ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОН СЬКОЇ ОБЛАСТІ

73000, м. Херсон, вул. Горького, 18

___________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.11.2010 Справа № 17/145-10

Господарський суд Херсонс ької області у складі судді Сулімовської М. Б. при секретарі Реві Д.І., розглянув ши у відкритому судовому зас іданні справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальніст ю "БаДМ", м.Дніпропетровськ

до Товариства з обмежен ою відповідальністю "Інфініт і Еліт", м.Херсон

про стягнення 58111 г рн. 24 коп.

за участю представників ст орін:

від позивача: Ібрагімова А . М. (паспорт серіяНОМЕР_1, в иданий Приморським РВ ОМУ УМ ВС України в Одеській област і 14.03.2008 р.), представник за довіре ністю № 84 від 18.08.2010 р.

від відповідача - Онищук С. К . (паспорт серія НОМЕР_2, вид аний Дніпровським ВМ ХМВ УМВ С України в Херсонській обла сті 22.06.2005 р.), представник за дові реністю № 3 від 01.10.2010 р.

Товариство з обмежен ою відповідальністю "БаДМ", м. Дніпропетровськ (позивач) зв ернулося до суду з позовом пр о стягнення з товариства з об меженою відповідальністю "Ін фініті Еліт", м. Херсон (відпов ідач) заборгованості за дого вором поставки № 5051 від 15.01.2010 р. у с умі 58111 грн. 24 коп., з яких 44515 грн. 42 к оп. становить сума основного боргу, 85 грн. 38 коп. 10 % річних, 155 гр н. 81 коп. пені та 13354 грн. 63 коп. 30% штр афу.

Позовні вимоги обґру нтовано невиконанням відпов ідачем грошових зобов'язань за договором належним чином, що змусило позивача звернут ися за захистом майнових пра в до господарського суду.

Для надання можливо сті сторонам врегулювати спі р шляхом укладення мирової у годи ухвалою суду від 14.10.2010р. ро згляд справи, за клопотанням и відповідача, було відкладе но на 09.11.2010р.

Проте, сторони не ді йшли згоди щодо укладення ми рової угоди, у зв'язку з чим су д розглядає справу по суті.

Представник позивача в судовому засіданні підтри мала заявлені позовні вимоги в повному обсязі та просить ї х задовольнити.

Представник відпов ідача в судовому засіданні в изнав основний борг в повном у обсязі та надав суду копію п латіжного доручення №745 від 20.09 .2010р. про сплату частини основн ої заборгованості в сумі 1000 гр н. 00 коп. Крім цього представни к відповідача заперечував п роти нарахування штрафних са нкцій, обґрунтовуючи свою по зицію тим, що прострочення сп лати заборгованості сталося саме з вини позивача, який при пинив поставку товару, внасл ідок чого відповідач майже п рипинив свою господарську ді яльність.

Дослідивши матеріали спра ви, заслухавши пояснення пре дставників сторін, суд -

в с т а н о в и в:

15 січня 2010 року між това риством з обмеженою відповід альністю «БаДМ»(позивач, пос тачальник за договором) та то вариством з обмеженою відпов ідальністю «Інфініті-Еліт»(в ідповідач, покупець за догов ором) укладено договір поста вки №5051 (далі - Договір), за умо вами якого постачальник зобо в' язався поставити та перед ати у власність покупця ліка рські препарати та засоби, за соби гігієни та догляду за хв орими, лікувальну косметику та інші форми медичного асор тименту, а покупець зобов' я зався прийняти і оплатити то вар на умовах даного Договор у.

Відповідно до п.п. 1.2 та 1.3 Дого вору найменування, асортимен т товару визначаються на під ставі прайс-листа постачальн ика, що діє на момент замовлен ня товару покупцем. Зміна та (а бо) оновлення такого прайс-ли ста здійснюється за внутрішн іми правилами постачальника . Кількість та ціна товару, що поставляється за договором, визначається покупцем при за мовленні товару та зазначаєт ься у видаткових накладних н а товар, який поставляється. У сі видаткові накладні є неві д' ємними складовими Догов ору.

В розділі 4 Договору с торони дійшли згоди щодо умо в поставки товару. Так постав ка товару здійснюється на ум овах DDP згідно з ІНКОТЕРМС 2000. Ко нкретне місце поставки узгод жується сторонами на кожну о крему поставку та зазначаєть ся в заявці та видаткових нак ладних. Поставка товару здій снюється постачальником окр емими партіями. Поставка кож ної партії товару здійснюєть ся в строк, вказаний в заявці а бо в строк, узгоджений сторон ами.

Зобов' язання постач альника щодо поставки та пер едачі товару покупцеві вважа ються виконаними в момент вр учення товару постачальнико м покупцю та підтверджується підписами сторін у видатков ій накладній на товар. При ная вності заборгованості покуп ця за поставлений товар, по як ому наступив термін оплати, п остачальник має право призуп инити поставку товару покупц ю до повної сплати покупцем з аборгованості.

В розділі 6 Договору ст оронами узгоджено порядок ро зрахунків. Так, покупець зобо в' язується сплатити суму за товар в строки, які вказані в накладній на передачу товару . Постачальник має право само стійно зменшити строк оплати , який вказаний у накладній, по відомивши про це покупця пис ьмово за два банківських дні . Покупець здійснює оплату ва ртості поставленого товару у національній валюті України шляхом безготівкового перер ахування грошових коштів на поточний (розрахунковий) рах унок постачальника. Днем зді йснення платежу вважається д ень, в який сума, що підлягала сплаті, надійшла на поточний (розрахунковий) рахунок пост ачальника. Оплата покупцем т овару за Договором здійснюєт ься шляхом попередньої оплат и або з відстроченням платеж у.

На виконання умов Дог овору постачальником було пр оведено ряд поставок товару на загальну суму 1272748 грн. 94 коп., що підтверджується видатков ими накладними, належним чин ом засвідчені копії яких дол учено до матеріалів справи (а .с.16-51).

Поставлений товар було от римано уповноваженими предс тавниками відповідача; факт отримання товару підтверджу ється підписом відповідальн ої особи та печаткою покупця на видаткових накладних та н е заперечується представник ом відповідача.

Втім відповідач св ої зобов' язання за договоро м в частині оплати отриманог о товару виконав частково, у з в' язку з чим на момент зверн ення позивача до суду за ним о бліковується заборгованіст ь в сумі 44515 грн. 42 коп., що також не заперечується відповідачем .

За своєю правовою природо ю укладений між сторонами до говір є договором поставки.

Приписами ч.2 ст.712 Цивільного кодексу України встановлено , що до договору поставки заст осовуються загальні положен ня про купівлю-продаж, якщо ін ше не встановлено договором, законом або не випливає з хар актеру відносин сторін.

За умовами статт і 692 Цивільного кодексу Україн и, покупець зобов' язаний сп латити продавцеві повну ціну переданого товару.

Згідно з частиною 1 с татті 193 Господарського кодек су України суб' єкти господа рювання та інші учасники гос подарських відносин повинні виконувати господарські зоб ов' язання належним чином ві дповідно до закону, інших пра вових актів, договору, а за від сутності конкретних вимог що до виконання зобов' язання - відповідно до вимог, що у певн их умовах звичайно ставлятьс я.

Кожна сторона повинна вжи ти усіх заходів, необхідних д ля належного виконання нею з обов' язання, враховуючи інт ереси другої сторони та забе зпечення загальногосподарс ького інтересу.

Відповідно до приписів ста тей 525, 526 Цивільного кодексу Ук раїни, зобов' язання має вик онуватись належним чином від повідно до умов договору та в имог цього Кодексу, інших пра вових актів, а за відсутності таких умов та вимог - відповід но до звичаїв ділового оборо ту або інших вимог, що звичайн о ставляться. Одностороння в ідмова від зобов' язання або одностороння зміна його умо в не допускається, якщо інше н е встановлено договором або законом.

У відповідності до пункту 1 статті 530 Цивільного кодексу У країни, якщо у зобов' язанні встановлений строк (термін) й ого виконання, то воно підляг ає виконанню у цей строк (терм ін).

Як встановлено матері алами справи, відповідач, всу переч умов договору щодо нал ежної та своєчасної оплати п озивачу за поставлений товар , розрахувався з позивачем не своєчасно та не в повному обс язі, у зв' язку з чим на момент порушення провадження у спр аві за ним обліковується заб оргованість в сумі 44515 грн. 42 коп .

В судовому засіданні 09.11.2010 року представником відпо відача надано суду докази ча сткової оплати заборгованос ті в сумі 1000 грн., а саме - копію платіжного доручення від 20.09.20 10р. №745 та акт звірки взаєморозр ахунків, складений між позив ачем та відповідачем, відпов ідно до якого залишок заборг ованості відповідача склада є 43515 грн. 42 коп.

Враховуючи викладене, с уд дійшов висновку, що позовн і вимоги товариства з обмеже ною відповідальністю «БаДМ» в частині стягнення основног о боргу є обґрунтованими та д окументально доведеними, та підлягають задоволенню час тково в сумі 43515 грн. 42 коп. Прова дження у справі в частині стя гнення основного боргу в сум і 1000,00 грн. слід припинити на під ставі п.1-1 ч.1 статті 80 ГПК Україн и.

У зв' язку з неналеж ним виконанням зобов' язанн я позивачем заявлено до стяг нення з відповідача за періо д з 13.08.2010р. по 19.08.2010р. - неустойку у в игляді пені в сумі 155 грн. 81 коп. т а за період прострочення опл ати понад 20 календарних днів з 16.07.2010р. по 19.08.2010р. 30% штрафу в розмір і 13354 грн. 63 коп.

Відповідно до статей 610, 611 Цивільного кодексу Украї ни порушенням зобов' язанн я є його невиконання або вико нання з порушенням умов, визн ачених змістом зобов' язанн я (неналежне виконання). У разі порушення зобов' язання нас тають правові наслідки, вс тановлені договором або з аконом, зокрема, сплата неуст ойки.

Частиною 1 статті 546 Ц К України передбачено, що вик онання зобов' язання може за безпечуватися неустойкою, по рукою, гарантією, заставою, пр итриманням, завдатком.

Згідно з ч.1 статті 548 Ц К України, виконання зобов' язання (основного зобов' яза ння) забезпечується, якщо це встановлено договором аб о законом.

Відповідно до по ложень ст. 549 Цивільного кодек су України неустойкою (штраф ом, пенею) є грошова сума або і нше майно, які боржник пови нен передати кредиторові у разі порушення боржником з обов'язання.

Штрафом є неустойка, що об числюється у відсотках від с уми невиконаного або неналеж но виконаного зобов' язання .

Пенею є неустойка, що обчи слюється у відсотках від сум и несвоєчасно виконаного гр ошового зобов'язання за кож ен день прострочення викона ння.

Отже, види забезпечення вик онання зобов' язань є спеціа льними мірами майнового хара ктеру, які стимулюють належн е виконання зобов' язання бо ржником шляхом встановлення додаткових гарантій задовол ення вимог кредитора, а тому з абезпечення виконання зобов ' язань будь-яким з видів, пер едбачених статтею 546 ЦК Україн и, також створює зобов' язал ьні правовідносини між креди тором та боржником.

Відповідно до частини 1 стат ті 230 Господарського кодексу У країни, штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються г осподарські санкції у вигляд і грошової суми (неустойка, шт раф, пеня), яку учасник господа рських відносин зобов' язан ий сплатити у разі порушення ним правил здійснення госпо дарської діяльності, невикон ання або неналежного виконан ня господарського зобов' яз ання.

Частиною 2 статті 551 ЦК Україн и передбачено що в разі, якщо предметом неустойки є грош ова сума, її розмір встан овлюється договором або а ктом цивільного законодавст ва. Розмір неустойки, встанов лений законом, може бути збіл ьшений у договорі.

Пунктом 4 статті 231 Господарс ького кодексу України закріп лено, що у разі якщо розмір штр афних санкцій законом не виз начено, санкції застосовують ся в розмірі, передбаченому д оговором. При цьому розмір са нкцій може бути встановлено договором у відсотковому від ношенні до суми невиконаної частини зобов' язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відн ошенні до суми зобов' язання незалежно від ступеня його в иконання, або у кратному розм ірі до вартості товарів (робі т, послуг).

Відповідальність сто рін за Договором поставки № 505 1 передбачена розділом 7 Догов ору. Так, згідно п.7.2 Договору у випадку порушення строку опл ати поставленого товару поку пець сплачує постачальнику п еню в розмірі подвійної облі кової ставки НБУ, діючої в пер іод прострочення, від суми пр остроченого платежу, за кожн ий день прострочення та, окрі м того, при простроченні опла ти поставленого товару на дв адцять календарних днів поку пець зобов' язаний сплатити постачальнику штраф у розмі рі 30% від вартості поставленог о та неоплаченого у строк тов ару.

При цьому в п.10.2 Договору сто рони обумовили, що нарахуван ня штрафних санкцій за прост рочення виконання грошових з обов' язань здійснюється у в ідповідності до строків позо вної давності, визначених Ци вільним кодексом України, бе з застосування ч.6 статті 232 Гос подарського кодексу України .

В судовому засіданні предс тавник відповідача заперечу вав проти нарахування штрафн их санкцій, обґрунтовуючи св ою позицію тим, що прострочен ня сплати заборгованості ста лося саме з вини позивача, яки й припинив поставку товару, в наслідок чого відповідач май же припинив свою господарськ у діяльність. Суд не приймає д о уваги доводи відповідача з огляду на наступне.

В статті 6 ЦК України чітко с формовано принцип свободи до говору, та зазначено, що сторо ни в договорі можуть відступ ити від положень актів цивіл ьного законодавства і врегул ювати свої відносини на влас ний розсуд.

Відповідно до п.4 стат ті 179 Господарського кодексу У країни при укладанні господа рських договорів сторони мож уть визначити зміст договору на основі вільного волевияв лення, коли сторони мають пра во погоджувати на свій розсу д будь-які умови договору, що н е суперечать законодавству.

Як вбачається з мате ріалів справи, 15.01.2010 року сторон и підписали та скріпили печа тками договір поставки № 5051 бе з будь-яких зауважень.

Отже, підписуючи договір, відповідач у відповідності з п.3 статті 181 ГК України погоди вся з його умовами, у тому числ і й застосуванням штрафних с анкцій.

Слід зазначити, що в ідповідач не скористався сво їм правом, закріпленим п.4 стат ті 181 ГК України щодо надання п ротоколу розбіжностей до дог овору, а також п.5 статті 231 ГК Ук раїни, яким передбачено, що у р азі недосягнення згоди між с торонами щодо встановлення т а розміру штрафних санкцій з а порушення зобов' язання сп ір може бути вирішений в судо вому порядку за заявою заінт ересованої сторони відповід но до вимог цього Кодексу.

Крім цього суд зауваж ує, що, як вже зазначалося, в п. 4 .7 Договору сторони узгодили щ о, при наявності заборговано сті покупця за поставлений т овар, по якому наступив термі н оплати, постачальник має пр аво призупинити поставку тов ару покупцю до повної сплати останнім заборгованості.

Враховуючи викладе не, суд дійшов висновку, що зас тосовані у договорі поставки №5051 штрафні санкції відповід ають вимогам діючого законод авства.

Статтею 3 Закону Укр аїни "Про відповідальність з а несвоєчасне виконання грош ових зобов' язань" встановле но, що розмір пені, передбачен ий статтями 1 та 2 цього Закону , обчислюється від суми прост роченого платежу, та не може п еревищувати подвійної облік ової ставки Національного ба нку України, що діяла у період , за який нараховується пеня.

Суд перевірив розрахунок суми пені та дійшов висновку , що позивачем невірно здійсн ено розрахунок суми пені. За р озрахунком суду пеня за визн ачений позивачем період стан овить 132 грн. 33 коп., у зв' язку з чим стягненню підлягає пеня в розмірі 132 грн. 33 коп. В задовол енні решти суми в частині стя гнення пені в розмірі 23 грн. 48 к оп. суд відмовляє.

Позовні вимоги в час тині стягнення з відповідача 13354 грн. 63 коп. штрафу є обґрунто ваними, а тому підлягають зад оволенню в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ста тті 625 Цивільного кодексу Укра їни боржник, який прострочив виконання грошового зобов' язання, на вимогу кредитора з обов' язаний сплатити суму б оргу з урахуванням встановле ного індексу інфляції за вес ь час прострочення, а також тр и проценти річних від простр оченої суми, якщо інший розмі р процентів не встановлений договором або законом.

Так позивачем на під ставі вищезазначеної норми Ц ивільного кодексу України та п.7.3 Договору заявлено до стяг нення 85 грн. 38 коп. 10% річних за пе ріод з 13.08.2010р. по 19.08.2010р.

Як слідує з матеріал ів справи, у п. 7.3 Договору поста вки № 5051 сторони дійшли згоди щ одо зміни розміру процентної ставки, передбаченої частин ою 2 ст.625 ЦК України, і встанови ли її у розмірі 10%.

Суд перевірив розрахунок суми 10% річних, та констатує, що розрахунок здійснено не вір но, позовні вимоги щодо стягн ення 10% річних підлягають зад оволенню частково в сумі 85 грн . 37 коп., в решті вимог в цій част ині в сумі 0,01 грн. слід відмовит и.

З огляду на вищевик ладене позовні вимоги задово льняються частково. Стягненн ю з відповідача на користь Тз ОВ «Бадм»підлягають - 43515 грн . 42 коп. основного боргу, 132 грн. 33 к оп. пені, 13354 грн. 63 коп. штрафу та 8 5 грн. 37 коп. 10% річних. Провадженн я у справі в частині стягненн я 1000,00 грн. основного боргу підл ягає припиненню. В решті позо ву в частині стягнення 23 грн. 48 коп. пені та 00 грн. 01 коп. річних с лід відмовити.

Відповідно до розді лу VI Господарського процесуа льного кодексу України судов ими витратами є пов' язані з розглядом справи в господар ському суді витрати, які скла даються, у тому числі, з держав ного мита та витрат на інформ аційно-технічне забезпеченн я судового процесу.

За правилами статті 49 ГПК України з відповідача н а користь позивача пропорцій но задоволеним вимогам підля гає стягненню 580 грн. 88 коп. витр ат по оплаті державного мита та 235 грн. 91 коп. витрат на інфор маційно-технічне забезпечен ня судового процесу.

Решта судових витрат пок ладаються на позивача.

Одночасно суд зазн ачає, що позивачем при зверне нні до суду було надмірно опл ачено 00 грн. 89 коп. державного м ита (платіжне доручення № 47455 в ід 21.08.2010р. ), у зв' язку з чим надм ірно сплачені 00,89 грн. державно го мита підлягають поверненн ю з Державного бюджету на кор исть позивача.

На підставі наведен их вище норм матеріального п рава, керуючись ст.ст. 44, 49, п.1-1 ч.1 с т.80, ст.ст. 82, 84, 85 Господарського п роцесуального кодексу Украї ни, суд -

в и р і ш и в:

1. Позов задовольн ити частково.

2. Стягнути з товариств а з обмеженою відповідальніс тю "Інфініті Еліт" (м. Херсон, ву л. Безродного, буд. 35, корпус 2, кв . 80, код ЄДРПОУ 36838122, р/рах. 26008060291586 у ві дділенні Центрального офісу ХФ ЗАТ КБ "Приватбанк", МФО 352479) н а користь товариства з обмеж еною відповідальністю "БаДМ" (м. Дніпропетровськ, вул. Пані кахи, буд. 2, код ЄДРПОУ 31816235, р/рах . 26008105114001 в КБ "Приватбанк", МФО 305299) 4351 5 грн. 42 коп. основного боргу, 132 г рн. 33 коп. пені, 13354 грн. 63 коп. штраф у, 85 грн. 37 коп. річних, 580 грн. 88 коп. витрат по оплаті державного мита та 235 грн. 91 коп. витрат на і нформаційно-технічне забезп ечення судового процесу.

Наказ видати після на брання рішенням законної сил и.

3. В задоволенні позову в частині стягнення 23 грн. 48 ко п. пені та 00 грн. 01 коп. річних від мовити.

4. Провадження у справі в частині стягнення 1000 грн. 00 ко п. основного боргу припинити .

5. Повернути товариств у з обмеженою відповідальніс тю "БаДМ" (м. Дніпропетровськ, в ул. Панікахи, буд. 2, код ЄДРПОУ 3 1816235, р/рах. 26008105114001 в КБ "Приватбанк", МФО 305299) з державного бюджету 00 грн. 89 коп. надмірно сплаченог о платіжним дорученням від 21.0 8.10р. № 47455 державного мита, про що , після набрання рішенням зак онної сили, видати довідку.

Суддя М.Б. Сулімовська

Повне рішення складе не

та підписане 11.11.2010р.

Дата ухвалення рішення 09.11.2010
Зареєстровано 15.11.2010
Оприлюднено 16.11.2010

Судовий реєстр по справі 17/145-10

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 23.12.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Рішення від 09.11.2010 Господарський суд Херсонської області Господарське
Ухвала від 14.10.2010 Господарський суд Херсонської області Господарське
Ухвала від 20.04.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону