ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

16.11.10р. Справа № 35/301-10

За позовом Відкритого акціонерного товариства "Пр ивільнянське

хлібоприймальн е підприємство" с. Сурсько - Ми хайлівка,

Солонянський ра йон, Дніпропетровська облас ть

до Приватного підприємства "СТД - ТРАНС",

с. Дослідне, Дні пропетровський

район, Дніпропе тровська область

про стягнення 219 433,23 грн

Суддя Широбокова Л.П.

Представники:

Від позивача: Вдовін М.В., п редставник, дов. № 135 від 11.11.2010р.

Від відповідача: представ ник не з' явився

СУТЬ СПОРУ:

Позивач звернувся до суд у та просить стягнути з Відпо відача борг за надані послуг и по зберіганню, сушінню та оч ищенню зерна в розмірі 219 433,23 грн , посилаючись на невиконання Відповідачем зобов`язань за договором № 24 від 23.07.2007р.

12.11.2010р. від Позивача до суду на дійшла заява про збільшення позовних вимог у зв`язку із не вірним розрахунком попередн іх, в якій Позивач просить стя гнути з Відповідача борг за н адані послуги в сумі 283 351,19 грн з тих же підстав.

Представник позивача позо вні вимоги підтримав, просив позов задовольнити, зазначи в, що борг досі Відповідачем н е сплачений.

Відповідач відзив на п озов та витребувані судом до кази не надав, вимог не запере чив, присутність повноважног о представника в судовому за сіданні не забезпечив.

Статтею 64 Господарськог о процесуального кодексу Укр аїни передбачено, що ухвала п ро порушення провадження у с праві надсилається зазначен им особам за повідомленою н ими господарському суду пош товою адресою. У разі ненадан ня сторонами інформації щодо їх поштової адреси, ухвала п ро відкриття провадження у справі надсилається за ад ресою місцезнаходження (міс ця проживання) сторін, що заз начена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фі зичних осіб-підприємців. У ра зі відсутності сторін за так ою адресою, вважається, що ух вала про порушення проваджен ня у справі вручена їм належн им чином.

З огляду на це, суд вважає, що відповідач був належним ч ином по-відомлений про час та місце розгляду справи та мож ливим розглянути справу без участі його представника, ос кільки ухвала суду була напр авлена йому за адресою АДРЕ СА_2, яка зазначена у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних о сіб-підприємців серії НОМЕ Р_1 від 29.09.2010р. Всупереч вимога м ст. 1 Закону України “Про дер жавну реєстрацію юридичних о сіб та фізичних осіб - підпр иємців” відповідач не забезп ечив отримання поштової кор еспонденції за своїм місцезн аходженням та конверт із ухв алою повернувся до суду в зв' язку з тим, що підприємство не розшукане. Крім того ухвала с уду була направлена також на адресу учасника товариства - ОСОБА_1 за адресою АДР ЕСА_1.

Справа розглядається за наявними матеріалами відпов ідно до положень ст. 75 Господа рського процесуального коде ксу України.

Відповідно до положень ч . 2 ст. 85 Господарського процесу ального кодексу України (в ре дакції Закону України “Про с удоустрій і статус суддів” в ід 7 липня 2010 року N2453-VI) в судовому засіданні оголошено тільки вступну та резолютивну част ину рішення.

Дослідивши у відкритому судовому засіданні матеріал и справи, вислухавши пояснен ня представника позивача, оц інивши докази в їх сукупност і, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

Між Відкритим акціонер ним товариством "Привільнянс ьке хлібоприймал ьне підприємство - зерновий склад (надалі позивач) та Прив атним підприємством "СТД - ТРА НС" - поклажодавець (надалі від повідач) було укладено догов ір складського зберігання №2 4 від 23.07.2007р. (надалі договір) стро ком дії до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за договором. Доказів розірв ання договору сторонами не н адано.

Згідно п. 1.1. договору пози вач зобов`язався надати відп овідачу комплексні послуги п о прийманню, сушінню, очищенн ю, знеособленому довгостроко вому зберіганню та відвантаж енню зерна (сільськогосподар ську продукцію) та насіння ол ійних культур, а відповідач з обов`язався своєчасно переда ти цю продукцію, прийняти пос луги зернового складу та опл атити їх відповідно до умов д оговору.

Позивач свої зобов`язання за договором та обумовлені д оговором роботи належним чин ом виконав та передав їх Відп овідачу, що підтверджується актами виконаних робіт за пе ріод з липня 2007р. по грудень 2008р. включно на загальну суму 283 378,19 грн, підписаними та скріплен ими печатками обох сторін., а т акож виставив Відповідачу ра хунки на оплату.

За умовами ст. 901 Цивільног о кодексу України за договор ом про надання послуг одна ст орона (виконавець) зобов'язує ться за завданням другої ст орони (замовника) надати посл угу, яка споживається в проц есі вчинення певної дії або здійснення певної діяльност і, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазна чену послугу, якщо інше не вст ановлено договором.

У відповідності з п. 3.5. 3.6. До говору оплата за надані посл уги здійснюється наступним ч ином:

- приймання - по мірі надход ження за поточний місяць, згі дно виставлених рахунків на протязі 3-х банківських днів;

- сушіння, очищення - по фак ту виконаних робіт, згідно ви ставлених рахунків на протяз і 3-х банківських днів;

- зберігання - щомісяця, згі дно виставлених рахунків на протязі 3-х банківських днів;

- відвантаження - стовідсо ткова переплата згідно виста влених рахунків на протязі 3-х банківських днів.

Кінцевий розрахунок за н адані послуги здійснюється п о фактичній якості на момент закінчення виконання послуг зерновим складом по кожній о кремій партії сільськогоспо дарської продукції. Підтверд женням виконання послуг та п роведення взаєморозрахункі в є акт приймання - передачі виконаних робіт, скріплений підписами з обох сторін. Раху нок зернового складу оплачує ться Відповідачем не пізніше дати відвантаження частини або всієї партії сільськогос подарської продукції з зерно вого складу.

Відповідач свої зобов`яз ання за договором виконав ли ше в частині прийняття викон аних робіт, оплату за які не пр овів, в результаті чого утвор илася заборгованість в сумі 283 378,19 грн. Позивач просить стяг нути за вищезазначеними акта ми 283 351,19 грн, що підтверджуєтьс я розрахунком позивача та не спростовано відповідачем. О скільки суд не може вийти за м ежі позовних вимог, то з відпо відача підлягає стягненню за боргованістю в сумі 283 351,19 грн.

Статтею 257 Цивільного коде ксу України встановлено зага льний строк позовної давност і в три роки. Разом з тим, позов на давність застосовується с удом лише за заявою сторони, я ка зроблена до прийняття ріш ення у справі (ч. 3 ст. 267 Цивільно го кодексу України). Таких зая в до суду не надходило, та у су ду відсутні підстави для зас тосування позовної давності щодо боргу за актами прийман ня-передачі виконаних робіт за липень - жовтень 2007р. на сум у 77 204,77 грн.

Відповідно до ст. 193 Госпо дарського кодексу України та ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України зобов' язання повин ні виконуватись належним чин ом та у встановлений строк у в ідповідності з вказівками за кону та договору. Односторон ня відмова від зобов' язання не допускається.

Доказів сплати цього бо ргу на час розгляду справи су ду не надано.

Таким чином, вимоги пози вача обґрунтовані, доведені матеріалами справи та підляг ають задоволенню в повному о бсязі.

Відповідно до ст. 49 Господа рського процесуального коде ксу України судові витрати п о справі відносяться на відп овідача.

Керуючись ст. ст. 44, 49, 75, 82-85, 11 6,117 Господарського процесуаль ного кодексу України, ст. 193 Го сподарського кодексу Україн и, ст.ст. 525, 526, 901, 936-943 Цивільного код ексу України господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити по вністю.

Стягнути з Приватного під приємства "СТД - ТРАНС" - 52005, Дні пропетровська область, Дніпр опетровський район, АДРЕСА _2, код ЄДРПОУ 34148356 (р/р 26006001041515 в ДПФ ВАТ АКБ «Автокразбанк», м. Дні пропетровськ, МФО 307219) на корис ть Відкритого акціонерного т овариства "Привільнянське хл ібоприймальне підприємство " - 52410, Дніпропетровська облас ть, Солонянський район, с. Сурс ько - Михайлівка, вул. Кірова, б уд. 82, код ЄДРПОУ 00953674 (п/р 26007590410100 в ДО Д «Райффайзен Банк Аваль», МФ О 305653) борг - 283 351,19 грн (двісті вісімдесят три тисяч і триста п`ятдесят одну грн 19 к оп), витрати по сплаті державн ого мита - 2 833,51 грн (дві ти сячі вісімсот тридцять три г рн 51 коп), витрати на інформаці йно - технічне забезпечення судового процесу - 236,00 грн (двісті тридцять шість грн 00 коп).

Наказ видати після наб рання рішенням законної сили .

Рішення набирає законної сили після закінчення десят иденного строку з дня його пі дписання та в цей термін може бути оскаржено до Дніпропет ровського апеляційного госп одарського суду.

Суддя Л.П. Широбокова

Повне рішення складено 19.11.2010р .

Зареєстровано 21.11.2010
Оприлюднено 22.11.2010
Дата набрання законної сили 19.11.2010

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону