ХЕРСОНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ХЕРСОНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМ ІНІСТРАТИВНИЙ СУД

73027, м. Херсон, вул. Робоча, 66, тел. 48-51-90

____________________________________________________________________

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" вересня 2010 р. Справа № 2-а-3325/10/2170

Херсонський окружний адм іністративний суд у складі:

головуючого судді - Бездра бка О.І.,

при секретарі - Кусик Г.С.,

за участю:

представника позивача - С іденка К.В.,

розглянувши у відкритому с удовому засіданні адміністр ативну справу за позовом Гол опристанської районної вико навчої дирекції Херсонськог о обласного відділення Фонду соціального страхування з т имчасової втрати працездатн ості до Комунального підпри ємства "Комунальник" про стяг нення фінансових (штрафних) с анкцій,

встановив:

Голопристанська районна виконавча дирекція Херсонського обласного відд ілення Фонду соціального стр ахування з тимчасової втрати працездатності (далі - позива ч) звернулася з позовом до Ком унального підприємства "Кому нальник" (далі - відповідач) пр о стягнення фінансових санкц ій у сумі 3128,99 грн.

У судовому засіданні представник позивача підтри мав позовні вимоги, просив їх задовольнити, вказавши на те , що під час перевірки відпові дача виявлено несвоєчасну сп лату страхових внесків в сум і 6106,48 грн., за що Комунальному пі дприємству "Комунальник" нар ахована пеня у сумі 75,74 грн. та з астосовано штраф у розмірі 3053 ,25 грн. Загальна сума фінансов их санкцій 3128,99 грн. відповідач ем не сплачена, а тому просить її стягнути в судовому поряд ку.

Представник відповід ача у судове засідання не з"яв ився, про причини неявки суд н е повідомив, заперечень на по зов не надав, у зв"язку з чим су д вважає за можливе розгляну ти справу за відсутності пре дставника відповідача.

Заслухавши пояснення представника позивача, досл ідивши наявні у справі доказ и, суд приходить до наступног о.

Судом встановлено, що Кому нальне підприємство "Комунал ьник" зареєстроване в Голопр истанській виконавчій дирек ції Херсонського обласного в ідділення Фонду соціального страхування з тимчасової вт рати працездатності 04.12.2003 р. за № 650080000781 і згідно ст.22 Закону Укра їни "Про загальнообов"язкове державне соціальне страхува ння у зв"язку з тимчасовою втр атою працездатності та витра тами, зумовленими похованням " є платником страхових внеск ів до Фонду.

Позивачем 17.05.2010 р. проведено п еревірку Комунального підпр иємства "Комунальник", в резул ьтаті якої виявлено порушенн я п.2.2 ст.27 Закону України "Про з агальнообов"язкове державне соціальне страхування у зв"я зку з тимчасовою втратою пра цездатності та витратами, зу мовленими похованням" в част ині несвоєчасної сплати стра хових внесків до Фонду в сумі 6106,48 грн.

За вказане порушення відпо відно до пп.6 п.1 ст.28 цього Закон у відповідачу нарахована пен я 75,74 грн. та застосовано штраф у сумі 3053,25 грн. в розмірі 50 % належ них до сплати страхових внес ків на підставі абз.2, 3, 6 п.30 Зако ну.

З матеріалів справи слідує , що КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМУНАЛЬНИК" 03.06.2010 р. отримало в ід Голопристанської районно ї виконавчої дирекції рішенн я № 484 від 27.05.2010 р. про застосуванн я та зарахування до бюджету Ф онду соціального страхуванн я з тимчасової втрати працез датності штрафу у розмірі 3053,25 грн. та пені у сумі 75,74 грн.

Фінансові санкції на загал ьну суму 3128,99 грн. згідно п.15.14.7 Інс трукції про порядок проведен ня ревізій та перевірок по ко штам Фонду соціального страх ування з тимчасової втрати п рацездатності, затвердженої постановою правління Фонду № 38 від 19.09.2001 р., відповідачу необ хідно було сплатити в десяти денний термін до 14.06.2010 р.

Оскільки рішення про засто сування фінансових санкцій К омунальним підприємством "Ко мунальник" в установлений за конодавством строк не оскарж ено, а фінансові санкції в сум і 3128,99 грн. не сплачено, суд вважа є, що позовні вимоги є обгрунт ованими та підлягають задово ленню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст.8, 9, 12, 19, 71, 158-163, 167 КА С України, суд -

постановив:

Позов задовольнити.

Стягнути з Комунального пі дприємства "Комунальник" (75600, Х ерсонська область, м.Гола При стань, вул.Лермонтова, 21, код ЄД РПОУ 32783321) на користь Голоприст анської районної виконавчої дирекції Херсонського облас ного відділення Фонду соціал ьного страхування з тимчасов ої втрати працездатності (75600, Х ерсонська область, м.Гола При стань, вул.Покришева, 93, р/р 25603179 в "Райффайзен банк "Аваль", МФО 352 093, код ЄДРПОУ 26083124) 3128 (три тисячі с то двадцять вісім) грн. 99 коп. фі нансових (штрафних) санкцій.

Постанова може бути оскарж ена в апеляційному порядку д о Одеського апеляційного адм іністративного суду через су д першої інстанції шляхом по дачі апеляційної скарги в 10-де нний строк з дня її проголоше ння, а в разі складення постан ови у повному обсязі відпові дно до ст. 160 КАС України чи прий няття постанови у письмовому провадженні апеляційна скар га подається протягом десяти днів з дня отримання копії по станови.

Копія апеляційної скарги о дночасно надсилається особо ю, яка її подає, до суду апеляц ійної інстанції.

Постанова набирає законно ї сили після закінчення стро ку подання апеляційної скарг и, якщо вона не була подана у в становлений строк. У разі под ання апеляційної скарги пост анова, якщо її не скасовано, на бирає законної сили після за кінчення апеляційного розгл яду справи.

Повний текст постанови виг отовлений та підписаний 07 жо втня 2010 р.

Суддя Без драбко О.І.

кат. 6.15

Дата ухвалення рішення 30.09.2010
Зареєстровано 09.10.2010
Оприлюднено 09.10.2010

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону