РІВНЕНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

У Х В А Л А

Справа № 2а/1770/2049/2011

12 травня 2011 року м.Рівне

Рівненський окружний ад міністративний суд у складі судді Шевчук С.М., розглянувши за наслідками підготовчого провадження матеріали у спра ві за адміністративним позов ом

Приватне підпри ємство "Захід Промбудсервіс "

до Кузнецовська о б'єднана державна податкова інспекція

про визнання недійсними по даткових повідомлень-рішень

ВСТАНОВИВ:

Позивач Приватне пі дприємство "Захід Промбудсе рвіс" звернувся до суду з позо вом до відповідача Кузнец овська об'єднана державна п одаткова інспекція про визн ання недійсними податкових повідомлень-рішень. Ухвалою судді від 12 травня 2011 р. відкрит о провадження у справі.

Під час підготовки справи до судового розгляду вжито з аходи для всебічного та об'єк тивного розгляду і вирішення справи: з'ясовано склад учасн иків адміністративного проц есу; з'ясовано обставини, на як і посилаються особи, що берут ь участь у справі, як на підста ву своїх вимог і заперечень; зобов'язано відповідача у ра зі заперечення проти позову надати письмові заперечення і всі матеріали, що були або м али бути взяті ним до уваги пр и прийнятті рішень, з приводу яких подано позов; визначено факти, які необхідно встанов ити для вирішення спору; стор онам роз'яснено їх процесуал ьні права, в тому числі право п озивача відмовитися від адмі ністративного позову в повно му обсязі чи від частини заяв лених вимог, право відповіда ча визнати адміністративний позов повністю чи частково і роз'яснено можливість щодо п римирення шляхом взаємних по ступок.

Від сторін клопотань про ви знання позову, відмову від по зову повністю чи частково та щодо примирення не надійшло .

Підстав для розгляду справ и в порядку письмового прова дження немає.

Судом приймаються рішенн я про зобов'язання надати:

позивача: первинні докумен ти, надані до перевірки посад овим особам податкового орга ну, на підставі яких визначен о спірними рішеннями податко ві зобов' язання; податкову звітність з податку, за яким в изначено зобов' язання спір ними рішеннями за перевіряєм ий період ;

відповідача: у разі запере чення проти позову подати вс і матеріали, що були або мали б ути взяті ним до уваги при при йнятті спірного рішення, та в сі матеріали, на які має місце покликання в акті перевірки позивача; детальний розраху нок податкових зобов' язань та штрафної санкції, визначе них спірними рішеннями по ко жній господарській операції окремо;

За таких обставин підготов че провадження необхідно зак інчити та призначити справу до судового розгляду.

Керуючись ч. 1 ст. 114, п. 4 ч. 1 ст.121 Ко дексу адміністративного суд очинства України, суд, -

У Х В А Л И В:

Закінчити підготов че провадження у справі за ад міністративним позовом Пр иватне підприємство "Захід Промбудсервіс" до Кузн ецовська об'єднана державн а податкова інспекція про визнання недійсними податк ових повідомлень-рішень.

Призначити справу до розгляду у відкритому судов ому засіданні в залі судовог о засідання Рівненського окр ужного адміністративного су ду (33028, м.Рівне, вул. 16 Липня, 87) 31 тр авня 2011 року на 11:40 год.

Про час і місце розгля ду справи повідомити осіб, як і беруть участь у справі.

Зобов'язати надати в с трок до 24.05.2011 року: позивача: пер винні документи, надані до пе ревірки посадовим особам под аткового органу, на підставі яких визначено спірними ріш еннями податкові зобов' яза ння; податкову звітність з по датку, за яким визначено зобо в' язання спірними рішенням и за перевіряємий період; від повідача: у разі заперечення проти позову подати всі мате ріали, що були або мали бути вз яті ним до уваги при прийнятт і спірного рішення, та всі ма теріали, на які має місце покл икання в акті перевірки пози вача; детальний розрахунок п одаткових зобов' язань та шт рафної санкції, визначених с пірними рішеннями по кожній господарській операції окре мо.

Копію ухвали направи ти особам, які беруть участь у справі.

Суддя Шев чук С.М.

Дата ухвалення рішення 12.05.2011
Оприлюднено 16.06.2011

Судовий реєстр по справі 2а/1770/2049/2011

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 23.05.2012 Житомирський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.10.2011 Житомирський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.09.2011 Житомирський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 07.06.2011 Рівненський окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 07.06.2011 Рівненський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.05.2011 Рівненський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.05.2011 Рівненський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2а/1770/2049/2011

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону