ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИ М

Автономна Республіка К рим, 95003, м.Сімферополь, вул.Р.Люк сембург/Річна, 29/11, к. 212

УХВАЛА

03.03.2011 Справа №5002-10/374-2011

За позовом - Товариства з об меженою відповідальністю «Б АТ Електронікс», м. Київ (пр оспект Повітрофлотський, 92-Б, м. Київ, Україна, 03036)

До відповідача - Приватн ого підприємства «Стандарт-С ервіс», Красногвардійський р айон (юридична адреса: провул ок Водопроводний, 9, смт. Октяб рське, Красногвардійський ра йон, АР Крим, 97060; поштова адреса : вул. Руська, 140/1, м. Сімферополь, АР Крим, 95001)

про стягнення 7 938, 98 грн.

Суддя С.Я. Тітков

П Р Е Д С Т А В Н И К И :

Від позивача - не з' явивс я

Від відповідача - ОСОБА _1 - представник за довірен істю ю/н від 13.09.2010 р. (довіреність дійсна до 13.09.2011 р.), паспорт серії НОМЕР_1 виданий Київським РВ Сімферопольського МУГУ М ВС України в Криму 15.10.2002 р.

Суть спору:

Розглядається позов Т овариства з обмеженою відпов ідальністю «БАТ Електронікс », м. Київ, про стягнення Прива тного підприємства «Стандар т-Сервіс», Красногвардійськи й район, за невиконання зобов ' язань за договором поставк и товару № 01/с від 01.01.2008 р. суми бор гу у розмірі 6 824, 64 грн., 1 114, 34 грн. - 3 % річних, а усього на суму 7 938, 98 г рн. і про покладення судових в итрат на відповідача.

Позивач явку свого пре дставника у судове засідання не забезпечив. Вимоги ухвали господарського суду від 15.02.2011 р . не виконав. Причини цього суд у невідомі.

Проте, до слухання спра ви у судовому засіданні від н ього надійшла заява від 15.02.2011 р. за № 13/1-10 про відмову у позові, в якої він просить провадженн я у справі припинити у зв' яз ку з оплатою відповідачем за боргованості у розмірі 7 938, 98 гр н.

Представником відпові дача під час судового засіда ння заявлено усне клопотання про залучення до матеріалів справи відзиву на позов, в яко му проти нарахування позивач ем 3 % річних заперечує на підс тавах, викладених у ньому, і кл опотання б/н і без дати про зам іну ПП «Стандарт-Сервіс» на й ого правонаступника ТОВ «Ста ндарт-Сервіс» з доданими до к лопотання копіями документі в.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представ ника відповідача, суд -

В С Т А Н О В И В :

01.01.2008 р. між сторонами укл адено договір поставки № 01/с, в ідповідно до якого позивач п ередає відповідачу товар у в ласність на підставі видатко вих накладних, а останній при ймає товар (автосигналізації , автоаксесуари, автоакустик у, автомультимедіа, автомагн ітоли, механічні протиугінні замки тощо) згідно генеральн ої довіреності № 10-2008 і оплачує його.

Невиконання відповіда чем зобов' язань за договоро м поставки послужило підстав ою для пред' явлення ТОВ «БА Т Електронікс» позовної заяв и до господарського суду із в имогою про стягнення з ПП «Ст андарт-Сервіс» заборгованос ті у розмірі 7 938, 98 грн. у судовом у порядку.

Під час слухання справи представником відповідача н адано для огляду в судовому з асіданні (копію для залученн я до матеріалів справи) платі жне доручення № 7001 від 14.02.2011 р. про оплату відповідачем 6 824, 64 грн. боргу за договором поставки від 01.01.2008 р. № 01/с і довідку директ ора ТОВ «БАТ Електронікс» О СОБА_2. від 15.02.2011 р. за вих. № 19 про отримання позивачем перерах ованої відповідачем зазначе ної суми.

Оскільки борг відповід ачем сплачено після пред' яв лення позову позивачем по сп раві до суду, а саме: позов ТОВ «БАТ Електронікс» пред' явл ено 31.01.2011 р. до господарського с уду АР Крим, а борг сплачено 14.02 .2011 р., провадження у цій частин і підлягає припиненню за п. 1-1 с т. 80 Господарського процесуал ьного кодексу України.

Тому суд не приймає від мову позивача від позову в ці й частині за відсутністю пре дмету спору і відносить судо ві витрати на відповідача.

Відносно нарахованих п озивачем відповідачу 3 % річни х за невиконання останнім зо бов' язань за вищезазначени м договором поставки у розмі рі 1 114, 34 грн., то провадження у ці й частині підлягає припиненн ю за п. 4 ст. 80 Господарського пр оцесуального кодексу Україн и на підставі наданої позива чем заяви від 15.02.2011 р. за № 13/1-10.

Судові витрати в цій ча стині суд відносить на позив ача.

Що стосується клопотан ня ПП «Стандарт-Сервіс» про з аміну Приватне підприємство «Стандарт-Сервіс» його прав онаступником - ТОВ «Стандарт -Сервіс», то суд вважає можлив им його задовольнити та в пор ядку ст. 25 Господарського проц есуального кодексу України з дійснити заміну відповідача по справі № 5002-10/374-2011 його правона ступником, оскільки факт пра вонаступництва підтверджує ться статутом, затвердженого ТОВ «Стандарт-Сервіс» рішен ням № 001 від 22.03.2010 р., свідоцтвом пр о державну реєстрацію юридич ної особи серії А01 № 333324 зареєс трованого державним реєстра тором Красногвардійської ра йонної державної адміністра ції АР Крим в Єдиному державн ому реєстрі юридичних осіб т а фізичних осіб - підприємців 24.03.2010 р. за номером НОМЕР_2 та іншими матеріалами справи.

Отже, усі дії, вчинені у п роцесі до вступу правонаступ ника, є обов' язковими для нь ого в такій же мірі, в якій вон и були б обов' язковими для о соби, яку він замінив.

Керуючись ст. 25, 49, п. 4, п. 1-1 ч. 1 ст. 80, ст. 86 Господарського проц есуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В :

1. Замінити відповідача - Приватне підприємство «Ст андарт-Сервіс», Красногварді йський район, його правонаст упником - Товариством з обм еженою відповідальністю «Ст андарт-Сервіс», Красногварді йський район (пров. Водопрово дний, 9, смт. Октябрське, Красно гвардійський район, АР Крим, 97 060, ідентифікаційний код 31503765).

2. У частині стягнення з в ідповідача основного боргу у розмірі 6 824, 64 грн. провадження по справі припинити за п. 1-1 ч. 1 с т. 80 Господарського процесуал ьного кодексу України.

3. У частині стягнення з в ідповідача 3 % річних у розмірі 1 114, 34 грн. провадження по справ і припинити за п. 4 ст. 80 Господа рського процесуального коде ксу України.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальніст ю «Стандарт-Сервіс», Красног вардійський район (пров. Водо проводний, 9, смт. Октябрське, К расногвардійський район, АР Крим, 97060, ідентифікаційний код 31503765, п/р 26004327454001 в КРУ КБ «Приватбанк», м. Сімфер ополь, АР Крим, МФО 384436) на корист ь Товариства з обмеженою від повідальністю «БАТ Електрон ікс», м. Київ (проспект Повітро флотський, 92-Б, м. Київ, Україна, 03036, п/р 2600468423 у ПуАТ «СЕБ Банк», м. К иїв, МФО 300175, код ЄДРПОУ 23730244) 51,00 грн . державного мита і 118,00 грн. на ін формаційно-технічне забезпе чення судового процесу.

Видати наказ.

Суддя Господарського суду

Автономної Республіки Кр им Тіт ков С.Я.

Дата ухвалення рішення02.03.2011
Оприлюднено16.06.2011

Судовий реєстр по справі —374-2011

Ухвала від 14.06.2011

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Тітков С.Я.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні