ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мі ста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницьк ого,44-Б тел. 284-18-98

УХВАЛА

Справа № 50/621-б 23.05.11

За заявою товариства з обмеженою відповідальніст ю «Шиндлер»(код 32852667)

до приватн ого акціонерного товариства „АБС-УКР” (код 24720911)

про визнання б анкрутом

Суддя Головатюк Л.Д.

Представники: не викликал ись

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Кредитор звернувся до суду із заявою про порушення справи про банкрутство борж ника, оскільки приватне акці онерне товариство «АБС-УКР»н еспроможне сплатити борг у с умі 1 339 045,35 грн. протягом трьох м ісяців після встановленого д ля його сплати строку.

Ухвалою господарського су ду м. Києва від 19.11.2010 порушено пр овадження у справі №50/621-б.

Ухвалою підготовчого засі дання господарського суду м. Києва від 26.11.2010 було визнано ро змір вимог кредитора - товари ства з обмеженою відповідаль ністю “Шиндлер”, з метою забе зпечення майнових вимог кред иторів розпорядником майна п ризначено арбітражного керу ючого Куделю Марію Олександр івну (ліцензія Державного де партаменту з питань банкрутс тва, серія НОМЕР_1 від 15.12.2008, і дентифікаційний номер фізич ної особи - платника податкі в та інших обов' язкових пла тежів 2788620583), яку зобов' язано н е пізніше двох місяців та дес яти днів після дати проведен ня підготовчого засідання су ду надати суду на затверджен ня реєстр вимог кредиторів б оржника.

Ухвалою попереднього засі дання господарського суду м. Києва від 29.03.2011 затверджено реє стр вимог кредиторів приватн ого акціонерного товариства "АБС-УКР" на загальну суму 438 985 11 8,84 грн., зобов' язано розпоряд ника майна приватного акціон ерного товариства "АБС-УКР" ар бітражного керуючого Куделю М.О. надати суду протокол збор ів кредиторів боржника, на як их обрано комітет кредиторів боржника, а також протокол за сідання комітету кредиторів , на якому вирішено питання пр о відкриття ліквідаційної пр оцедури або процедури санаці ї боржника, призначення лікв ідатора або керуючого санаці єю боржника.

Ухвалою господарського су ду м. Києва від 29.04.2011 у справі №50/621 -б відкрито процедуру санаці ї приватного акціонерного то вариства «АБС-УКР», призначе но керуючим санацією ПрАТ «А БС-УКР»арбітражного керуючо го Шнипка М.М. Зобов' язано Пр АТ «АБС-УКР»відсторонити кер івника боржника з посади в по рядку, визначеному законодав ством про працю. Зобов' язан о директора керівника боржни ка протягом 3-х днів після засі дання суду передати керуючом у санацією - арбітражному кер уючому Шнипку Максиму Микола йовичу оригінали установчих документів, свідоцтво про де ржавну реєстрацію боржника, печатки та штампи боржника, в сі документи, що відображуют ь господарську діяльність, ф інансову та бухгалтерську зв ітність, матеріальні та інші цінності.

05.05.2011 через відділ канцелярії господарського суду м. Києва надійшла заява ПрАТ «АБС-УКР »про роз' яснення ухвали гос подарського суду м. Києва від 29.04.2011.

Згідно ст. 89 Господарського процесуального Кодексу Укра їни суддя за заявою сторони ч и державного виконавця роз'я снює рішення, ухвалу, не зміню ючи при цьому їх змісту, а тако ж за заявою сторони або за сво єю ініціативою виправляє доп ущені в рішенні, ухвалі описк и чи арифметичні помилки, не з ачіпаючи суті рішення.

У п. 2 листа Вищого арбітражн ого суду України від 11.12.2000 №01-8/739 "П ро Закон України "Про внесенн я змін до деяких законодавчи х актів України у зв'язку з при йняттям Законів України "Про державну виконавчу службу" т а "Про виконавче провадження " зазначено, що запроваджено о бов'язок судді роз'яснювати р ішення, ухвалу за заявою стор они чи державного виконавця. Отже, в разі надходження тако ї заяви суд не може відмовити у роз'ясненні відповідного с удового акта, зокрема, за тим м отивом, що такий акт, на думку суду, не потребує роз'яснення .

Відповідно до частини перш ої статті 4 Закону України "Про відновлення платоспроможно сті боржника або визнання йо го банкрутом" щодо боржника з астосовуються такі судові пр оцедури банкрутства, як: розп орядження майном боржника, м ирова угода, санація, ліквіда ція банкрута. Кожна із зазнач ених процедур здійснюється з а правилами, визначеними цим Законом.

Відповідно до частини четв ертої статті 17 Закону України "Про відновлення платоспром ожності боржника або визнанн я його банкрутом" з дня винесе ння ухвали про санацію керів ник боржника відсторонюєтьс я від посади у порядку, визнач еному законодавством про пра цю, управління боржником пер еходить до керуючого санаціє ю, крім випадку, передбаченог о статтею 53 даного Закону.

Повноваження органів упра вління боржника - юридичної о соби припиняються і передают ься керівникові санацією. Ор гани управління боржника про тягом трьох днів з дня прийня ття рішення про санацію та пр изначення керуючого санаціє ю зобов'язані забезпечити пе редачу керуючому санацією бу хгалтерської та іншої докуме нтації боржника, печаток і шт ампів, матеріальних та інших цінностей.

Таким чином, з дня винесення ухвали про санацію повноваж ення з управління таким підп риємством переходять до керу ючого санацією.

Відповідно до статті 17 Зако ну України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом »ухвала про проведення санац ії та призначення керуючого санацією набирає чинності з дня її ухвалення.

Ухвалою суду від 29.04.2011 зобов' язано керівника ПрАТ «АБС-УК Р»протягом трьох днів після засідання передати керуючом у санацією документи, матері альні та інші цінності.

Згідно статті 115 ГПК Рішення , ухвали, постанови господарс ького суду, що набрали законн ої сили, є обов'язковими на всі й території України.

У разі невиконання керівн иком ПрАТ «АБС-УКР»ухвали су ду в добровільному порядку, к еруючий санацією може зверну тись до виконавчої служби із заявою про відкриття викона вчого провадження.

Подальше виконання судово го рішення здійснюється у ві дповідності із Законом Украї ни «Про виконавче провадженн я»із стягненням з боржника в иконавчого збору і витрат, по в'язаних з організацією та пр оведенням виконавчих дій, пе редбачених цим Законом.

Відповідно до ст. 382 Кримінал ьного кодексу України умисне невиконання вироку, рішення , ухвали, постанови суду, що на брали законної сили, або пере шкоджання їх виконанню тягне за собою кримінальну відпов ідальність передбачену зако нодавством.

Щодо роз' яснення питання про особу, яка має передати ке руючому санації ПрАТ «АБС-УК Р»оригінали установчих доку ментів, свідоцтво про держав ну реєстрацію боржника, печа тки та штампи боржника, всі до кументи, що відображують гос подарську діяльність, фінанс ову та бухгалтерську звітніс ть, матеріальні та інші цінно сті, суд повідомляє наступне :

Відповідно до статті 60 Зако ну України «Про акціонерні т овариства»у разі неможливос ті виконання особою, яка здій снює повноваження одноосібн ого виконавчого органу, свої х повноважень, ці повноважен ня здійснюються призначеною нею особою, якщо інше не перед бачено статутом або положенн ям про виконавчий орган.

Таким чином, відповідально ю особою за передачу докумен тів, матеріальних та інших ці нностей керуючому санацією, є особа, що заміщує керівника боржника.

Господарський суд міста К иєва, розглянувши подання та керуючись статтею 89 Господар ського процесуального кодек су України, вважає за необхід не роз' яснити ухвалу по спр аві № 50/621-б від 29.04.2011, не змінюючи п ри цьому її змісту.

Керуючись ст. 86, ст. 89 ГПК Укр аїни, суд -

У Х В А Л И В:

1. Роз' яснити ухвалу по сп раві № 50/621-б від 29.04.2011 наступним чи ном:

відповідальною особою за п ередачу документів, матеріал ьних та інших цінностей керу ючому санацією, є особа, що заміщує керівника боржника .

2. Дана ухвала оскарженню н е підлягає.

3. Копію ухвали направити за явнику, боржнику та керуючом у санацією.

Суддя Головатюк Л.Д.

Дата ухвалення рішення 23.05.2011
Оприлюднено 26.05.2011

Судовий реєстр по справі 50/621-б

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 02.07.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.06.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.06.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 19.05.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 06.11.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.05.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.05.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.11.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 08.05.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 12.10.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.05.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 20.05.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 29.04.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 29.03.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 11.03.2011 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 50/621-б

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону