ВОЛИНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2011 року Справа № 2а/0370/188/11

Волинський окружний адм іністративний суд у складі:

головуючого - судді Кале нюк Ж.В.,

розглянувши в місті Луцьку в порядку скороченого прова дження адміністративну спра ву за позовом Луцької об' єд наної державної податкової і нспекції до Приватного підп риємства «Меріда» про стягне ння податкового боргу,

ВСТАНОВИВ:

Луцька об' єднана дер жавна податкова інспекція (н адалі - Луцька ОДПІ, позивач) з вернулася з позовом до Прива тного підприємства «Меріда» (надалі - ПП «Меріда», підпри ємство, відповідач) про стягн ення податкового боргу за ра хунок активів у сумі 4910,11 грн.

Позовні вимоги обґрунтова ні тим, що відповідач не викон ує вимоги чинного податковог о законодавства щодо своєчас ності сплати податків, а тому у відповідача існує податко вий борг з податку на додану в артість у сумі 4 910,11 грн. Борг утв орився внаслідок несплати зо бов'язань у сумі 5 755,00 грн., визна чених податковою інспекцією податковими повідомленнями -рішеннями від 14 травня 2010 року № 0012831601/0 та № 0012841601/0 на підставі акт а перевірки від 09 квітня 2010 рок у.

Відповідач вказані повідо млення-рішення не оскаржив в адміністративному чи судово му порядку, податковий борг у добровільному порядку не по гасив. У зв'язку із переплатою в особовому рахунку ПП "Мерід а" у сумі 844,89 грн. сума податково го боргу становить 4910,11 грн., яку позивач просив стягнути у пр имусовому порядку.

Ухвалою судді від 27 січня 2011 р оку відкрито скорочене прова дження в адміністративній сп раві відповідно ст.183-2 Кодексу адміністративного судочинс тва України (КАС України).

Відповідач заперечень про ти позову, заяви про визнання позову не подав, хоча був нале жним чином повідомлений про розгляд справи в порядку ско роченого провадження та про наслідки розгляду. Тому суд в важає можливим вирішення спр ави на підставі наявних в ній доказів.

Дослідивши письмові доказ и, суд вважає, що позов слід за довольнити повністю.

Судом встановлено, що ПП «Ме ріда» 22 червня 2005 року зареєстр оване виконавчим комітетом Л уцької міської ради Волинськ ої області як суб' єкт підпр иємницької діяльності - юрид ична особа, що підтверджуєть ся копією свідоцтва про держ авну реєстрацію, копією дові дки з Єдиного державного реє стру підприємств та організа цій України (а.с.5-6). Підприємств о дії на підставі статуту (а.с. 8).

Як вбачається з копії довід ки Луцької ОДПІ від 01 липня 2005 р оку №507, ПП "МЕРІДА" перебуває н а обліку як платник податків з 01 липня 2005 року.

Згідно із п.2 ч.1 ст.9 Закону Укр аїни від 25 червня 1991 року N 1251-XII “П ро систему оподаткування” (з і змінами і доповненнями, у ре дакції чинній на час виникне ння правовідносин) платники податків і зборів (обов'язков их платежів) зобов'язані пода вати до державних податкових органів та інших державних о рганів відповідно до законів декларації, бухгалтерську з вітність та інші документи і відомості, пов'язані з обчисл енням і сплатою податків і зб орів (обов'язкових платежів).

09 квітня 2010 року Луцькою ОДПІ було встановлено, що відпові дачем не подано декларації з податку на додану вартість з а четвертий квартал 2008 року та за січень- грудень 2009 року (всь ого 13 податкових періодів), пр о що складено акт № 1886/10/15-115/33559736 (а.с. 10).

Строки подання податкових декларацій встановлені пп.4.1. 4 п.4.1 ст.4 Закону України 21 грудня 2000 року N 2181-III “Про порядок погаш ення зобов' язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондам и” (далі - Закон N 2181-III, чинний на час виникнення правовідноси н).

Відповідно до пп.17.1.1. п.17.1. ст.17 З акону N 2181-III платник податків, що не подає податкову декларац ію у строки, визначені законо давством, сплачує штраф у роз мірі десяти неоподатковуван их мінімумів доходів громадя н за кожне таке неподання або її затримку.

На підставі акта перевірки прийнято податкове повідомл ення-рішення від 14 травня 2010 ро ку № 0012841601/0 про застосування штр афних (фінансових) санкцій у с умі 2210,00 грн. (13 податкових періо дів х 170 грн.).

Крім того, актом документал ьної невиїзної (камеральної) перевірки від 09 квітня 2010 року № 1885/10/15-115/33559736 (а.с.11) встановлено, що на підставі акта ліквідаційн ої комісії з анулювання реєс трації платників податків на додану вартість від 07 грудня 2009 року за ініціативою податк ового органу анульовано свід оцтво платника податку ПП "Ме ріда".

Відповідно до п.9.8 Закону № 2181- ІІІ платник податку, в обліку якого на день анулювання реє страції знаходяться товарні залишки або основні фонди, ст осовно яких був нарахований податковий кредит у минулих або поточному податкових пер іодах, зобов'язаний визнати у мовний продаж таких товарів за звичайними цінами та відп овідно збільшити суму своїх податкових зобов'язань за на слідками податкового період у, протягом якого відбуваєть ся таке анулювання.

В декларації з податку на пр ибуток підприємств за дев'ят ь місяців 2009 року на балансі пі дприємства рахувались залиш ки товарно-матеріальних цінн остей на суму 11 814,00 грн.

У зв' язку із виявленим пор ушенням та на підставі акта п еревірки від 09 квітня 2010 року № 1885/10/15-115/33559736 (а.с.11) Луцькою ОДПІ при йнято податкове повідомленн я-рішення від 14 травня 2010 року № 0012841601 (а.с.9), яким відповідачу донараховано податкове зобо в'язавння у сумі 2 363,00 грн. та штр афних санкцій в сумі 1 182,00 грн.

Вказані вище рішення відпо відач отримав 01 червня 2010 року, що підтверджується копією п овідомлення про вручення пош тового відправлення (а.с.9, зво рот). Дані рішення підприємст во не оскаржило в адміністра тивному чи судовому порядку, податкові зобов'язання не сп латило.

Згідно з пп.5.2.1 п.5.2 ст.5 Закону № 2181-ІІІ податкове зобов'язання платника податків, нарахова не контролюючим органом відп овідно до пп. 4.2 та 4.3 ст. 4 цього За кону, вважається узгодженим у день отримання платником п одатків податкового повідом лення.

Відповідно до пп.5.3.1 п.5.3 ст.5 пла тник податків зобов'язаний п огасити нараховану суму пода ткового зобов'язання протяго м десяти календарних днів ві д дня отримання податкового повідомлення, крім випадків коли протягом такого строку такий платник податків розпо чинає процедуру апеляційног о узгодження.

У зв'язку із несплатою відпо відачем узгодженої суми пода ткового зобов'язання вказана сума набула статусу податко вого боргу на підставі пп.5.4.1 п. 5.4 ст.5 Закону № 2181-ІІІ.

Податковими повідомленням и-рішеннями від 14 травня 2010 рок у №0012831601 та № 0012841601 відповідач у визначено податкове зобов' язання на загальну суму 5 755,00 гр н. Як вбачається із розрахунк у податкового боргу (а.с.16), в об ліковій картці платника існу вала переплата у сумі 844,89 грн. Т аким чином, сума податкового боргу, яка підлягає сплаті ст ановить 4 910,11 грн.

Позивач здійснив заходи що до погашення податкового бор гу шляхом надіслання першої та другої податкових вимог в ід 10 вересня 2010 року №1/1398 (а.с.13) та в ід 15 листопада 2010 року №2/1657 (а.с.14) в ідповідно, які розміщено на д ошці податкових оголошень н а підставі акта від 11 жовтня 2010 року №47 та від 15 грудня 2010 року № 65 (а.с. 13-14, зворот).

Крім того, 30 грудня 2010 року Лу цькою ОДПІ прийнято рішення № 189/24 про стягнення коштів та п родаж інших активів платника податків в рахунок погашенн я його податкового боргу (а.с.1 5), однак незважаючи на вжиті з аходи заборгованість відпов ідача перед бюджетом залишил ась непогашеною, що підтверд жується довідкою про наявніс ть податкового боргу (а.с.17).

Відповідно до пп.20.1.18 ст.20 Пода ткового кодексу України орга ни державної податкової служ би мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів п латника податків, який має по датковий борг, з рахунків у ба нках, обслуговуючих такого п латника, на суму податкового боргу або його частини. Про на явність у ПП "МЕРІДА" відкрити х рахунків у банках свідчить довідка Луцької ОДПІ (а.с.17).

Таким чином, аналізуючи ная вні в матеріалах справи дока зи та норми законодавства, су д прийшов до висновку, що позо в Луцької ОДПІ до ПП "МЕРІДА" п ро стягнення в доход Державн ого бюджету України податков ого боргу у сумі 4910,11 грн. слід з адовольнити.

Відповідно до ст.256 КАС Украї ни негайно виконуються поста нови суду, прийняті в порядку скороченого провадження. От же, дане рішення підлягає нег айному виконанню.

Керуючись ст.ст. 183-2, 256 КАС Укра їни, на підставі ст.5 Закону Ук раїни “Про порядок погашення зобов' язань платників пода тків перед бюджетами та держ авними цільовими фондами”, п п.20.1.18 ст.20 Податкового кодексу У країни, суд

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний поз ов задовольнити повністю.

Стягнути з рахунків Приват ного підприємства «Меріда» ( ідентифікаційний код 33559736) в до ход Державного бюджету Украї ни податковий борг у сумі 4910,11 г рн. (чотири тисячі дев' ятсот десять грн. одинадцять коп.).

Постанова підлягає негайн ому виконанню.

Постанова набирає законно ї сили після закінчення стро ку подання апеляційної скарг и, встановленого ст.186 КАС Укра їни, якщо таку апеляційну ска ргу не було подано. У разі пода ння апеляційної скарги поста нова, якщо її не скасовано, наб ирає законної сили після пов ернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляцій ного провадження або набранн я законної сили рішенням за н аслідками апеляційного пров адження.

Постанова може бути оскарж ена в апеляційному порядку п овністю або частково шляхом подання апеляційної скарги д о Львівського апеляційного а дміністративного суду через Волинський окружний адмініс тративний суд. Апеляційна ск арга на постанову суду подає ться сторонами протягом деся ти днів з дня отримання ними к опії постанови. Копія апеляц ійної скарги одночасно надси лається особою, яка її подає, д о Львівського апеляційного а дміністративного суду.

Суддя Ж.В.Каленюк

Дата ухвалення рішення 14.02.2011
Оприлюднено 15.03.2011

Судовий реєстр по справі 2а/0370/188/11

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 14.02.2011 Волинський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 27.01.2011 Волинський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2а/0370/188/11

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону