СУМСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

Копія

СУМСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІ СТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2010 р. Справа № 2а-5476/10/1870

Сумський окружний адмін істративний суд у складі:

головуючого судді - Павліч ек В.О.

за участю секретаря судового засідання-Дикач О.О.,

представника позива ча - Сумцова А.С.

розглянувши у відкритом у судовому засіданні в примі щенні суду в м. Суми адміністр ативну справу за позовом то вариства з обмеженою відпові дальністю "ТопТехСервіс" до Державної податкової інспек ції в місті Суми про визнання протиправним податкового по відомлення-рішення ,-

В С Т А Н О В И В:

Позивач, Товариство з об меженою відповідальністю «Т опТехСервис» звернулось до С умського окружного адмініст ративного суду з адміністрат ивним позовом до Державної п одаткової інспекцієї в м. Сум и (далі по тексту - відповіда ч, ДПІ в м. Суми) в якому просить податкове повідомлення-ріше ння ДПІ в м. Суми № 0000542314/0 від 11 чер вня 2009 р. визнати нечинним, позо в обґрунтовується наступним . ДПІ в м. Суми було проведено п ланову виїзну документальну перевірку ТОВ «ТопТехСервіс » про що було складено Акт від 27.05.2009 р. № 3863/2314/32603113/32, та винесене податкове повідомлення-ріше ння № 0000542314/0 від 11 червня 2009 р. про з астосування фінансових санк цій в сумі 133500 грн. за порушення пп. 1.22.1 п 1.22 ст. 1, п. 4.1., абз. 1 пп. 4.1.6. п. 4.1. с т. 4, п. 5.1, пп. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Закону Украї ни «Про оподаткування прибут ку підприємств». Позивач вва жає, що податкове повідомлен ня-рішення прийняте з поруше нням вимог Закону України "Пр о оподаткування прибутку під приємств", а висновки, викладе ні в Акті перевірки, на пі дставі якого було прийнято п овідомлення-рішення є необгр унтованими та такими, що не ві дповідають чинному законода вству і фактичним обставинам справи. Зменьшення валових в итрат на суму 13000 грн. вважає не обгрунтованим з наступних пі дстав, роботи виконувалися з гідно договору про надання к онсалтингових послуг №18\07ЕК в ід 01.11.2007 р. між ТОВ «ТопТехСерві с» та ТОВ «Еплменеджмент», до говір є чинним і не був визнан ий недійсним у встановленому законом порядку. Факт викона ння послуг підтверджено звіт ами виконавця та актами вико наних робіт. Згідно пп. 5.2.1 п. 5.2 ст . 5 цього Закону до складу вало вих витрат включаються: суми будь-яких витрат, сплачених (н арахованих) протягом звітног о періоду у зв'язку з підготов кою, організацією, веденням в иробництва, продажем продукц ії (робіт, послуг) і охороною п раці, у тому числі витрати з пр идбання електричної енергії (включаючи реактивну), з ураху ванням обмежень, установлени х пунктами 5.3 - 5.8 цієї статті. Поз ивач вважає, що включення вит рат до складу валових згідно вказаних договорів проведен о ним правомірно, первинні бу хгалтерські документи оформ лені відповідно до вимог п.п. 2 та З ст. 9 Закону України "Про бу хгалтерський облік та фінанс ову звітність в Україні".

Також Позивач вважає невід повідним вимогам чинного зак онодавства визнання Відпові дачем суми векселя, строк опл ати якого ще не наступив, безп оворотною фінансовою допомо гою. Позивач зазначає, що укла дення договору купівлі-прода жу № 42 від 24.11.2003 р. і розрахунки за ним здійснені у період який н е входить до перевіряємого п еріоду, по друге Закон Україн и «Про обіг векселів в Україн і» в ст. 4 зазначає «...У разі вид ачі (передачі) векселя відпов ідно до договору припиняютьс я грошові зобов'язання щодо п латежу за цим договором та ви никають грошові зобов'язання щодо платежу за векселем, що о значає виконання договору і завершення всіх розрахунків за ним в момент передачі векс еля. Позивач розрахувався по зобов'язанням за цим договор ом у вексельній формі 04.12.2003 року . Незважаючи на відсутність б удь-яких зобов'язань Позивач а за договором купівлі-прода жу № 42 від 24.11.2003 р., Відповідач пос илається в Акті на перебі г строку позовної давності п о оплаті за цим договором. Від сутність інформації про те д е знаходиться вексель не є пі дставою для застосування фін ансових санкцій до підприємс тва.

Представник позивача в суд овому засіданні позовні вимо ги підтримав та просив їх зад овольнити.

Представники відповідача проти позову заперечували та просили в задоволенні позов них вимог відмовити з огляду на таке.

Перевіркою було встановле но, що між ТОВ «ТоптТехСервіс » (Покупець) та ВАТ «Сумигаззб ут», м. Суми, код 30770661 (Продавець) б уло укладено договір купівлі - продажу, за умовами вказан ого договору ТОВ «ТопТехСерв іс» отримало від ТОВ «Сумига ззбут» майновий комплекс баз и ТОВ «Сумигазбут». Відповід но до додаткової угоди до дог овору в розрахунок за отрима не майно ТОВ «ТопТехСервіс» передало ТОВ «Сумигазбут» вл асний вексель з терміном пог ашення до 2018 р.

За даними планової докумен тальної перевірки ТОВ «Сумиг аззбут» відсутня будь - яка ін формація щодо оприбуткуванн я та обліку векселя №783379330225 номі нальною вартістю 343000,0 грн., еміт ентом якого є ТОВ «ТопТехСер віс». Згідно інформації Держ авної комісії з цінних папер ів та фондового ринку , вексел ь №783379330225 номінальною вартістю 343000,0 грн., емітентом якого є ТОВ «ТопТехСервіс» (м. Суми, к. 32603113) 31 .03.2005р. був переданий на ТОВ «Сум игазбут».Господарським судо м Сумської області порушено справу про банкрутство ТОВ « Сумигаззбут», з квітня 2008 р. не звітує до ДПІ в м. Суми. Відпов ідач зазначає, що в даному вип адку, що вексель не виступає с амостійним предметом цивіль но-правових відносин, і не вис тупає в якості засобу здійсн ення розрахунків за товар, ос кільки даний вексель був емі тований підприємством боржн иком ТОВ «ТопТехСервіс», і ві дповідно даний вексель висту пає в боргових відносинах як розрахунковий документ. Згі дно з Законом «Про цінні папе ри та фондовий ринок» емітов аний вексель є борговим цінн им папером і засвідчує лише б езумовне грошове зобов'язанн я векселедавця сплатити післ я настання визначеного строк у грошову суму векселедержат елю, він не є грошовими коштам и та не є формою платежу по пог ашенню заборгованості, відпо відно він не змінює зобов'яза ння сторін по договору. 20.05.2009 р. відповідачем була отримана відповідь за підписом Генер ального директора ТОВ «Сумиг аззбут» Прядко В.М., в якій зокрема зазначено, «...що на сь огоднішній день на підприємс тві ТОВ «Сумигаззбут» не обл іковується вексель №783379330225. Так ож не має можливості надати і нформацію щодо того, куди бул о передано даний вексель у зв 'язку з тим, що у 2005 р. бухгалтерс ькі документи за період 2003 - 2004 р . знищені. Починаючи з 2005 р. у бух галтерських документах відс утня інформація щодо руху да ного векселя.»

Таким чином, в ході перевірк и було встановлено, що зазнач ений вексель у визначений за коном термін, як первісним кр едитором так і будь-якими інш ими особами до оплати товари ству не пред'являвся та не був опротестований. Враховуючи, що, в даному випадку, простий вексель з датою складання 29.12.20 03 року із визначеним строком п латежу - до 29.12.2018р., які були еміто вані ТОВ «ТопТехСервіс», не п ред'являлися ТОВ "Сумигаззбу т" до платежу протягом 1 року з дати їх складання, хоча і пере бували у власності підприємс тва то строк позовної давнос ті сплив не лише по Договору к упівлі - продажу № 42 від 24.11.2003р., а і простому векселю, який був ви пущений під заборгованість п о даному договору.Згідно з пі дпунктом 1.22.1 пункту 1.22 статті 1 З акону визначено, що безповор отною фінансовою допомогою є , зокрема, сума заборгованост і платника податку перед інш ою юридичною чи фізичною осо бою, що залишилася нестягнут ою після закінчення строку п озовної давності.

Крім того, стосовно отриман ня позивачем консалтингових послуг, відповідач зазначає , в актах виконаних робіт не мі ститься конкретної інформац ії щодо переліку та змісту на даних послуг та не зазначено в чому полягає конкретний ре зультат наданих послуг. Що є п орушенням п.1 та п.2 ст.9 Закону У країни „Про бухгалтерський о блік та фінансову звітність в Україні" .В ході проведення п еревірки не встановлено безп осереднього зв'язку з господ арською діяльністю платника податку зазначених вище вит рат. Надані для перевірки док ументи: замовлення до догово ру, акти виконаних робіт та кв артальні звіти навіть по змі сту не пов'язані між собою. Так им чином, витрати понесені пі дприємством ТОВ «ТопТехСерв іс» не пов'язані з веденням го сподарської діяльності та пі длягають виключенню зі склад у валових витрат. Тобто, відпо відач вважає, що податкове по відомлення-рішення №0000542314/0/39827 ві д 11.06.2009р. є законним та обґрунто ваним.

Суд, заслухавши представни ка позивача, представників в ідповідача, дослідивши матер іали справи, проаналізувавши докази у їх сукупності, вважа є позовні вимоги підлягають частковому задоволенню, вихо дячи з наступного.

Судом встановлено, ДПІ в м. С уми на підставі направлень н а перевірку була проведена в иїзна планова перевірка ТОВ «ТопТехСервіс» з питань дотр имання вимог податкового та іншого законодавства за пері од з 01.01.2006р. по 31.12.2008р. За результат ами перевірки було складено акт перевірки від 27.05.2009р. №3863/2314/3260311 3/32, (а.с. 10 - 28) в якому встановлен о порушення п.п.1.22.1 п.1.22 ст.1; п.4.1, абз .1 п.п.4.1.6 п.4.1 ст.4; п.5.1, п.п.5.2.1 п.5.2 ст5 ЗУ „П ро оподаткування прибутку пі дприємств". На підставі вищев казаного акту перевірки ДПІ в м. Суми було прийнято податк ове повідомлення-рішення №00005 42314/0/39827 від 11.06.2009р. (а.с. 7) яким було до нараховано суму податкових з обов'язань по податку на приб уток підприємств в розмірі 1335 00,00 грн. в т.ч. основний платіж - 8900 0,00 грн. та 44500,00 грн. штрафні санкц ії. Зазначені в акті порушенн я виникли внаслідок, на думку податкового органу, безпідс тавного включення підприємс твом до складу валових витра т вартості консалтингових по слуг наданих ТОВ «Епл Менедж мент» в загальній сумі 13000 грн. а також не включення до склад у валового доходу суми безна дійної заборгованості перед ТОВ «Сумигазбут» в розмірі 343 000,0 грн. за отримане по договору купівлі - продажу майно, по якій минув термін позовної д авності.

Стосовно включення до вало вих витрат вартості консалти нгових послуг отриманих від ТОВ «Епл Менеджмент», суд заз начає, 01.11.2007 р. ТОВ «ТопТехСерві с» було укладено договір №18/07-Е К (а.с. 58 - 61) з ТОВ «Епл Менеджме нт» (м. Суми, код 32778699), предметом д оговору є надання консалтинг ових послуг. До договору дода вались замовлення:

- на 2008 р. про надання кон сультацій в сфері ведення ко рпоративної та статистичної звітності (вартість послуг 100 0,0 грн.) (а.с. 64),

- з 01.09.2008 р. про надання кон сультацій в сфері ведення ко рпоративної, податкової та с татистичної звітності, реком ендацій по покращанню фінанс ових показників діяльності п ідприємства; проведення фіна нсово - господарського аналі зу підприємства, консультаці ї в сфері оподаткування, (варт ість послуг 2000,0 грн.) (а.с. 65).

За перевіряємий період ТОВ «Епл Менеджмент» надало ТОВ «ТопТехСервіс» наступні акт и виконаних робіт: № ОУ-0000034 від 3 0.04.2008 р. на суму 1000,0 грн. № ОУ-0000046 від 31 .05.2008 р. на суму 1000,0 грн. № ОУ-0000058 від 30. 06.2008 р. на суму 1000,0 грн. № ОУ-0000067 від 31.0 7.2008 р. на суму 1000,0 грн. № ОУ-0000080 від 31.08 .2008 р. на суму 1000,0 грн., № ОУ-0000094 від 30.09 .2008 р. на суму 2000,00 грн. № ОУ-0000108 від 31.10 .2008 р. на суму 2000,0 грн. № ОУ-0000123 від 28.11. 2008 р. на суму 2000,00 грн. № ОУ-0000136 від 31.12. 2008 р. на суму 2000,0 грн. (а.с. 70 - 78) Всьо го на загальну суму 13000,0 грн. заз начена сума була підприємств ом віднесена до складу валов их витрат. До актів виконаних робіт у якості підтверджуюч их документів були надані кв артальні звіти (а.с. 79 - 190) що мі стять загальнотеоретичні по ложення та довідкові матеріа ли та не містять конкретних д аних, пов' язаних з діяльніс тю підприємства. Крім того, зг ідно акту перевірки основним видом діяльності ТОВ «ТопТе хСервіс» є оптова торгівля м еталопрокатом, середня кільк ість працівників в 2008 р. - 35 осіб, в т.ч. штатним розкладом перед бачені посади головного бухг алтера, бухгалтера, працівни ка по роботі з персоналом, мен еджерів з продаж тощо (а.с. 55). Су д погоджується з висновками податкового органу, про відс утність безпосереднього зв'я зку з господарською діяльніс тю платника податку зазначен их вище витрат. Зазначені док ументи: замовлення до догово ру, акти виконаних робіт та кв артальні звіти навіть по змі сту не пов'язані між собою. В а ктах виконаних робіт не міст иться конкретної інформації щодо переліку та змісту нада них послуг та не зазначено в ч ому полягає конкретний резул ьтат наданих послуг. Що є пору шенням п.1 та п.2 ст.9 Закону Укра їни „Про бухгалтерський облі к та фінансову звітність в Ук раїні", яким передбачено, що пі дставою для бухгалтерського обліку господарських операц ій є первинні документи, які ф іксують факти здійснення гос подарських операцій. Первинн і документи повинні бути скл адені під час здійснення гос подарської операції, а якщо ц е неможливо - безпосередньо п ісля її закінчення. Для контр олю та впорядкування обробле ння даних на підставі первин них документів можуть склада тися зведені облікові докуме нти. Первинні та зведені облі кові документи можуть бути с кладені на паперових або маш инних носіях і повинні мати т акі обов'язкові реквізити: на зву документа (форми); дату і м ісце складання; назву підпри ємства, від імені якого склад ено документ; зміст та обсяг г осподарської операції, одини цю виміру господарської опер ації; посади осіб, відповідал ьних за здійснення господарс ької операції і правильність її оформлення; особистий під пис або інші дані, що дають змо гу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні го сподарської операції...»

Відповідно до п. 5.1 ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», валов і витрати виробництва та обі гу - сума будь-яких витрат плат ника податку у грошовій , мате ріальній або нематеріальних формах, здійснюваних як комп енсація вартості товарів (ро біт, послуг), які придбаваютьс я (виготовляються) таким плат ником податку для їх подальш ого використання у власній г осподарській діяльності, та п.п.5.2.1.п.5.2 ст.5 Закону, до складу в алових витрат включаються; ...с уми будь-яких витрат, сплачен их (нарахованих) протягом зві тного періоду у зв' язку з пі дготовкою , організацією, вед енням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охо роною праці.

Таким чином, суд доходить ви сновку, що витрати понесені п ідприємством ТОВ «ТопТехСер віс» у зв' язку з отриманням консалтингових послуг, не по в'язані з веденням господарс ької діяльності та не підляг ають включенню до складу вал ових витрат, а позовні вимоги в цій частині є безпідставни ми.

Стосовно не включення до ск ладу валового доходу суми бе знадійної заборгованості пе ред ТОВ «Сумигазбут» в розмі рі 343000,0 грн. з матеріалів справи вбачається, між ТОВ «ТоптТех Сервіс» (Покупець) та ВАТ «Сум игаззбут», м. Суми, (Продавець) було укладено договір купів лі - продажу №42 від 24.11.2003 р. (а.с. 52) За умовами вказаного договору ТОВ «ТопТехСервіс» отримало від ТОВ «Сумигаззбут» згідн о акта приймання - передачі ві д 01.12.2003 р. (а.с. 53) майновий комплекс бази ТОВ «Сумигазбут» загал ьною площею 32079 м2 за адресою: м. С уми, вул. Скрябіна,38. Склад об'єк ту: адмінбудівля, прохідна, по бутові приміщення, склад, вир обничий корпус зі складом, ан гар, трансформаторна, навіс, м еталева огорожа. Отримане ма йно було оприбутковане ТОВ « ТопТехСервіс» у складі 1 та 2 г рупи основних фондів. Відпов ідно до додаткової угоди від 04.12.2003 р. (а.с. 8) до договору від 24.11.2003 р . №42 в розрахунок за отримане м айно ТОВ «ТопТехСервіс» згід но акту приймання - передач і від 29.12.2003 (а.с. 9) передало ТОВ «Су мигазбут» власний вексель №7 83379330225 номінальною вартістю 343000,0 г рн., вказаний вексель є прости м векселем з терміном погаше ння 29 грудня 2018 р. Станом на 31.12.2008 р . по бухгалтерському обліку Т ОВ «ТопТехСервіс» по рах. 511 «В екселя видані» обліковуєтьс я кредиторська заборгованіс ть в сумі 343000,0 грн. Суд вважає ви сновки податкового органу що до визнання даної заборгован ості безнадійною в зв' язку з тим що минув строк позовної давності, безпідставними та такими що суперечать нормам законодавства виходячи з на ступного.

Згідно з підпунктом 1.22.1 пунк ту 1.22 статті 1 Закону «Про опода ткування прибутку підприємс тв», безповоротною фінансово ю допомогою є, зокрема, сума за боргованості платника подат ку перед іншою юридичною чи ф ізичною особою, що залишилас я нестягнутою після закінчен ня строку позовної давності.

Відповідно до ст..256 Цивільно го кодексу України, позовна д авність - це строк, у межах яко го особа може звернутися до с уду з вимогою про захист свог о цивільного права або інтер есу.

Статтею 257 ЦК України встано влена загальна позовна давні сть - 3 роки.

Згідно ст. 261 ЦК України, пере біг позовної давності почина ється від дня, коли особа дові далася або могла довідатися про порушення свого права аб о про особу, яка його порушила , а за зобов'язаннями з визначе ним строком виконання перебі г позовної давності починаєт ься зі спливом строку викона ння.

Стаття 4 Закону України «Про обіг векселів в Україні» виз начає, що у разі видачі (переда чі) векселя відповідно до дог овору припиняються грошові з обов'язання щодо платежу за ц им договором та виникають гр ошові зобов'язання щодо плат ежу за векселем.

Згідно з п.19. Постанови Плену му Верховного суду України « Про деякі питання практики р озгляду спорів, пов' язаних з обігом векселів, відповідн о до абзацу 1 ст. 70 Уніфікованог о закону позовні вимоги до ак цептанта, які випливають з пе реказного векселя, погашають ся через три роки, які обчислю ються від дати настання стро ку платежу. Такий строк засто совується як щодо позову век селедержателя, так і щодо поз овних вимог, пред'явлених до а кцептанта переказного вексе ля векселедавцем, індосантам и, авалістами та іншими особа ми, до яких права за векселем п ерейшли внаслідок виконання ними вексельного зобов'язан ня. Аналогічно суди повинні в ирішувати спори за участю ве кселедавця простого векселя (ст. 78 Уніфікованого закону). Пе ребіг трирічного строку на п ред'явлення позовних вимог д о акцептанта переказного век селя або до векселедавця про стого векселя починається з дати настання строку платежу , зазначеного у векселі. Встан овлені ст. 70 Уніфікованого зак ону строки для пред'явлення п озовних вимог за векселем є п рисічними, вони не можуть бут и змінені за угодою сторін і н е підлягають зупиненню або в ідновленню. Суд застосовує ц і строки незалежно від заяви сторони. Після їх закінчення припиняється дія матеріальн ого права вимоги платежу від зобов'язаних за векселем осі б.

Отже, строк позовної давнос ті по вказаному векселю на мо мент перевірки не тільки не с плинув а і навіть не починав с вого перебігу.

Доводи відповідача про те щ о ТОВ «Сумигаззбут» не може п овідомити про подальшу долю векселя в зв'язку з знищенням бухгалтерських документів з а той період, не є підставою дл я визнання заборгованості за векселем безнадійною, так як законодавство не містить та кого критерію для віднесення заборгованості до безнадійн ої. Тобто, суд вважає, що позов ні вимоги в цій частині обґру нтовані та підлягають задово ленню. Враховуючи те, що згідн о розрахунку податкового орг ану в зв' язку з включенням д о складу валових витрат варт ості консалтингових послуг п озивачу донараховано 3 125 грн. т а застосовано штрафні санкці ї в сумі 1625 грн., суд вважає в цій частині позовні вимоги задо воленню не підлягають, а в час тині донарахування податков ого зобов' язання з податку на прибуток в сумі 85750 грн. та за стосування штрафних санкцій в сумі 42875 грн. податкове повід омлення-рішення ДПІ в м. Суми № 0000542314/0 від 11 червня 2009 р. підлягає в изнанню протиправним.

Керуючись ст. ст. 86, 94, 98, 158-163, 167, 186, 254 К АС України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний по зов товариства з обмеженою в ідповідальністю "ТопТехСерв іс" до Державної податкової інспекції в місті Суми про в изнання протиправним податк ового повідомлення-рішення № 0000542314/0 від 11 червня 2010 року - задо вольнити частково.

Визнати протиправним пода ткове повідомлення-рішення Д ержавної податкової інспекц ії в м. Суми № 0000542314/0 від 11 червня 2010 року в частині визначення су ми податкового зобов'язання з податку на прибуток підпри ємств в сумі 85750,00 грн. та застосу вання штрафних санкцій в сум і 42875,00 грн.

В іншій частині позовних ви мог - відмовити.

Постанова може бути оскар жена до Харківського апеляці йного адміністративного суд у через Сумський окружний ад міністративний суд шляхом по дачі апеляційної скарги на п останову суду протягом десят и днів з дня складення п останови в повному обсязі.

Якщо постанову було прогол ошено за відсутності особи, я ка бере участь у справі, то стр ок подання апеляційної скарг и обчислюється з дня отриман ня нею копії постанови.

Постанова набирає законно ї сили після закінчення стро ку подання апеляційної скарг и. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не с касовано, набирає законної с или після закінчення апеляці йного розгляду справи.

Повний текст постанови скл адено 06 серпня 2010 року.

Суддя (підпис) В.О. Павлічек

< Список > < Дата >

З оригіналом згідно

Суддя В.О. Павлічек

Дата ухвалення рішення 02.08.2010
Зареєстровано 09.08.2010
Оприлюднено 13.08.2010

Судовий реєстр по справі 2а-5476/10/1870

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 05.06.2014 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 29.05.2014 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Постанова від 02.08.2010 Сумський окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 02.08.2010 Сумський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону