ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕ ЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.08.2010 року Справа № 9/99-10

Дніпропетровський а пеляційний господарський су д у складі колегії суддів :

головуючого судді Лисенк о О.М. (доповідач)

суддів: Виноградник О.М., Нау менко І.М.

при секретарі судового зас ідання: Ковізикові В.Ю.

за участю представникі в сторін:

від позивача: ОСОБА_1, нот аріально-посвідчена довірен ість № 2035 від 21.04.10, представник; ОСОБА_2, нотаріально-посві дчена довіреність № 2035 від 21.04.10, представник;

від відповідача-1,2: предста вники у судове засідання не з "явились, про час та місце судо вого засідання повідомлені н е належним чином;

розглянувши у відкритому судовому засідання апеляцій ну скаргу товариства з обмеж еною відповідальністю “Южав тотранс”, м.Харків на рішен ня господарського суду Дніпропетровської області від 08.06.2010р . у справі № 9/99-10

за позовом : фізичної осо би-підприємця ОСОБА_3, м.Дн іпропетровськ

до відповідача-1: фізичн ої особи-підприємця ОСОБА_4 , м.Дніпропетровськ

відповідача-2: товарист ва з обмеженою відповідальні стю “Южавтотранс”, м.Харків

про стягнення 69 256, 21 грн.

ВСТАНОВИВ:

Фізична особа-підприємець ОСОБА_3, м.Дніпропетровсь к звернувся до господарськог о суду Дніпропетровської обл асті з позовною заявою до фіз ичної особи-підприємця ОСО БА_4, м.Дніпропетровськ, това риства з обмеженою відповіда льністю “Южавтотранс”, м.Хар ків про стягнення з відповід ачів солідарно 69 256, 21 грн., з яких 60 652 грн. основний борг за догов ором на транспортно-експедиц ійне обслуговування, 5 494, 31 грн. п ені, 805, 12 грн. 3% річних, 2 304, 78 грн. інф ляційних втрат.

21.04.2010 року позивач подав до су ду позовну заяву у новій реда кції, якою просив стягнути з ф ізичної особи-підприємця О СОБА_4 346, 28 грн. основного борг у, з товариства з обмеженою ві дповідальністю “Южавтотран с” 60 305, 72 грн. основного боргу, 5 494, 31 грн. пені, 805, 12 грн. 3% річних, 2304, 78 гр н. інфляційних втрат.

Рішенням господарського с уду Дніпропетровської облас ті від 08.06.2010 року по справі № 9/99-10 (с уддя Подобєд І.М.) позовні вимо ги задоволені як такі, що підт верджені належними доказами в матеріалах судової справи .

Не погодившись із рішенням , відповідач-2 подав до суду ап еляційну скаргу, в якій проси в скасувати рішення та прийн яти нове, яким у задоволенні п озовних вимог відмовити, пос илаючись на те, що оскільки мі сцезнаходження скаржника м.Х арків, то позивач повинен був звернутись з позовом до госп одарського суду Харківської області.

Також скаржник зазначає, що не є стороною договору порук и від 22.06.2009 року та фактично поз ивач поєднав в одній позовні й заяві вимоги, які не повязан і між собою підставою виникн ення або поданими доказами.

Відповідач-1 не був повідомл ений про час та місце судовог о розгляду справи, що є підста вою для скасування рішення.

Акти прийманні-передачі ви конаних робіт свідчать про в ідносини з перевезення ванта жу, а не його експедирування т а не містять посилань на Дого вір № ЮЖ-0002067 від 22.06.2009 року.

З рахунків-фактур не можна в изначити на виконання якого Договору чи акту вони були ск ладені.

За документами від 15.08.2009 року на суму 7068, 60 грн., від 17.08.2009 року на суму 4650 грн., 18.08.2009 року на суму 1300 г рн., 27.08.2009 року на суму 49400 грн. пере возилась продукція Гусарівс ького піщаного карєру, в той ч ас коли предметом перевезенн я за спірни Договором в редак ції додаткової угоди від 24.06.2009 р оку є будь-яка продукція ВАТ “ Янцевський гранітний карєр ( щебінь, відсів, бут і т.і.)”.

Оскільки Акт звіряння ро зрахунків не датований, то не можливо визначити строк вчин ення дії, яка свідчить про виз нання боргу відповідачем-2, а, отже суд першої інстанції по милково застосував ч.1 ст.264 Цив ільного кодексу України.

Позивач вважає доводи скар жника безпідставними, просит ь залишити рішення без змін.

Відповідач-1 відзив на апеля ційну скаргу не надав, предст авник у судове засідання не з `явився.

Вислухавши доповідь судді -доповідача, пояснення прису тніх у судовому засіданні пр едставників позивача та вивч ивши матеріали справи, колег ія суддів вважає, що апеляцій на скарга підлягає частковом у задоволенню з наступних пі дстав.

Між фізичною особою-підпри ємцем ОСОБА_3 та товарист вом з обмеженою відповідальн істю “Южавторанс” укладено д оговір № Юж-0002067 на транспортно експедиційне обслуговуванн я (далі - Договір), відповідно д о до п.1.1 якого в порядку та на у мовах, визначених в заявці, як а є невідємною частиною цьог о договору перевізник (позив ач) бере на себе зобовязання д оставити автомобільним тран спортом довірений йому відпр авником вантаж - щебень (згі дно із транспортною накладно ю) з місця відправлення до пун кту призначення, вказаному в заявці.

Пунктом 2.1 Договору сторони визначили обовязок перевізн ика (позивача) забезпечити пе ревезення вантажу згідно зая вки, отриманої від експедито ра (відповідача-2).

Порядок розрахунків та вар тість перевезення вказуєтьс я в заявці (п.4.2 Договору).

Додатковою угодою від 24.06.2009 р оку до Договору сторони обум овили вважати в подальшому т овариство з обмеженою відпов ідальністю “Южавторанс” зам овником-експедитором, а тако ж те, що вантажем, який перевоз иться рахувати будь-яку прод укцію ВАТ “Янцевський граніт ний карєр” (щебінь, відсів, бут і т.і.).

Пункт 4.1 виклали в наступній редакції: “Розрахунок з пере візником за надані послуги з дійснює замовник-експедитор , шляхом перерахування грошо вих коштів на розрахунковий рахунок перевізника на підст аві виставлених рахунків. За узгодженням сторін дозволяє ться попередня оплата одного або декількох перевезень”.

Пункт 4.3 виклали в наступній редакції: “Підтвердженням в иконаних робіт вважати товар но-транспортні накладні або акти виконаних робіт, які зав ірені печатками обох сторін” .

Доповнили Договір пунктом 4.4: “Оплата за транспортні пос луги здійснюється замовнико м-експедитором на протязі 5 ба нківських днів, шляхом перер ахування грошових коштів на розрахунковий рахунок перев ізника на підставі виставлен их рахунків”.

Також 22.06.2009 року між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (кредитор) та фізичною особ ою-підприємцем ОСОБА_4 (по ручитель) було укладено дого вір поруки, відповідно до п.3 я кого поручитель гарантує вик онання ТОВ “Южавторанс” всіх зобовязань по своєчасній оп латі на умовах, передбачених договором № ЮЖ 0002067 на транспор тно-експедиційне обслуговув ання, та не розповсюджується на інші договори, що були або будуть укладені між ФОП ОСО БА_3 та ТОВ “Южавтотранс” у м айбутньому.

Пунктом 4 наведеного догово ру поруки сторони обумовили, що у разі виникнення будь-яки х обставин або суперечностей між ФОП ОСОБА_3 та ТОВ “Южа втотранс” поручитель зобовя зується вжити всіх заходів д ля найшвидшого подолання роз біжностей або суперечок, якщ о такі виникнуть, а у разі немо жливості виконання зобовяза нь ТОВ “Южавтотранс” ВОП ОС ОБА_4 зобовязується виконат и всі зобовязання ТОВ “Южавт отранс” перед ФОП ОСОБА_3

Пункт 7 зазначеного договор у поруки в редакції додатков ої угоди від 22.06.2009 року сторони виклали у наступній редакції : “При виконанні поручителем взятих на себе зобовязань пе ред кредитором згідно умов д оговору поруки б/н від 22.06.2009 рок у, який повязаний з договором на транспортно-експедиційне обслуговування № ЮЖ-0002067 від 22.06.2 009 року відносно гарантування виконання ТОВ “Южавторанс” всіх зобовязань по несвоєчас ній сплаті грошових коштів к редитора у повному обсязі по ручитель діє безоплатно. У ви падку неналежного або повног о невиконання обовязків пору чителя перед кредитором за д оговором поруки від 22.06.2009 року п оручитель зобовязаний нести відповідальність перед кред итором у сумі 0,5% від суми можли вої заборгованості ТОВ “Южав торанс” перед ФОП ОСОБА_3. ” (а.с.20 т.2).

В пункті 8 згаданого договор у поруки сторони передбачили , що у разі зміни порядку оплат и за надані послуги між ТОВ “Ю жавторанс” та ФОП ОСОБА_3, між поручителем та кредитор ом повинна бути підписана до даткова угода з визначенням розміру відповідальності по ручителя перед кредитором, у разі не підписання додатков ої угоди між кредитором та по ручителем договір вважаєтьс я таким, що втратив чинність.

Позивачем на підтвердженн я своїх вимог до матеріалів с прави надані рахунки-фактури , акти здачі-приймання робіт, п одаткові накладні, заявки на перевезення (а.с.24-80 т.1, 34-37 т.2).

Згідно з статтями 525, 526 Цивіль ного кодексу України зобовяз ання має виконуватись належн им чином відповідно до умов д оговору та вимог цього кодек су, інших актів цивільного за конодавства, а за відсутност і таких умов та вимог - відпо відно до звичаїв ділового об ороту або інших вимог, що звич айно ставляться. Односторонн я відмова від зобовязання аб о одностороння зміна його ум ов не допускається, якщо інше не встановлено договором аб о законом.

Статтею 629 Цивільного кодек су України встановлено, що до говір є обовязковим для вико нання сторонами.

На вимогу суду апеляційної інстанції позивачем наданий розрахунок суми позову (а.с.117-1 21 т.2), згідно до якого спірним є борг за Актами виконаних роб іт № 000082, № 000083, № 000084, № 000085, № 000086, № 000095.

Як вбачається з матеріалів справи:

за Актом приймання-пере дачі виконаних робіт № 000082 від 22.07.2009 року на суму 9797, 10 грн. (а.с.55, 36 т. 1) відповідачем частково опла чено надані послуги у сумі 1500 г рн. платіжним дорученням № 720 в ід 29.07.2009 року (а.с.93 т.1), доказів опл ати решти заборгованості у с умі 8 297, 10 грн. відповідачем не на дано;

за Актом приймання-пере дачі виконаних робіт № 000083 від 22.07.2009 року на суму 10 308, 80 грн. (а.с.56, 37 т .1) відповідачем не надано дока зів оплати наданих послуг;

за Актом приймання-пере дачі виконаних робіт № 000084 від 24.07.2009 року на суму 13 849, 90 грн. (а.с.57, 38 т .1) відповідачем не надано дока зів оплати;

за Актом приймання пере дачі виконаних робіт № 000085 від 27.07.2009 року на суму 13 475, 90 грн. (а.с.58, 39 т .1) відповідачем не надано дока зів оплати;

за Актом приймання-пере дачі виконаних робіт № 000086 від 28.07.2009 року на суму 13 601, 70 грн. (а.с.59, 40 т .1) відповідачем не надано дока зів оплати;

за Актом приймання-пере дачі виконаних робіт № 000095 від 15.08.2009 року на суму 7068, 60 грн. (а.с.61,42 т.1 ) відповідачем частково опла чені надані послуги платіжни м дорученням № 811 від 17.08.2009 року н а суму 4650 грн. (а.с.95 т.1) та № 812 від 18.08. 2009 року на суму 1300 грн. (а.с.96 т.1), док азів оплати решти заборгован ості у сумі 1118, 60 грн. відповідач ем не надано.

Отже, відповідачем не надан о доказів оплати заборговано сті перед позивачем за надан і послуги за спірними Актами на загальну суму 60 652 грн.

Оскільки відповідачем-2 н е надано доказів укладання і нших договорів з позивачем щ одо спірних перевезень, а так ож частково здійснена оплата за надані послуги, то доводи с каржника про те, що Акти п риймання-передачі виконаних робіт не містять посилань на Договір, та про те, що з рахунк ів фактур не можна визначити на виконання якого Договору чи акту вони були складені, до уваги судовою колегією не пр иймаються.

Позиція скаржника про те, що за документами від 15.08.2009 року н а суму 7068, 60 грн., від 17.08.2009 року на с уму 4650 грн., 18.08.2009 року на суму 1300 гр н., 27.08.2009 року на суму 49400 грн. перев озилась продукція Гусарівсь кого піщаного карєру, в той ча с коли предметом перевезення за спірним Договором в редак ції додаткової угоди від 24.06.2009 р оку є будь-яка продукція ВАТ “ Янцевський гранітний карєр ( щебінь, відсів, бут і т.і.)”, тако ж не може бути прийнята судов ою колегією до уваги, оскільк и доказів здійснення таких п еревезень в рамках інших дог оворів, укладених між позива чем та відповідачем-2, скаржни ком не надано, а також з огляду на оплату відповідачем нада них послуг: за Актом прийм ання-передачі виконаних робі т № 000093 від 27.08.2009 року на суму 49 400 гр н. (а.с.60 т.1) оплата у повному обся зі платіжним дорученням № 789 в ід 13.08.2009 року (а.с.94 т.1); за Актом приймання-передачі виконан их робіт № 000095 від 15.08.2009 року на су му 7068, 60 грн. (а.с.61 т.1) часткова опла та на суму 5950 грн. платіжними до рученнями № 811 від 17.08.2009 року та № 812 від 18.08.2009 року (а.с.95-96 т.1). Крім цьо го, в Акті здачі-приймання виконаних робіт від 15.08.2009 року на суму 7068, 60 грн. прямо вказано п ро перевезення продукції ВАТ “Янцевський гранітний карєр ”.

Доводи скаржника про те, що Акти приймання-передачі виконаних робіт свідчать пр о відносини з перевезення ва нтажу, а не його експедируван ня, спростовуються п.1.1 Догово ру, який узгоджений сторонам и (а.с.19 т.1).

Щодо заяви відповідача-2 (ск аржника) про застосування ше стимісячного строку позовно ї давності до вимог в частині стягнення основного боргу, т о судова колегія погоджуєтьс я з висновком суду першої інс танції, що Акт звірки взає мних розрахунків, підписаний директором відповідача-2 та з авірений печаткою підприємс тва (а.с.97 т.1), є дією, яка свідчит ь про визнання відповідачем- 2 свого боргу, а отже строк поз овної давності перериваєтьс я згідно до приписів ч.1 ст.264 Ци вільного кодексу України.

Доводи скаржника про те, що оскільки Акт звіряння ро зрахунків не датований, то не можливо визначити строк вчин ення дії, яка свідчить про виз нання боргу відповідачем-2, до уваги судовою колегією не пр иймаються, так як в зазначено му Акті прямо вказано про звірку за період з 22.06.2009 року по 27.08.2009 року (а.с.97 т.1), отже, судова ко легія погоджується з висновк ом суду першої інстанції про дату підписання такого акту сторонами 27.08.2009 року.

З урахуванням викладеного та оскільки позовна заява бу ла подана позивачем 24.02.2010 року, а також враховуючи те. Що част ково рахунки позивача були о плачені відповідачем-2, судов а колегія не вбачає підстав д ля застосування спеціальног о строку позовної давності д о спірних правовідносин.

З огляду на викладене вище, а також те, що доказів відмови від прийнятих послуг позива ча відповідачем-2 не надано, су дова колегія вважає такими, щ о підлягають задоволенню поз овні вимоги позивача про стя гнення основного боргу у сум і 60 305, 72 грн. які заявлені ним в ут очненій позовній заяві (а.с.15-19т .2).

Доводи скаржника про те, що скільки місцезнаходження ск аржника (відповідача-2) м.Харкі в, то позивач повинен був звер нутись з позовом до господар ського суду Харківської обла сті, до уваги судовою колегіє ю не приймаються з огляду на п оложення ст.15 Господарського процесуального кодексу Укра їни.

Доводи скаржника про те, що останній не є стороною догов ору поруки від 22.06.2009 року та фак тично позивач поєднав в одні й позовній заяві вимоги, які н е повязані між собою підстав ою виникнення або поданими д оказами також не можуть бути прийняті до уваги, оскільки п озивач є стороною як Договор у так і договору поруки від 22.06. 2009 року, а вказані договори пов язані між собою, про що прямо в казано в умовах таких догово рів.

Доводи скаржника про те, що відповідач-1 не був повідомле ний про час та місце судового розгляду справи, до уваги суд овою колегією не приймаються , оскільки як вбачається з ухв ал господарського суду від 01.0 3.2010 року, 30.03.2009 року, від 21.04.2010 року, 30.0 4.2010 року, 12.05.2010 року останні напра влені поштою в 3 екземплярах, п о одному для кожної сторони, п ро що свідчить відмітка на об оротній стороні вказаних ухв ал.

Щодо вимог позивача про стя гнення з поручителя (відпові дача-1) 346, 28 грн. - 0,5% від суми заборг ованості ТОВ “Южавтотранс” п еред позивачем в порядку п.7 до говору поруки від 22.06.2009 року (в р едакції додаткової угоди від 22.06.2009 року) (а.с.20 т.2), то судова коле гія вважає, що зазначені вимо ги задоволенню не підлягають з огляду на те, що п.8 договору п оруки від 22.06.2009 року позивач (кр едитор) та відповідач-1 (поручи тель) узгодили, що у разі зміни порядку оплати за надані пос луги між ТОВ “Южавторанс” та ФОП ОСОБА_3, між поручител ем та кредитором повинна бут и підписана додаткова угода з визначенням розміру відпов ідальності поручителя перед кредитором, у разі не підписа ння додаткової угоди між кре дитором та поручителем догов ір вважається таким, що втрат ив чинність, а також оскільки Додатковою угодою від 24.06.2009 рок у до Договору позивач та відп овідач-2 змінили порядок умов оплати, а саме п.п.4.3, 4.4, а доказів укладання додаткових угод з визначенням розміру відпові дальності поручителя перед к редитором до договору поруки від 22.06.2009 року позивачем не над ано.

Додатковою угодою від 24.06.2009 р оку до Договору позивач та ві дповідач-2 доповнили Договір п.4.5: “У випадку порушення стро ку оплати, передбаченого в п.4. 4 замовник-експедитор сплачу є перевізнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої суми, за кожен день прострочки”.

Статтею 611 Цивільного кодек су України встановлено, що у р азі порушення зобов'язання н астають правові наслідки, вс тановлені договором або зако ном, зокрема: сплата неустойк и.

Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно , які боржник повинен передат и кредиторові у разі порушен ня боржником зобов'язання. Шт рафом є неустойка, що обчислю ється у відсотках від суми не виконаного або неналежно вик онаного зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєча сно виконаного грошового зоб ов'язання за кожен день прост рочення виконання (стаття 549 н азваного Кодексу).

Відповідно до статті 625 Циві льного кодексу України боржн ик, який прострочив виконанн я грошового зобовязання, на в имогу кредитора зобовязаний сплатити суму боргу з урахув анням встановленого індексу інфляції за весь час простро чення, а також три проценти рі чних від простроченої суми, я кщо інший розмір процентів н е встановлений договором або законом.

Враховуючи наведене вище, а також те, що позивачем не нада но доказів дати виставлення рахунків відповідачу-2 № 0000083 ві д 23.07.2009 року, № 0000084 від 24.07.2009 року, № 000008 5 від 27.07.2009 року, № 0000086 від 28.07.2009 року, я к це передбачено п. 4.4 Договору (в редакції Додаткової угоди від 24.06.2009 року), то судова колегі я вважає такими, що не підляга ють задоволенню позовні вимо ги в частині стягнення пені, 3% річних та інфляційних втрат за вказаними рахунками.

Також позивачем не надані д окази надіслання відповідач у-2 рахунків і по решті Актів виконаних робіт. Отже, дато ю, від якої слід нараховувати пеню, 3% річних та інфляційні в трати, слід вважати дати част кової оплати рахунків відпов ідачем-2.

За рахунком № 0000082 від 23.07.2009 року на суму 9797, 10 грн. відповідачем ч астково оплачено 1500 грн. платі жним дорученням № 720 від 29.07.2009 рок у; заборгованість склала 8 297, 10 г рн. Отже, за вказаним рахунком задоволенню підлягає пеня з а період з 31.07.2009 року по 01.02.2010 року у сумі 60, 40 грн. (як заявлена вимо га в позовній заяві та уточне ннях до неї), 3% річних за той же період у сумі 8, 87 грн. (як заявле на вимога в позовній заяві та уточненнях до неї), інфляційн і втрати за заявлений період вересень - грудень 2009 року сумі 311, 14 грн.

За рахунком № 0000095 від 17.08.2009 року на суму 7068, 60 грн. відповідачем ч астково оплачено 4650 грн. платі жним дорученням № 811 від 17.08.2009 рок у та 1300 грн. платіжним дорученн ям № 812 від 18.08.2009 року; заборгован ість склала 1118, 60 грн. Отже, за вк азаним рахунком задоволенню підлягає пеня за заявлений п еріод з 25.08.2009 року по 01.02.2010 року у с умі 100, 52 грн., 3% річних за той же п еріод у сумі 14, 71 грн., інфляційн і втрати за заявлений період вересень - грудень 2009 року у су мі 41, 95 грн.

З огляду на викладене вище з адоволенню підлягають пеня у сумі 160, 92 грн., 3% річних у сумі 23, 58 грн., інфляційні втрати у сум і 353, 09 грн.

За наведених обставин ріше ння господарського суду Дніп ропетровської області від 08.06 .2010 року по справі № 9/99-10 підлягає зміні.

Державне мито за перегляд с прави по апеляційній скарзі покладається на сторони, від повідно до статті 49 Господарс ького процесуального кодекс у України.

Керуючись статтями 49, 101-105 Гос подарського процесуального кодексу України суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу това риства з обмеженою відповіда льністю “Южавтотранс”, м.Хар ків задовольнити частково.

Рішення господарського су ду Дніпропетровської област і 08.06.2010 року по справі № 9/99-10 зміни ти.

Стягнути з товариства з обм еженою відповідальністю “Юж автотранс”, м.Харків на корис ть фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, м.Дніпропетровсь к 60 305, 72 грн. основного боргу, 160, 92 г рн. пені, 23,58 грн. 3% річних, 353, 09 грн. і нфляційних втрат, 608, 43 грн. держ авного мита, 207, 33 грн. витрат на і нформаційно-технічне забезп ечення судового процесу, вид ати наказ.

В решті вимог та до відповід ача-1 відмовити.

Стягнути з фізичної особи-п ідприємця ОСОБА_3, м.Дніпр опетровськ на користь товар иства з обмеженою відповідал ьністю “Южавтотранс”, м.Харк ів 40,33 грн. державного мита за п ерегляд справи по апеляційні й скарзі, видати наказ.

Видачу наказів доручити го сподарському суду Дніпропет ровської області.

Постанова може бути оскарж ена в касаційному порядку.

Головуючий суддя О .М.Лисенко

Суддя О.М.Виноградник

Суддя І.М.Науменко

Повний текст постанови під писаний 17.08.2010 року.

Дата ухвалення рішення 16.08.2010
Оприлюднено 26.08.2010

Судовий реєстр по справі 9/99-10

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 08.11.2010 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 26.10.2010 Вищий господарський суд України Господарське
Судовий наказ від 06.09.2010 Господарський суд Херсонської області Господарське
Судовий наказ від 26.08.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 26.08.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 17.08.2010 Господарський суд Херсонської області Господарське
Постанова від 16.08.2010 Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 04.08.2010 Господарський суд Херсонської області Господарське
Рішення від 29.07.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 15.07.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Судовий наказ від 22.06.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 22.06.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 29.04.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 21.04.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 30.03.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 23.03.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 9/99-10

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону