ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

06.10.10р. Справа № 30/237-10

За позовом: відкритого акціонерного товариства "Пр ивільнянське хлібоприймаль не підприємство", с. Сурсько-Ми хайлівка Солонянського райо ну Дніпропетровської област і

До відповідача: приватн ого підприємства "СТД-Транс", с мт. Юбілейне Дніпропетровськ ого району Дніпропетровсько ї області

Про: стягнення 168 326,44 грн.

Суддя: Євстигнеєва Н.М.

Секретар судового засідан ня: Бажанова Ю.А.

Представники:

Від позивача: Вдовін М.В ., довіреність НОМЕР_1 від 30 .08.2010 року, представник; Широких Є.С., довіреність НОМЕР_2 ві д 30.08.2010 року, представник

Від відповідача: не з'яв ився

СУТЬ СПОРУ:

Відкрите акціонерне тов ариство "Привільнянське хліб оприймальне підприємство" зв ернулося до господарського с уду з позовом, яким просить ст ягнути з приватного підприєм ства "СТД-Транс" грошові кошти у розмірі 168 326,44 грн.; судові витр ати покласти на відповідача.

Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відпо відачем умов договору складс ького зберігання зерна № 24 від 23.07.2007 року в частині своєчасної та повної оплати за надані по слуги за період з січня 2009 року по травень 2010 року.

Представник відповідача у судове засідання не з'явився , про день, час, місце розгляду справи повідомлявся належни м чином, що підтверджується м атеріалами справи.

Відзив на позов приватне пі дприємство "СТД-Транс" до суду не надало, тому справа розгля дається за наявними в ній мат еріалами (ст. 75 Господарського процесуального кодексу Укра їни).

Клопотання про застосуван ня засобів технічної фіксаці ї судового процесу (аудіо зап ис) представниками позивача не заявлялося.

В судовому засіданні оголо шені вступна та резолютивна частини рішення (ст. 85 Господа рського процесуального коде ксу України).

При розгляді справи судом д осліджені письмові докази, щ о містяться в матеріалах спр ави

Заслухавши пояснення пред ставників позивача, дослідив ши матеріали справи, господа рський суд, -

В С Т А Н О В И В:

23 липня 2007 року між відкрити м акціонерним товариством "П ривільнянське хлібоприймал ьне підприємство" (Зерновий с клад) та приватним підприємс твом "СТД-Транс" (поклажодавец ь) був укладений договір №24 ск ладського зберігання зерна, відповідно до п.1.1 якого Зерно вий склад зобов'язується над ати поклажодавцю комплексні послуги по зберіганню, сушці , чищенню, знеособленому дост роковому зберіганню та відва нтаженню зерна та насіння ол ійних культур (надалі - сіль ськогосподарська продукція ), а поклажодавець зобов'язани й своєчасно передати сільськ огосподарську продукцію, при йняти послуги Зернового скла ду та оплатити їх відповідно до умов договору.

Сільськогосподарською про дукцією, яка передається Зер новому складу є пшениця та яч мінь (п.1.2 договору).

Відповідно до п.2.1 договору п оклажодавець є власником сіл ьськогосподарської продукц ії, переданої для надання пос луг за договором. Право власн ості на сільськогосподарськ у продукцію до Зернового скл аду не переходить. Кількість сільськогосподарської прод укції, що передається Зернов ому складу для надання послу г, визначається шляхом важен ня сільськогосподарської пр одукції на вагах Зернового с кладу та приймається по факт ичній якості, згідно якісних показників встановлених лаб ораторією Зернового складу ( п.2.2 договору).

Відповідно до п.2.9 договору к інцевий термін відвантаженн я та знеособлення довгострок ового зберігання сільського сподарської продукції за дог овором є 15 травня 2008 року.

Договір набирає чинності з моменту його підписання пре дставниками сторін та діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за договор ом (п.6.1 договору).

Як вбачається з матеріалів справи, на виконання умов дог овору відкрите акціонерне то вариство "Привільнянське хлі боприймальне підприємство" п рийняло від приватного підпр иємства "СТД-Транс" сільськог осподарську продукцію (пшени цю та ячмінь), що підтверджуєт ься журналом реєстрації скла дських документів на зерно т а зерна, прийнятого на зберіг ання (а.с. 17-23 том 1) та складським и квитанціями на зерно (а.с. 24-30 т ом 1). Також на вимогу поклажод авця позивач частково поверн ув продукцію, що підтверджує ться товарно-транспортними н акладними на перевезення хлі бопродуктів автомобільним т ранспортом (а.с. 34-49 том 1).

Сторонами узгоджена варті сть послуг Зернового складу (п.п.3.2, 3.3, 3.4 договору) та встановл ений порядок оплати наданих послуг: приймання - по мірі над ходження за поточний місяць, згідно виставлених рахунків протягом 3-х банківських днів ; сушіння, очищення - по факту виконаних робіт, згідно вист авлених рахунків протягом 3-х банківських днів; зберіганн я - щомісячно, згідно вистав лених рахунків протягом 3-х ба нківських днів; відвантаженн я - стовідсоткова передплат а, згідно виставлених рахунк ів протягом 3-х банківських дн ів (п.3.5 договору).

Відповідно до п.3.6 договору к інцевий розрахунок за викон ані послуги здійснюється по фактичній якості на момент з акінчення виконання послуг З ерновим складом по кожній ок ремій партії сільськогоспод арської продукції. Підтвердж енням виконання послуг та пр оведення взаєморозрахунків є акт приймання-передачі вик онаних робіт, скріплений під писами з обох сторін. Рахунок Зернового складу оплачуєтьс я поклажодавцем не пізніше д ати відвантаження частини аб о всієї партії сільськогоспо дарської продукції з Зерново го складу. Оплата послуг здій снюється у грошовій формі, шл яхом перерахування грошових коштів на рахунок Зернового складу або оплати послуг чер ез касу Зернового складу (п.3.8 д оговору).

Як вбачається з матеріалів справи, у період з січня 2009 рок у по травень 2010 року сторонами були підписані акти виконан их робіт: №37 від 31.01.2009 року на сум у 16 561,56 грн., №71 від 28.02.2009 року на суму 12 112,99 грн., №95 від 27.02.2009 року на суму 3 118,02 грн., №127 від 31.03.2009 року на суму 7 972,33 грн., №178 від 30.04.2009 року на суму 7 715,16 грн., №179 від 30.04.2009 року на суму 2 4 75,36 грн. Для належного оформлен ня актів виконаних робіт: №45 в ід 31.01.2009 року на суму 936,34 грн., №46 ві д 31.01.2009 року на суму 2 598,42 грн., №208 від 31.05.2009 року на суму 7 972,33 грн., №209 від 31.05.2009 року на суму 2 557,87 грн., №255 від 3 0.06.2009 року на суму 7 715,16 грн., №256 від 30 .06.2009 року на суму 2 475,36 грн., №316 від 31. 07.2009 року на суму 7 972,33 грн., №317 від 31.0 7.2009 року на суму 2 557,87 грн., №373 від 31.08 .2009 року на суму 7 972,33 грн., №374 від 31.08. 2009 року на суму 2 557,87 грн., №555 від 30.09.2 009 року на суму 2 475,36 грн., №556 від 30.09.20 09 року на суму 7 715,16 грн., №603 від 31.10.200 9 року на суму 7 972,33 грн., №604 від 31.10.2009 року на суму 2 557,87 грн., №684 від 30.11.2009 року на суму 7 715,16 грн., №685 від 30.11.2009 р оку на суму 2 475,36 грн., №736 від 31.12.2009 ро ку на суму 10 530,20 грн., №31 від 31.01.2010 рок у на суму 10 530,20 грн., №66 від 28.02.2010 року на суму 9 511,15 грн., №98 від 31.03.2010 року н а суму 7 972,33 грн., №99 від 31.03.2010 року на суму 2 557,87 грн., №125 від 30.04.2010 року на суму 7 715,16 грн., №126 від 30.04.2010 року на с уму 2 475,36 грн., №155 від 31.05.2010 року на су му 7 972,33 грн., №155/1 від 31.05.2010 року на су му 2 557,87 грн. позивачем були напр авлені зазначені акти для пі дписання відповідачу із супр овідним листом №88 від 17.06.2010 року , що підтверджується фіскаль ним чеком №8590 та описом вкладе ння.

За надані послуги відкрите акціонерне товариство "Прив ільнянське хлібоприймальне підприємство" виставило при ватному підприємству "СТД-Тр анс" рахунки: №37 від 31.01.2009 року на суму 16 561,56 грн., №45 від 31.01.2009 року на суму 936,34 грн., №46 від 31.01.2009 року на с уму 2 598,42 грн., №71 від 28.02.2009 року на су му 12 113,99 грн., №95 від 28.02.2009 року на сум у 3 118,02 грн., №127 від 31.03.2009 року на суму 7 972,33 грн., №178 від 30.04.2009 року на суму 7 715,16 грн., №179 від 30.04.2009 року на суму 2 475,36 грн., №208 від 31.05.2009 року на суму 7 972,33 грн., №209 від 31.05.2009 року на суму 2 5 57,87 грн., №255 від 30.06.2009 року на суму 7 71 5,16 грн., №256 від 30.06.2009 року на суму 2 475 ,36 грн., №316 від 31.07.2009 року на суму 7 972, 33 грн., №317 від 31.07.2009 року на суму 2 557,8 7 грн., №373 від 31.08.2009 року на суму 7 972,33 грн., №374 від 31.08.2009 року на суму 2 557,87 грн., №545 від 30.09.2009 року на суму 2 475,36 г рн., №546 від 30.09.2009 року на суму 7 715,16 гр н., №555 від 30.09.2009 року на суму 2 475,36 грн .,№556 від 30.09.2009 року на суму 7 715,16 грн., №603 від 31.10.2009 року на суму 7 972,33 грн., №604 від 31.10.2009 року на суму 2 557,87 грн., № 684 від 30.11.2009 року на суму 7 715,16 грн., №6 85 від 30.11.2009 року на суму 2 475,36 грн., №73 6 від 31.12.2009 року на суму 7 972,33 грн., №737 від 31.12.2009 року на суму 2 557,87 грн., №31 в ід 31.01.2010 року на суму 7 972,33 грн., №32 ві д 31.01.2010 року на суму 2 557,87 грн., №66/1 ві д 28.02.2010 року на суму 2 310,34 грн., №66 від 28.02.2010 року на суму 7 200,82 грн., №98 від 3 1.03.2010 року на суму 7 972,33 грн., №99 від 31. 03.2010 року на суму 2 557,87 грн., №125 від 30.0 4.2010 року на суму 7 715,16 грн., №126 від 30.04 .2010 року на суму 2 475,36 грн., №155 від 31.05. 2010 року на суму 7 972,33 грн., №155/1 від 31.05 .2010 року на суму 2 557,87 грн.

Зазначені рахунки були нап равлені відповідачу разом із листом - вимогою №87 від 17.06.2010 ро ку про оплату послуг за викон ані роботи за договором скла дського зберігання зерна №24 в ід 23.07.2007 року (а.с. 1,2 том 2).

Приватне підприємство "СТД -Транс" своєчасно не здійснил о розрахунки за надані послу ги, у зв' язку з чим у нього ви никла заборгованість, що і є п ричиною спору.

Відповідно до ст. 936 Цивільно го кодексу України за догов ором зберігання одна стор она (зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка передана ї й другою стороною (поклажод авцем), і повернути її пок лажодавцеві у схоронності . Плата за зберігання та строк и її внесення встановлюютьс я договором зберігання (ч.1 ст. 946 Цивільного кодексу України ).

Суб' єкти господарювання повинні виконувати господар ські зобов' язання належни м чином, відповідно до закону , інших правових актів, догово ру (п.1 ст.193 Господарського коде ксу України).

Відповідно до статті 526 Циві льного кодексу України зобов 'язання має виконуватися нал ежним чином відповідно до ум ов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільн ого законодавства, а за відсу тності таких умов та вимог - ві дповідно

до звичаїв ділов ого обороту або інших вимог , що звичайно ставляться. Одн остороння відмова від зобов 'язання або одностороння змі на його умов не допускаєть ся, якщо інше не встановлен о договором або законом (ст.525 Ц ивільного кодексу України).

Якщо у зобов' язанні встан овлений строк його виконання , то воно підлягає виконанню у цей строк (ст.530 Цивільного код ексу України).

З огляду на положення п.3.6 дог овору, строк оплати наданих п ослуг за період з січня 2009 року по травень 2010 року є таким, що н астав.

Доказів оплати наданих пос луг в сумі 168 326,44 грн. відповідач не надав, доводи позивача, нав едені в обґрунтування позову , не спростував.

За викладеного, є правомірн ими та такими, що підлягають з адоволенню позовні вимоги пр о стягнення з відповідача на користь позивача основного боргу в сумі 168 326,44 грн.

Відповідно до ст. 49 Господар ського процесуального кодек су України витрати по справі покладаються на відповідача в такому розмірі: витрати по с платі державного мита в розм ірі 1 683,26 грн., витрати на інформа ційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 236 грн .

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.1, 33, 34, 49, 82-85 Господ арського процесуального код ексу України, господарський суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити повніс тю.

Стягнути з приватного підп риємства "СТД-Транс" (52005, Дніпро петровська область, Дніпропе тровський район, смт. Юбілейн е, вул. 8 Березня, 23, ідентифікац ійний код 34148356) на користь відкр итого акціонерного товарист ва "Привільнянське хлібоприй мальне підприємство" (52410, Дніпр опетровська область, Солонян ський район, с. Сурсько-Михайл івка, вул. Кірова, 82, ідентифіка ційний код 00953674) заборгованіст ь в сумі 168 326,44 грн., витрати по спл аті державного мита в розмір і 1 683,26 грн., витрати на інформац ійно-технічне забезпечення с удового процесу в розмірі 236 г рн., про що видати наказ.

Наказ видати після набранн я рішенням законної сили.

Суддя Н.М. Євстигнеєва

(Дата підписання рішення , оформленого відповідно до в имог

статті 84 Господарського про цесуального кодексу України , - 11.10.2010 року)

Зареєстровано 26.10.2010
Оприлюднено 27.10.2010
Дата набрання законної сили 06.10.2010

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону