Постанова
від 06.06.2011 по справі 2а-0870/2694/11
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АД МІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2011 року Справа № 2а-0870/2694/11

Запорізький окружний ад міністративний суд у складі: головуючого - судді Артоуз О.О.

при секретарі судового зас ідання - Вітковській С.О.

позивач: не з' явився

відповідач: не з' явився

розглянув у відкритому суд овому засіданні адміністрат ивну справу

за позовною заявою: Державн ої податкової інспекції в Ор джонікідзевському районі

м. Запор іжжя

до: Приватн ого підприємства «Авальді»

про: припине ння підприємницької діяльно сті юридичної особи

ВСТАНОВИВ:

22 квітня 2011 року до Запорізьк ого окружного адміністратив ного суду надійшов адміністр ативний позов Державної пода ткової інспекції в Орджонікі дзевському районі м . Запоріжжя до Приватного під приємства «Авальді» про прип инення підприємницької діял ьності юридичної особи.

Ухвалою суду від 26.04.2011 відкри то провадження в адміністрат ивній справі № 2а-0870/2694/11, з акінчено підготовче провадж ення та призначено справу до розгляду на 12.05.2011.

В позовній заяві вказано, що Приватне підприємство «Авал ьді» не надає більше року орг анам державної податкової сл ужби податкові декларації та документи фінансової звітно сті. Позовні вимоги обґрунто вуються ст. 38 Закону України « Про державну реєстрацію юрид ичних осіб та фізичних осіб-п ідприємців» від 15.05.2003 № 755-IV.

Позивач у судове засідання не з' явився, надав до суду кл опотання про розгляд справи без його участі. Позовні вимо ги підтримує у повному обсяз і.

Відповідач у судове засіда ння, також, не з' явився, письм ові заперечення на позов не н аправив, про дату та час судов ого засідання був повідомлен ий належним чином, про що свід чить поштове повідомлення пр о вручення повістки. Тому под альше відкладення розгляду с прави суд вбачає недоцільним .

Згідно з ч. 1 ст. 41 КАС України с уд під час судового розгляду адміністративної справи зді йснює повне фіксування судов ого засідання за допомогою з вукозаписувального технічн ого засобу. У разі неявки у суд ове засідання всіх осіб, які б еруть участь у справі, чи якщо відповідно до положень цьог о Кодексу розгляд справи зді йснюється за відсутності осі б, які беруть участь у справі ( у тому числі при розгляді спр ави в порядку письмового про вадження), фіксування судово го засідання за допомогою зв укозаписувального технічно го засобу не здійснюється.

Як вбачається з матеріалів справи Приватне підприємств о «Авальді» (код ЄДРПОУ 34563979) зар еєстроване виконавчим коміт етом Запорізької міської рад и 14.08.2006 за реєстраційним номеро м 11031020000014747.

Згідно листа ДПІ в Орджонік ідзевському районі м. Запорі жжя від 28.03.2011 № 4698/10/28-213 від повідач не надає у встановле ному законом порядку до орга нів державної податкової слу жби податкову звітність з 11.12.20 08 року.

Оцінивши надані документи та матеріали, суд вважає, що п озовні вимоги підлягають зад оволенню з огляду на наступн е.

Згідно п. 15.1 ст. 15 Податкового кодексу України платниками п одатків визнаються фізичні о соби (резиденти і нерезидент и України), юридичні особи (рез иденти і нерезиденти України ) та їх відокремлені підрозді ли, які мають, одержують (перед ають) об' єкти оподаткування або провадять діяльність (оп ерації), що є об' єктом оподат кування згідно з цим Кодексо м або податковими законами, і на яких покладено обов'язок і з сплати податків та зборів з гідно з цим Кодексом.

Відповідно до п.п. 16.1.3 п. 16.1 ст. 16 П одаткового кодексу України п латник податків зобов' язан ий подавати до контролюючих органів у порядку, встановле ному податковим та митним за конодавством, декларації, зв ітність та інші документи, по в' язані з обчисленням і спл атою податків та зборів.

Згідно п.п. 20.1.12 п. 20.1 ст. 20 Податко вого кодексу України органи державної податкової служби мають право у випадках, встан овлених законом, звертатися до суду щодо припинення юрид ичної особи та підприємницьк ої діяльності фізичної особи -підприємця про визнання нед ійсними установчих (засновни цьких) документів суб' єктів господарювання.

За правилами ч. 2 ст. 38 Закону У країни «Про державну реєстра цію юридичних осіб та фізичн их осіб-підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV підставою для постановлен ня судового рішення щодо при пинення юридичної особи, що н е пов' язано з банкрутством юридичної особи є неподання протягом року органам держав ної податкової служби податк ових декларацій, документів фінансової звітності відпов ідно до закону, а також наявні сть в Єдиному державному реє стрі запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням.

Враховуючи викладене, суд в важає вимоги позивача такими , що підлягають задоволенню.

За правилами ч. 4 ст. 94 КАС Укра їни у справах, в яких позиваче м є суб' єкт владних повнова жень, а відповідачем - фізич на чи юридична особа, судові в итрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються .

Враховуючи вищезазначене, на підставі ст. ст. 94, 158-163, п. 3 ст. 167 К АС України, ч. 2 ст. 38 Закону Укра їни «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних о сіб-підприємців», п.п. 20.1.12 п. 20.1 ст . 20 Податкового кодексу Україн и суд

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов Де ржавної податкової інспекці ї в Орджонікідзевському райо ні м. Запоріжжя до Приватного підприємства «Авальді» про припинення підприємницької діяльності юридичної особи - задовольнити в повному об сязі.

Припинити юридичну особу П риватне підприємство «Аваль ді» (код ЄДРПОУ 34563979).

Постанова набирає законно ї сили після закінчення стро ку подання апеляційної скарг и, якщо вона не була подана у в становлені строки. У разі под ання апеляційної скарги судо ве рішення, якщо його не скасо вано, набирає законної сили п ісля повернення апеляційно ї скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження аб о набрання законної сили ріш енням за наслідками апеляцій ного провадження.

Постанова може бути оскарж ена в апеляційному порядку д о Дніпропетровського апеляц ійного адміністративного су ду через Запорізький окружни й адміністративний суд шляхо м подачі в 10-денний строк з дня її проголошення, а в разі скла дення постанови у повному об сязі відповідно до статті 160 К АС України, або прийняття пос танови у письмовому провадже нні - з дня отримання копії п останови, апеляційної скарги , з подачею її копії відповідн о до кількості осіб, які берут ь участь у справі.

Якщо суб' єкта владних пов новажень у випадках та поряд ку, передбачених частиною че твертою статті 167 КАС України, було повідомлено про можлив ість отримання копії постано ви суду безпосередньо в суді , то десятиденний строк на апе ляційне оскарження постанов и суду обчислюється з наступ ного дня після закінчення п'я тиденного строку з моменту о тримання суб' єктом владних повноважень повідомлення пр о можливість отримання копії постанови суду.

Копія апеляційної скарги о дночасно надсилається особо ю, яка її подає, до суду апеляц ійної інстанції.

Суддя /підпис/ О.О. Артоуз

Дата ухвалення рішення06.06.2011
Оприлюднено16.06.2011
Номер документу16067756
СудочинствоАдміністративне

Судовий реєстр по справі —2а-0870/2694/11

Ухвала від 26.04.2011

Адміністративне

Запорізький окружний адміністративний суд

Артоуз Олеся Олександрівна

Ухвала від 06.06.2011

Адміністративне

Запорізький окружний адміністративний суд

Артоуз Олеся Олександрівна

Постанова від 06.06.2011

Адміністративне

Запорізький окружний адміністративний суд

Артоуз Олеся Олександрівна

Ухвала від 23.05.2011

Адміністративне

Запорізький окружний адміністративний суд

Артоуз Олеся Олександрівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні