ХЕРСОНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ХЕРСОНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМ ІНІСТРАТИВНИЙ СУД

73027, м. Херсон, вул. Робоча, 66, тел. 48-51-90

____________________________________________________________________

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2010 р. Справа № 2-а-2944/10/2170

Херсонський окружний адм іністративний суд

у складі: головуючого судді : Морської Г.М.,

розглянувши в порядку пись мового провадження адмініст ративну справу за позовом

Державної податкової інсп екції у м. Херсоні до Товарис тва з обмеженою відповідальн істю "Дан Вір" про надання дозв олу на проведення позапланов ої виїзної перевірки,

встановив:

Державна податкова інсп екція у м. Херсоні (далі - позив ач, ДПІ у м. Херсоні) звернулас ь до суду із позовною заявою п ро надання дозволу на провед ення позапланової виїзної пе ревірки Товариства з обмежен ою відповідальністю "Дан Вір " (далі - відповідач, ТОВ) головн ому державному податковому р евізору-інспектору відділу к онтролю за операціями у сфер і ЗЕД управління контролю за фінансовими установами та о пераціями у сфері ЗЕД Держав ної податкової інспекції у м . Херсоні Жук Лілії Михайлі вні, тривалістю 5 робочих дн ів, починаючи з 22.06.2010 р. по 29.06.2010 р. вк лючно, період перевірки 03.04.2009 р. по 29.06.2010 р. з питань дотримання в имог валютного законодавств а.

Від представника ДПІ у м. Хе рсоні надійшла заява про роз гляд справи за відсутності п озивача.

Відповідач письмових запе речень на позов не надав, в суд ове засідання не прибув, про п ричини неявки суд не повідом ив. Разом з цим, 03.11.2010 року на юрид ичну адресу відповідача: ву л. Червонофлотська, 4, кв. 23, м. Хер сон, 73000, Херсонським окружни м адміністративним судом бул а направлена судова повістка про виклик. Відповідно до змі сту повістки відповідач був повідомлений про місце, дату та час розгляду справи.

Згідно з ч.8 ст.35 КАС України в важається, що повістку вруче но юридичній особі, якщо вона доставлена за адресою, внесе ною до відповідного державно го реєстру, або за адресою, яка зазначена її представником, і це підтверджується підпис ом відповідної службової осо би.

Відповідно до витягу з ЄДРП ОУ від 06.09.2010 року № 6926406 відповідач є юридичною особою, а його юри дичною адресою є: вул. Черво нофлотська, 4, кв. 23, м. Херсон, 73 000.

За таких обставин, суд вважа є, що відповідач був належно п овідомлений про дату, час і мі сце судового засідання.

Відповідно до ч. 6 ст. 128 КАС Укр аїни якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому з асіданні, визначених цією ст аттею, але прибули не всі особ и, які беруть участь у справі, хоча і були належним чином по відомлені про дату, час і місц е судового розгляду, суд має п раво розглянути справу у пис ьмовому провадженні у разі в ідсутності потреби заслухат и свідка чи експерта.

Виходячи з вищевикладеног о, суд вважає за можливе розгл янути адміністративну справ у в порядку письмового прова дження.

Від представника позивача надійшла заява про уточненн я позовних вимог, у якій ДПІ у м. Херсоні просить призначит и нову дату перевірки, а саме: з 19.01.2011 р. по 25.01. 2011 р. Відповідно до м атеріалів справи позовні вим оги ДПІ у м. Херсоні мотивова ні наступним. До ДПІ у м. Херсо ні надійшов лист від АКІБ "Укр Сиббанк" № 138-4/26-01-47 від 06.04.2010р., у яком у банк, як агент валютного кон тролю, надає інформацію щодо порушення відповідачем зако нодавчо встановлених строкі в розрахунків в іноземній ва люті по договору № 1 від 03.04.2009 р. З метою з'ясування обставин, вк азаних у вищезазначеному лис ті, позивачем було направлен о на юридичну адресу підприє мства свій лист з проханням н адати до податкового органу пояснення та документальне п ідтвердження стану розрахун ків по договору від 03.04.2009 р. № 1. Ли ст було повернуто до ДПІ у м. Х ерсоні, у зв'язку із закінченн ям терміну зберігання на пош ті. Ст.11-1 Закону України "Про де ржавну податкову службу в Ук раїні" містить перелік обста вин, виникнення яких дає прав о податковому органу здійсни ти позапланову виїзну переві рку платника податків. Ця пер евірка здійснюється за рішен ням керівника податкового ор гану, яке оформляється наказ ом. Цією ж статтею визначено, щ о в інших випадках перевірка здійснюється за рішенням су ду. Позивач мотивує необхідн ість проведення перевірки ті єю обставиною, що ДПІ у м. Херс оні без проведення позаплано вої виїзної перевірки не має можливості перевірити прави льність проведення розрахун ків по вказаному контракту.

Дослідивши матеріали спра ви, суд встановив наступні об ставини.

Товариство з обмеженою від повідальністю "Дан Вір" зареє стровано як юридичну особу в иконавчим комітетом Херсонс ької міської ради 09.06.2008 р. Відпо відач перебуває на обліку в Д ПІ у м.Херсоні з 11.06.2008 р. за № 23918.

Згідно з Інструкцією "Про по рядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експор тними, імпортними та лізинго вими операціями", затверджен ою Постановою Правління Наці онального банку України від 24.03.1999 року №136, від АКІБ "УкрСибба нк" до ДПІ у м.Херсоні надійшла письмова інформація від 06.04.2010 р. № 138-4/26-01-47 про факт порушення ТО В "Дан Вір" законодавчо встано влених строків розрахунків в іноземній валюті по зовнішн ьоекономічному договору № 1 в ід 03.04.2009 р.

З метою отримання пояснень та документальних підтвердж ень щодо стану розрахунків п о вищезазначеному договору Т ОВ "Дан Вір" направлено лист ві д 13.04.2010 р. за № 8280/10/22-204, який було пове рнуто до ДПІ у м. Херсоні, у зв'я зку із закінченням терміну з берігання на пошті.

Відповідно до ст. 10 Закону Ук раїни „Про державну податков у службу в Україні” від 04.12.1990 ро ку за № 509-ХІІ (далі - Закон № 509), д ержавні податкові інспекції в районах, містах без районно го поділу, районах у містах, мі жрайонні та об'єднані держав ні податкові інспекції викон ують, зокрема, такі функції: 3) к онтролюють своєчасність под ання платниками податків бух галтерських звітів і балансі в, податкових декларацій, роз рахунків та інших документів , пов'язаних з обчисленням под атків, інших платежів, а також перевіряють достовірність ц их документів щодо правильно сті визначення об'єктів опод аткування і обчислення подат ків, інших платежів; 8) проводя ть перевірки фактів приховув ання і заниження сум податкі в та зборів (обов' язкових пл атежів) у порядку, встановлен ому цим Законом та іншими зак онами України; 14) розглядають звернення громадян, підприєм ств, установ і організацій з п итань оподаткування та, в меж ах своїх повноважень, з питан ь валютного контролю, а також скарги на дії посадових осіб державних податкових інспек цій в порядку, встановленому законом, здійснюють апеляці йні процедури узгодження под аткових зобов'язань.

Згідно із ст. 11 Закону № 509, орг ани державної податкової слу жби у випадках, в межах компет енції та у порядку, встановле них законами України, мають п раво здійснювати планові та позапланові виїзні перевірк и своєчасності, достовірност і, повноти нарахування і спла ти податків та зборів (обов'яз кових платежів), додержання в алютного законодавства юрид ичними особами, їх філіями, ві дділеннями, іншими відокремл еними підрозділами, що не маю ть статусу юридичної особи, а також фізичними особами, які мають статус суб'єктів підпр иємницької діяльності чи не мають такого статусу, на яких згідно із законами України п окладено обов'язок утримуват и та/або сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), к рім Національного банку Укра їни та його установ (далі - пла тники податків); одержувати у платників податків (посадов их осіб платників податків) п ояснення з питань, що виникаю ть під час перевірок та стосу ються реалізації повноважен ь органів державної податков ої служби, встановлених цим т а іншими законами України; пе ревіряти під час проведення перевірок у фізичних осіб до кументи, що посвідчують особ у.

Позапланова виїзна переві рка може здійснюватися лише на підставі рішення суду. Орг ан державної податкової служ би, який ініціює проведення п озапланової виїзної перевір ки, подає до суду письмове обґ рунтування підстав такої пер евірки та дати її початку і за кінчення, склад осіб, які буду ть проводити таку перевірку, документи, які відповідно до частини шостої цієї статті с відчать про виникнення підст ав для проведення такої пере вірки, інформацію про вид та к ількість перевірок, проведен их органами державної податк ової служби щодо суб'єкта гос подарської діяльності та нас лідки таких перевірок за поп ередні три роки, а також на вим огу суду - інші відомості. У ро згляді питання про надання д озволу на проведення позапла нової виїзної перевірки мают ь право брати участь предста вники суб'єкта господарської діяльності.

Враховуючи те, що ТОВ "Дан Ві р" не надав документи, які б пі дтвердили факт виконання дог овору № 1 від 03.04.2009 р., суд вважає, щ о є всі підстави для надання д озволу ДПІ у м. Херсоні на пров едення позапланової перевір ки.

Керуючись ст. 17, 49, 128 Кодексу ад міністративного судочинств а України, ст. 11-1 Закону України „Про державну податкову слу жбу в Україні" від 04.12.1990 року, суд -

постановив:

Позовні вимоги Державно ї податкової інспекції у м. Хе рсоні до Товариства з обмеже ною відповідальністю "Дан Ві р" про надання дозволу на пров едення позапланової виїзної перевірки задовольнити повн істю.

Надати Державній податков ій інспекції у м. Херсоні в осо бі головного державного под аткового ревізора-інспектор а відділу контролю за операц іями у сфері ЗЕД управління к онтролю за фінансовими устан овами та операціями у сфері З ЕД Державної податкової інсп екції у м. Херсоні Жук Лілії Михайлівни дозвіл на прове дення позапланової виїзної п еревірки Товариства з обмеже ною відповідальністю "Дан Ві р" (код 35870448) тривалістю п'ять роб очих днів, починаючи із з 19.01.2011 р . по 25.01. 2011 р. включно, період пере вірки 03.04.2009 р. по 29.06.2010 р.

Постанова може бути оскарж ена в апеляційному порядку д о Одеського апеляційного адм іністративного суду через су д першої інстанції шляхом по дачі апеляційної скарги в 10-де нний строк з дня її проголоше ння. В разі складення постано ви у повному обсязі відповід но до ст. 160 КАС України, а також прийняття постанови у письм овому провадженні апеляційн а скарга подається протягом десяти днів з дня отримання к опії постанови.

Копія апеляційної скарги о дночасно надсилається особо ю, яка її подає, до суду апеляц ійної інстанції.

Постанова набирає законно ї сили після закінчення стро ку подання апеляційної скарг и, якщо вона не була подана у встановлений строк. У разі по дання апеляційної скарги пос танова, якщо її не скасовано, н абирає законної сили після з акінчення апеляційного розг ляду справи.

Суддя Мор ська Г.М.

кат. 6.6.6

Дата ухвалення рішення 08.12.2010
Зареєстровано 03.01.2011
Оприлюднено 12.01.2011

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2944/10/2170

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону