ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТ ИВНИЙ СУД міста КИЄВА

01025, м. Київ, вул. Десятинна , 4/6, тел. 278-43-43

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

04 серпня 2010 року 09:40 № 2а-9388/09/2670

За позовом Товарист ва з обмеженою відповідальні стю «Славутич-Інтер»

до Міністерст ва фінансів України

Державного казначейства України

про зобов' яза ння вчинити дії

Судова колегія у складі :

Головуючий суддя Смолій І.В . Судді : Васильченко І.П., Федор чук А.Б.

Секретар Бузінова І.Ю.

Представники

Від позивача: Фундеряка Т .А. - п\к (дов.від 01.04.10р. №б/н)

Від відповідача1: Самойле нко А.В. - п\к(дов.від 25.09.08р. №31-280 30-02-2/21)

Від відповідача 2: не з' яви вся

На підставі ч. 3 ст. 160 КАС Украї ни в судовому засіданні 04.08.2010 пр оголошено вступну та резолют ивну частини постанови.

Обставини справи:

Позивач ТОВ «МДК»звернув ся до Окружного адміністрати вного суду міста Києва з позо вом до Міністерства фінансів України та Державного казна чейства України про зобов' я зання вчинити дії.

Ухвалою суду від 10.08.09р. відкри то провадження по справі та п ризначено до попереднього ро згляду на 15.09.09р.

Розгляд справи 15.09.09р. відклад ався до 15.10.09р. у зв' язку із неяв кою відповідачів у судове за сідання.

Ухвалою суду від 15.10.09р. по спр аві завершено підготовче про вадження та призначено справ у до колегіального розгляду на 01.12.09р.

У зв' язку із неявкою в судо ве засідання представника ДК У 01.12.09р. розгляд справи відклад ався до 28.01.10р.

В судових засіданнях 28.01.10р., 08.0 4.10р. та 03.06.10р. оголошувались пер ерви для витребування та при єднання до матеріалів доказі в необхідних для повного та в себічного з' ясування обста вин справи.

В судовому засіданні предс тавник позивача позовні вимо ги підтримав в повному обсяз і, змін та доповнень до позову не подав, в обґрунтування поз овних вимог зіслався на обст авини викладені в позовній з аяві.

Представник Міністерства фінансів України в судовому засіданні позовні вимоги зап еречив, в судовому засіданні позов заперечив в повному об сязі, в обґрунтування запере чень зіслався на обставини в икладені в письмових запереч еннях.

Представник Державного ка значейства України в судове засідання не з' явився, одна к направив на адресу суду пис ьмові заперечення на позов.

Розглянувши подані сторон ами документи та матеріали, з аслухавши пояснення їх предс тавників, всебічно і повно з' ясувавши всі фактичні обстав ини, на яких ґрунтується позо в, об' єктивно оцінивши дока зи, які мають юридичне значен ня для розгляду справи і вирі шення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Славутич -Інтер»зареєстровано як юрид ична особа Виконавчим коміте том Дніпропетровської міськ ої ради 11.11.97р., ідентифікаційни й код 25009344, що підтверджується н аявною в матеріалах справи к опією свідоцтва про державну реєстрацію. Згідно з довідко ю № 7929 з ЄДРПОУ, копія якої наяв на в матеріалах справи, вид ді яльності значиться неспеціа лізована оптова торгівля хар човими продуктами, напоями т а тютюновими виробами, роздр ібна торгівля в неспеціалізо ваних магазинах з перевагою продовольчого асортименту, п ослуги з організації подорож увань та діяльність з органі зації азартних ігор.

Згідно із до п. 29 ст. 9 Закону Ук раїни "Про ліцензування певн их видів господарської діяль ності" ліцензуванню підлягає організація та утримання то талізаторів, гральних заклад ів, випуск та проведення лоте рей, організація діяльності з проведення азартних ігор.

З наявної в матеріалах спра ви копії ліцензії серії АВ № 08 2846 вбачається, що вона видана 27 .12.06р. Міністерством фінансів У країни на право провадження діяльності з організації дія льності з проведення азартни х ігор (діяльність з організа ції та проведення азартних і гор на гральних автоматах), ст рок дії ліцензій значить з 28.04.0 6р. по 27.04.11р.

Статтею 15 Закону України "Пр о ліцензування певних видів господарської діяльності" вс тановлено розмір плати за лі цензію на провадження діяльн ості з організації і проведе ння азартних ігор (крім випус ку та проведення лотерей) вар тістю 30000 євро за кожний рік кор истування такою ліцензією. Л іцензія на провадження діяль ності з організації та прове дення азартних ігор (крім вип уску та проведення лотерей) в идається строком на п'ять рок ів.

З пункту 5 постанови Кабінет у Міністрів України "Про терм ін дії ліцензії на проваджен ня певних видів господарсько ї діяльності, розміри і поряд ок зарахування плати за її ви дачу" від 29.11.2000 № 1755 вбачається, що плата, яка вноситься суб'єкто м господарювання за видачу т а переоформлення ліцензії, з а кожний рік користування лі цензією на провадження діяль ності з організації і провед ення азартних ігор, а також за видачу копії та дубліката лі цензії, зараховується до Дер жавного бюджету України і вн оситься на рахунки територіа льного органу Державного каз начейства № 3510 в установах Нац іонального банку та № 2510 в уста новах комерційних банків (ко д бюджетної класифікації за доходами 14060200, символ звітност і банку 069).

З наявної в матеріалах спра ви копії квитанції вбачаєтьс я, що 24.05.06р. позивачем сплачено д о державного бюджету кошти в сумі 972 705,75грн. за призначенням платежу «за видачу ліцензії на право грального бізнесу н а 5 років».

Наказом Міністерства фіна нсів України № 650 від 08 травня 2009 р. «Про зупинення дії ліцензі й Міністерства фінансів Укра їни на провадження організац ії діяльності з проведення а зартних ігор» зупинено до 07 че рвня 2009 р. дію ліцензій, виданих суб'єктам господарювання, на провадження організації дія льності з проведення азартни х ігор, в тому числі і дію ліце нзії АВ № 082846 виданої 27.12.2006 р. пози вачу. З 25.06.09р. вступив в закону с илу Закону України Закону Ук раїни «Про заборону гральног о бізнесу в Україні».

Відповідно до ст.4 Закон Укр аїни "Про заборону грального бізнесу в Україні" з дня набра ння чинності цим Законом, вид ача ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в У країні припиняється, а ліцен зії, видані суб'єктам підприє мницької діяльності до дня н абрання чинності цим Законом , скасовуються.

Позивач вважає, що оскільки ліцензію було скасовано до з авершення строку на який її б уло видано, без його вини, а у з в' язку зі набранням законно ї сили Закону України «Про за борону грального бізнесу в У країні», то частина коштів сп лачена ним про отриманні ліц ензії підлягає поверненню з державного бюджету як надмір но сплачену. У зв' язку з чим з вернувся до Міністерства фін ансів України з вимогою пове рнути сплачені авансом кошти за ліцензію.

Відповідно до листа Мініст ерства фінансів України за № 31-35010-13-10/18954 від 23.07.09р. позивачу відмо влено у поверненні частини к оштів сплачених позивачем пр и отриманні ліцензії у зв' я зку тим, що законодавчо не пер едбачено повернення плати (ї ї частини) за ліцензію на пров адження організації діяльно сті з проведення азартних іг ор, сплаченої суб' єктом гос подарювання.

Не погоджуючись з таким ріш енням відповідача позивач зв ернувся з суд з позовом в яком у просить зобов' язати Мініс терство фінансів України вин ести подання про повернення з державного бюджету коштів, надмірно сплачених позиваче м за ліцензію на організацію діяльності з проведення аза ртних ігор у розмірі 372 600,00грн. т а зобов' язати Державне казн ачейство України повернути н адмірно сплачені кошти на ра хунок позивача.

Проаналізувавши наявні ма теріали справи та норми чинн ого законодавства суд приход ить до переконання, що позовн і вимоги не підлягають задов оленню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3.2. Ліцензійн их умов провадження організа ції діяльності з проведення азартних ігор, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторн ої політики та підприємництв а, Міністерства фінансів Укр аїни від 18.04.2006 № 40/374 плата за ліцен зію на провадження діяльност і з організації і проведення азартних ігор вартістю 30000 євр о за кожний рік користування такою ліцензією (далі - плата за ліцензію) сплачується зая вником згідно з вимогами ста тей 1, 14 та 15 Закону України "Про л іцензування певних видів гос подарської діяльності" і пос танови Кабінету Міністрів Ук раїни від 29 листопада 2000 року № 1755 "Про термін дії ліцензії на, провадження певних видів го сподарської діяльності, розм іри і порядок зарахування пл ати за її видачу" у термін, пер едбачений для внесення плати за видачу ліцензії, одноразо во за весь строк, на який видає ться ліцензія.

З Положення про Міністерст во фінансів України, затверд женого постановою Кабінету М іністрів України від 27.12.2006 № 1837 в бачається, що у відповідача в ідсутні повноваження щодо за безпечення надходження плат ежів до бюджетів. Також, з дода тку № 8 до Закону України "Про Д ержавний бюджет України на 2009 рік" на відповідача не поклад ено обов'язку щодо здійсненн я контролю за надходженнями до державного бюджету коштів за кодом бюджетної класифік ації 14060200 "Плата за видачу ліцен зій та сертифікатів".

З огляду на викладене, колег ія суддів вважає, що вимоги пр о стягнення з відповідача та ких коштів є безпідставні та задоволенню не підлягають, о скільки у останнього відсутн і повноваження щодо здійснен ня виплат коштів із Державно го бюджету за невикористану ліцензію.

Що стосовно заявлених вимо г до Державного казначейства України колегія судді вважа є за необхідне зазначити, що Д ержавне казначейство Україн и є самостійною юридичною ос обою, має самостійний баланс , печатку із зображенням Держ авного Герба України та свої м найменуванням, утримується за рахунок державного бюдже ту в межах коштів, передбачен их на утримання Міністерства фінансів України.

Відповідно до Положення пр о Державне казначейство Укра їни, затвердженого постаново ю Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 року № 1232, Державне казн ачейство України є урядовим органом державного управлін ня, що діє у складі Міністерст ва фінансів України і йому пі дпорядковується та здійснює відповідно до статей 48, 112 Бюдж етного кодексу України розра хунково-касове обслуговуван ня розпорядників і одержувач ів бюджетних коштів, бухгалт ерський облік всіх надходжен ь та витрат Державного бюдже ту України; встановлює єдині правила ведення бухгалтерсь кого обліку та складання зві тності про виконання бюджеті в, кошторисів, видає інструкц ії з цих питань, здійснює конт роль за їх дотриманням та кон тролює відповідність платеж ів взятим зобов'язанням та бю джетним асигнуванням.

Згідно ст. 48 Бюджетного коде ксу України, в Україні застос овується казначейська форма обслуговування Державного б юджету України, яка передбач ає здійснення Державним казн ачейством України: 1) операцій з коштами державного бюджет у; 2) розрахунково-касового обс луговування розпорядників б юджетних коштів; 3) контролю бю джетних повноважень при зара хуванні надходжень, прийнятт і зобов'язань та проведенні п латежів; 4) бухгалтерського об ліку та складання звітності про виконання державного бюд жету.

Згідно ст. 51 Бюджетного коде ксу України, стадіями викона ння Державного бюджету Украї ни за видатками визнаються: 1) встановлення бюджетних асиг нувань розпорядникам бюджет них коштів на основі затверд женого бюджетного розпису; 2) з атвердження кошторисів розп орядникам бюджетних коштів; 3) взяття бюджетних зобов'язан ь; 4) отримання товарів, робіт т а послуг; 5) здійснення платежі в; 6) використання товарів, роб іт та послуг на виконання бюд жетних програм.

Як окрема юридична особа Де ржавне казначейство України самостійно несе відповідаль ність за своїми зобов'язання ми.

Державне казначейство Укр аїни не має права самостійно встановлювати бюджетні приз начення та змінювати їх ціль ове спрямування.

Крім того суд вважає за необ хідне зазначити, що ч.1 ст. 119 Бюд жетного кодексу України, виз начено, що нецільове викорис тання бюджетних коштів, тобт о витрачання їх на цілі, що не відповідають бюджетним приз наченням, встановленим закон ом про Державний бюджет Укра їни чи рішенням про місцевий бюджет, виділеним бюджетним асигнуванням чи кошторису, м ає наслідком зменшення асигн увань розпорядникам бюджетн их коштів на суму коштів, що ви трачені не за цільовим призн аченням, і притягнення відпо відних посадових осіб до дис циплінарної, адміністративн ої чи кримінальної відповіда льності у порядку, визначено му законами України.

Крім того, безпідставними т а такими, що не відповідають в имогам чинного законодавств а є вимоги позивача стосовно того, що Міністерство фінанс ів України повинно звернутис ь до Державного казначейства згідно Порядку повернення к оштів, помилково або надмірн о зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвер дженого Наказом Державного к азначейства України від 10.12.2002 р оку № 226 (далі - Порядок), із подан ням про повернення надмірну сплачених коштів за ліцензію на організацію діяльності у сфері грального бізнесу, вих одячи з такого.

Пунктом 2 Порядку встановле но, що цей Порядок визначає пр оцедури повернення коштів, п омилково або надмірно зарахо ваних до державного та місце вих бюджетів, а саме: податків , зборів (обов'язкових платежі в) та інших доходів бюджету, ко штів від повернення до бюдже тів бюджетних позичок, фінан сової допомоги, наданої на по воротній основі, та кредитів , у тому числі залучених держа вою або під державні гаранті ї (далі - платежі).

Враховуючи наведене вище, с уд вважає за необхідне зазна чити, що нормативно-правовим и актами не встановлено обов 'язку відповідача щодо відшк одування грошових коштів як безпідставно отриманих за не використаний строк ліцензії на організацію діяльності з проведення азартних ігор у з в'язку з прийняттям Закону Ук раїни "Про заборону гральног о бізнесу в Україні".

Враховуючи всі вище зазнач ені обставини в їх сукупност і, суд не вбачає в діях позивач а відповідача порушень, тому суд прийшов до висновку, що по зовні вимоги не підлягають з адоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КАС Укр аїни суд при вирішенні справ и керується принципом законн ості, відповідно до якого орг ани державної влади, органи м ісцевого самоврядування, їхн і посадові і службові особи з обов' язані діяти лише на пі дставі, в межах повноважень т а у спосіб, що передбачені Кон ституцією та законами Україн и.

При розгляді справи, суд пер евіряє відповідність оскарж уваного рішення принципам, в изначеним ч.3 ст.2 КАС України.

Згідно з ч. 2 ст. 71 КАС України в адміністративних справах пр о протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб' єкта владних повноважень обов' я зок щодо доказування правомі рності свого рішення, дії чи б ездіяльності покладається н а відповідача, якщо він запер ечує проти адміністративног о позову.

Відповідач довів суду прав омірність прийнятого оскарж уваного наказу.

Керуючись ст.ст. 69, 70 71, 158-163,167 КАС У країни, Окружний адміністрат ивний суд м. Києва, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні адмініст ративного позову відмовити п овністю.

Постанова відповідно д о ч. 1 ст. 254 КАС України набирає з аконної сили після закінченн я строку подання заяви про ап еляційне оскарження, встанов леного цим Кодексом, якщо так у заяву не було подано.

Постанова може бути оскарж ена до суду апеляційної інст анції за правилами, встановл еними ст.ст.185-187 КАС України, шля хом подання через суд першої інстанції заяви про апеляці йне оскарження з наступним п оданням апеляційної скарги.

Головуючий суддя Смолій І.В.

Суддя Васильченко І.П.

Суддя Федорчук А.Б.

Дата ухвалення рішення 04.08.2010
Зареєстровано 03.11.2010
Оприлюднено 03.11.2010

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2а-9388/09/2670

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону