Постанова
від 07.07.2010 по справі 2а-4741/10/1870
СУМСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

< Копія >

СУМСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІ СТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2010 р. Справа № 2а-4741/10/1870

Сумський окружний адмін істративний суд у складі:

головуючого судді - Гелети С.М.

за участю секретаря судово го засідання - Михайленко О.В.,

представника позивача - Груздо Т.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміще нні суду в м. Суми адміністрат ивну справу за позовом Сумсь кого обласного відділення Фо нду соціального захисту інва лідів до товариства з обмеже ною відповідальністю «Буйва лівське» про стягнення адмін істративно-господарських са нкцій та пені, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач - Сумське обласн е відділення Фонду соціально го захисту інвалідів звернув ся до суду з позовною заявою д о товариства з обмеженою від повідальністю «Буйвалівськ е»(далі - відповідач, ТОВ «Бу йвалівське»), в якій просить с тягнути з відповідача адміні стративно-господарські санк ції у розмірі 15936, 84 грн. та пеню з а порушення термінів сплати адміністративно-господарсь ких санкцій у розмірі 57,36 грн.

Свої вимоги мотивує тим, що відповідно до ст.ст.19, 20 Закону України “Про основи соціальн ої захищеності інвалідів в У країні”(далі - Закон), відпов ідач повинен сплачувати відд іленню Фонду соціального зах исту інвалідів адміністрати вно-господарські санкції, ро зраховані виходячи з розміру середньої річної заробітної плати на підприємстві, у разі не виконання обов' язку пра цевлаштування інвалідів на п ідприємстві.

Представник позивача позо вні вимоги потримував в повн ому обсязі, зазначав, що сума а дміністративно-господарськ их санкцій, а також пеня відпо відачем не сплачена, у зв`язку з чим просить суд задовольни ти позовні вимоги у повному о бсязі.

Представник відповідача, н алежним чином повідомлений п ро дату, час та місце розгляду справи, про що свідчить розпи ска на повідомленні про одер жання повістки (а.с.10,17), в судове засідання двічі не з' явивс я, про причини неявки суд не по відомив, клопотання про відк ладення розгляду справи до с уду не надав.

Відповідно до ч. 8 ст. 35 КАС Укр аїни вважається, що повістку вручено юридичній особі, якщ о вона доставлена за адресою , внесеною до відповідного де ржавного реєстру, або за адре сою, яка зазначена її предста вником, і це підтверджується підписом відповідної службо вої особи. Таким чином, суд вв ажає, що відповідач є належно повідомлений про дату, час та місце судового засідання, йо го відсутність в судовому за сіданні не перешкоджає розгл яду справи.

Розглянувши подані докуме нти і матеріали, всебічно і по вно з'ясувавши всі фактичні о бставини на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши до кази, які мають юридичне знач ення для розгляду справи і ви рішення спору по суті, врахов уючи принципи рівності сторі н, суд дійшов висновку, що позо вні вимоги є обґрунтованими та такими, що підлягають задо воленню, виходячи з наступно го.

Відповідно до ст.19 Закону, дл я підприємств, установ, орган ізацій, у тому числі підприєм ств, організацій громадських організацій інвалідів, фізи чних осіб, які використовуют ь найману працю, установлюєт ься норматив робочих місць д ля працевлаштування інвалід ів у розмірі чотирьох відсот ків середньооблікової чисел ьності штатних працівників о блікового складу за рік, а якщ о працює від 8 до 25 осіб, - у кільк ості одного робочого місця. П ідприємства, установи, орган ізації, у тому числі підприєм ства, організації громадськи х організацій інвалідів, фіз ичні особи, які використовую ть найману працю, самостійно розраховують кількість робо чих місць для працевлаштуван ня інвалідів відповідно до н ормативу, встановленого част иною першою цієї статті, і заб езпечують працевлаштування інвалідів. При розрахунках к ількість робочих місць округ люється до цілого значення.

Згідно із ч. 9 ст.19 Закону підп риємства, установи, організа ції, у тому числі підприємств а, організації громадських о рганізацій інвалідів, фізичн і особи, в яких за основним міс цем роботи працює 8 і більше ос іб, реєструються у відповідн их відділеннях Фонду соціаль ного захисту інвалідів за св оїм місцезнаходженням і щоро ку подають цим відділенням з віт про зайнятість та працев лаштування інвалідів.

Як вбачається з матеріалів справи, ТОВ «Буйвалівське»п одано звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів за 2009 рік, відповідно до якого середньооблікова кількість штатних працівників обліков ого складу підприємства стан овить 76, таким чином норматив робочих місць для працевлашт ування інвалідів - 3 робоче м ісце, фактично у 2009р. відповід ачем було працевлаштовано о дна особа, якій відповідно до чинного законодавства встан овлена інвалідність (а.с.6).

Таким чином, відповідачем н е виконано норматив робочих місць для працевлаштування і нвалідів у 2009 р. в кількості 2-х р обочих місць.

Статтею 20 Закону встановлен о, що підприємства, установи, о рганізації, у тому числі підп риємства, організації громад ських організацій інвалідів , фізичні особи, які використо вують найману працю, де серед ньооблікова чисельність пра цюючих інвалідів менша, ніж у становлено нормативом, перед баченим статтею 19 цього Закон у, щороку сплачують відповід ним відділенням Фонду соціал ьного захисту інвалідів адмі ністративно-господарські са нкції, сума яких визначаєтьс я в розмірі середньої річної заробітної плати на відпові дному підприємстві, установі , організації, у тому числі під приємстві, організації грома дських організацій інваліді в, фізичної особи, яка викорис товує найману працю, за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом.

Як вбачається із копії зві ту про зайнятість та працевл аштування інвалідів за 2009 рік , середньорічна заробітна пл ата штатного працівника скла дає 7968,42 грн. , таким чином сума а дміністративно-господарськ их санкцій за невиконання но рмативу робочих місць для пр ацевлаштування інвалідів с тановить 15936,84 грн.(а.с.6)

Відповідно до ч. 4 ст. 20 Закону України “Про зайнятість нас елення” підприємства, устано ви і організації незалежно в ід форм власності реєструють ся у місцевих центрах зайнят ості за їх місцем знаходженн я як платники збору до Фонду з агальнообов' язкового держ авного соціального страхува ння України на випадок безро біття, щомісяця подають цим ц ентрам адміністративні дані у повному обсязі про наявніс ть вільних робочих місць (вак ансій), у тому числі призначен их для працевлаштування інва лідів. Несвоєчасна реєстраці я або відмова від неї, порушен ня порядку подання адміністр ативних даних тягне за собою відповідальність, передбаче ну законом.

Наказом Міністерства прац і та соціальної політики Укр аїни від 19 грудня 2005 р. за № 420, зар еєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2005 р. з а № 1534/11814 та погодженого з Держк омстатом, затверджено форму звітності № 3-ПН про наявніст ь вільних робочих місць (вака нсій), яку повинні подавати пі дприємства, установи організ ації щомісяця відповідно до положень ч. 4 ст. 20 Закону Україн и “Про зайнятість населення” .

Тобто, на підприємство хоча і не покладається обов' язо к працевлаштовувати інвалід ів, але покладається обов' я зок створювати робочі місця для працевлаштування інвалі дів та систематично щ омісяця належним чином інфор мувати про таку кількість ст ворених робочих місць органи працевлаштування інвалідів , в тому числі і центри зайнято сті.

ТОВ «Буйвалівське»до Крол евецького районного центру з айнятості заявлено 28.07.2009 року три вакансії для працевлашту вання інвалідів і в телефонн ому режимі підтверджувалася дана інформація, що підтверд жується копією листа Кролеве цького районного центру зайн ятості №01-08/202 від 31.05.2010 року (а.с.11)

Суд вважає за необхідне заз начити, що відповідачем прот ягом 2009 року щомісяця не надав алися звіти за формою З-ПН "Про наявність вільних робочих м ісць та потребу у працівника х" для працевлаштування інва лідів до Кролевецького район ного центру зайнятості, хоча відповідач зобов'язаний на п ротязі всього року здійснюва ти заходи направлені на прац евлаштування інвалідів.

Таким чином судом не вста новлено належного виконання відповідачем визначеного чи нним законодавством обов'язк у звітувати про наявність створених робочих місць, н а яких може бути використана праця інвалідів. Оскільки ін формація звітності заносить ся до комп'ютерної бази даних органів, що займаються праце влаштуванням, то за відсутно сті даних звітності про потр ебу у працівниках з групою ін валідності центри зайнятос ті населення позбавлені інфо рмації для реалізації вищеза значених норм Закону

Згідно із ч.2 ст.19 Закону, пору шення термінів сплати адміні стративно-господарських сан кцій тягне за собою нарахува ння пені. Пеня обчислюється в иходячи з 120 відсотків річних облікової ставки Національн ого банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої н а повну суму недоїмки за весь її строк, що правомірно стано вить суму 57 грн. 36 коп.

Враховуючи, що на момент роз гляду справи відповідачем су ма заборгованості зі сплати адміністративно-господарсь ких санкцій в розмірі 15936,84 грн., а також пені за порушення стр оків їх сплати в розмірі 57,36 грн . відповідачем не сплачені, с уд вважає позовні вимоги Сум ського обласного відділення Фонду соціального захисту о бґрунтованими та такими, що п ідлягають задоволенню в повн ому обсязі.

Керуючись ст. ст. 86,94,98,158-163, 167,186,254 КА С України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний по зов Сумського обласного від ділення Фонду соціального за хисту інвалідів до товарист ва з обмеженою відповідальні стю «Буйвалівське»про стягн ення адміністративно-господ арських санкцій та пені - за довольнити.

Стягнути з товариства з обм еженою відповідальністю «Бу йвалівське»(Кролевецький ра йон, с.Буйвалове, і.к. 32200225) на кори сть Сумського обласного відд ілення Фонду соціального зах исту інвалідів (40030, м.Суми, вул.Г орького,2) адміністративно-го сподарські санкції у розмір і 15936 грн. 84 коп. та пеню за поруше ння термінів сплати адмініст ративного-господарських сан кцій у розмірі 57 грн. 36 коп. за 2009 р ік.

Постанова може бути оскарж ена до Харківського апеляцій ного адміністративного суд ч ерез Сумський окружний адмін істративний суд шляхом подач і заяви про апеляційне оскар ження постанови суду в десят иденний строк з дня складанн я постанови в повному обсязі та поданням після цього прот ягом двадцяти днів апеляційн ої скарги, або без попередньо го подання заяви про апеляці йне оскарження, якщо апеляці йна скарга подається у строк , встановлений для подання за яви про апеляційне оскарженн я.

Постанова набирає законн ої сили після закінчення стр оку подання заяви про апеляц ійне оскарження, якщо таку за яву не було подано. Якщо було п одано заяву про апеляційне о скарження, але апеляційна ск арга не була подана у встанов лений строк, постанова набир ає законної сили після закін чення цього строку. У разі под ання апеляційної скарги пост анова, якщо її не скасовано, на бирає законної сили після за кінчення апеляційного розгл яду справи.

Суддя С.М. Гелета

Повний текст постан ови складено та підписано 13.07.20 10 року.

Дата ухвалення рішення07.07.2010
Оприлюднено16.08.2010

Судовий реєстр по справі —2а-4741/10/1870

Постанова від 22.07.2015

Адміністративне

Сумський окружний адміністративний суд

С.М. Гелета

Ухвала від 22.07.2015

Адміністративне

Сумський окружний адміністративний суд

С.М. Гелета

Ухвала від 22.07.2015

Адміністративне

Сумський окружний адміністративний суд

С.М. Гелета

Постанова від 21.07.2010

Адміністративне

Сумський окружний адміністративний суд

С.М. Гелета

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні