ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

Донецький окружний адмі ністративний суд

У Х В А Л А

про зупинення провадження у справі

18 травня 2010 р. Спра ва № 2а-5942/10/0570

приміщення суду за а дресою: 83052, м.Донецьк, вул. 50-ої Гв ардійської дивізії, 17

приміщення суду за адрес ою: місто Донецьк, вул. 50 Гвард ійської дивізії,17

Донецький окружний адміні стративний суд у складі коле гії суддів

головуючого судді Стойки В .В., суддів Тарасенко І.М., Папаз овій Г.П.

при секретарі судового зас ідання Телешові В.О.

розглянувши у відкритому с удовому засіданні позовну за яву ОСОБА_1 до Президента України Ющенко Віктора Анд рійовича, третя особа, яка н е заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні в ідповідача ОСОБА_3 про виз нання незаконним і скасуванн я Указу Президента України Віктора Ющенко № 46/2010 від 20 січ ня 2010 року “Про присвоєння О СОБА_3 звання Герой Укра їни”,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 звернулась д о суду з позовною заявою до Пр езидента України Ющенко Ві ктора Андрійовича, третя ос оба, яка не заявляє самостійн их вимог на предмет спору на с тороні відповідача ОСОБА_3 про визнання незаконним і с касування Указу Президента У країни Віктора Ющенко № 46/2010 від 20 січня 2010 року “ Про присвоєння ОСОБА_3 зва ння Герой України”.

Представник позивача ОСО БА_5 надав суду письмове кло потання від 11 травня 2010 року пр о зупинення провадження по с праві до розгляду Донецьким апеляційним адміністративн им судом апеляційної скарги на постанову Донецького окру жного адміністративним судо м від 02.04.2010 року по адміністрати вній справі №2а-1219/10/0570 за позовом ОСОБА_6 до Президента Укр аїни Ющенка Віктора Андрій овича за участю третьої осо би без самостійних вимог на п редмет спору на стороні відп овідача: ОСОБА_3 про визна ння незаконним та скасування Указу Президента України В іктора Ющенка №46/2010 від 20 січн я 2010 року “Про присвоєння ОС ОБА_3 звання Герой Украї ни”.

Згідно пункту 3 частин и 1 статті 156 Кодексу адміністр ативного судочинства Україн и суд зупиняє провадження у с праві у разі неможливості ро згляду цієї справи до виріше ння іншої справи.

Суд вважає, що клопотання пр едставника позивача про зупи нення провадження у справі є обґрунтованим, а тому для пов ного з' ясування всіх обстав ин по справі необхідно зупин ити провадження по справі до набрання законної сили судо вого рішення по адмінінстрат ивній справі №2а-1219/10/0570 за позово м ОСОБА_6 до Президента Ук раїни Ющенка Віктора Андрі йовича за участю третьої ос оби без самостійних вимог на предмет спору на стороні від повідача: ОСОБА_3 про визн ання незаконним та скасуванн я Указу Президента України Віктора Ющенка №46/2010 від 20 січ ня 2010 року “Про присвоєння О СОБА_3 звання Герой Укра їни”.

На підставі ст.ст. 113, 156 К одексу адміністративного су дочинства України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника п озивача задовольнити.

Зупинити провадження у спр аві до набрання законної сил и судового рішення по адміні нстративній справі №2а-1219/10/0570 за позовом ОСОБА_6 до Презид ента України Ющенка Віктор а Андрійовича за участю тре тьої особи без самостійних в имог на предмет спору на стор оні відповідача: ОСОБА_3 п ро визнання незаконним та ск асування Указу Президента Ук раїни Віктора Ющенка №46/2010 від 20 січня 2010 року “Про присво єння ОСОБА_3 звання Геро й України”.

Заяву про апеляційне оскар ження ухвали суду може бути п одано протягом п' яти днів з дня проголошення ухвали до Д онецького апеляційного адмі ністративного суду через Дон ецький окружний адміністрат ивний суд. Якщо ухвалу було по становлено без виклику особи , яка її оскаржує, то строк под ання заяви про апеляційне ос карження обчислюється з дня отримання нею копії ухвали. А пеляційна скарга на ухвалу с уду подається до Донецького апеляційного адміністратив ного суду через Донецький ок ружний адміністративний суд протягом десяти днів після п одання заяви про апеляційне оскарження. Апеляційна скарг а може бути подана без попере днього подання заяви про апе ляційне оскарження, якщо ска рга подається у строк, встано влений для подання заяви про апеляційне оскарження.

Головуючий суддя В.В. Стойка

Судді І.М. Тарасенко

Г.П. Папазова

Суддя Стойка В. В.

Дата ухвалення рішення 18.05.2010
Зареєстровано 30.08.2010
Оприлюднено 30.08.2010

Судовий реєстр по справі 2а-5942/10/0570

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.07.2010 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 15.07.2010 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.05.2010 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.05.2010 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.03.2010 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону