ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИ Й ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" лютого 2011 р. Справа № 2a- 395/11/0970

м. Івано-Франківськ

Суддя Івано-Франк івського окружного адмініст ративного суду Главач І.А., роз глянувши у порядку скорочено го провадження в приміщенні суду адміністративну справу за позовом державної податк ової інспекції у м. Івано-Фран ківську до Товариства з обме женою відповідальністю «Про ектно-будівельна компанія «Д агаз»про припинення юридичн ої особи,-

ВСТАНОВИВ:

01.02.2011 року державна пода ткова інспекція у м. Івано-Фра нківськ звернулася до суду з адміністративним позовом до Товариства з обмеженою відп овідальністю «Проектно-буді вельна компанія «Дагаз»про п рипинення юридичної особи.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач зареєстро ваний як суб' єкт підприємни цької діяльності 09.10.2006 року вик онавчим комітетом Івано-Фран ківської міської ради, забор гованості до бюджету немає, з гідно проведеної перевірки щ одо встановлення місцезнахо дження платника податків та відомостей з Єдиного державн ого реєстру підприємств і ор ганізацій України виявлено в ідсутність даної юридичної о соби за вказаним її місцезна ходженням, а дана обставина є однією із підстав для постан овлення судового рішення про припинення юридичної особи.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.1 83-2 КАС України судом 03.02.2011 року в инесено ухвалу про відкриття скороченого провадження по даній адміністративній спра ві, яку разом із копією позовн ої заяви та доданими до неї до кументів направлено відпові дачу для подання заперечення або заяви про визнання позов у. 09.02.2011 року надіслані документ и повернулися до суду з відмі ткою «за зазначеною адресою не проживає». Згідно правил ч .4 ст.33 КАС України у разі ненада ння особами, які беруть участ ь у справі, інформації щодо їх поштової адреси судовий вик лик або судове повідомлення надсилаються: юридичним особ ам та фізичним особам - підпри ємцям - за адресою місцезнахо дження (місця проживання), що з азначена в Єдиному державном у реєстрі юридичних осіб та ф ізичних осіб - підприємців. У разі відсутності осіб, які б еруть участь у справі, за тако ю адресою вважається, що судо вий виклик або судове повідо млення вручене їм належним ч ином. Таким чином, суд приходи ть до висновку, що відповідач повідомлений належним чином про розгляд справи в порядку скороченого провадження.

Відповідно до ч.3 ст183-2 КАС Укр аїни про відкриття скорочено го провадження суд виносить ухвалу, копія якої невідклад но надсилається відповідачу разом з копією позовної заяв и та доданих до неї документі в. В ухвалі в обов'язковому пор ядку зазначаються строк пода ння заперечення проти позову , порядок його подання, а також наслідки неподання такого з аперечення. Відповідач у дес ятиденний строк з дня одержа ння такої ухвали та копій док ументів може подати заперече ння проти позову та необхідн і документи або заяву про виз нання позову.

Згідно із п. 2 ч. 5 ст. 183-2 КАС Укра їни справа повинна бути розг лянута в порядку скороченого провадження не пізніше трьо х днів з дня закінчення строк у, передбаченого частиною тр етьою цієї статті, якщо до суд у не було подано заперечення відповідача та за умови, що сп рава розглядається судом за місцезнаходженням відповід ача.

Суд, розглянувши та оцінивш и матеріали справи в порядку скороченого провадження, ві дповідно до вимог ст. 183-2 КАС Ук раїни - без проведення судово го засідання та виклику осіб , які беруть участь у справі - прийшов до висновку, що позов підлягає задоволенню з наст упних підстав.

Відповідно до вимог ч.1 ст.33 З акону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців »N 755-IV від 15.05.2003р. юридична особа п рипиняється в результаті пер едання всього свого майна, пр ав та обов'язків іншим юридич ним особам - правонаступника м у результаті злиття, приєдн ання, поділу, перетворення (ре організації) або в результат і ліквідації за рішенням, при йнятим засновниками (учасник ами) юридичної особи або упов новаженим ними органом, за су довим рішенням або за рішенн ям органу державної влади, пр ийнятим у випадках, передбач ених законом. Юридична особа є такою, що припинилася, з дат и внесення до Єдиного держав ного реєстру запису про держ авну реєстрацію припинення ю ридичної особи.

Відповідно до ч.2 ст.38 Закону України «Про державну реєстр ацію юридичних осіб та фізич них осіб-підприємців»однією з підстав для постановлення судового рішення про припин ення юридичної особи, що не по в' язане з банкрутством юрид ичної особи, є наявність в Єди ному державному реєстрі запи су про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезн аходженням.

Відповідно до пункту 17 час тини 1 статті 11 Закону Украї ни «Про державну податкову с лужбу» № 509 від 04.12.1990 року органам державної податкової служби надано право звертатися у пе редбачених законом випадках до суду із позовною заявою пр о скасування державної реєст рації суб' єкта підприємниц ької діяльності.

Права, передбачені пунктам и 1-9, 14 і 15 частини першої цієї ст атті, надаються посадовим ос обам органів державної подат кової служби, а права, передба чені пунктами 10-13, 16-18, - головам де ржавних податкових адмініст рацій і начальникам державни х податкових інспекцій та їх заступникам (ч.2 ст.11 даного Зак ону).

Враховуючи те, що в Єдиному державному реєстрі юридични х осіб та фізичних осіб-підпр иємців міститься запис про в ідсутність відповідача за мі сцезнаходженням - м. Івано-Ф ранківськ, вул. Польова, буд.5, - то це є достатньою підставою для звернення до суду про при пинення даної юридичної особ и.

Відповідно до вимог ч.1 ст.38 д аного Закону суд, який постан овив рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'яза не з банкрутством юридичної особи, у день набрання таким р ішенням законної сили направ ляє його копію державному ре єстратору за місцезнаходжен ням юридичної особи для внес ення до Єдиного державного р еєстру запису про судове ріш ення.

Відповідно до ч.4 ст.94 КАС Укр аїни у справах, в яких позивач ем є суб' єкт владних повнов ажень, а відповідачем - фізи чна чи юридична особа, судові витрати, здійсненні позивач ем, з відповідача не стягують ся.

Враховуючи вищевиклад ене, на підставі ст.124 Конститу ції України, керуючись ст.2, ст .ст. 8-14, ст.86, ст.183-2, Кодексу адмініс тративного судочинства Укра їни, суд , -

ПОСТАНОВИВ:

Позов задовольнити п овністю.

Припинити юридичну о собу - Товариство з обмежен ою відповідальністю «Проект но-будівельна компанія «Дага з» (код 34623079), вул.Польова, 5, м.Іван о-Франківськ, 76018

Відповідно до ч.9 ст.183 -2 постанова, прийнята у скороч еному провадженні, крім випа дків її оскарження в апеляці йному порядку, є остаточною.

Постанова може бути оскарж ена в апеляційному порядку. В ідповідно до статті 186 КАС Укр аїни, апеляційна скарга пода ється до адміністративного с уду апеляційної інстанції че рез суд першої інстанції, яки й ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної с карги одночасно надсилаєтьс я особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції. Апеляційна скарга на поста нову суду першої інстанції п одається протягом десяти дні в з дня її складення.

Відповідно до ст.183-2 Кодексу адміністративного судочинс тва України у разі оскарженн я в апеляційному порядку пос танови, прийнятої у скорочен ому провадженні, ухвала суду апеляційної інстанції по та кій справі є остаточною і оск арження не підлягає.

Відповідно до ч.1 ст. 49 Закону України "Про державну реєстр ацію юридичних та фізичних о сіб-підприємців" після набра ння постановою законної сили , направити її копію державно му реєстратору за місцем реє страції юридичної особи для внесення до Єдиного державн ого реєстру юридичних та фіз ичних осіб-підприємців запис у про судове рішення та внесе ння запису про проведення де ржавної реєстрації припинен ня підприємницької діяльнос ті юридичної особи.

Суддя: /підпис/ Главач І.А.

Постанова складен а 22.02.2011 року.

Дата ухвалення рішення 22.02.2011
Зареєстровано 21.03.2011
Оприлюднено 21.03.2011

Судовий реєстр по справі 2а-395/11/0970

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 22.02.2011 Івано-Франківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 22.02.2011 Івано-Франківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 03.02.2011 Івано-Франківський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону