ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВС ЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личакі вська, 128

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.02.11 С права№ 6/186 (2010)

За позовом: Комерційн о-виробничої приватної фірми “Будекстра”, м. Львів

до відповідача : Фізич ної особи - підприємця ОСО БА_1, м. Львів

третя особа без самостійни х вимог на стороні відповіда ча: Обласне комунальне п ідприємство Львівської обла сної ради “Бюро технічної ін вентаризації та експертної о цінки”, м.Львів

про усунення перешкод в користуванні нерухомим ма йном та с тягнення 12000грн. 00коп.

Суддя Гоменюк З.П.

Секретар судового засід ання Старостенко О.В.

Представники:

від позивача: Адамик П .Б.

від відповідача: ОСОБ А_1

від третьої особи: не з ' явився

Представникам сторін, які з' явились в судове засіданн я роз' яснено зміст ст. 22 ГПК У країни, а саме їх процесуальн і права та обов' язки, зокрем а, право заявляти відводи.

Суть спору: Позов заявлено Комерційно-виробни чою приватною фірмою “Будекс тра” до фізичної особи - підп риємця ОСОБА_1 про стягне ння 12000грн.00коп. заборгованості з орендної плати та усунення перешкод в користуванні нер ухомим майном, шляхом виселе ння із нежитлової будівлі ко нтори позначеної в технічній документації літ. Б-2, яка знах одиться за адресою: АДРЕСА_ 2.

В обґрунтування позовних в имог позивач покликається на те, що 14.06.2010р. між Комерційно-вир обничою приватною фірмою “Бу декстра” (орендодавець) та фі зичною особою - підприємцем ОСОБА_1 (орендар) був уклад ений договір оренди нерухомо го майна, відповідно до п. 1.1 яко го, орендодавець передає, а ор ендар приймає у тимчасове оп латне користування на умовах цього договору нежитлові пр иміщення будівлі контори поз наченої в технічній документ ації літ. Б-2, які знаходяться з а адресою: АДРЕСА_2, строко м на один рік. Відповідно до ум ов даного договору оренди за актом приймання-передачі ві д 14.06.2010р. позивач передав, а відп овідач прийняв об' єкт оренд и.

Пунктами 4.1., 4.4. договору оренд и від 14.06.2010р. передбачено, що оре ндна плата за користування о б' єктом оренди встановлюєт ься у розмірі 3200грн. 00коп. без П ДВ за кожний повний місяць ор енди, яка починає нараховува тись з моменту підписання ст оронами акту приймання-перед ачі об' єкта оренди та повин на сплачуватися орендарем не пізніше 20 (двадцятого) числа п оточного місяця.

Оскільки, відповідачем сво їх зобов' язань за договором оренди нерухомого майна від 14.06.2010р. не виконано, орендної пл ати за користування нежитлов ими приміщеннями будівлі кон тори позначеної в технічній документації літерою Б-2, які з находяться за адресою: АДРЕ СА_2, за липень, серпень, вере сень, жовтень 2010 року не сплаче но, позивач просить суд стягн ути з відповідача заборгован ість по сплаті орендної плат и в розмірі 12000грн.00 коп.

Крім цього, позивач зазнача є, що листом (повідомлення-вим ога) від 21.10.2010р. повідомив відпо відача про розірвання догово ру оренди від 14.06.2010р. з 21.10.2010р. та ви магав погасити існуючу забор гованість з орендної плати у сумі 12000грн. 00коп, а також у 5-ти де нний термін звільнити та пер едати йому об' єкт оренди по акту приймання-передачі. Про те, відповідачем вказаних ви мог не виконано.

Ухвалою суду від 08.11.2010р. за дан им позовом порушено провадже ння у справі та призначено її розгляд на 23.11.2010р. Ухвалою суду від 23.11.2010р. за клопотанням пози вача (зареєстроване канцеляр ією суду 19.11.2010р. за №22445) розгляд сп рави відкладено на 07.12.2010р. За кл опотанням позивача, ухвалою суду від 07.12.2010р. розгляд справи відкладено на 17.01.2011р.

13.01.2011р. відповідачем подано в ідзив на позовну заяву (зареє строване канцелярією суду за №. №595/11), просить суд відмовити в задоволенні позовних вимог, оскільки у позивача відсутн і документи, які б підтверджу вали його право власності на вказане нерухоме майно.

14.01.2011р. позивачем направлено суду заяву про уточнення поз овних вимог (зареєстрована к анцелярією суду за №641/11), відпо відно до якої просить: визнат и за ним право власності на об ' єкт нерухомого - будівлю к онтори позначену в технічній документації літерою Б-2, що з находиться за адресою: АДРЕ СА_2 яка після реконструк ції з прибудовою та надбудов ою становить 416,8 кв. м. та склада ється з: підвалу площею 31,7 кв. м .; І поверху загальною площею 1 20,4 кв. м.; ІІ поверху загальною п лощею 126,9 кв. м. та мансарди зага льною площею 137,8 кв. м.; стягнути з відповідача заборгованіст ь з орендної плати в сумі 12000гр н. 00коп. та усунути перешкоди в користуванні майном, шляхом виселення відповідача із не житлових приміщень контори, позначеної в технічній докум ентації літ. Б-2, які знаходять ся за адресою: АДРЕСА_2. Ухв алою суду від 17.01.2011р. дані уточн ення судом прийняті. Також да ною ухвалою судом залучено д о участі у справі в якості тре тьої особи Обласне комунальн е підприємство Львівської об ласної ради “Бюро технічної інвентаризації та експертно ї оцінки” та відкладено розг ляд справи на 09.02.2011р.

В судовому засіданні 09.02.2011р. п озивач позовні вимоги з врах уванням заяви про уточнення позовних вимог підтримав, пр осить позов задоволити.

Відповідач в судовому засі данні 09.02.2011р. проти позовних вим ог заперечив з підстав, викла дених у відзиві на позов від 13 .01.2011р., просить відмовити в задо воленні позовних вимог.

Третя особа без самостійни х вимог на предмет спору стор оні відповідача явку повнова жного представника в судове засідання не забезпечила, пи сьмового пояснення по суті п озовних вимог не подала, прич ин неявки та невиконання вим ог ухвали суду не повідомила .

Розглянувши матеріали спр ави та заслухавши пояснення представників сторін, які з” явилися в судове засідання, с уд встановив наступне.

Позивач є власником будівл і контори позначеної в техні чній документації літерою Б- 2 у АДРЕСА_2 загальною площ ею 238,8 кв. м., що підтверджується договором купівлі - продажу , посвідченим приватним нота ріусом Львівського міського нотаріального округу ОСО БА_3 14.03.2006р., зареєстровано в ре єстрі за № 66 та договором про п оділ нерухомого майна, посві дченого приватним нотаріусо м Львівського міського нотар іального округу ОСОБА_3 ві д 03.05.2006р. за реєстраційним номер ом 166.

Право власності вищевказа ні нежитлові приміщення заре єстроване у відповідності до вимог законодавства, що підт верджується витягом про реєс трацію права власності на не рухоме майно № 10779087 від 29.05.2006р. вид аним Обласним комунальним пі дприємством Львівської обла сної ради “Бюро технічної ін вентаризації та експертної о цінки”

Вказані нежитлові приміще ння розташовані на земельній ділянці, площею 0,6283 га, кадастр овий номер 4610137200:08:009:0007, якою позива ч користується на підставі д оговору оренди земельної діл янки від 25.12.2003р. із змінами від 30. 07.2010р. Цільове призначення (вик ористання) вказаної земельно ї ділянки: обслуговування ви робничих споруд.

Позивач - Комерційно-виро бнича приватна фірма “Будекс тра” є юридичною особою, яка з ареєстрована як суб' єкт під приємницької діяльності Вик онавчим комітетом Львівсько ї міської ради 12.03.1997р., номер зап ису про державну реєстрацію 1 415 108 0001 011496. З метою створення нале жних умов для ведення господ арської діяльності, покращен ня стану будівлі, позивач, вла сними силами та за власні кош ти здійснив реконструкцію на лежних йому на праві власнос ті приміщень шляхом здійснен ня прибудови та надбудови ма нсарди. Внаслідок здійснення реконструкції загальна площ а належної позивачу будівлі контори по АДРЕСА_2 познач еної в технічній документаці ї літ. Б-2 змінилась та складає 416,8 кв. м.

Однак, у зв' язку із неотрим анням в процесі здійснення р еконструкції пов' язаної із прибудовою та надбудовою ма нсарди у вищевказаному об' є кті нерухомого майна, необхі дних дозволів, позивач позба влений можливості оформити п раво власності на реконструй овану нежитлову будівлю та з ахистити своє право власност і на зазначене майно, яке не ви знається відповідачем.

Відповідно до ч. 1 ст. 376 Цивіль ного кодексу України житлови й будинок, будівля, споруда, ін ше нерухоме майно вважаються самочинно збудованими на зе мельній ділянці, що не була ві дведена для цієї мети або без належного дозволу чи належн о затвердженого проекту, або з істотним порушенням будів ельних норм і правил.

Відповідно до ч. 5 ст. 376 Цивіль ного кодексу України, на вимо гу власника (користувача) зем ельної ділянки суд може визн ати за ним право власності на нерухоме майно, яке самочинн о збудоване на ній, якщо це не порушує права інших осіб.

Суд дійшов висновку, що визн ання права власності на реко нструйовану будівлю не поруш ує права третіх осіб, вона збу дована на земельній ділянці, якою позивач користується н а праві оренди.

Як підтверджено матеріала ми справи, будівля контори ро зташована по АДРЕСА_2 є за вершеним, цілісним будівельн им об' єктом, що підтверджує ться Технічним паспортом. Бу дівництво здійснено позивач ем із дотримання державних б удівельних норм та правил, що підтверджується висновком с пеціаліста. Зокрема, згідно в исновку № 24/01-11 експертного буд івельно-технічного дослідже ння складеного 04.02.2011р. судовим е кспертом Журавльовою О.І. , реконструйована будівля ко нтори літ. Б-2 по вул. Кукурудзя ній, 4 у м.Львові, з прибудовою т а надбудовою мансардного пов ерху відповідає діючим будів ельно-технічним та протипоже жним правилам, а саме : пп. 2.4, 3.1, 3.4, 3.5, 3.23, 4.1, 7.1, 7.3, 7.14, 7.41, 8.1, ДБН В.2.2-9-99 “Громадс ькі будинки та споруди. Основ ні положення”, п.5.9 ДБН В.1.1-7-2002 “По жежна безпека об' єктів буді вництва”, пп. 1.4, 1.11, 1.30, 3.1, 3.2, 4.7 СНіП 2.09.04- 87 “Адміністративні та побуто ві приміщення”, та може викор истовуватися за призначення м як офісних приміщень так і п обутового призначення ( моте ль, готель та інш.).

Згідно технічного паспорт у складеного та виданого Обл асним комунальним підприємс твом Львівської обласної рад и “БТІ та ЕО” 11.01.2011р., будівля кон тори літ. “Б-2”, після реконстр укції з прибудовою та надбуд овою, складаються з: підвалу п лощею 31,7 кв. м.; І поверху загаль ною площею 120,4 кв. м.; ІІ поверху з агальною площею 126,9 кв. м. та ман сарди загальною площею 137,8 кв. м .; всього загальною площею 416,8 к в.м, відноситься до ІІ групи ка пітальності, містять наступн і основні конструктивні елем енти: фундамент бутобетонний (питома вага 4%); стіни і перегор одки цегляні; перекриття - з алізобетонне; покрівля - мет алочерепиця; підлога - парке т, метлохська плитка; прорізи - вікна, двері, із наявними ко мунікаціями опалення, водопо стачання, каналізації, елект ропостачання, газопостачанн я.

Таким чином, з врахуванням х арактеристик конструктивни х елементів нежитлових примі щень відображених у технічно му паспорті та висновку спец іаліста, а також з урахування м того факту, що вказаний об' єкт споруджений на бетонному фундаменті, розташований на земельній ділянці і його пер еміщення є неможливим без зн ецінення та зміни призначенн я, суд прийшов до висновку, що нежитлове приміщення магази ну належить до нерухомого ма йна.

Відповідно до ст. 11 ЦК Україн и цивільні права і обов'язки в иникають із дій осіб, що перед бачені актами цивільного зак онодавства, а також із дій осі б, що не передбачені цими акта м, але за аналогією породжуют ь цивільні права та обов'язки .

Згідно ст. 15 ЦК України кожна особа має право на захист сво го цивільного права у разі йо го порушення, невизнання або оспорювання, а ст. 16 ЦК України визначено, що одним із способ і захисту цивільних прав та і нтересів може бути визнання права.

Статтею 392 ЦК України встано влено, що власник майна може п ред'явити позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не виз нається іншою особою.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 Цивіль ного кодексу України право в ласності на нерухоме майно п ідлягає державній реєстраці ї. Згідно частини 2 цієї статті порядок державної реєстраці ї права власності на нерухом ість встановлюється законом .

Згідно ст.ст. 2, 3, 4 Закону Украї ни “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме май но та їх обмежень” № 1952-IV від 01.07.20 04р. (з наступним змінами та доп овненнями), державна реєстра ція речових прав на нерухоме майно та їх обмежень (далі - де ржавна реєстрація прав) - це офіційне визнання і підтвер дження державою фактів виник нення, переходу або припинен ня речових прав на нерухоме м айно та їх обмежень, що супров оджується внесенням даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх о бмежень. Об'єктами нерухомог о майна (нерухоме майно, нерух омість) є земельні ділянки, а т акож об'єкти, розташовані на з емельній ділянці (будівля, сп оруда тощо), переміщення яких є неможливим без їх знецінен ня та зміни їх призначення. Ре чові права на нерухоме майно , їх обмеження та правочини що до нерухомого майна підлягаю ть обов'язковій державній ре єстрації в порядку, встановл еному цим законом. Відповідн о до ст. 5 Закону України “Про д ержавну реєстрацію речових п рав на нерухоме майно та їх об межень”, державна реєстрація прав проводиться місцевими органами державної реєстрац ії прав виключно за місцем зн аходження нерухомого майна, а саме: в містах Києві та Севас тополі, місті обласного підп орядкування, районі. Згідно п .5 прикінцевих положень Закон у України “Про державну реєс трацію речових прав на нерух оме майно та їх обмежень”, до с творення єдиної системи орга нів реєстрації прав, а також д о формування Державного реєс тру прав у складі державного земельного кадастру реєстра ція об'єктів нерухомості про водиться комунальними підпр иємствами бюро технічної інв ентаризації.

Підставою для державної ре єстрації прав, що посвідчуют ь виникнення, перехід, припин ення речових прав на нерухом е майно, обмежень цих прав, від повідно до ст. 19 Закону Україн и “Про державну реєстрацію р ечових прав на нерухоме майн о та їх обмежень”, є зокрема, р ішення суду стосовно речових прав на нерухоме майно, що наб рало законної сили.

З врахуванням викладеного суд прийшов до висновку, що де ржавна реєстрація права влас ності комерційно-виробничої приватної фірми “Будекстра” на реконструйовану будівлю контори. літ Б-2, що знаходятьс я у АДРЕСА_2 має бути прове дена комунальним підприємст вом бюро технічної інвентари зації за місцем знаходження нерухомого майна, а саме - Об ласним комунальним підприєм ством Львівської обласної ра ди “Бюро технічної інвентари зації та експертної оцінки”, у відповідності до вимог дію чого законодавства України.

За такими обставинами, суд д ійшов висновку, що позивач н абув права власності на спір ний об' єкт нерухомого майна відповідно до норм чинного з аконодавства, у зв' язку з чи м, його вимоги про визнання пр ава власності на спірний об' єкт нерухомого майна є обґру нтованими та підлягають задо воленню.

Позивач також просить суд с тягнути з відповідача заборг ованість з орендної плати у р озмірі 12000грн. 00 коп.

14.06.2010р. між Комерційно-виробн ичою приватною фірмою “Будек стра” (орендодавець) та ФОП ОСОБА_1 (орендар) укладено до говір оренди нерухомого майн а, відповідно до п. 1.1 якого, оре ндодавець передає, а орендар приймає у тимчасове оплатне користування на умовах цьог о договору нежитлові приміще ння будівлі контори позначен ої в технічній документації літ. Б-2, які знаходяться за адр есою: АДРЕСА_2. Згідно п. 2.1. д оговору оренди від 14.06.2010р., пере дача об' єкта оренди орендар ю в оренду i передача - поверн ення об' єкта оренди орендод авцю здійснюється представн иками сторін на підставі акт а приймання-передачі. Об' єк т оренди вважається передани м з моменту підписання сторо нами акта приймання - передач і. 14.06.2010р. орендодавець передав, а орендар прийняв в тимчасов е користування об' єкт оренд и, що підтверджується підпис аним сторонами договору орен ди від 14.06.2010р. актом приймання-п ередачі. Згідно вимог п. 3.1. дого вору оренди нерухомого майна від 14.06.2010р., строк оренди склада є один рік. Обчислення строку оренди починається з момент у передачі об' єкта оренди о рендарю за актом приймання-п ередачі. У пп. 4.1, 4.3 договору орен ди нерухомого майна від 01.04.2010р., сторони визначили, що орендн а плата за цим договором вста новлюється у розмірі 3000грн. 00ко п. за кожний повний місяць оре нди. Орендна плата сплачуєть ся орендарем за кожний окрем ий повний місяць оренди не пі зніше 15 (п' ятнадцятого) числа поточного місяця. О рендна плата починає нарахов уватись та зобов' язання оре ндаря щодо її сплати вступаю ть в дію з моменту підписання сторонами акту приймання-пе редачі об' єкта оренди

Відповідно до ст.ст. 526, 530 ЦК Ук раїни - зобов' язання має в иконуватися належним чином в ідповідно до вимог договору та вимог Цивільного Кодексу; якщо у зобов' язанні встано влений строк (термін) його вик онання, то воно підлягає вико нанню у цей строк (термін).

Однак, відповідач, своїх зоб ов' язань визначених п. 4.1. та п . 4.3 договору оренди нерухомог о майна від 14.06.2010р. не виконав, ор ендної плати за користування будівлею контори літ. Б-2 розт ашованої за адресою: АДРЕСА _2 за липень, серпень, вересен ь, жовтень 2010 року не сплатив. З аборгованість відповідача п еред позивачем в частині опл ати орендної плати становить 12000грн. 00коп., доказів її погашен ня відповідачем суду не нада но. Суд прийшов до висновку, що в цій частині позову вимоги є обґрунтованими та підлягают ь задоволенню.

Також позивач просить суд у сунути перешкоди в користува нні майном, шляхом виселення відповідача із приміщень не житлової будівлі контори поз наченої в технічній документ ації літ. Б-2, які знаходяться з а адресою: АДРЕСА_2. При роз гляді вказаних позовних вимо г судом враховано наступне.

Пунктом 9.3 договору оренди н ерухомого майна від 02.07.2010р. пере дбачено, що орендодавець має право відмовитися від цього договору оренди і вимагати п овернення об' єкта оренди, я кщо орендар не сплачує оренд ної плати за користування об ' єктом оренди протягом трьо х місяців підряд. Згідно п. 9.4 до говору оренди від 02.07.2010р., у разі відмови орендодавця від цьо го договору оренди з підстав передбачених п. 9.3. цього догов ору, орендар зобов' язаний у 5-ти денний термін з моменту р озірвання договору звільнит и та передати орендодавцю об ' єкт оренди по акту прийман ня-передачі.

Судом встановлено, що відпо відач протягом чотирьох міся ців підряд, а саме, з липня по ж овтень 2010 року включно, не спла чував на користь позивача ор ендної плати за користування нежитловими приміщеннями бу дівлі контори позначеної в т ехнічній документації літ. Б -2, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2. У зв' язку з вище наведеним позивач, листом (по відомлення-вимога) від 21.10.2010р., п овідомляв відповідача про ро зірвання договору оренди від 14.06.2010р. з 21.10.2010р. Також, позивач вим агав у відповідача у п' ятид енний термін звільнити та пе редати йому об' єкт оренди п о акту приймання-передачі та оплатити заборгованість з о рендної плати. Повідомлення - вимога позивача про розірв ання договору оренди від 14.06.2010р . та сплату заборгованості з о рендної плати отримано відпо відачем 21.10.2010р. Вказане підтвер джується підписом та відбитк ом печатки відповідача на ви щевказаному повідомленні-ви мозі від 21.10.2010р. Таким чином, дог овір оренди нерухомого майна від 02.07.2010р. є розірваним з 21.10.2010р., т обто з моменту повідомлення позивачем відповідача про ро зірвання цього договору.

Відповідачем вимоги позив ача викладені у листі від 21.10.2010р . не виконано, приміщення буді влі контори позначеної в тех нічній документації літ. Б-2, я кі знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 не звільнено та не п ередано позивачу, що створює перешкоди в користуванні по зивачем належним йому нерухо мим майном та порушує його ма йнові права.

Відповідно до ст. 782 ЦК Україн и, наймодавець має право відм овитися від договору найму і вимагати повернен ня речі, якщо наймач не вносит ь плату за користування річч ю протягом трьох місяців під ряд. У разі відмови наймодавц я від договору найму договір є розірваним з моменту одерж ання наймачем повідомлення н аймодавця про відмову від до говору.

Згідно вимог ч.1 ст.785 ЦК Украї ни, у разі припинення договор у найму наймач зобов'язаний н егайно повернути наймодавце ві річ у стані, в якому вона бу ла одержана, з урахуванням но рмального зносу, або у стані, я кий було обумовлено в догово рі.

Відповідно до ст.ст. 15, 16 ЦК Укр аїни кожна особа має право на захист свого цивільного пра ва у разі його порушення, неви знання або оспорювання; кожн а особа має право звернутися до суду за захистом свого осо бистого немайнового або майн ового права та інтересу. Одни м із способів захисту цивіль них прав та інтересів є приму сове виконання обов' язку в натурі.

Таким чином, суд прийшов до висновку, що позовні вимоги п ро усунення перешкоди в кори стуванні позивачем нерухоми м майном, шляхом виселення ві дповідача із нежитлових буді влі контори позначеної в тех нічній документації літ. Б-2, я кі знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 є підставними та пі длягають до задоволення.

Статтею 33 ГПК України встан овлено, що кожна сторона пови нна довести ті обставини, на я кі вона посилається як на під ставу своїх вимог і заперече нь.

Відповідно до ст. 34 ГПК Украї ни, господарський суд прийма є тільки ті докази, які мають з начення для справи. Обставин и справи, які відповідно до за конодавства повинні бути під тверджені певними засобами д оказування, не можуть підтве рджуватись іншими засобами д оказування.

Відповідно до ст. 43 ГПК Украї ни, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім п ереконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об' єктивному розгляді в судовом у процесі всіх обставин спра ви в їх сукупності, керуючись законом.

З огляду на викладене, суд п рийшов до висновку про те, що п озов обґрунтований та підляг ає задоволенню.

Відповідно ст. 49 ГПК України , державне мито покладається : у спорах, що виникають при ук ладанні, зміні та розірванні договорів, - на сторону, яка бе зпідставно ухиляється від пр ийняття пропозицій іншої сто рони, або на обидві сторони, як що господарським судом відхи лено частину пропозицій кожн ої із сторін; у спорах, що вини кають при виконанні договорі в та з інших підстав, - на сторо ни пропорційно розміру задов олених позовних вимог. Якщо с пір виник внаслідок неправил ьних дій сторони, господарсь кий суд має право покласти на неї державне мито незалежно від результатів вирішення с пору. Оскільки, спір щодо усун ення перешкод в користуванні нерухомим майном та стягнен ня заборгованості з орендної плати виник з вини відповіда ча, то судові витрати у розмір і 205грн. 00коп. сплаченого держми та та 236грн. 00коп. витрат на інфо рмаційно-технічне забезпече ння судового процесу поклада ються на відповідача. У зв' я зку з тим, що позивачем подано позов про визнання права вла сності на самочинне будівниц тво нерухомого майна, суд вва жає, що державне мито сумі 544гр н. 56 коп. понесене позивачем в я кості сплати держмита за под ання заяви про уточнення поз овних вимог слід залишити за позивачем.

Враховуючи викладене, керу ючись ст.ст. 11, 15, 16, 182, 392, 376, 526, 530, 782 ЦК Укр аїни, ст.ст. 33, 34, 43, 49, 82-84 ГПК України , суд -

ВИРІШИВ:

1. Визнати за Ком ерційно-виробничою приватно ю фірмою “Будекстра” право в ласності на об' єкт нерухомо го майна - будівлю контори поз начену в технічній документа ції літерою Б-2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, загал ьна площа якої після проведе ної реконструкції з прибудов ою та надбудовою становить 416, 8 кв.м. та складається з: підвал у площею 31,7 кв. м.; І поверху зага льною площею 120,4 кв. м.; ІІ поверх у загальною площею 126,9 кв. м. та м ансарди загальною площею 137,8 к в. м.

2. Стягнути з фізичної о соби - підприємця ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 (ідентифікаційн ий код НОМЕР_1) на користь К омерційно-виробничої приват ної фірми “Будекстра”, м.Льві в, вул.Шевченка, 366Б/15 (ідентифік аційний код 22369473) заборгованіс ть з орендної плати у сумі 12000гр н.00коп. Наказ видати відповідн о до вимог ст. 116 ГПК України.

3. Усунути перешкоди в к ористуванні Комерційно-виро бничою приватною фірмою “Буд екстра”, м.Львів, вул.Шевченка , 366Б/15 (ідентифікаційний код 22369473 ) нерухомим майном, шляхом вис елення Фізичної особи - підп риємця ОСОБА_1, АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код НОМ ЕР_1) із нежитлових приміщен ь будівлі контори позначеної в технічній документації лі терою Б-2, що знаходиться за ад ресою: АДРЕСА_2.

4. Стягнути з Фізичної о соби - підприємця ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 (ідентифікаційн ий код НОМЕР_1) на користь К омерційно-виробничої приват ної фірми “Будекстра”, м.Льві в, вул.Шевченка, 366Б/15 (ідентифік аційний код 22369473) 205грн. 00коп. спла ченого держмита та 236грн. 00коп. витрат на інформаційно-техні чне забезпечення судового пр оцесу. Наказ видати відповід но до вимог ст.116 ГПК України.

Суддя

Дата ухвалення рішення 09.02.2011
Оприлюднено 23.02.2011

Судовий реєстр по справі 6/186 (2010)

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 09.02.2011 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 17.01.2011 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 07.12.2010 Господарський суд Львівської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 6/186 (2010)

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону