ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВ НИЙ СУД міста КИЄВА

01025, м. Київ, вул. Десятинна , 4/6, тел. 278-43-43

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

26 січня 2011 року 16:28 № 2а-1053/11/2670

Окружний адміністратив ний суд міста Києва у складі г оловуючого судді Федорчука А.Б. при секретарі судового за сідання Приходько О.В. розгл янувши у відкритому судовому засіданні адміністративну с праву

за позовом Державної податкової інс пекції у Голосіївському райо ні м. Києва

до Товариства з обмеженою ві дповідальністю "ГлобалЛоджи к Україна"

про підтвердження обгрунтова ності застосування адмініст ративного арешту

за участю представників ст орін:

від позивача: ОСОБА _1, за дов.

від відповідача:ОСОБА_2 , за дов. №21/10 від 01.10.10 р.

ОСОБА_3, за до в. №02/11 від 25.01.11 р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Державна податкова інсп екція у Голосіївському район і м. Києва (надалі по тексту По зивач) звернулася до Окружно го адміністративного суду м. Києва з поданням щодо підтве рдження обґрунтованості адм іністративного арешту майна Товариства з обмеженою відп овідальністю «ГлобалЛоджик Україна» (код ЄДРПОУ 34423473, а дреса: 03038, м. Київ, вул. Грінченка , 2/1) (надалі по тексту Відповіда ч).

Вимоги позивача мотивован і тим, що відповідач відмовив в доступі посадовим особам Д ПІ у Голосіївському районі м . Києва до проведення планово ї перевірки, в зв' язку з чим п озивачем 21.01.2011 р. о 16 год. 40 хв. було прийнято рішення про застос ування адміністративного ар ешту майна платника податків Товариства з обмеженою відп овідальністю «ГлобалЛоджик Україна».

В судовому засіданні пред ставник Позивача заявлені ви моги підтримав в повному обс язі, змін та доповнень не пода вав.

Представники Відповідач а в судовому засіданні запер ечували проти позову. В обґру нтування заперечень зазнача ють, що представниками Позив ача надано направлення на пр оведення перевірки з порушен ням Податкового кодексу Укра їни, а отже, на думку Відповід ача, були підстави для недопу щення посадових (службових) о сіб Відповідача до перевірки у відповідності до п. 2 п. 81.1. ст. 81 Податкового кодексу України . Крім того, Відповідач зазнач ає, що у Позивача не було підст ав для продовження перевірки , оскільки перевірка була про ведена в повному обсязі.

Представники Відповідача наголошують, що з їх сторони н е чинилося опору для проведе ння додаткової перевірки, а П озивачем порушено Податкови й кодекс України та Конститу цію України, дії Позивача щод о адміністративного арешту м айна призводять до блокуванн я роботи підприємства та зри ву договірних зобов' язань.

В судовому засіданні предс тавники Відповідача проти за явлених вимог заперечують в повному обсязі та просять ві дмовити в задоволенні вимог.

Розглянувши подані сторон ами документи і матеріали, за слухавши пояснення представ ників сторін, всебічно і повн о з' ясувавши всі фактичні о бставини, на яких ґрунтуєтьс я позов, оцінивши докази, які м ають значення для розгляду с прави і вирішення спору по су ті, Окружний адміністративни й суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Товариства з обмеженою в ідповідальністю «ГлобалЛод жик Україна»(ідентифікаційн ий код 34423473) зареєстроване Голо сіївською районною в місті К иєві державною адміністраці єю у відповідності до Витяг у з ЄДРПОУ. Як платник подат ків та зборів перебуває на об ліку в ДПІ у Голосіївському р айоні м. Києва.

Співробітниками ДПІ у Голо сіївському районі м. Києва у в ідповідності до направлення від 29.11.2010 р. №2089/23-20 було розпочато виїзну планову перевірку ТОВ «ГлобалЛоджик Україна».

Сторонами по справі підтве рджується початок проведенн я перевірки з 29.11.2010 р. терміном н а 30 робочих днів.

У відповідності до Наказ у від 20.12.2010 р. № 2128 було змінено с клад перевіряючи за підписом начальника ДПІ у Голосіївсь кому районі Кондрашова О.М . Згідно даного Наказу б уло залучено до перевірки ТО В «ГлобалЛоджик Україна»зас тупника начальника відділу п еревірок платників податків Махловця М.М. та виведено зі с кладу перевіряючих головног о державного податкового рев ізора-інспектора відділу пер евірок платників податків Монастирського К.М.

Посадовими особами ТОВ «Гл обалЛоджик Україна» було доп ущено до перевірки Махловц я М.М. даний факт підтверджу ється Відповідачами.

Державною податковою інсп екцією у Голосіївському райо ні м. Києва прийнято Наказ від 11.01.2011 р. №51 про продовження с троків перевірки.

У відповідності до п. 1 Нак азу від 11.01.2011 р. №51, зазначаєтьс я, що продовжити строк провед ення документальної планово ї перевірки ТОВ «ГлобалЛоджи к Україна»код ЄДРПОУ 34423473 на 15 р обочих днів з 12.01.2011 року по 01.02.2011 р.

Згідно до п. 2 ч. 82.1 Податкового кодексу України, продовженн я строків проведення перевір ок, визначених у статті 77 цьог о Кодексу, можливе за рішення м керівника органу державної податкової служби не більш я к на 15 робочих днів для велики х платників податків, щодо су б'єктів малого підприємництв а - не більш як на 5 робочих днів , інших платників податків - не більш як на 10 робочих днів.

На підставі Наказу від 11.01.2011 р. було видано направлення на проведення перевірки №32/23-20 від 12.01.2011 р. про продовження пла нової виїзної перевірки ТОВ «ГлобалЛоджик України»з пит ань дотримання вимог податко вого законодавства за період з 01.04.2008 р. по 30.09.2010 р.

Співробітниками ДПІ у Голо сіївському районі м. Києва ( Махловець М.М., ОСОБА_4, ОСОБА_12.) прибули 12.01.2011 р. на фак тичну адресу Відповідача (м. К иїв, вул. Грінченка, 2/1) для вруч ення посадовим особам Відпов ідача Наказу від 11.01.2011 р. про продовження документальної перевірки та Направлення ві д 12.01.2011 р.

У відповідності до пп. 20.1.4. п. 20. 1 ст. 20 Податкового кодексу Укр аїни, Органи державної подат кової служби мають право про водити перевірки платників п одатків (крім Національного банку України) в порядку, вста новленому цим Кодексом.

Згідно пп.16.1.9 п.16.1 ст. 16 Податков ого кодексу України, платник податків зобов'язаний не пер ешкоджати законній діяльнос ті посадової особи контролюю чого органу під час виконанн я нею службових обов'язків та виконувати законні вимоги т акої посадової особи.

Відповідно до пп. 16.1.13 п.16.1 ст. 16 П одаткового кодексу України, платник податків зобов'язани й допускати посадових осіб к онтролюючого органу під час проведення ними перевірок до обстеження приміщень, терит орій (крім житла громадян), що використовуються для одержа ння доходів чи пов'язані з утр иманням об'єктів оподаткуван ня, а також для проведення пер евірок з питань обчислення і сплати податків та зборів у в ипадках, встановлених цим Ко дексом.

Охоронцями ТОВ «ГлобалЛод жик України»12.01.2011 було відмовл ено посадовим особам ДПІ у Го лосіївському районі м Києва в доступі для вручення Нака зу та Направлення у зв' яз ку з відсутність посадових о сіб на підприємстві.

У відповідності до п.81.1 ст. 81 П одаткового кодексу України П осадові особи органу державн ої податкової служби вправі приступити до проведення док ументальної виїзної перевір ки за наявності підстав для ї ї проведення, визначених цим Кодексом, і фактичної переві рки, яка проводиться з підста в, визначених цим Кодексом, та за умови пред'явлення направ лення на проведення такої пе ревірки, в якому зазначаютьс я дата видачі, найменування о ргану державної податкової с лужби, реквізити наказу про п роведення відповідної перев ірки, найменування та реквіз ити суб'єкта (об'єкта), перевір ка якого проводиться (прізви ще, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється), мета, вид (пла нова або позапланова), підста ви, дата початку та триваліст ь перевірки, посада та прізви ще посадової (службової) особ и, яка проводитиме перевірку . Направлення на перевірку у т акому випадку є дійсним за на явності підпису керівника ор гану державної податкової сл ужби або його заступника, що с кріплений печаткою органу де ржавної податкової служби.

Непред'явлення платнику по датків (його посадовим (служб овим) особам або особам, які фа ктично проводять розрахунко ві операції) направлення на п роведення перевірки або пред 'явлення направлення, оформл еного з порушенням вимог, уст ановлених цим пунктом, є підс тавою для недопущення посадо вих (службових) осіб органу де ржавної податкової служби до проведення документальної в иїзної або фактичної перевір ки.

Відмова платника податків та/або посадових (службових) о сіб платника податків (його п редставників або осіб, які фа ктично проводять розрахунко ві операції) від допуску до пе ревірки на інших підставах, н іж визначені в абзаці другом у цього пункту, не дозволяєть ся.

При пред'явленні направлен ня платнику податків та/або п осадовим (службовим) особам п латника податків (його предс тавникам або особам, які факт ично проводять розрахункові операції) такі особи розпису ються у направленні із зазна ченням свого прізвища, імені , по батькові, посади, дати і ча су ознайомлення.

У разі відмови платника под атків та/або посадових (служб ових) осіб платника податків (його представників або осіб , які фактично проводять розр ахункові операції) розписати ся у направленні на перевірк у посадовими (службовими) осо бами органу державної податк ової служби складається акт, який засвідчує факт відмови . У такому випадку акт про відм ову від підпису у направленн і на перевірку є підставою дл я початку проведення такої п еревірки.

В матеріалах справи містит ься Акт від 12.01.2011 р. № 2/3-23-20 скла дений співробітниками Позив ача про відмову співробітник ам ДПІ у Голосіївському райо ні м. Києва в доступі для вруче ння Наказу та Направленн я у зв' язку з відсутність по садових осіб на підприємстві .

Представники Відповідача наголошують, що на підприємс тві з 12.01.2011 року були відсутні п осадові особи, а саме Директо р та Головний бухгалтер.

В судовому засіданні дослі джено копію Наказу ТОВ «Г лобалЛоджик України»№2-К від 10.01.2010 р. (наданого представника ми відповідача) про перебува ння у відрядженні директора Хміля Р.В. в м. Вашингтон СШ А у період з 11.01.2010 р. по 17.01.2010 р. (копію залучено до матеріа лів справи).

Суд не бере до уваги Наказ ТОВ «ГлобалЛоджик України »№2-К від 10.01.2010 р. оскільки вручен ня направлення на продовженн я перевірку відбувалося 12.01.2011 р ., а не в 2010 р.

Відповідно до ч. 1 ст. 71 Кодекс у адміністративного судочин ства України кожна сторона п овинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимог и та заперечення, крім випадк ів, встановлених статтею 72 цьо го Кодексу.

Відповідачем не надано С уду переконливих доказів в ідсутності Директора на підп риємстві, а отже посилання на відсутність Директора з 11.01.2011 р . по 17.01.2011 р. спростовуються мате ріалами справи.

Співробітниками ДПІ у Голо сіївському районі м. Києва ( Махловець М.М., ОСОБА_4, ОСОБА_12) прибули 13.01.2011 р. на фак тичну адресу Відповідача (м. К иїв, вул. Грінченка, 2/1) з метою п роведення планової перевірк и Відповідача.

Представниками Відповідач а (ОСОБА_11, ОСОБА_2 за дов іреністю від 01.10.2010 р. № 21/10) відмовл ено від допуску до перевірки та отримання направлення ві д 12.01.2011 р. №32/23-20.

У відповідності до п.81.2 ст. По даткового кодексу України у разі відмови платника податк ів та/або посадових (службови х) осіб платника податків (йог о представників або осіб, які фактично проводять розрахун кові операції) у допуску поса дових (службових) осіб органу державної податкової служби до проведення перевірки скл адається акт, який засвідчує факт відмови.

Відмова від допуску до пров едення перевірки та отриманн я направлення від 12.01.2011 р. №32/23-20 пі дтверджується Актом від 13.01.2011 р. №3/3-23-20 складеного співроб ітниками Позивача.

Крім того, вищезазначені пр едставники Відповідача відм овилися від підписання у нап равленні на планову перевірк у ТОВ «ГлобалЛоджик України» , що підтверджується Актом від 13.01.2011 р. №4/3-23-20.

Відповідно до п. 4.1. Розділу 4 Наказу ДПА України від 24.12.2010р . №1042 «Про затвердження Порядк у застосування адміністрати вного арешту майна платника податків», керівник органу д ержавної податкової служби ( його заступник) за наявності однієї з обставин, визначени х пунктом 3.1 розділу III цього По рядку, та на підставі звернен ня відповідного підрозділу, який у межах своїх повноваже нь встановлює такі обставини , приймає рішення про застосу вання арешту майна платника податків.

Згідно пп. 94.2.4 п. 94.2 ст. 94 Податко вого кодексу України, арешт м айна може бути застосовано, я кщо з'ясовується що платник п одатків відмовляється від пр оведення документальної пер евірки за наявності законних підстав для її проведення аб о від допуску посадових осіб органу державної податкової служби.

У відповідності до звернен ня про застосування адмініст ративного арешту майна платн ика податків від 21 січня 2011р. на чальника управління податко вого контролю юридичних осіб ДПІ у Голосіївському районі м. Києва до ТОВ «ГлобалЛоджик Україна»було прийнято рішен ня про застосування повного адміністративного арешту ма йна.

Заступником начальника ДП І у Голосіївському районі м. К иєва прийнято Рішення №1/24-026 ві д 21.01.2011 р. про застосування адмі ністративного арешту майна п латників податків Товариств а з обмеженою відповідальніс тю «ГлобалЛоджик Україна».

Згідно п.94.6 ст. 94 Податкового к одексу України, Керівник орг ану державної податкової слу жби (його заступник) за наявно сті однієї з обставин, визнач ених у пункті 94.2 цієї статті, пр иймає рішення про застосуван ня арешту майна платника под атків, яке надсилається плат нику податків з вимогою тимч асово зупинити відчуження йо го майна

В матеріалах справи мітить ся Акт від 24.01.2011 р. про ознайо млення посадових осіб (фінан сового директора Юконо О.М. та головного бухгалтера Єрмакової Л.О.) з Рішенням №1 /24-026 від 21.01.2011 р. про застосування адміністративного арешту ма йна платників податків Товар иства з обмеженою відповідал ьністю «ГлобалЛоджик Україн а».

Крім того в матеріалах спра ви міститься доказ направлен ня Рішення №1/24-026 від 21.01.2011 р. на адр есу ТОВ «ГлобалЛоджик Україн а».

У відповідності до ч.1 ст. 1833 КА С України, провадження у спра вах за зверненням органів де ржавної податкової служби пр и здійсненні ними передбачен их законом повноважень здійс нюється на підставі подання таких органів щодо: зупиненн я видаткових операцій платни ка податків на рахунках плат ника податків; підтвердження обґрунтованості адміністра тивного арешту майна платник а податків; стягнення коштів за податковим боргом.

Керуючись своїм внутрішні м переконанням Суд дійшов ви сновку, що ДПІ у Голосіївсько му районі м. Києва було обґрун товано застосовано адмініст ративний арешт майна Товарис тва з обмеженою відповідальн істю «ГлобалЛоджик Україна» (код ЄДРПОУ 34423473, адреса: 03038, м. Киї в, вул. Грінченка, 2/1).

Відповідно до ч. 1 с т. 9 КАС України суд при виріше нні справи керується принцип ом законності, відповідно до якого органи державної влад и, органи місцевого самовряд ування, їхні посадові і служб ові особи зобов' язані діяти лише на підставі, в межах повн оважень та у спосіб, що передб ачені Конституцією та закона ми України.

У відповідності до ст. 71 Код ексу адміністративного судо чинства України кожна сторон а повинна довести обставини, на яких ґрунтуються її вимог и та заперечення, крім випадк ів, встановлених статтею 72 цьо го Кодексу.

Згідно ст. 86 КАС України суд о цінює докази, які є у справі, з а своїм внутрішнім переконан ням, що ґрунтується на їх безп осередньому, всебічному, пов ному та об' єктивному дослід женні. Ніякі докази не мають д ля суду наперед встановленої сили. Суд оцінює належність, д опустимість, достовірність к ожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'яз ок доказів у їх сукупності.

Враховуючи викладене, Окру жний адміністративний суд м. Києва дійшов висновку про об ґрунтованість заявлених вим ог ДПІ у Голосіївському райо ні м. Києва.

Керуючись ст.ст. 9, 69-71, 158-163, 1833 Коде ксу адміністративного судоч инства України, Окружний адм іністративний суд м. Києва -

ПОСТАНОВИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Визнати обґрунтованим адм іністративний арешт майна То вариства з обмеженою відпові дальністю «ГлобалЛоджик Укр аїна»(код ЄДРПОУ 34423473, адреса: 03038 , м. Київ, вул. Грінченка, 2/1).

Згідно ст.ст. 185-186 КАС України сторони та інші особи, які бер уть участь у справі мають пра во оскаржити в апеляційному порядку Постанову повністю а бо частково. Скарга про апеля ційне оскарження подається п ротягом 10 днів з дня проголоше ння. Дана скарга подаються до апеляційного суду через суд першої інстанції.

Згідно ст. 254 КАС України Пост анова, якщо інше не встановле но КАС України, набирає закон ної сили після закінчення ст року подання заяви про апеля ційне оскарження, якщо таку з аяву не було подано.

Суддя А.Б. Федорчук

Дата ухвалення рішення 26.01.2011
Оприлюднено 18.07.2011

Судовий реєстр по справі 2а-1053/11/2670

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 26.01.2011 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 24.01.2011 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2а-1053/11/2670

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону