УМАНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Справа №705/4333/17

2/705/416/22

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2022 року Уманський міськрайонний суд Черкаської області

в складі: головуючої-судді - Годік Л.С.

за участю секретаря судового засідання - Остропольської О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Умань цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк (ПАТ КБ) «ПРАВЕКС-БАНК» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості,

ВСТАНОВИВ:

ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»звернувся досуду зпозовом до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягненнязаборгованості.В обгрунтуванняпозовних вимогзазначено,що 05.07.2006 року ОСОБА_1 уклав з АКБ «ПРАВЕКС-БАНК», правонаступником всіх прав та обов`язків якого є ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» Кредитний договір № 846- 001/06Р. Відповідно до умов Кредитного договору Кредитор зобов`язався надати Позичальнику на умовах забезпеченості, поворотності, строковості, платності та цільового характеру використання кредит в валюті 32 300 доларів США у розмірі на умовах, визначених цим Договором, а Позичальник зобов`язувався прийняти, використати за цільовим призначенням та повернути (погасити) кредит, а також сплатити проценти за користування кредитом, комісії, неустойки та інші платежі в порядку, на умовах та в строки, визначені цим Договором. ОСОБА_1 було допущено порушення своїх зобов`язань щодо своєчасного повернення кредитних коштів, сплати процентів за користування кредитом, а тому, згідно розрахунку заборгованості, станом на 16.06.2017 року за Позичальником обліковується заборгованість в сумі 33 547,68 доларів США, яка складається з: суми кредиту - 28 027,00 доларів США; суми відсотків - 5 520,68 доларів США. Отже, у зв`язку з неналежним виконанням Позичальником умов Кредитного договору щодо своєчасного повернення кредиту, кошти у сумі 33 547,68 доларів США, що за курсом НБУ - 26.0233 станом на 03.07.2017 року становить 873 021,34 гривень, що підлягають стягненню з Позичальника у примусовому порядку.

З метою забезпечення виконання зобов`язання за Кредитним договором, ОСОБА_1 уклав з Банком Договір іпотеки від 05.07.2006 року.

З метою забезпечення виконання зобов`язання за вищевказаним Кредитним договором, ОСОБА_2 уклала з Банком Договір поруки від 05.07.2006 року.

Відповідно до умов вищезазначеного Договору поруки, Поручитель несе солідарну відповідальність з Позичальником перед Банком за виконання умов основного зобов`язання всім належним їм майном та грошовими коштами.

Просить стягнути солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 на користь ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» загальну суму заборгованості за Кредитним договором № 846-001/06Р від 05.07.2006 року в сумі 873 021,34 гривню та судовий збір у розмірі 13 095,32 гривень.

Представник позивача в судове засідання не з`явився, подав на адресу суду заяву в якій просить проводити розгляд справи без участі представника позивача, позовні вимоги підтримує в повному обсязі, проти ухвалення заочного рішення не заперечує.

Відповідачі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилися, подали на адресу суду заяву в якій просять проводити судове засідання без їх участі, проти задоволення позову заперечують в повному обсязі з підстав, викладених в заяві про застосування строку позовної давності від 04.08.2020 р., письмових поясненнях щодо позовної заяви від 23.09.2022 р.

Судом встановлені наступні обставини справи та визначені відповідно до них правовідносини.

Так, 05.07.2006 між ОСОБА_1 та АКБ «ПРАВЕКС-БАНК», правонаступником якого є ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», укладений кредитний договір № 846- 001/06Р, відповідно до умов якого ОСОБА_1 банк надав кредитні кошти в розмірі 32 300 доларів США з терміном повернення, зі сплатою процентів за користування кредитними коштами, та іншими платежами на умовах, визначених договором.

Як вбачається із вказаного кредитного договору відповідач, будучи ознайомленим із умовами кредитування, особисто підписав договір (а.с.6-9,10).

Відповідно до ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором банк зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Згідно вимог ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору.

Боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання, що визначає ст. 625 ЦК України.

Між тим, внаслідок неналежного виконання ОСОБА_1 взятих на себе зобов`язань за кредитним договором, перед банком виникла заборгованість станом на 16.06.2017 року в сумі 33 547,68 доларів США, яка складається з: суми кредиту - 28 027,00 доларів США; суми відсотків - 5 520,68 доларів США, що за курсом НБУ - 26.0233 станом на 03.07.2017 року становить 873 021,34 гривень в розмірі, що вбачається із розрахунку заборгованості (а.с.19-21).

Відповідно до правил ст. 1049 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі…що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядок, що встановлені договором.

З метою забезпечення виконання зобов`язання за Кредитним договором, ОСОБА_1 уклав з Банком Договір іпотеки від 05.07.2006 року (а.с.11-13).

Далі,з метоюзабезпечення виконаннязобов`язання завищевказаним Кредитнимдоговором, ОСОБА_2 уклала зБанком Договірпоруки від05.07.2006року,згідно умовякого останнявзяла насебе зобов`язаннявідповідати передкредитором завиконання ОСОБА_1 зобов`язань за кредитним договором (а.с.14).

Відповідно до ч. 1, 2 ст.554 ЦК України у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обгрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи (статті 79 ЦПК України).

Статтею 80 ЦПК України визначено, що достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Згідно з частиною першою статті 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

На основі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які посилався позивач, як на підставу своїх вимог, підтверджених доказами, дослідженими в судовому засіданні, оцінивши їх належність, допустимість, достовірність, а також достатність і взаємний зв`язок у їх сукупності, встановивши правовідносини, які випливають із встановлених обставин та правові норми, які підлягають застосуванню до цих правовідносин, суд дійшов висновку про наявність заборгованості ОСОБА_1 , ОСОБА_2 перед ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» у розмірі 873 021,34 грн., отже позовні вимоги підлягають до задоволення.

Судовий збір підлягає стягненню з відповідачів на користь позивача, в порядку передбаченому ст.141 ЦПК України.

Керуючись ст.ст. 526, 550, 610, 611, 625, 1050, 1054 ЦК України, ст.ст. 11-13, 76-81, 128, 141, 259, 263-265, 268 ЦПК України, суд,

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ) на користь ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920, № п/р одержувача НОМЕР_3 , банк одержувача: ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», код банку одержувача: 380838) загальну суму заборгованості за Кредитним договором № 846-001/06Р від 05.07.2006 року в сумі 873 021,34 (вісімсот сімдесят три тисячі двадцять одна грн. 34 коп.) гривень.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» судовий збір в розмірі 13 095,32 (тринадцять тисяч дев`яносто п`ять грн. 32 коп.) гривень.

Копію рішення направити сторонам.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. У разі розгляду справи без повідомлення учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Суддя: Л. С. Годік

Дата ухвалення рішення 01.11.2022
Оприлюднено 03.11.2022

Судовий реєстр по справі 705/4333/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 01.11.2022 Уманський міськрайонний суд Черкаської області Цивільне
Ухвала від 27.10.2022 Уманський міськрайонний суд Черкаської області Цивільне
Ухвала від 27.09.2022 Уманський міськрайонний суд Черкаської області Цивільне
Ухвала від 20.09.2022 Уманський міськрайонний суд Черкаської області Цивільне
Ухвала від 07.06.2022 Уманський міськрайонний суд Черкаської області Цивільне
Ухвала від 28.03.2022 Уманський міськрайонний суд Черкаської області Цивільне
Ухвала від 13.12.2021 Уманський міськрайонний суд Черкаської області Цивільне
Ухвала від 06.12.2021 Уманський міськрайонний суд Черкаської області Цивільне
Ухвала від 24.04.2020 Уманський міськрайонний суд Черкаської області Цивільне
Постанова від 31.03.2020 Черкаський апеляційний суд Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 705/4333/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону