ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВ ЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" червня 2011 р. Справа № 8/5027/442/2011.

За позовом групи по трансп ортно-господарському обслуг овуванню міськрайрад м. Черн івці

до товариства з обмеженою в ідповідальністю «Міська тел ерадіокомпанія «Чернівці»м . Чернівці

третя особа без самостійни х вимог на стороні позивача - господарське управління Чер нівецької міської ради

про стягнення заборговано сті - 59469,95 грн.

Суддя І.В.Марущак

Представники:

Від позивача - ОСОБА_1 , довіреність №01 від 18.05.2011 р.

Від відповідача - Сергеєв Г.А. директор, ОСОБА_2, дові реність від 07.06.211 р.

Від третьої особи - Філіпе ць О.І. начальник господарськ ого управління.

СУТЬ СПОРУ:

Група по транспортно-гос подарському обслуговуванню міськрайрад звернулася до Т ОВ «Міська телерадіокомпані я «Чернівці»з позовом про ст ягнення заборгованості за до говорами про надання комунал ьних послуг №19/1 від 01.04.2005р., № 3/1 від 01.04.2010 р. в сумі - 59469,95 грн.

Позовні вимоги обґрунтову ються тим, що відповідно до ук ладених між сторонами угодах № 19/1 від 01.04.2005 р. та № 3/1 від 01.04.2010 р. про надання комунальних послуг позивач зобов' язався забез печувати приміщення відпові дача енергопостачанням, а ві дповідач в свою чергу, зобов' язався проводити оплату за с пожиту електроенергію за пок азниками лічильників №469740 та № 073759. Однак, відповідачу помилко во недораховувалась сума фак тично спожитої ним електроен ергії, в зв' язку з чим виникл а заборгованість в сумі 59469,95 гр н.

Ухвалою господарського су ду Чернівецької області від 29.04.2011 р. порушено провадження по справі №8/5027/442/2011.

19.05.2011 р. позивачем зменшено по зовні вимоги, в заяві про змен шення позовних вимог позивач відмовляється від другої по зовної заяви, щодо припиненн я виконавче провадження №ВП 25802723 від 14.04.2011 р.

07.06.2011 р. позивачем зменшено по зовні вимоги, в заяві про змен шення позовних вимог позивач просить стягнути з відповід ача заборгованість за спожит у електроенергію за договоро м №19/1 від 01.04.205 р., №3/1 від 01.04.2010 р. в сумі 56853,27 грн.

Представники відповідача у судовому засіданні 07.06.2011 р. по зовні вимоги не визнають, пор яд з цим надали суду заяву про застосування наслідків проп уску строків позовної давнос ті, відповідно до якої вказую ть, що строк позовної давност і по вимогам, які виникли з тра вня 2007 року по квітень 2008 року сп лив та проси суд відмовити у з адоволенні цих позовних вимо г.

Ухвалою від 08.06.2011 р. розгляд сп рави відкладено на 23.06.2011 р., пози вача зобов' язано надати дод аток №2 до договорів про надан ня комунальних послуг № 19/1 від 01.04.2005 р., № 3/1 від 01.04.2010 р., додаток №3 до договору про постачання еле ктричної енергії №2644/2 від 10.10.2003 р . звіти про використану елект ричну енергію по електролічи льнику №073759 які подавались ВАТ «Чернівціобленерго»вистав лені по ним рахунки та рахунк и виставлені відповідачу за період з травня 2007 р. по квітень 2011 р., відповідача та третю осо бу зобов' язано подати відзи ви на позов.

У судовому засіданні 23.06.2011 р. п редставник позивача позовні вимоги підтримав в повному о бсязі, надав витребувані док ументи.

Представники відповідача в судовому засіданні надали суду відзив на позов, відпові дно до якого заборгованість перед позивачем визнають в с умі 46096 грн. та просять суд розс трочити виконання рішення.

Представник позивача не за перечує проти розстрочення з аборгованості.

Представник третьої особи в судовому засіданні просив позов задовольнити в повном у обсязі, відзиву на позов не н адав.

Заслухавши пояснення пред ставників сторін, розглянувш и матеріали справи та надані додатково документи, суд вст ановив наступне.

01 квітня 2005 року господарськ е управління Чернівецької мі ської ради з однієї сторони, г рупа по транспортно-господар ському обслуговуванню міськ райрад з другої сторони та То вариство з обмеженою відпові дальністю «Міська телерадіо компанія «Чернівці»уклали д оговір №19/1 щодо надання комун альних послуг. Відповідно до п. 1.1 вказаного договору поста чальник зобов' язався забез печувати приміщення спожива ча енергопостачанням, а відп овідач в свою чергу зобов' я зався проводити оплату за сп ожиту електроенергію по пока зниках лічильника № 469740 - 74,0 від сотки від фактично використа ної електроенергії відповід но до загальної площі приміщ ень та № 073759 - 95,6 відсотків від фак тично використаної електрое нергії відповідно до загальн ої площі приміщень.

Відшкодування витрат за до говором надання комунальних послуг Споживач повинен про водити після надання Постача ьником розрахунків за фактич но спожиту електроенергію ві дповідно до цін і тарифів, вст ановлених транспортувальни ком енергії, оплата за надані комунальні послуги споживач ем проводиться на протязі 5-ти днів з дня отримання рахункі в.

Відповідно до п. 4.1 даний дого вір укладається на один рік і набирає чинності з 01.04.2005 року. В п. 4.2 вказано, що термін дії дог овору автоматично продовжує ться, якщо жодна із сторін не п опередила письмово про його розірвання.

01 квітня 2010 року між сторонам и укладено договір №3/1, яким зм інено окремі умови оплати. Ві дповідно до п. 1.4 договору, спож ивач зобов' язався відшкоду вати по показникам лічилникі в № 469740 та №07359 - 95,4 відсотки за кож ним від фактично використано ї електроенергії, відповідно до загальної площі приміщень .

Умови оплати в договорі №3/1 в ід 01.04.2010 р. ідентичні умовам дог овору №19/1 від 01.04.2005 р.

Також між Групою по транспо ртно-господарському обслуго вуванню міськрайрад м. Черні вці та ВАТ «Чернівціобленерг о»укладено договір про поста чання електричної енергії №2 644/2 від 10.10.2003 р.

Відповідно до пункту 1.1. дано го договору: «Постачальник е лектричної енергії здійснює постачання електричної енер гії Споживачу, а Споживач опл ачує Постачальнику електрич ної енергії її вартість та зд ійснює ініґі платежі згідно з умовами цього Договору та д одатками до Договору, що є йог о невід'ємними частинами.»В д одатку №3 до договору про пост ачання електричної енергії № 2644/2 від 10.10.2003 р. міститься точка об ліки лічильник №073759, вул..Еміне ску, 2 м.Чернівці.

Позивачем здавались ВАТ «Ч ернівціобленерго»звіти про використану електроенергію за період з квітня 2007 р. по черв ень 2010 р. включно (містяться в м атеріалах справи) по спірном у лічильнику №073759 з п' ятизнач ним показником. ВАТ «Чернівц іобленерго»виставлялись по зивачу рахунки за спожиту ел ектричну енергію (містяться в матеріалах справи).

В свою чергу позивачем на пі дставі рахунків за спожиту е лектричну енергію ВАТ «Черні вціобленерго»виставлялись відповідачу рахунки не опла ту в тому числі електроенерг ії по двом договірним електр олічильникам відповідно до у мов договору (рахунки за пері од з квітня 2007 р по квітень 2011 р. м істяться в матеріалах справи ). Дані рахунки оплачені відпо відачем, що підтверджується наявними в матеріалах справи платіжними дорученнями та б анківськими виписками із осо бового рахунку відповідача. Дані обставини не заперечуют ься сторонами.

ВАТ «Чернівціобленерго»на рядом № 4121 від 08.06.2010 року на замін у електролічильника чи транс форматора струму, було знято представником енергопостач альника електролічильник № 0 73759 з показником 188597 кВт/год. Та ВА Т «Чернівціобленерго»встан овлено, що показники по даном у електролічильнику повинні були подаватись із шестизна чним показником. ВАТ «Чернів ціобленерго»донараховано п озивачу 59469,95 грн. та виставлено рахунок на оплату.

Рішенням господарського с уду Чернівецької області від 15.10.2010 р. по справі №11/62 (за позовом ВАТ «ЕК «Чернівціобленерго» до групи по транспортно-госп одарському обслуговуванню м іськрайрад про стягнення заб оргованості за спожиту елект роенергію) позов задоволено та стягнуто з групи по трансп ортно-господарському обслуг овуванню міськрайрад на кори сть відкритого акціонерного товариства «Енергопостачал ьна компанія «Чернівціоблен ерго»59469,95 боргу, 594,70 грн. державн ого мита та 236 грн. витрат на інф ормаційно-технічне забезпеч ення судового процесу.

Рішення господарського су ду Чернівецької області від 15.10.2010 р. по справі №11/62 залишено бе з змін постановою Львівськог о апеляційного господарсько го суду від 01.12.2010 р. та постаново ю Вищого господарського суду України від 10.02.2011 р.

В рішенні господарського с уду Чернівецької області від 15.10.2010 р. по справі №11/62 встановлен о наступне: «В травні 2010 року ві дповідач здав звіт про викор истану електроенергію в розр ахункову групу Чернівецьког о РЕМ з показником лічильник а № 073759 - 18300 кВт/год.

Лічильник № 073759 знаходитьс я у користуванні відповідача , що підтверджено додатком № 3 до договору.

Відповідно до наряду № 4121 від 08.06.2010 року на заміну електроліч ильник чи трансформатора стр уму, представником енергопос тачальника було знято електр олічильник № 073759 з показником 1 88597 кВт/год. Таким чином різниця становить 170297 кВт/год., що свідч ить про те, що відповідач у зві ті про використану електричн у енергію не дописував одну ц ифру показника лічильника, п ро що свідчить розрахунок по зивача та копії звітів.

Позивач нарахував відпові дачу заборгованість у межах позовної давності, а саме за п еріод з травня 2007 року по траве нь 2010 року в сумі 59469,95 грн. та 22.07.2010 р оку направив на його адресу в ідповідний рахунок за спожит у електроенергію, який був от риманий споживачем. Відповід ач отриманий рахунок не опла тив.»

Позивачем виставлено від повідачу рахунок №16 від 15.03.2011 р. н а суму 59469,95 грн., який відповідач ем не оплачено. В даному рахун ку зазначено, що він виставле ний за електроенергію згідно постанови Вищого господарсь кого суду України від 10.02.2011 р.

Даний рахунок отримано від повідачем 22.04.2011 р., як додаток до листа позивача №55 від 21.04.2011 р., що підтверджується розпискою н а даному листі про отримання та не заперечується відпові дачем.

Відповідно до положень cт. 257 Цивільного кодексу України з агальна позовна давність вст ановлюється тривалістю у три роки..

Згідно ч. 3 cт. 257 Цивільного код ексу України: «Позовна давні сть застосовується судом лиш е за заявою сторони у спорі, зр обленою до винесення ним ріш ення.»

Відповідачем подано заяву про застосування наслідків пропуску строків позовної да вності.

Частина 4 cт. 257 Цивільного код ексу України передбачає: «Сп лив позовної давності, про за стосування якої заявлено сто роною у спорі, є підставою для відмови у позові.»

Судом досліджено матеріал и справи №11/62 в тому числі розра хунок позовних вимог який мі ститься в даній справі та вст ановлено, що сума 59469,95 грн. нарах ована помісячно, з врахуванн ям тарифів які діяли на той мо мент за період з травня 2007 р. по травень 2010 р. включно.

Оскільки позивачем подано позовну заяву по даній справ і 29.04.2011 р., згідно вхідного штамп у, суд провівши розрахунок в м ежах строку позовної давност і, тобто за період з квітня 2008 р . по травень 2010 р., згідно розрах унку позовних вимог по справ і №11/62 встановив суму заборгов аності (в межах строку позовн ої давності) 40181,29 грн. без ПДВ та відповідно 48217,55 грн. з ПДВ.

Однак, враховуючи положенн я пункту 1.2.2 договору щодо нада ння комунальних послуг №19/1 ві д 01.04.2005 р. відповідач зобов' яза ний сплачувати по спірному л ічильнику № 073759 - 95,6 відсотків ві д фактично використаної елек троенергії, суд вирахувавши 95,6 % із суми 48217,55 грн. встановив, що несплачена заборгованість в ідповідача (в межах строку по зовної давності) складає 46095,98 г рн. Дана заборгованість підл ягає стягненню із відповідач а, а позов відповідно частков ому задоволенню.

У зв' язку із частковим зад оволенням позову судові витр ати належить стягнути з відп овідача на користь позивача пропорційно задоволеним вим огам.

Відповідачем подано заяву про розстрочення виконання рішення на чотири місяці рів ними частинами згідно графік а у відзиві, мотивуючи скрутн им фінансовим становищем на підприємстві.

Представник позивача в суд овому засіданні не заперечув ав, щодо задоволення заяви пр о розстрочення виконання ріш ення.

Згідно із ст.. 121 Господарсько го процесуального кодексу Ук раїни: «При наявності обстав ин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його нем ожливим, за заявою сторони, де ржавного виконавця, прокурор а чи його заступника або за св оєю ініціативою господарськ ий суд, який видав виконавчий документ, у десятиденний стр ок розглядає це питання у суд овому засіданні з викликом с торін, прокурора чи його заст упника і у виняткових випадк ах, залежно від обставин спра ви, може відстрочити або розс трочити виконання рішення, у хвали, постанови, змінити спо сіб та порядок їх виконання.»

Відповідач обґрунтовує не обхідність розстрочки тим, щ о він є комунальним підприєм ством і він не взмозі однораз ово сплатити суму задоволенн я позову в межах виділених йо му асигнувань.

Дослідивши надані докумен ти, враховуючи вищевикладене та те, що відповідач є комунал ьним підприємством суд, вирі шив частково задовольнити за яву про розстрочку та розстр очити виконання рішення на ч отири місяці проводячи стягн ення рівними частинами, згід но графіка погодженого сторо нами.

На підставі викладеного, ке руючись ст.ст. 1, 12, 44, 49, 82, 84, 116, 121 Госпо дарського процесуального ко дексу України, суд

В И Р І Ш И В :

1. Позов задовольнити ч астково.

2. Стягнути з товариства з об меженою відповідальністю "Мі ська телерадіокомпанія "Черн івці" (вул. Емінеску, 2 м.Чернівц і, р/р 260040576611500 АТ Укрсиббанк м.Харк ова МФО 351005, код ЄДРПОУ 31561607) на кор исть Групи по транспортно-го сподарському обслуговуванн ю міськрайрад м. Чернівці (вул . Емінеску, 2 м.Чернівці, р/р 3541900100051 6 в УДК м.Чернівці МФО 856135, код ЄД РПОУ 25811774) 46095,98 грн. боргу за елект ричну енергію, 460,95 грн. державн ого мита та 182,92 грн. витрат на ін формаційно-технічне забезпе чення судового процесу.

Розстрочити виконання ріш ення, щодо стягнення боргу зг ідно графіка:

- до 10.07.2011 р. - 11524 грн.

- до 10.08.2011 р. - 11524 грн.

- до 10.09.2011 р. - 11524 грн.

- до 10.10.2011 р. - 11524 грн.

3. В задоволенні решти позов них вимог відмовити.

4. З набранням судовим рішен ням законної сили видати нак аз.

За згодою сторін в судово му засіданні 23.06.2011 р. оголошено вступну та резолютивну части ни рішення. Оформлене у відпо відності до вимог ст. 84 Господ арського процесуального код ексу України рішення підписа не 25.06.2011 року.

Суддя І.В. Марущак

Зареєстровано 14.07.2011
Оприлюднено 15.07.2011
Дата набрання законної сили 23.06.2011

Судовий реєстр по справі 8/5027/442/2011

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 23.06.2011 Господарський суд Чернівецької області Господарське
Ухвала від 08.06.2011 Господарський суд Чернівецької області Господарське
Ухвала від 18.05.2011 Господарський суд Чернівецької області Господарське
Ухвала від 29.04.2011 Господарський суд Чернівецької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону