ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВ НИЙ СУД міста КИЄВА

01025, м. Київ, вул. Десятинна , 4/6, тел. 278-43-43

Вн. № < Внутрішній Номер сп рави >

У Х В А Л А

про залишення позовної за яви без розгляду

24 лютого 2009 року № 18/91

Окружний адміністрати вний суд міста Києва

у складі судді Качур І.А.

при секретарі Черненко О.В.

за участю представника від повідача Ногіна В.В.

розглянувши у попередньо му судовому засіданні адміні стративну справу за позовом ОСОБА_2 до Міністерства ос віти та науки України про виз нання нечинним наказу №461 від 26.05.2008 року

В С Т А Н О В И В :

Позивач звернулася до су ду про визнання нечинним нак азу Міністерства освіти та н ауки України №461 від 26.05.2008 року, я ким було затверджено Галузев у програму поліпшення вивчен ня української мови у загаль ноосвітніх закладах з навчан ням мовами національних менш ин.

Ухвалою від 24.12.2008 року відкри то провадження по справі та п ризначено попереднє судове з асідання на 27.01.2009 року.

У зв' язку з неявкою 27.01.2009 рок у у попереднє судове засідан ня належно повідомленого поз ивача розгляд справи було ві дкладено, позивача було повт орно повідомлено про дату, ча с та місце судового засіданн я.

Разом з тим, до суду 24.02.2009 року позивач повторно не прибула без поважних причини, без пов ідомлення нею про причини не прибуття. Заяви про розгляд с прави за її відсутності не на дходило.

Як свідчать матеріали спра ви, позивач завчасно була пов ідомлена про попереднє судов е засідання.

У суді представник відпові дача заявив клопотання про з алишення позовної заяви без розгляду у зв' язку з повтор ною неявкою позивача без пов ідомлення про причини неприб уття.

Відповідно до ч.3 ст. 128 КАС Укр аїни, у разі повторного непри буття позивача, належним чин ом повідомленого про дату, ча с і місце судового розгляду, б ез поважних причин або без по відомлення ним про причини н еприбуття, якщо від нього не н адійшло заяви про розгляд сп рави за його відсутності, суд залишає позовну заяву без ро згляду.

Згідно п.4 ч.1 ст.155 Кодексу адмі ністративного судочинства, с уд своєю ухвалою залишає поз овну заяву без розгляду, якщо позивач повторно не прибув у судове засідання без поважн их причин або без повідомлен ня ним про причини неприбутт я, якщо від нього не надійшло з аяви про розгляд справи за йо го відсутності.

З огляду на викладене, керу ючись ст. ст. 121, 155, 160 Кодексу адмі ністративного судочинства У країни, суд, -

У Х В А Л И В :

Позовну заяву залишити без розгляду.

Ухвала відповідно до част ини першої статті 254 Кодексу а дміністративного судочинст ва України набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційн е оскарження, встановленого цим Кодексом, якщо таку заяву не було подано.

Ухвала може бути оскарж ена до суду апеляційної інст анції протягом п' яти днів з дня проголошення ухвали, за п равилами, встановленими стат тями 185-187 Кодексу адміністрати вного судочинства України.

Суддя І.А. Качур

Дата ухвалення рішення 24.02.2009
Оприлюднено 24.09.2010

Судовий реєстр по справі 18/91

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 13.10.2010 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 05.10.2010 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 29.09.2010 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 27.09.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 21.09.2010 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 13.09.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 13.09.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 10.09.2010 Господарський суд Львівської області Господарське
Судовий наказ від 10.09.2010 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 11.05.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 24.02.2009 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Рішення від 19.02.2009 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 22.01.2009 Господарський суд Полтавської області Господарське
Постанова від 08.01.2009 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 26.12.2008 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 26.12.2008 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 09.12.2008 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 11.11.2008 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 15.10.2008 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 04.09.2008 Господарський суд Полтавської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 18/91

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону