ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мі ста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельниць кого,44 тел. 284-18-98

___________________________________________________________________________________

УХВАЛА

ПРО ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

28.03.11 Справа № 23/82.

Суддя розглянувши позов ну заяву Товариства з обмеже ною відповідальністю "Ліко-ж итлосервіс"

до Фізичної особи-підприє мця ОСОБА_1

про стягнення збитків в роз мірі 3020,00 грн.

визнав подані матеріали до статніми для прийняття позов ної заяви до розгляду.

Керуючись статтями 64, 65 Госпо дарського процесуального ко дексу України,

УХВАЛИВ:

1. Порушити провадження у сп раві та прийняти позовну зая ву до розгляду.

2. Розгляд справи призначити на 12.04.11 о 09:50 год.

3. Викликати для уча сті у засіданні представникі в позивача, відповідача та ви знати їх явку обов'язковою. Пр и цьому, представникам сторі н необхідно мати довіреність від імені юридичної особи у в ідповідності до положень ста тті 28 Господарського процесу ального кодексу України.

Судове засідання відбуд еться у приміщенні Господарс ького суду міста Києва в залі судових засідань № 39 (корпус В ).

4. Зобов'язати надати суду:

Позивача - витяг державн ого реєстратора з Єдиного де ржавного реєстру юридичних о сіб та фізичних осіб підприє мців щодо місцезнаходження в ідповідача та відсутності за пису про його ліквідацію; для огляду у судовому засіданні оригінали документів копії яких додані до позовної заяв и; власне письмове підтверд ження того, що у провадженні г осподарського суду або іншог о органу, який в межах своєї ко мпетенції вирішує господарс ькі спори, відсутні справи мі ж тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав, а т акож відсутнє рішення цих ор ганів з такого спору;

Відповідача - до судовог о засідання обґрунтований ві дзив на позовну заяву. Відзив повинен відповідати вимогам статті 59 Господарського проц есуального кодексу України.

Сторонам - на день слухан ня справи у судовому засідан ні довідки обслуговуючих бан ківських установ про наявніс ть розрахункових рахунків із зазначенням МФО банків, а так ож надати суду на підтвердже ння статусу юридичної особи установчі документи, свідоцт во про державну реєстрацію (п еререєстрацію), довідки з орг анів статистики про внесення до Єдиного державного реєст ру юридичних осіб та фізични х осіб - підприємців (в оригіна лах і копіях).

5. Звернути увагу учасн иків судового процесу, що вит ребування господарським суд ом доказів після порушення п ровадження у справі, відпові дно до статті 38 Господарськог о процесуального кодексу Укр аїни здійснюється за клопота нням сторін або прокурора.

Попередити сторін про відп овідальність за невиконання вимог ухвали суду у відповід ності з вимогами пункту 5 стат ті 83 Господарського процесуа льного кодексу України, а крі м цього позивача - у відповідн ості з пунктом 5 частиною перш ою статті 81 Господарського пр оцесуального кодексу Україн и.

Ознайомлення з матеріалам и справи здійснюється щопоне ділка за наявності завчасно поданого через канцелярію су ду клопотання, в якому просим о зазначати дату та час, коли п редставник з' явиться до суд у для ознайомлення з матеріа лами справи.

Суддя Т.Ю. Кирилюк

Дата ухвалення рішення 28.03.2011
Оприлюднено 09.04.2011

Судовий реєстр по справі 23/82

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 07.12.2017 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 27.11.2017 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 26.08.2016 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 15.06.2016 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 06.05.2016 Господарський суд Донецької області Господарське
Постанова від 12.06.2013 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 27.03.2013 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 12.03.2013 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 27.10.2011 Господарський суд Полтавської області Господарське
Постанова від 31.08.2011 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 28.03.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 21.03.2011 Господарський суд Полтавської області Господарське
Постанова від 23.11.2010 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.11.2010 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 18.10.2010 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.10.2010 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 14.09.2010 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 18.08.2010 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 03.08.2010 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 29.06.2010 Господарський суд Полтавської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 23/82

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону