АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

У Х В А Л А Справа № 11-а-2316/10. Категорія КК Ук раїни ч. 3 ст. 190 КК У

Головуючий в суді 1-ї інстан ції Тарасюк К.Е. Допов ідач Гладій С.В.

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2010 року колегія с уддів судової палати у кримі нальних справах Апеляційно го суду міста Києва у складі:

головуючого судді Гладія С.В.,

суддів Матієк Т.В., К ияшка О.А.

з участю прокурора Т ертичного О.А.,

адвоката ОСОБА_2

обвинуваченої ОСОБА_3

представника потерпілого ОСОБА_4

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу за апеля ціями прокурора, який прийма в участь у розгляді справи су дом першої інстанції та пред ставника потерпілого ОСОБ А_4 на постанову Печерськог о районного суду м. Києва від 0 9 серпня 2010 року,

В С Т А Н О В И Л А:

Вказаною постановою кри мінальна справа відносно:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦ ІЯ_1, уродженки

м. Кілія, Одеської області, у країнки, громадянки України, з вищою

освітою, заміжньої, зареєст рованої за адресою: АДРЕСА_ 1, проживає за адресою: АДР ЕСА_2, раніше не судимої,

- обвинуваченої у вчинен ні злочину, передбаченого ст . 190 ч. 3 КК України, направлена пр окурору Печерського району м . Києва для організації додат кового розслідування.

Органами досудового слі дства ОСОБА_3 обвинувачує ться в тому, що 7-8 липня 2008 року в м. Києві, представившись кері вником міжнародної благодій ної організації благодійног о фонду «Міжнародна служба п орятунку», шляхом обману, під обіцянку сприяти ОСОБА_5 в отриманні пільгової кварти ри, як учаснику ліквідації ав арії на ЧАЕС, шляхом нібито ви користання своїх зв' язків в Міністерстві України з пита нь надзвичайних ситуацій, бе з наміру виконання своїх зоб ов' язань, заволоділа грошов ими коштами потерпілого в су мі 15 000 доларів США, що еквівале нтно на час вчинення злочину 72 600 грн., які останній перерах ував на особистий рахунок об винуваченої у ВАТ КБ «Надра» .

Спрямовуючи справу, у ві дповідності до ст. 281 КПК Украї ни, на додаткове розслідуван ня суд вказав, що органом досу дового слідства допущена неп равильність та неповнота слі дства, яка не може бути усунут а в судовому засіданні.

Зокрема суд в постанові заз начив, що в ході досудового сл ідства не були в повній мірі п еревірені свідчення ОСОБА _3 про відсутність в її діях в ідносно потерпілого обману т а, що в силу своїх службових об ов`язків у МБО БФ «МСП» надава ла консультативну допомогу ОСОБА_5 в можливості, в раз і ненадання квартири через М ЧС України, отримання кварти ри через благодійний Фонд зі сплатою в державний бюджет в ідповідних податкових зобов ' язань в розмірі 17 % її вартос ті. Оскільки на той час тільки відбувалась реєстрація МБО БФ «МСП», спонсорські кошти н адходили на її та її чоловіка ОСОБА_6 особисті рахунки, з яких і планувалось проводи ти благодійні вчинки. Крім ць ого суд вказав, що органом дос удового слідства належним чи ном не з' ясовано джерело по ходження грошових коштів в с умі 15000 доларів США, з цього при воду не встановлена та не доп итана колишня дружина ОСОБ А_5-ОСОБА_7, з рахунку якої були зняті гроші. Не встановл ено у зв' язку з чим в квитанц ії № 4019 від 08.07.2008 року платником н а рахунок №НОМЕР_1, власни ком якого є ОСОБА_3 ( на той час ОСОБА_8 ), значиться не ОСОБА_5, а сама ОСОБА_8, а також чому не вказані паспор тні дані платника, як того вим агає відповідний бланк заяви . Також не перевірені свідчен ня ОСОБА_5 про те, що переві в грошові кошти 08.07.2008 року у від діленні № 42 ВАТ КБ «Надра» у м. К ривий Ріг, проте як в квитанці ї № 4019 переказ готівки відбувс я у відділені №42 цього ж банку , але м. Дніпропетровська. Не з ' ясовані органом досудовог о слідства і розбіжності за о пераціями по поточному рахун ку ОСОБА_8 ( ОСОБА_8.) з 21.01.20 08 року по 03.04.2009 року в Київському РУ Філії ВАТ КБ «Надра», згідн о яких 08.07.2008 року відбулось попо внення її рахунку готівкою в сумі 15000 доларів США ( т. 1 а. с. 92-95 ) т а довідкою керівника підрозд ілу банківської служби безпе ки в Київському РУ Філії ВАТ К Б «Надра» ОСОБА_9 №340/03-01 від 20 .01.2009 року, відповідно до якої гр ошові кошти в сумі 15000 доларів С ША від ОСОБА_5 на рахунок ОСОБА_8 (ОСОБА_8.) не надхо дили ( т. 2 а. с. 89 ).

З огляду на наведене, з ме тою повноти і об' єктивності встановлення фактичних обст авин по справі, суд вказав на н еобхідність проведення в ход і досудового слідства ряду о перативно-розшукових та слід чих дій.

В апеляції прокурора, як ий брав участь у розгляді спр ави в суді першої інстанції, с тавиться питання про скасува ння постанови суду, як такої, щ о не ґрунтується на законі та матеріалах справи та про нап равлення справи на новий суд овий розгляд в той же суд в інш ому складі.

В апеляції представника потерпілого ОСОБА_5 - адво ката ОСОБА_4, також ставит ься питання про скасування п останови суду та направлення справи на новий судовий розг ляд, оскільки на його думку по станова суду суперечить вимо гам кримінально-процесуальн ого законодавства.

Заслухавши доповідача, п рокурора Тертичного О.А. та пр едставника потерпілого-адво ката ОСОБА_4, які підтрима ли принесені по справі апеля ції, просять постанову суду с касувати, а справу направити на новий судовий розгляд, обв инувачену ОСОБА_3 та в її і нтересах адвоката ОСОБА_2 , про залишення постанови суд у без змін, перевіривши матер іали справи та обговоривши д оводи апеляцій, колегія судд ів знаходить апеляції прокур ора та представника потерпіл ого такими, що підлягають час тковому задоволенню, а поста нова суду зміні, з направленн ям справи на додаткове розсл ідування, виходячи з наступн ого.

Як вбачається із матеріа лів справи, суд першої інстан ції дослідивши зібрані по сп раві докази, прийшов до обґру нтованого висновку про непов ному досудового слідства, як а не може бути усунута в судов ому засіданні, та вмотивован о, з підстав зазначених в пост анові, направив справу на дод аткове розслідування, оскіль ки для її усунення необхідно провести ряд оперативно-роз шукових та слідчих дій.

Крім зазначених в поста нові вказівок суду направлен их на усунення неповноти дос удового слідства, колегія су ддів, з метою всебічного, повн ого і об' єктивного дослідже ння обставин справи, вважає з а необхідне їх розшити з огля ду на наступне.

Як встановлено по справі , стосунки між потерпілим О СОБА_5 по перерахування О СОБА_3 15000 доларів США, та по за володінню останньою вказани ми грошовими коштами, були по в' язані із сприянням обвину ваченої в отриманні потерпіл им пільгового житла, як учасн ика ліквідації наслідків ава рії на ЧАЕС. Проте органом дос удового слідства не з' ясова но питання чи взагалі ОСОБА _5 перебував на житловому об ліку в МЧС України. Чи звертал ась ОСОБА_3 в МЧС України щ одо житлового питання ОСОБ А_10, як про це обвинувачена п осилалась в своїх свідченнях . Не встановлено походження п латіжного доручення № 3970 від 0 6.08.2008 року про перерахування ні бито Міністерством праці та соціальної політики України ТОВ «Нафтова компанія» 540 000 г рн. по договору купівлі-прода жу № 22/07 від 22 липня 2008 року кварти ри для ОСОБА_10 ( т. 1 а. с. 51, т. 2 а. с. 87 ).

Залишилось поза увагою о рганів досудового слідства ч и звертався офіційно ОСОБА _5 в Міжнародний благодійни й фонд «Міжнародна служба по рятунку» з приводу придбання йому Фондом квартири. Не пере вірено чи в змозі вказаний фо нд по стану на липень-серпень 2008 року за рахунок благодійни х внесків придбати ОСОБА_11 житло. Чи були наявними такі кошти на особистих рахунках ОСОБА_3 та її чоловіка ОС ОБА_6, як про це стверджувала обвинувачена. З метою переві рки свідчень по справі ОСОБ А_5, обвинуваченої ОСОБА_3 та свідка ОСОБА_6 про обст авини вчиненого злочину не в итребовувалась інформації у операторів мобільного зв`яз ку роздруківки їхніх телефон них дзвінків в зазначений пе ріод. Залишилось не з' ясова ним органом досудового слідс тва питання про повернення ( н е повернення) ОСОБА_3 грош ових коштів ОСОБА_5

У зв' язку з чим, в ході до судового слідства необхідно витребувати у Міністерстві з надзвичайних ситуацій Укра їни інформацію про перебуван ня ОСОБА_5 в черзі на отрим ання житла. Шляхом перевірки журналів реєстрації осіб, що звертаються в МЧС України, вс тановити чи зверталась ОСО БА_3 в Міністерство в липні 20 08 року та з якого питання. Чи пр ацювала ОСОБА_3 в даному м іністерстві, чи оформлялись на неї перепустки. В Міністер стві праці та соціальної пол ітики України з`ясувати похо дження платіжного доручення № 3970 від 06.08.2008 року. Витребувати з Міжнародного благодійного ф онду «Міжнародна служба поря тунку» відповідну інформаці ю про звернення ОСОБА_5 що до придбання Фондом йому жит ла. Встановити коли зазначен им Фондом були відкриті раху нки в банках та в яких саме. Ви ходячи з інформації, яка міст иться в протоколі огляду моб ільного телефону ОСОБА_5 в ід 13.12.2008 року, у встановленому з аконом порядку, витребувати у операторів мобільного зв' язку роздруківку телефонних дзвінків та СМС з телефонних апаратів належних ОСОБА_5 , ОСОБА_12, ОСОБА_6 на пер іод липень-серпень 2008 року, цим самим встановити також і їх м ісце перебування. Відповідно до закону, по результатам дод аткового допиту ОСОБА_3 пр о перерахування грошових кош тів на рахунок ОСОБА_5 в жо втні 2008 року, витребувати з бан ку відповідну інформацію.

Детально з цих питань до датково допитати ОСОБА_5, обвинувачену ОСОБА_3, в то му числі з посиланням на розд руківку руху грошових коштів по її особистому рахунку, а са ме за рахунок яких коштів пла нувалось нібито придбання жи тла для потерпілого, які саме кошти в зазначений період на дійшли на її рахунок як благо дійні внески. З цих же питань д опитати свідка ОСОБА_6.

В залежності від отриман их результатів по виконанню вказівок районного суду та а пеляційної інстанції, а тако ж проведених слідчих дій за і ніціативою органів досудов ого слідства направлених н а всебічне, повне і

об' єктивне дослідженн я обставин справи, виявлення як тих обставин, що викривают ь, так і тих, що виправдовують обвинувачену, прийняти по сп раві законне та обґрунтоване рішення.

Разом з тим колегія судд ів вважає за необхідне виклю чити вказівки суду першої ін станції про необхідність в х оді досудового слідства усун ути суперечність між звітом за операціями по поточному р ахунку ОСОБА_8 (ОСОБА_8. ) та довідкою складеною співр обітником служби безпеки бан ку «Надра» від 20.01.2009 року, щодо н енадходження 08.07.2008 року на раху нок обвинуваченої грошових к оштів від ОСОБА_5, оскільк и дані кошти за банківськими документами були зараховані на рахунок ОСОБА_8 від О СОБА_8. Не вбачає колегія суд дів необхідності і у витребу ванні інформації про співроб ітництво МБО БФ «Міжнародна служба порятунку» з структур ними підрозділами МЧС Україн и та про визнання потерпілою колишню дружину ОСОБА_5 - ОСОБА_7

А тому принесені по спра ві апеляції прокурора та пре дставника потерпілого - адв оката ОСОБА_13 підлягають задоволенню частково.

З урахуванням наведеног о, керуючись ст.ст. 365, 366, 382 КПК Укр аїни, колегія суддів,

У Х В А Л И Л А :

Апеляції прокурора, який приймав участь у розгляді сп рави в суді першої інстанції , та представника потерпілог о адвоката ОСОБА_13 - задо вольнити частково.

Постанову Печерського р айонного суду м. Києва від 09 се рпня 2010 року змінити.

Виключити із мотивуваль ної частини постанови вказів ки суду про необхідність в хо ді додаткового розслідуванн я усунути суперечності між з вітом за операціями по поточ ному рахунку ОСОБА_8 та до відкою служби безпеки банку «Надра» від 20.01.2009 року, у витреб уванні інформації про співро бітництво МБО БФ «Міжнародна служба порятунку» з структу рними підрозділами МЧС Украї ни та про визнання потерпіло ю ОСОБА_7

В решті постанову Печерс ького районного суду м. Києва від 09 серпня 2010 року про направ лення кримінальної справи по обвинуваченню ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 190 КК України на додатков е розслідування - залишити без змін.

Запобіжний захід ОСОБ А_3 залишити підписку про не виїзд.

Судді: Гладій С.В. Матієк Т.В. Кияш ко О.А.

Дата ухвалення рішення 09.12.2010
Оприлюднено 17.01.2011

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 11-а-2316/10

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону