юридичної особи 34451060).

В день набрання постановою законної сили направити її к опію державному реєстратору Кременчуцької міської ради Полтавської області для внес ення до Єдиного державного р еєстру запису про судове ріш ення щодо припинення товарис тва з обмеженою відповідальн істю "Будекспертсервіс".

Постанова може бути оскаржена в апеляційному по рядку до Харківського апеляц ійного адміністративного су ду через Полтавський окружни й адміністративний суд шляхо м подачі заяви про апеляційн е оскарження в 10 - денний строк з дня її проголошення, а в раз і складання постанови у повн ому обсязі відповідно до ста тті 160 КАС України - з дня складе ння в повному обсязі. Якщо пос танову було проголошено у ві дсутності особи, яка бере уча сть у справі, то строк подання заяви про апеляційне оскарж ення обчислюється з дня отри мання нею копії постанови. Ап еляційна скарга подається пр отягом 20 днів після подання за яви про апеляційне оскарженн я або без попереднього подан ня заяви про апеляційне оска рження, якщо апеляційна скар га подається у строк, встанов лений для подання заяви про а пеляційне оскарження.

Постанова набирає законно ї сили після закінчення стро ку подання заяви про апеляці йне оскарження, якщо таку зая ву не було подано. Якщо було по дано заяву про апеляційне ос карження, але апеляційна ска рга не була подана у строк, пос танова набирає законної сили після закінчення цього стро ку. У разі подання апеляційно ї скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеля ційного розгляду справи.

Повний текст постанови виг отовлено 19 липня 2010 року.

Суддя Н.І. Слободянюк

Дата ухвалення рішення 14.07.2010
Зареєстровано 22.07.2010
Оприлюднено 27.07.2010

Судовий реєстр по справі 2а-2891/10/1670

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 14.07.2010 Полтавський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.06.2010 Полтавський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.06.2010 Полтавський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону