ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІ ВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. ка нцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

________________________________________________________________________

УХВАЛА

про визнання рішення трете йського суду та видачу наказ у

"12" серпня 2009 р. Справа № 47/57-09

вх. номер 6308/5-47

Суддя

при секретарі судового за сідання Малахова О.В.

за участю представників ст орін:

позивача - не з`явився

відповідача - не з' явивс я

розглянувши у відкритому с удовому засіданні матеріали по справі за позовом Фізи чної особи - підприємця ОСО БА_1, м. Харків в особі

до Товариства з обмежен ою відповідальністю "ТБ "Харк івхліб", м. Харків

видачу наказу

ВСТАНОВИВ:

До господарського суд у Харківської області з заяв ою про видачу наказу на підст аві рішення третейського суд у звернулось ФОП ОСОБА_1, м . Харків.

Ухвалою господарського су ду Харківської області від 07 с ерпня 2009 року було прийнято за значену заяву, порушено пров адження у справі та призначе но її розгляд на 12 серпня 2009р. о 1 2:20 годині.

Позивач у судовому засідан ні не з`явився, надав клопотан ня про розгляд справи без уча сті позивача, яке судом прийм ається та задовольняється.

Відповідач у призначене су дове засідання не з' явився, про час та місце слухання спр ави був повідомлений належни м чином, витребувані ухвалою суду документи не представи в, надав пояснення, відповідн о до яких просить суд розгляд ати справу без уповноваженог о представника відповідача. Суд, розглянувши дане клопот ання, визнав його таким, що під лягає задоволенню.

Розглянувши матеріали спр ави, судом встановлено, що ріш енням Постійно діючого трете йського суду при Асоціації "Б езпечне нерухоме майно" від 15. 07.2009р. по справі №4/23-2009 за позовом Ф ізичної особи - підприємця ОСОБА_1 до Товариства з обме женою відповідальністю "Торг івельний будинок "Харківхліб " про стягнення 300000,00 грн. стягну то з відповідача на користь п озивача 300000,00 грн.

В абз. 8 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про третейські суди»вказан о, що компетентний суд - це мі сцевий господарський суд за місцем розгляду справи трете йським судом.

Третейська угода не визнан а недійсною компетентним суд ом.

Склад третейського суду, як им прийнято рішення, відпові дає вимогам Закону України « Про третейські суди».

Рішення третейського суду містить спосіб захисту прав позивача, який передбачено ч . 2 ст. 16 ЦК України.

Рішенням третейського суд у не вирішенні питання про пр ава і обов' язки осіб, які не б рали участь у справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 50 Закону України «Про третейські суд и»рішення третейського суду повинно бути виконане без бу дь-яких зволікань чи застере жень.

Рішення третейського суду є остаточним і оскарженню не підлягає, крім випадків, пере дбачених Законом України «Пр о третейські суди».

В ч. 2 ст. 55 Закону України «Про третейські суди»встановлен о, що якщо в рішенні третейськ ого суду строк його виконанн я не встановлений, воно підля гає негайному виконанню.

В рішенні Постійно діючого третейського суду при Асоці ації "Безпечне нерухоме майн о" від 15.07.2009р. по справі №4/23-2009 не вс тановлено строк його виконан ня, в зв' язку з чим воно підля гає негайному виконанню.

З вищенаведеного випливає , що рішення третейського суд у, на виконання якого позивач просить видати наказ, набрал о чинності в день його постан овлення - 15 липня 2009 р.

Згідно з ч. З ст. 55 Закону Укра їни "Про третейські суди" від 1 1.05.2004 р. виконання рішення трете йського суду, якщо воно потре бує вчинення дій органами де ржавної влади, органами місц евого самоврядування та їх с лужбовими особами, здійснюєт ься за умови видачі компетен тним судом виконавчого докум ента.

Відповідно до ст. 56 Закону Ук раїни "Про третейські суди" за наявності обставин, передба чених ч. З ст. 55 цього Закону, ко мпетентний суд протягом 15 дні в повинен розглянути заяву п ро видачу виконавчого докуме нта на підставі рішення трет ейського суду і постановити ухвалу про видачу наказу в ра зі додержання суб' єктами тр етейської угоди та складом т ретейського суду норм Закону України "Про третейські суди ".

Судом встановлено, що рішен ня третейського суду відпові дає вимогам Закону України « Про третейські суди»і третей ській угоді сторін, а підстав и для відмови у видачі викона вчого документу на його вико нання відсутні.

З урахуванням викладеного , та керуючись статтями ст. 8, 124 К онституції України, ст. 12, 16, 86 Г ПК України, ст. 55, 56 Закону Украї ни "Про третейські суди"

УХВАЛИВ:

1. Клопотання позивача про розгляд справи без його у часті - задовольнити.

2. Клопотання відповідача пр о розгляд справи без його уча сті - задовольнити.

3. Видати наказ на виконання рішення Постійно діючого тр етейського суду при Асоціаці ї "Безпечне нерухоме майно" ві д 15.07.2009р. по справі №4/23-2009 наступно го змісту:

Стягнути Товариства з обме женою відповідальністю "Торг івельний будинок Харківхліб " (61153, м.Харків, вул. Гв. Широнінці в, буд. 1-а, п/р №26004213660011 в АКБ "Базис", М ФО 351760, код ЄДРПОУ 30236354) на користь Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, п/р НОМ ЕР_2 у Відділенні "ХРУ Полтав ського АБ "Полтава - банк", МФО 33 1489, ІН НОМЕР_1) 300000,00 грн.

Суддя

Зареєстровано 10.08.2010
Оприлюднено 16.08.2010
Дата набрання законної сили 12.08.2009

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону