ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

21.11.2022м. СумиСправа № 920/720/22

Господарський суд Сумської області у складі судді Жерьобкіної Є.А.,

розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними матеріалами справу № 920/720/22

за позовом Акціонерного товариства Комерційного банку «ТАСКОМБАНК» (01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, буд. 30),

до відповідача Фізичної особи - підприємця Ніконова Костянтина Васильовича ( АДРЕСА_1 )

про стягнення 203124 грн 17 коп.,

1. Стислий виклад позицій сторін по справі.

1.1. 19.09.2022 позивач подав позовну заяву, в якій просить суд стягнути з відповідача заборгованість на загальну суму 203124 грн 17 коп., в тому числі: 143826 грн 48 коп. заборгованість за кредитом, 59297 грн 69 коп. заборгованість за відсотками, які нараховані на підставі заяви-договору № ID9902984 про приєднання до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «ТАСКОМБАНК» від 08.04.2021.

1.2. Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач зазначає, що підписанням заяви від 08.04.2021 відповідач приєднався до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «ТАСКОМБАНК», що разом із заявою складають кредитний договір, який за своєю правовою природою є договором приєднання. Наведене, на думку позивача, свідчить про те, що сторонами при укладенні кредитного договору були досягнуті усі істотні умови договору. Оскільки відповідачем було порушено умови укладеного між сторонами договору стосовно вчасного повернення кредитних коштів, позивачем заявлені до стягнення 143826 грн 48 коп. заборгованості за кредитом, 59297 грн 69 коп. заборгованості за відсотками, які нараховані на підставі заяви-договору № ID9902984 про приєднання до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «ТАСКОМБАНК» від 08.04.2021.

1.3. Відповідач відзив на позовну заяву до суду не надав. Враховуючи відсутність відзиву на позовну заяву, суд вирішує справу за наявними матеріалами справи, відповідно до ч. 9 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України.

2. Заяви, які подавались сторонами. Процесуальні дії, які вчинялись судом.

2.1 Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 19.09.2022 справу призначено до розгляду судді Жерьобкіній Є.А.

2.2. Ухвалою від 21.09.2022 Господарський суд Сумської області відкрив провадження у справі № 920/720/22; визначив, що справа підлягає розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами; надав відповідачу п`ятнадцятиденний строк з дня отримання ухвали про відкриття провадження у справі для подання відзиву на позовну заяву, відповідно до ст. 165 ГПК України; надав позивачу семиденний строк з дня отримання відзиву на позовну заяву для подання відповіді на відзив, відповідно до ст. 166 ГПК України; надав відповідачу семиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення, відповідно до ст. 167 ГПК України.

2.3. Ухвала суду від 21.09.2022 про відкриття провадження у справі, направлена на адресу відповідача, повернута поштовим відділенням з відміткою: «адресат відсутній за вказаною адресою».

2.4. Разом з цим, вказана ухвала направлена на адресу відповідача, підтверджену даними реєстру, а тому відповідач вважається належним чином повідомлений про відкриття провадження у справі, оскільки судом вчинені всі дії, які передбачені ст. 120 ГПК України.

2.5. За приписами ст. 248 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

2.6. Відповідно до ч. 2 ст. 252 Господарського процесуального кодексу України, розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводиться.

2.7. Станом на 21.11.2022 відповідач відзиву на позовну заяву, будь-яких клопотань чи заяв не подав.

2.8. Відповідно до ч. 9 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України, у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

2.9. Враховуючи достатність часу, наданого сторонам для подання доказів в обґрунтування своїх позицій по справі, приймаючи до уваги принципи змагальності та диспозитивності господарського процесу, господарський суд, в межах наданих йому повноважень, створив належні умови для реалізації учасниками процесу своїх прав.

3. Фактичні обставини, встановлені судом, зміст спірних правовідносин.

3.1. Пунктом 18.1.13. Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «ТАСКОМБАНК» встановлено, що при укладанні договорів та угод, або вчиненні інших дій, що свідчать про приєднання клієнта до цих правил (у формі авторизації кредитної угоди в системах клієнт-банк/інтернет клієнт-банк «ТАС24/БІЗНЕС», або у формі обміну паперовою/електронною інформацією, або в будь-якій іншій формі), банк і клієнт допускають використання підписів клієнта у вигляді електронно-цифрового підпису та/або підтвердження через пароль, спрямований банком через веріфікований номер телефону, який належить уповноваженій особі клієнта з правом «першого» підпису. Підписання договорів та угод таким чином прирівнюється до укладання договорів та угод у письмовій формі.

3.2. 07.04.2021 Фізична особа - підприємець Ніконов Костянтин Васильович заповнив Анкету-Заяву про надання кредиту фізичній особі - підприємцю.

3.3. 08.04.2021 між позивачем - Акціонерним товариством «ТАСКОМБАНК» та відповідачем - Фізичною особою - підприємцем Ніконовим Костянтином Васильовичем укладено заяву-договір № ID9902984 про приєднання до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «ТАСКОМБАНК» (продукт «Кредит на розвиток бізнесу»), відповідно умов якого, позивач надав відповідачу кредит у сумі 150000 грн 00 коп. із терміном повернення не пізніше 07.04.2024, а відповідач зобов`язався прийняти, належним чином використати та повернути кредит і сплатити проценти за користування кредитом, а також інші платежі відповідно до умов договору (п. 1.1 договору).

3.4. Кредит надається у формі зарахування грошових коштів у сумі кредиту на поточний рахунок позичальника № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «ТАСКОМБАНК» з цільовим використанням на поповнення обігових коштів; придбання основних засобів; рефінансування кредиту іншого банку (п. 1.2 договору).

3.5. Розділом 2 договору передбачено умови надання кредиту, зокрема, розмір кредиту становить 150000 грн 00 коп. (п. 2.1.), вартість кредиту складається з розміру процентної ставки за користування кредитом: 48% річних (п. 2.3.1).

3.6. За умовами п. 2.4.1 договору, погашення основного боргу за кредитом, сплата процентів - щомісяця, починаючи з місяця, наступного за місяцем укладення договору, числа, в яке було укладено договір.

3.7. Відповідно до п. 2.7 договору, строк кредиту: 36 місяців з дати укладення договору.

3.8. Відповідно до п. 18.2.23.8 Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «ТАСКОМБАНК», банк, незалежно від настання строків виконання зобов`язань клієнтом за договором, має право вимагати дострокового повернення суми кредиту, сплати процентів та винагород. Прав банку на отримання яких передбачено цим договором, при настанні умов, передбачених п. 18.2.2.2.5 цього договору, або порушення клієнтом вимог у частині цільового використання кредитних коштів.

3.9. Відповідно до умов п. 18.2.2.2.5 Правил, клієнт доручає банку списувати кошти з усіх своїх поточних рахунків у валюті кредиту для виконання зобов`язань з погашення кредиту, сплати комісії за використання, а також з усіх своїх поточних рахунків у гривні для виконання зобов`язань з погашення штрафів та неустойки, в межах сум, що підлягають сплаті банку, при настанні строку здійснення платежу згідно із заявою (здійснювати договірне списання). Списання грошових коштів здійснюється відповідно до встановленого порядку, при цьому оформлюється меморіальний ордер. У разі відсутності на поточних рахунках клієнта суми коштів, достатньої для оплати чергового платежу за кредитом, клієнт доручає банку встановити овердрафт на поточний рахунок на суму, необхідну для сплати чергового платежу або використати кошти, надані банком згідно та в порядку зазначеному в розділі 18.1 цих Правил.

3.10. Відповідно до п. 3.1 договору, позичальник забезпечує наявність на своєму поточному рахунку грошових коштів у сумі, необхідній для сплати щомісячних платежів згідно з графіком погашення кредиту.

3.11. До матеріалів позовної заяви також долучено графік погашення кредиту, погоджений сторонами.

3.12. Позивачем також надано розрахунок заборгованості по кредитному договору № ID9902984 від 08.04.2021 станом на 21.07.2022, а також виписки по особовому рахунку ФОП Ніконова К.В. за період з 08.04.2021 до 21.07.2022.

3.13. 21.07.2022 позивач звернувся до відповідача з повідомленням-вимогою № 11555/70.1.1 про дострокове повернення кредиту та існування заборгованості. Відповідача повідомлено, що в разі непогашення заборгованості у встановлений строк в повному обсязі, банк буде ініціювати примусове стягнення заборгованості відповідно до діючого законодавства (а. с. 24).

4. Оцінка доказів з посиланням на норми права, якими керувався суд.

4.1. Згідно зі ст. 509 Цивільного кодексу України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

4.2. Відповідно до ст. 11 Цивільного кодексу України, однією з підстав виникнення зобов`язань, є, зокрема, договори та інші правочини.

4.3. Згідно ст. 174 Господарського кодексу України, однією з підстав виникнення господарського зобов`язання є господарський договір та інші угоди, передбачені законом, а також угоди не передбачені законом, але які йому не суперечать.

4.4. Відповідно до ч. 1 ст. 626 Цивільного кодексу України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

4.5. Відповідно ст. 526 Цивільного кодексу України, ч. 1 ст.193 Господарського кодексу України, зобов`язання мають виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог законодавства, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

4.6. Статтею 629 Цивільного кодексу України передбачено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

4.7. Статтею 1049 Цивільного кодексу України встановлено, що позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

4.8. Відповідно до ст. 1054 Цивільного кодексу України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

4.9. Відповідно до ч. 1 ст. 1048 Цивільного кодексу України, позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором.

4.10. Частиною 2 статті 1050 Цивільного кодексу України передбачено, що якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

4.11. Суд установив, що сторони досягли згоди щодо всіх істотних умов договору, зокрема, цільового призначення кредиту, його розміру та порядку повернення кредитору. Анкета-заява на отримання кредиту від 07.04.2021, заява-договір про приєднання до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «ТАСКОМБАНК» (продукт «Кредит на розвиток бізнесу»), Графік погашення кредиту (Додаток № 1 до заяви-договору № ID9902984), підписані сторонами шляхом накладення електронного підпису. Зокрема, електронний підпис позичальника перевірено, що підтверджується відповідними протоколами створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису.

4.12. Факт надання кредиту та існування заборгованості у фізичної особи - підприємця Ніконова Костянтина Васильовича перед Акціонерним товариством «ТАСКОМБАНК» на суму тіла кредиту в розмірі 143826 грн 48 коп. та суму відсотків в розмірі 59297 грн 69 коп. підтверджується відповідними виписками по особовому рахунку за період з 08.04.2021 до 21.07.2022».

4.13. Враховуючи, що фактично отримані та використані позичальником кошти в добровільному порядку позивачу не повернуті, а також беручи до уваги положення частини другої статті 530 Цивільного кодексу України, за змістом якої, якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання в будь-який час, суд погоджується з позивачем в тому, що останній вправі вимагати стягнення в примусовому порядку з боржника суми непогашеного тіла кредиту та відсотків.

4.14. Відповідно до частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

4.15. Згідно з частиною 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

4.16. Статтею 76 Господарського процесуального кодексу України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

4.17. Відповідно до частини 1 статті 77 Господарського процесуального кодексу України, обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

4.18. За приписами частини 1 статті 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

4.19. Матеріали справи не містять доказів виконання відповідачем зобов`язання за договором № ID9902984 від 08.04.2021 року, наявність заборгованості за тілом кредиту, заборгованості за відсотками підтверджена матеріалами справи.

4.20. Враховуючи вищевикладене, перевіривши розрахунок заборгованості, суд дійшов висновку про задоволення вимог позивача щодо стягнення з відповідача 143826 грн 48 коп. заборгованості за кредитом, 59297 грн 69 коп. заборгованості за відсотками, які нараховані на підставі заяви-договору № ID9902984 про приєднання до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «ТАСКОМБАНК» від 08.04.2021.

5. Розподіл судових витрат між сторонам.

5.1. Згідно зі ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись ст. 2, 123, 129, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Фізичної особи - підприємця Ніконова Костянтина Васильовича ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ) на користь Акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» (01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, буд. 30, код ЄДРПОУ 09806443) 143826 грн 48 коп. заборгованості за кредитом, 59297 грн 69 коп. заборгованості за відсотками, 3046 грн 86 коп. витрат по сплаті судового збору.

3. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

4. Відповідно до ст. 241 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

5. Згідно з ст. 256 ГПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повіне рішення складене на підписне суддею 23.11.2022.

Суддя Є.А. Жерьобкіна

Дата ухвалення рішення 21.11.2022
Оприлюднено 25.11.2022

Судовий реєстр по справі 920/720/22

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 21.11.2022 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 20.09.2022 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 920/720/22

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону