ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГО СПОДАРСЬКИЙ СУД

_____________________________________________________________________________________________

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" червня 2011 р. Справа № 20/90-10-3233

Одеський апеляційни й господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого Бойко Л.І .,

суддів Величко Т. А., Тара н С. В. ( згідно розпорядження г олови суду № 369 від 08.06.2011р.)

при секретарі судового зас ідання Павлюк О. М.

за участю представників ст орін:

від позивача - ОСОБА _1.;

від відповідача - ОСОБА _2.;

від прокуратури - Вигн анюк Т. Л.;

від третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог н а предмет спору на стороні ві дповідача - Моджук І.О. (судове засідання 09.06.2011 року)

розглянувши апеляційну ск аргу Заступника прокурор а м. Одеси в інтересах держави в особі Одеської міської рад и

на рішення господарськ ого суду Одеської області ві д 27.08.2010 року

у справі № 20/90-10-3233

за позовом ТОВ „Рестора нні технології”

до ТОВ „Корисне харчуван ня”

за участю третьої особи, як а не заявляє самостійних вим ог на предмет спору на сторон і відповідача: Одеської мі ської ради

про визнання права вла сності

ВСТАНОВИВ:

21.07.2010р. ТОВ „Ресторанні техн ології” звернулось до с уду з позовом до ТОВ „Корисне харчування” про розірвання договору оренди нерухомого м айна № 2 від 15 вересня 2009р., уклад еного між ТОВ „Ресторанні те хнології” та ТОВ „Корисне ха рчування” та зобов' язання Т ОВ „Корисне харчування” прив едення нежитлових приміщень , розташованих за адресою: м. О деса, проспект Добровольсько го, 81 у попередній стан згідно даних технічного паспорту, в иготовленого станом на 2009 рок у.

13.08.2010р. позивач звернувся до с уду з заявою про зміну предме ту позову, а саме: про визнання за ТОВ „Ресторанні технолог ії” право власності на нежит лову будівлю кафе літ. „А”, за гальною площею 597,1 кв.м, літній майданчик - І, загальною площе ю 620,3 кв.м, фонтан - ІІ, огорожу № 1, що розташовані за адресою: м . Одеса, проспект Добровольсь кого, 81 та розірвання договор у оренди нерухомого майна № 2 від 15.09.2009 року, укладеного між Т овариством з обмеженою відпо відальністю "Ресторанні техн ології" та Товариством з обме женою відповідальністю "Кори сне харчування".

Рішення господарського су ду Одеської області від 27.08.2010р. у справі № 20/90-10-3233 (суддя Щавинськ а Ю.М.) позов задоволено. Розір вано договір оренди № 2 від 15.09.200 9 року, укладений між Товарист вом з обмеженою відповідальн істю "Ресторанні технології" та Товариством з обмеженою в ідповідальністю "Корисне хар чування". Визнано за Тов ариством з обмеженою відпові дальністю "Ресторанні технол огії" право власності на нежи тлову будівлю кафе літ. „А”, за гальною площею 597,1 кв.м, літній майданчик - І, загальною площе ю 620,3 кв.м, фонтан - ІІ, площею 12 к в.м, огорожу № 1, розташовану за адресою: м. Одеса, проспект До бровольського, 81, у відповідно сті із технічним паспортом в ід 27.07.2010 року. Стягнуто з То вариства з обмеженою відпові дальністю "Корисне харчуванн я" на користь Товариств а з обмеженою відповідальніс тю "Ресторанні технології" ви трати по сплаті державного м ита в сумі 187 /сто вісімдесят сі м/ грн. 00 коп. та на ІТЗ судового процесу в розмірі 236 /двісті тр идцять шість/ грн. 00 коп.

Зазначене рішення є підста вою для реєстрації КП "ОМБТІ т а РОН" права власності за Това риством з обмеженою відповід альністю "Ресторанні техноло гії" на нежитлову будівлю каф е літ. „А”, загальною площею 597,1 кв.м, літній майданчик - І, зага льною площею 620,3 кв.м, фонтан - ІІ, площею 12 кв.м, огорожу № 1, роз ташовану за адресою: м. Одеса, проспект Добровольського, 81.

Не погоджуючись з цим рішен ням, заступник прокурора м. Од еси звернувся 11.04.2011р. з апеляцій ною скаргою, в якій просить йо го скасувати в частині визна ння права власності ТОВ „Рес торанні технології” на нежит лову будівлю кафе літ. „А”, за гальною площею 597,1 кв.м, літній майданчик - І, загальною площе ю 620,3 кв.м, фонтан - ІІ, огорожу № 1, що розташовані за адресою: м . Одеса, проспект Добровольсь кого, 81, у відповідності із тех нічним паспортом від 27.07.2010р., по силаючись на порушення судом вимог матеріального та проц есуального права.

Ухвалою Одеського апеляці йного господарського суду ві д 18.04.2011р. строк апеляційного оск арження вищезазначеного ріш ення господарського суду зас тупнику прокурора м. Одеси ві дновлено, апеляційна скарга прийнята до провадження.

Ухвалою Одеського апеляці йного господарського суду ві д 02.06.2011р. до участі у справі залу чено Одеську міську раду в як ості 3-ої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предме т спору на стороні відповіда ча, в зв' язку з тим, що судом в изнано право власності на об ' єкт самовільного будівниц тва, який розташований на зем ельній ділянці Одеської місь кої ради, яка підтримує довод и апеляційної скарги та вваж ає рішення суду необґрунтова ним.

Позивач та відповідач вваж ають рішення таким, що відпов ідає вимогам чинного законод авства та просить апеляційну скаргу залишити без задовол ення.

Заслухавши представників сторін, дослідивши матеріали справи, судова колегія вважа є, що апеляційна скарга підля гає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, Товариством з обмеже ною відповідальністю "Рестор анні технології" на підставі договору купівлі-продажу ві д 10.09.2009 року, посвідченого нотар іально та зареєстрованого за реєстровим № 1645, було придбано у ТОВ ”ВМВ” у власність нежит лові будівлі кафе, загальною площею 482,5 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, проспект Добровольського, 81. Право вла сності позивача на зазначене майно було у встановленому з аконом порядку зареєстрован е 18.09.2009 року в КП „ОМБТІ та РОН” з а № 3163 в книзі 90неж-85.

Земельна ділянка, на якій ро зташоване відчужуване майно , 01.06.2004р. надана в оренду Одесько ю міською радою ТОВ „ВМВ” для експлуатації кафе - бару та літнього майданчику строком на 50 років і до теперішнього ч асу знаходиться у нього в оре нді.

15.09.2009 року між Товариством з о бмеженою відповідальністю "Р есторанні технології" (оренд одавець) та Товариством з обм еженою відповідальністю "Кор исне харчування" (орендар) був укладений договір оренди № 2, строком дії до 31.12.2011 року, відпо відно до якого орендодавець передав, а орендар прийняв у с трокове платне користування належні орендодавцю на прав і власності нежитлові приміщ ення, загальною площею 482,5 кв.м, розташовані за адресою: м. Оде са, проспект Добровольського , 81, для розміщення приміщень у станови харчування (ресторан у).

Факт передачі приміщень в о ренду підтверджується Актом приймання-передачі об' єкту оренди від 15.09.2009 року.

Відповідно до п. 2.1, 2.2 договору загальний розмір орендної п лати складає 10 000,00 грн. в місяць . Форма оплати - безготівков ий розрахунок. Датою оплати в важається дата зарахування с уми орендної плати на банків ський рахунок орендодавця.

Згідно до п. 5.1 договору оренд ар має право за письмовою зго дою орендодавця за рахунок в ласних засобів здійснювати: поточний ремонт об' єкта оре нди з метою недопущення погі ршення його технічного стану ; капітальний ремонт, перепла нування, реконструкцію об' є кту оренди.

Пунктом 5.2. договору встанов лено, що орендар зобов' язує ться, зокрема, використовува ти об' єкт оренди у відповід ності до його цільового приз начення; своєчасно та в повно му обсязі вносити орендну пл ату; не здійснювати переплан ування, реконструкцію об' єк та оренди без письмової згод и орендодавця.

01.10.2009 року між Товариством з о бмеженою відповідальністю "Р есторанні технології" та Тов ариством з обмеженою відпові дальністю "Корисне харчуванн я" було укладено додаткову уг оду до договору оренди № 2 від 15.09.2009 року, якою орендодавець на дав згоду орендарю на пров едення ремонту об' єкту орен ди - нежитлових приміщен ь за адресою: м. Одеса, проспек т Добровольського, 81.

Разом з тим, як свідчать мат еріали справи, відповідач, в п орушення умов укладеного дог овору оренди № 2 від 15.09.2009 року та додаткової угоди від 01.10.2009 року до нього, не сплачує орендну п лату за користування об' єкт ом оренди та без згоди орендо давця та отримання відповідн их, передбачених чинним зако нодавством, дозвільних докум ентів здійснив реконструкці ю об' єкту оренди.

Вважаючи, що відповідач сво їми діями порушив істотні ум ови укладеного між сторонами договору оренди нерухомого майна № 2 від 15.09.2009 року, ТОВ "Рест оранні технології" звернуло сь до суду про розірвання дог овіру оренди на підставі ст. 65 1 ЦК України.

Задовольняючи вимоги пози вача про розірвання договору оренди суд першої інстанції правильно зазначив, що згідн о ст. 193 ГК України, яка цілком к ореспондується із ст.ст. 525, 526 Ци вільного кодексу України, зо бов' язання має виконуватис я належним чином відповідно до умов договору та вимог цьо го Кодексу, інших актів цивіл ьного законодавства, а за від сутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділов ого обороту або інших вимог, щ о звичайно ставляться. Однос тороння відмова від зобов' я зання або одностороння зміна його умов не допускається. Ко жна сторона повинна вжити ус іх заходів, необхідних для на лежного виконання нею зобов' язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечен ня загальногосподарського і нтересу.

У відповідності до ст. 773 ЦК У країни наймач зобов'язаний к ористуватися річчю відповід но до її призначення та умов д оговору. Якщо наймач користу ється річчю, переданою йому у найм, не за її призначенням аб о з порушенням умов договору найму, наймодавець має право вимагати розірвання договор у та відшкодування збитків. Н аймач має право змінювати ст ан речі, переданої йому у найм , лише за згодою наймодавця.

Згідно до ст. 783 ЦК України на ймодавець має право вимагати розірвання договору найму, з окрема, якщо наймач користує ться річчю всупереч договору або призначенню речі.

Як встановлено судом, відпо відач замість ремонту об' єк ту не погодивши з орендодавц ем, здійснив реконструкцію о б' єкту оренди без відповідн их документів, до того ж припи нив сплачувати орендну плату , що є істотним порушенням умо в договору, внаслідок чого по зивач значною мірою позбавив ся того, на що він розраховув ав.

З огляду на зазначене, суд д ійшов правильного висновку п ро обґрунтованість позовних вимог ТОВ "Ресторанні технол огії" про розірвання договор у оренди № 2 від 15.09.2009р., укладеног о з ТОВ "Корисне харчування".

Стосовно визнання за ТОВ "Ре сторанні технології" права в ласності на нежитлову будів лю кафе літ. „А”, загальною пло щею 597,1 кв.м, літній майданчик - І , загальною площею 620,3 кв.м, фонт ан - ІІ, огорожу № 1, що розташо вані за адресою: м. Одеса, прос пект Добровольського, 81, то су дова колегія вважає, що в цій ч астині рішення суду підлягає скасуванню з урахуванням на ступного.

Ухвалою господарського су ду Одеської області від 23.07.2010 ро ку було порушено провадження у справі № 20/90-10-3233 за позовом Тов ариства з обмеженою відповід альністю "Ресторанні техноло гії" до відповідача Товарист ва з обмеженою відповідальні стю "Корисне харчування" про р озірвання договору оренди та зобов' язання вчинити певні дії (зобов' язати ТОВ "Корисн е харчування" за свій рахунок привести нежитлові приміщен ня у попередній стан).

При цьому підставою розірв ання договору оренди у позов ній заяві позивач зазначив т е, що відповідач в порушення у мов договору, замість ремонт у об' єкту оренди, здійснив р еконструкцію, тобто припусти в порушення діючого законода вства у сфері містобудівної діяльності, а саме: Постанови Кабінету Міністрів України „Деякі питання надання дозво лів на виконання підготовчих і будівельних робіт” № 1104 від 3 0.09.2009р., ст. ст. 28-1, 29 Закону України „ Про планування і забудову те риторії”, ст. 9 Закону України „Про архітектурну діяльніст ь”. Крім того відповідач факт ично відмовився від сплати о рендної плати, що є об' єктом оренди були нежитлові примі щення, пл. 482, 5 кв. м., розташовані за адресою: м. Одеса, проспект Добровольського, 81, в яких мал а бути розташована установа харчування.

13.08.2010р. позивач звернувся з за явою про визнання за ТОВ „Рес торанні технології” право вл асності на нежитлову будівл ю кафе літ. „А”, загальною площ ею 597,1 кв.м, літній майданчик - І, загальною площею 620,3 кв.м, фонта н - ІІ, огорожу № 1, що розташов ані за адресою: м. Одеса, просп ект Добровольського, 81, тобто на приміщення, зазначені в до говорі оренди, але вже реконс труйовані.

При цьому підставами для ць ого позову ТОВ „Ресторанні т ехнології” зазначило наступ не:

Згідно ч. 1, ч. 5 ст. 778 ЦК України наймач може поліпшити річ, як а є предметом договору найму , лише за згодою наймодавця та якщо наймач без згоди наймод авця зробив поліпшення, які н е можна відокремити без шкод и для речі, він не має права на відшкодування їх вартості.

Згідно даних технічного ви сновку відокремлення поліпш ень (проведеної реконструкці ї) нежитлового приміщення не можливо без порушення його ф ункціональної цілісності, то бто поліпшення не можна відо кремити без шкоди для речі, то му позивач вважає безпідстав ними зазіхання відповідача н а будь - яке майнове право у в ідношенні нежитлового примі щення по проспекту Доброволь ського, 81 у м. Одесі.

Враховуючи той факт, що Відп овідач своїми протиправними діями з самочинної реконстр укції нежитлового приміщенн я - об' єкту оренди поставив під сумнів та порушив права П озивача як власника об' єкті в нерухомості, які розташова ні за адресою: м. Одеса, проспе кт Добровольського, 81, реалізу ючи право, передбачене ст. 392 ЦК України власник майна може п ред'явити позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не виз нається іншою особою.

Судова колегія вважає, що по зивачем змінено не тільки пр едмет позову, а і підстави.

Предмет позову - це певно м атеріально - правова вимога позивача до відповідача.

Підстава позову - це факти чні обставини, на яких ґрунту ється вимога позивача.

Своєю заявою від 13.08.2010р. позив ач змінив як вимоги з якими ві н звернувся до відповідача, т ак і змінив обставини, на яких ґрунтуються його вимоги.

Одночасна зміна і предмета , і підстав позову не допускає ться відповідно до ст. 22 ГПК Ук раїни. У разі подання заяви на одночасну заміну предмету і підстави позову господарськ ий суд повинен відмовити в за доволенні такої заяви, але го сподарський суд прийняв 13.08.2010р . цю заяву та розглянув її по с уті, що є порушенням процесуа льного права.

Стосовно визнання права вл асності на вищевказане майно , судова колегія вважає, що ріш ення суду в цій частині теж пр ийнято з порушенням норм чин ного законодавства, з огляду на наступне.

На підставі договору купів лі - продажу позивачу належи ть на праві власності нежитл ова будівля, загальною площе ю 482, 5 кв. м. по Добровольського, 8 1 у м. Одесі, яка розташована на земельній ділянці, яка знахо диться у користуванні ТОВ „В МВ” на підставі договору оре нди землі від 01.06.2004р., тобто у вст ановленому порядку право кор истування земельною ділянко ю із Одеською міською радою н е оформлене.

Задовольняючи позовні вим оги в частині визнання права власності, суд першої інстан ції зазначив, що відповідаче м без згоди орендодавця (пози вача) були проведені будівел ьні роботи по реконструкції об' єкту оренди, які, згідно д о наявного в матеріалах спра ви технічного висновку, є нев ід' ємними поліпшеннями об' єкту, у зв' язку з чим можливі сть приведення приміщення у первісний стан відсутня, раз ом з тим ресторан має можливі сть функціонувати у відповід ності до його цільового приз начення, з огляду на те, що згі дно до того ж технічного висн овку реконструкція була здій снена без порушень будівельн их норм і правил, стан та прида тність спірного об' єкту від повідає його цільовому призн аченню і не суперечить пожеж ним та санітарним нормам Укр аїни.

При цьому суд послався на п. 5 ст. 778 ЦК України, відповідно д о якої якщо наймач без згоди н аймодавця зробив поліпшення , які не можна відокремити без шкоди для речі, він не має пра ва на відшкодування їх варто сті, а у відповідності до ст. 332 ЦК України особа, яка самочин но переробила чужу річ, не наб уває право власності на нову річ і зобов'язана відшкодува ти власникові матеріалу його вартість.

Між тим, предметом судовою с прави є визнання права власн ості на об' єкт самовільного будівництва, який розташова ний на земельній ділянці Оде ської міської ради. Відповід но до вимог ст. ст.319, 376 ЦК Україн и ст.ст. 4-2, 4-3, 4-4, 27, 43 ГПК України, ст. 78 Земельного кодексу України - Одеська міська рада як вла сник земельної ділянки мала бути залучена судом до участ і у розгляді справи про визна ння права власності на об' є кт нерухомості, але залучена не була в порушення діючих но рм.

Відповідно ст. 5 Закону Укра їни „Про основи містобудуван ня” при здійсненні містобуді вної діяльності повинні бути забезпечені: розробка місто будівної документації, проек тів конкретних об' єктів згі дно з вихідними даними на про ектування, з дотриманням дер жавних стандартів, норм і пра вил, регіональних і місцевих правил забудови.

Згідно п. 3 ст. 375 ЦК України пра во власника на забудову здій снюється ним за умови додерж ання архітектурних, будівель них, санітарних, екологічних та інших норм і правил.

Крім того, постановою Кабін ету Міністрів України № 1104 від 30.09.2009р. та наказом Державного к омітету будівництва, архітек тури та житлової України від 05.12.2000р. № 273 затверджено Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт.

Згідно п. 1 Порядку надання д озволу на початок будівельни х робіт - дозвіл на виконанн я будівельних робіт є докуме нтом, що посвідчує право забу довника (замовника) на викона ння будівельних робіт, у відп овідності до затвердженої пр оектної документації, підклю чення до інженерних мереж та споруд. Виконання будівельн их робіт без вищезазначеного дозволу забороняється.

Відповідно до п. 19 Порядку на дання дозволу на початок буд івельних робіт зазначено, що виконання будівельних робіт на об' єктах без додержання дозволу або завчасної перер еєстрації, а також виконання не зазначених у дозволі буді вельних робіт, вважається са мочинним і тягне за собою від повідальність згідно діючог о законодавства.

Відповідач по справі здійс нив самовільну реконструкці ю об' єкту оренди. Після пров едення реконструкції загаль на площа кафе склала 597, 1 кв.м., з окрема додатково збудовано л ітній майданчик літній майда нчик - І, загальною площею 620,3 кв .м, фонтан - ІІ, площею 12 кв.м, ог орожу № 1.

Суд першої інстанції, задов ольняючи позов послався на с т. 376 ЦК України, згідно п. 3 якої п раво власності на самочинно збудоване нерухоме майно мож е бути за рішенням суду визна не за особою, яка здійснила са мочинне будівництво на земел ьній ділянці, що не була їй від ведена для цієї мети, за умови надання земельної ділянки у встановленому порядку особі під уже збудоване нерухоме м айно, тобто умовою є надання з емельної ділянки у встановле ному порядку під вже збудова не майно. Проте, по-перше, ТОВ "Р есторанні технології" не над ало доказів надання йому зем ельної ділянки по проспекту Добровольського, 81, у м. Одесі у встановленому порядку, по-др уге позивач орендодавець вза галі нічого не будував, а само вільно здійснив будівництво відповідач (орендар), тобто по силання суда на ст. 376 ЦК Україн и є безпідставним.

Крім того, суд визнав право власності за позивачем, як на підставі ст.. 778, 332 ЦК України, та к і на підставі ст. 376 ЦК України , що є неприпустимим.

Судова колегія дійшла висн овку про необґрунтованість р ішення суду в частині визнан ня за ТОВ "Ресторанні техноло гії" права власності на нежит лову будівлю кафе літ. „А”, заг альною площею 597,1 кв.м, літній м айданчик - І, загальною площею 620,3 кв.м, фонтан - ІІ, площею 12 кв .м, огорожу № 1, розташовану за а дресою: м. Одеса, проспект Добр овольського, 81, тому в цій част ині воно підлягає скасуванню , а апеляційна скарга підляга є задоволенню.

Керуючись ст.ст. 101, 103-105 ГПК України,

колегія суддів постановил а:

Апеляційну скаргу заст упника прокурора м. Одеси зад овольнити.

Рішення господарського су ду Одеської області від 27.08.2010р . у справі № 20/90-10-3233 в частині виз нання за ТОВ "Ресторанні тех нології" права власності на н ежитлову будівлю кафе літ. „А ”, загальною площею 597,1 кв.м, літ ній майданчик - І, загальною пл ощею 620,3 кв.м, фонтан - ІІ, площе ю 12 кв.м, огорожу № 1, розташован у за адресою: м. Одеса, проспек т Добровольського, 81 у відпові дності із техпаспортом від 27.0 7.2010р. скасувати, в задоволенні позовних вимог в цій частині відмовити.

В решті рішення господарсь кого суду Одеської області з алишити без змін.

Постанова в порядку ст. 105 ГПК України набирає законної си ли з дня її прийняття.

Постанова апеляційної інс танції може бути оскаржена у касаційному порядку до Вищо го господарського суду Украї ни.

Головуючий суддя Л.І. Бойко

Судді : Т. А. Величко

С. В. Таран

Повний текст підписано 30.06.20 11р.

Дата ухвалення рішення 23.06.2011
Зареєстровано 04.07.2011
Оприлюднено 04.07.2011

Судовий реєстр по справі 20/90-10-3233

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 23.06.2011 Одеський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.06.2011 Одеський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 02.06.2011 Одеський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 02.06.2011 Одеський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 12.05.2011 Одеський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 18.04.2011 Одеський апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 20/90-10-3233

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону