ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИ ВНИЙ СУД міста КИЄВА

01025, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, тел. 278-43-43

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

30 липня 2010 року < Час пр оголошення > № 2а-7659/10/2670

Окружний адміністративн ий суд міста Києва у складі:

судді: Пісоцької О.В.,

за участю:

секретаря

судового засідання Кузьменкової С.П.,

представника Державно ї податкової інспекції у Под ільському районі міста Києва Нечепи О.А.,

розглянувши у відкрито му судовому засіданні у міст і Києві справу

за позовною заявою Державної податкової інсп екції у Подільському районі міста Києва

до приватного підприємства « Галан»,

за участю

третьої особи - Подільської районної у м. Києві державної адміністр ації,

про припинення юридичної особ и,

ВСТАНОВИВ:

Державна податкова інсп екція у Подільському районі міста Києва (далі - ДПІ у Поді льському районі м. Києва, пози вач) звернулась до Окружного адміністративного суду міст а Києва з позовними вимогами до приватного підприємства «Галан», (далі - ПП «Галан», ві дповідач) про припинення юри дичної особи.

Позовні вимоги ДПІ у Поділь ському районі м. Києва мотиво вано тим, що відповідачем про тягом року не подавалися орг анам державної податкової сл ужби податкові декларації, д окументи фінансової звітнос ті відповідно до вимог закон у.

Ухвалою Окружного адмініс тративного суду міста Києва від 18 травня 2010 року відкрито п ровадження в адміністративн ій справі за вказаним вище по зовом, залучено до участі у сп раві Подільську районну у мі сті Києві державну адміністр ацію як третю особу, яка не зая вляє сам остійних вимог на пр едмет спору, на стороні позив ача та призначено справу до р озгляду.

В судовому засіданні предс тавник позивача позовні вимо ги підтримав та просив їх зад овольнити у повному обсязі.

Відповідач відзиву на позо в не надав, явку своїх предста вників в судове засідання не забезпечив, тоді як про час та місце розгляду справи був по відомлений належним чином. У хвала про призначення справи до розгляду та повістки напр авлялися відповідачу за адре сою, внесеною відповідачем д о Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних о сіб-підприємців. Відповідно до змісту ч. 2 ст. 17, ч. 1 ст. 18 Закону України «Про державну реєст рацію юридичних осіб та фізи чних осіб - підприємців»з ур ахуванням вимог ч. 8 ст. 35 Кодек су адміністративного судочи нства України така адреса вв ажається достовірною, а пові стка, направлена за нею, вруче ною юридичній особі.

Подільська районна у м. Києв і державна адміністрація про час та місце проведення судо вого засідання також повідом лена належним чином, явку пов новажних представників в суд ове засідання не забезпечила . Проте, заступником голови ві дділу державної реєстрації ю ридичних осіб та фізичних оч іб-підприємців Подільської р айонної у місті Києві держав ної адміністрації на адресу суду надіслано клопотання пр о розгляд даної справи у відс утності представника третьо ї особи.

Відповідно до ст. 128 Кодексу а дміністративного судочинст ва України справа вирішуєтьс я на підставі наявних в ній до казів.

На підставі частини третьо ї ст. 160 Кодексу адміністратив ного судочинства України 30 ли пня 2010 року у відкритому судов ому засіданні проголошено вступну та резолютивну част ини постанови про задовол ення позовних вимог.

Ознайомившись з матеріала ми справи та поданими докуме нтами, заслухавши пояснення представника позивача, всебі чно і повно з' ясувавши всі ф актичні обставини, на яких ґр унтуються позовні вимоги, об ' єктивно оцінивши докази, я кі мають юридичне значення д ля розгляду справи і вирішен ня спору, Окружний адміністр ативний суд міста Києва дійш ов наступних висновків.

ПП «Галан»зареєстровано я к юридичну особу (код юридичн ої особи за ЄДРПОУ 30373424) Подільс ькою районною у місті Києві д ержавною адміністрацією 15 кв ітня 1999 року, а 21 квітня 1999 року ві дповідача взято на облік ДПІ у Оболонському районі м. Києв а як платника податків.

Згідно довідки ДПІ у Поділь ському районі м. Києва від 12 тр авня 2010 року №3552/9/10-802ТОВ ПП «Галан »не подає до ДПІ у Подільсько му районі м. Києва звітності д ва роки.

Згідно з п. 17 ст. 11 Закону Украї ни «Про державну податкову с лужбу в Україні»органи держа вної податкової служби у вип адках, в межах компетенції та у порядку, встановлених зако нами України, мають, зокрема, п раво звертатися у передбачен их законом випадках до судов их органів із заявою (позовно ю заявою) про скасування держ авної реєстрації суб' єкта п ідприємницької діяльності.

Статтею 2 Закону України «Пр о державну податкову службу в Україні»визначено завданн я органів державної податков ої служби, якими є: здійснення контролю за додержанням под аткового законодавства, прав ильністю обчислення, повното ю і своєчасністю сплати до бю джетів, державних цільових ф ондів податків і зборів (обов ' язкових платежів), а також н еподаткових доходів, установ лених законодавством (далі - п одатки, інші платежі); внесенн я у встановленому порядку пр опозицій щодо вдосконалення податкового законодавства; прийняття у випадках, передб ачених законом, нормативно-п равових актів і методичних р екомендацій з питань оподатк ування; формування та веденн я Державного реєстру фізични х осіб - платників податків та інших обов' язкових платежі в та Єдиного банку даних про п латників податків - юридични х осіб; роз' яснення законод авства з питань оподаткуванн я серед платників податків; з апобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції пода ткової міліції, їх розкриття , припинення, розслідування т а провадження у справах про а дміністративні правопоруше ння; здійснення контролю за д одержанням податкового зако нодавства, правильністю обчи слення, повнотою і своєчасні стю сплати до бюджетів, держа вних цільових фондів податкі в і зборів (обов' язкових пла тежів), а також неподаткових д оходів, установлених законод авством (далі - податки, інші п латежі); внесення у встановле ному порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового з аконодавства; прийняття у ви падках, передбачених законом , нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з п итань оподаткування; формува ння та ведення Державного ре єстру фізичних осіб - платник ів податків та інших обов' я зкових платежів та Єдиного б анку даних про платників под атків - юридичних осіб; роз' я снення законодавства з питан ь оподаткування серед платни ків податків; запобігання зл очинам та іншим правопорушен ням, віднесеним законом до ко мпетенції податкової міліці ї, їх розкриття, припинення, ро зслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення.

З системного аналізу вказа них норм Закону України «Про державну податкову службу в Україні»вбачається, що до ко мпетенції органів державної податкової служби віднесено контроль за додержанням под аткового законодавства.

Відповідно до наданої пози вачем довідки від 12 травня 2010 р оку №3552/9/10-802, ПП «Галан»два роки н е подає до ДПІ у Подільському районі м. Києва декларації, б ухгалтерську звітність та ін ші документи і відомості, пов ' язані з обчисленням і спла тою податків і зборів (обов' язкових платежів).

Відповідач заборгованості перед бюджетом не має, що підт верджується довідкою ДПІ у П одільському районі м. Києва.

Згідно з п. 2 ст. 9 Закону Украї ни «Про систему оподаткуванн я»платники податків і зборів (обов' язкових платежів) зоб ов' язані подавати до держав них податкових органів та ін ших державних органів відпов ідно до законів декларації, б ухгалтерську звітність та ін ші документи і відомості, пов ' язані з обчисленням і спла тою податків і зборів (обов' язкових платежів).

Як встановлено судом, відпо відач шляхом неподання до де ржавних податкових органів т а інших держаних органів від повідно до законів деклараці й, бухгалтерської звітності та інших документів і відомо стей порушив правила здійсне ння господарської діяльност і, встановлені п. 2 ст. 9 Закону У країни «Про систему оподатку вання».

Відповідно до ч. 1 ст. 238 Господ арського кодексу України за порушення встановлених зако нодавчими актами правил здій снення господарської діяльн ості до суб' єктів господарю вання можуть бути застосован і уповноваженими органами де ржавної влади або органами м ісцевого самоврядування адм іністративно-господарські с анкції, тобто заходи організ аційно-правового або майново го характеру, спрямовані на п рипинення правопорушення су б' єкта господарювання та лі квідацію його наслідків.

Згідно ст. 247 Господарського кодексу України у разі здійс нення суб' єктом господарюв ання діяльності, що суперечи ть закону чи установчим доку ментам, до нього може бути зас тосовано адміністративно-го сподарську санкцію у вигляді скасування державної реєстр ації цього суб' єкта та його ліквідації. Скасування держ авної реєстрації суб' єкта г осподарювання провадиться з а рішенням суду. Зазначена ст аття кореспондується зі зміс том ч. 1 ст. 33 Закону України «Пр о державну реєстрацію юридич них та фізичних осіб-підприє мців», відповідно до якої юри дична особа припиняється, зо крема, за судовим рішенням.

У відповідності до ст. 38 Зако ну України «Про державну реє страцію юридичних та фізични х осіб-підприємців» підстава ми для постановлення судовог о рішення щодо припинення юр идичної особи, що не пов' яза но з банкрутством юридичної особи, зокрема, є неподання пр отягом року органам державно ї податкової служби податков их декларацій, документів фі нансової звітності відповід но до закону.

Відповідно до ч. 1 та ч. 6 ст. 59 Го сподарського кодексу Україн и припинення діяльності суб' єкта господарювання здійсню ється шляхом його ліквідації за рішенням суду з підстав ск асування державної реєстрац ії такого суб' єкта господар ювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 71 Кодекс у адміністративного судочин ства України кожна сторона п овинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимог и та заперечення, крім випадк ів, встановлених статтею 72 цьо го Кодексу.

Доказів, які б спростовувал и доводи позивача, відповіда ч суду не надав.

Враховуючи викладене, суд д ійшов висновку, що позовні ви моги ДПІ у Подільському райо ні м. Києва підлягають задово ленню.

Оскільки спір вирішено на к ористь суб' єкта владних пов новажень, звільненого від сп лати судового збору, а також з а відсутності витрат позивач а - суб'єкта владних повноваже нь, пов' язаних із залучення м свідків та проведенням суд ових експертиз, судові витра ти (судовий збір) стягненню з в ідповідача не підлягають.

Керуючись статтями 7, 9, 11, 69-71, 158-1 63, 167 Кодексу адміністративног о судочинства України Окружн ий адміністративний суд міст а Києва

ПОСТАНОВИВ:

Позов Державної подат кової інспекції у Подільсько му районі міста Києва задово льнити.

Припинити юридичну особу - приватного підприємства «Га лан»(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30373424), що не пов' язано з банкрутством юридичної особ и.

Зобов' язати державного р еєстратора Подільської райо нної у місті Києві державної адміністрації не пізніше на ступного робочого дня з дати надходження судового рішенн я щодо припинення юридичної особи - приватне підприємст во «Галан»(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30373424) - внести до Єд иного державного реєстру зап ис щодо цього судового рішен ня та здійснити заходи з прип инення юридичної особи у вст ановленому законом порядку.

Постанова набирає законно ї сили відповідно до статті 254 Кодексу адміністративного с удочинства України.

Постанова може бути оскарж ена до суду апеляційної інст анції за правилами, встановл еними статтями 185-187 Кодексу адм іністративного судочинства України.

Суддя О.В. Піс оцька

Дата ухвалення рішення 30.07.2010
Зареєстровано 06.08.2010
Оприлюднено 16.08.2010

Судовий реєстр по справі 2а-7659/10/2670

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 30.07.2010 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 18.05.2010 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2а-7659/10/2670

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону