ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІ ВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. ка нцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

________________________________________________________________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" липня 2011 р. Справа № 5023/3956/11

вх. № 3956/11

Суддя господарського суд у Жигалкін І.П.

при секретарі судового зас ідання Бережанова Ю.Ю.

за участю представників ст орін:

позивача - ОСОБА_1. (дов. № 19 від 06.01.2011 р.)

відповідача - не з'явився

розглянувши справу за поз овом Харківського комунал ьного підприємства "Міськеле ктротранс" Ордена трудового Червоного прапору ім. 60-річчя Радянської України, м. Харків

до Приватного підприєм ства "Пушка", м. Харків

про стягнення 3 239,26 грн.

ВСТАНОВИВ:

Позивач, Харківське к омунальне підприємство "Місь келектротранс" Ордена трудов ого Червоного прапору ім. 60-рі ччя Радянської України, звер нувся до господарського суду Харківської області з позов ом про стягнення з Приватног о підприємства "Пушка" (надалі - Відповідач) суму основного б оргу у розмірі - 2 343,06 грн., розмір збитків від індексу інфляці ї за весь час прострочення - 719,0 3 грн., три відсотки річних від простроченої суми - 177,17 грн. та п окладенням на відповідача су дові витрати.

Представник позивача у суд овому засіданні підтримує за явлені позовні вимоги та про сить суд задовольнити їх у по вному обсязі.

Представник відповідача у судове засідання не з'явився . Про неявку представника суд не повідомив. Вимоги поперед ньої ухвали суду не виконав. П ро день та час розгляду справ и був повідомлений належним чином.

Судом виконано процесуаль ний обов'язок щодо повідомле ння учасників процесу про да ту, час та місце розгляду спра ви відповідно до вимог пункт у 3.5.11 Інструкції з діловодства в господарських судах Украї ни, затвердженої наказом Вищ ого господарського суду Укра їни від 10.12.2002 р. № 75 (з подальшими з мінами), а тому суд вважає можл ивим розглядати справу за на явними в ній матеріалами, як ц е передбачено статтею 75 Госпо дарського процесуального ко дексу України.

Особи, які беруть участь у с праві, вважаються повідомлен ими про час і місце її розгляд у судом, якщо ухвалу про поруш ення провадження у справі на діслано за поштовою адресою, зазначеною в позовній заяві (роз' яснення Президії Вищо го Арбітражного суду України від 18.09.97 № 02 - 5/289 із змінами “Про де які питання практики застосу вання Господарського процес уального кодексу України”).

Крім того, в інформаційному листі Вищого господарського суду України від 14.08.2007 р. № 01-8/675 “Пр о деякі питання практики зас тосування норм Господарсько го процесуального кодексу Ук раїни, порушені у доповідних записках про роботу господа рських судів у першому піврі ччі 2007 року” (пункт 15) зазначено , що відповідно до пункту 2 час тини другої статті 54 Господар ського процесуального кодек су України позовна заява пов инна містити, зокрема, місцез находження сторін (для юриди чних осіб).

З' ясувавши всі фактичні о бставини, на яких ґрунтуютьс я позовні вимоги, заслухавши пояснення представника Пози вача, всебічно і повно дослід ивши матеріали справи, суд вс тановив наступне.

08.02.2008 року між Позивачем та Ві дповідачем був укладений Дог овір № 165 про надання в користу вання місць для розташування спеціальних конструкцій (на далі - Договір) на період з 08.02.2008 р оку по 31.12.2008 року.

За умовами зазначеного дог овору Позивач надав Відповід ачеві відповідно до акту при йому-передачі місць від 08.02.2008 ро ку в тимчасове платне викори стання одне місце для розташ ування спеціальних конструк цій.

Пунктом 4.1. Договору було виз начено плату за користування місцями для розташування сп еціальних конструкцій у розм ірі 526,34 грн. (П'ятсот двадцять ші сть грн. 34 коп.) за 1 календарний місяць (у тому числі ПДВ та по даток на рекламу).

Відповідно до п.п. 4.5. та 4.6. дого вору внесення плати за корис тування місцями повинно було здійснюватися відповідачем авансом до 25 числа місяця, що п ередує місяцю, за який здійсн юється оплата, без отримання рахунку фактури шляхом пере рахування відповідних кошті в на рахунок позивача.

Станом на 01.04.2011 року Відповід ач свої зобов'язання за Догов ором перед Позивачем виконав не в повному обсязі та плат за користування місцями для ро зташування спеціальних конс трукцій не проводив у період з 10.08.2008 р. по 31.12.2008 р. Таким чином за вказаний період утворилась з аборгованість у розмірі 2 343,06 г рн.

Дослідивши матеріали спра ви, вислухавши пояснення пре дставника Позивача, повністю , всесторонньо, за своїм внутр ішнім переконанням, яке ґрун тується на всебічному, повно му і об' єктивному розгляді в судовому процесі всіх обст авин справи в їх сукупності, к еруючись законом, оцінивши н адані сторонами докази та на даючи правову кваліфікацію в икладеним обставинам справи з урахуванням фактичних та п равових підстав позовних вим ог учасників судового процес у, користуючись принципом об ' єктивної істини, принципам и добросовісності, розумност і та справедливості суд вваж ає, що позовні вимоги Позивач а підлягають задоволенню, ви ходячи з наступного.

Відповідно до ст. 1 ГПК Украї ни, підприємства, установи, ор ганізації, інші юридичні осо би (у тому числі іноземні), гро мадяни, які здійснюють підпр иємницьку діяльність без ств орення юридичної особи і в ус тановленому порядку набули с татусу суб'єкта підприємниць кої діяльності, мають право з вертатися до господарського суду згідно з встановленою п ідвідомчістю господарських справ за захистом своїх пору шених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтере сів, а також для вжиття передб ачених ГПК України заходів, с прямованих на запобігання пр авопорушенням.

У відповідності із ст. 173 Госп одарського кодексу України т а ст. 509 Цивільного кодексу Укр аїни, господарським визнаєть ся зобов' язання, що виникає між суб' єктом господарюван ня та іншим учасником (учасни ками) відносин у сфері господ арювання з підстав, передбач ених цим кодексом, в силу яког о один суб' єкт (зобов' язан а сторона, у тому числі боржни к) зобов' язаний вчинити пев ну дію господарського чи упр авлінсько-господарського ха рактеру на користь іншого су б' єкта (виконати роботу, пер едати майно, сплатити гроші, н адати інформацію тощо), або ут римуватися від певних дій, а і нший суб' єкт (управлена сто рона, у тому числі кредитор) ма є право вимагати від зобов' язаної сторони виконати її о бов' язку.

Господарські зобов' язанн я можуть виникати, зокрема, з г осподарського договору та ін ших угод, передбачених закон ом, а також з угод, не передбач ених законом, але таких, які йо му не суперечать (ст. 174 Господа рського кодексу України).

Відповідно до ч. 7 ст. 179 Господ арського кодексу України, го сподарські договори укладаю ться за правилами, встановле ними Цивільним кодексом з ур ахуванням особливостей, пере дбачених цим кодексом.

Згідно статті 525 Цивільного кодексу України, односторон ня відмова від зобов'язання а бо одностороння зміна його у мов не допускається, якщо інш е не встановлено договором а бо законом.

Відповідно до ст. 598 Цивільно го кодексу України, зобов'яза ння припиняється частково аб о у повному обсязі на підстав ах, встановлених договором а бо законом та припинення зоб ов' язання на вимогу однієї із сторін допускається лише у випадках, встановлених зак оном або договором, а згідно с татті 599 Цивільного кодексу Ук раїни, зобов' язання припиня ється виконанням, проведеним належним чином.

Згідно з ч. 1 ст. 612 Цивільного к одексу України, боржник вваж ається таким, що прострочив, я кщо він не приступив до викон ання зобов'язання або не вико нав його у строк, встановлени й договором або законом.

У відповідності до п. 1 ст. 626 Ци вільного кодексу України (на далі - ЦК України) договором є домовленість двох або біль ше сторін, спрямована на вста новлення, зміну або припинен ня цивільних прав та обов'язк ів. Також у відповідності до п . 1 ст. 629 ЦК України договір є обо в'язковим для виконання стор онами.

У відповідності до п. 1 ст. 193 ГК України суб'єкти господарюв ання та інші учасники господ арських відносин повинні вик онувати господарські зобов'я зання належним чином відпові дно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутно сті конкретних вимог щодо ви конання зобов'язання - відпов ідно до вимог, що у певних умов ах звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 526 Цивільно го кодексу України зобов' яз ання має виконуватись належн им чином відповідно до умов д оговору та вимог цього Кодек су, інших актів цивільного за конодавства, а за відсутност і таких умов та вимог - відпо відно до звичаїв ділового об ороту або інших вимог, що звич айно ставляться.

Відповідно до п.1 статті 530 Ци вільного кодексу України якщ о у зобов' язані встановлени й строк (термін) його виконанн я, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно статті 549 Цивільного кодексу України штрафом є не устойка, що обчислюється у ві дсотках від суми невиконаног о або неналежно виконаного з обов'язання.

Відповідно до ст. 610 Цивільно го кодексу України порушення м зобов' язання є його невик онання або виконання з поруш енням умов, визначених зміст ом зобов' язання (неналежне виконання).

Станом на момент розгляду с прави, Відповідач заборгован ість за Договором у розмірі 3 2 39,26 грн. не сплатив та не надав с уду жодних доказів, які б спро стовували суму заявленого бо ргу.

Отже, враховуючи вищевикла дене, Відповідач визнається судом таким, що не виконав зоб ов' язання за Договором про надання в користування місц ь, що перебувають на балансі Х КП "Міськелектротранс", для ро зташування спеціальних конс трукцій від 08.02.2008 р. за № 165.

Відповідно статей 55 Констит уції України, статей 15, 16 Цивіль ного кодексу України кожна о соба має право звернутись до суду за захистом свого цивіл ьного права у разі його поруш ення, невизнання або оспорюв ання.

Згідно ст. 43 ГПК України госп одарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім перекона нням, що ґрунтується на всебі чному, повному і об' єктивно му розгляді в судовому проце сі всіх обставин справи в їх с укупності, керуючись законом .

Відповідно до вимог ст. 32 ГПК України: доказами у справі є б удь-які фактичні дані, на підс таві яких господарський суд у визначеному законом поряд ку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яки х ґрунтуються вимоги і запер ечення сторін, а також інші об ставини, які мають значення д ля правильного вирішення гос подарського спору.

Відповідно до ст. 33 ГПК Украї ни, кожна сторона повинна дов ести ті обставини, на які вона посилається як на підставу с воїх вимог та заперечень.

Враховуючи, що відповідно д о ст. 526 Цивільного кодексу Укр аїни, ст. ст. 193, 198 Господарського кодексу України, зобов' яза ння повинні виконуватись нал ежним чином і у встановлений строк відповідно до умов і по рядку укладеного між сторона ми договору та згідно з вимог ами закону, а за відсутності т аких умов та вимог - відповідн о до звичаїв ділового оборот у або інших вимог, що звичайно ставляться, приймаючи до ува ги викладені обставини, та вр аховуючи те, що відповідач не надав суду жодного документ у, який би підтверджував спла ту заборгованості у розмірі 3 239,26 грн., документів, що спросто вували викладене у позові, су д визнає вимогу Позивача щод о стягнення з Відповідача вк азаної суми заборгованості н алежно обґрунтованою, доведе ною матеріалами справи та та кою, що підлягає задоволенню .

Відповідно до статей 44-49 Госп одарського процесуального к одексу України, у разі задово лення позовних вимог, витрат и по сплаті державного мита т а витрати на інформаційно-те хнічне забезпечення судовог о процесу покладаються на Ві дповідача, оскільки спір з йо го вини доведено до суду.

На підставі статей 6, 8, 19, 55, 124, 129 К онституції України, статтями 11,15, 16, 509, 525, 526, 530, 549, 598, 599, 610, 612, 626, Цивільного кодексу України, статтями 173, 17 4, 179, 193, 198 Господарського кодексу України, керуючись статтями 1, 4, 12, 32, 33, 43, 44-49, 82-85 Господарського пр оцесуального кодексу Україн и, суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити по вністю.

Стягнути з Приватне підпри ємство «Пушка»(61057, м. Харків, ву л. Пушкінська, 31, р/р 26006014857 в ХАК Зе мбанк м. Харкова" МФО 351662, код ЄДР ПОУ 32440099) на користь Харківсько го комунального підприємств а «Міськелектротранс»Орден а Трудового Червоного Прапор а ім. 60-річчя Радянської Украї ни (61001, м. Харків, вул. Молодої Гв ардії, 5, р/р 2600830123031 в ПАТ «КБ «Акти в-банк»м. Києва, МФО 300852, код ЄДРП ОУ 03328623) суму основного боргу у р озмірі - 2343,06 грн., три проценти р ічних від простроченої суми - 177,17 грн., розмір збитків від інд ексу інфляції за весь час про строчення - 719,03 грн., а також витр ати на інформаційно-технічне забезпечення - 236,00 грн. та витра ти по сплаті держмита 102,00 грн.

Видати накази після набран ня рішенням законної сили.

Суддя Жигалкін І.П.

Повний текст рішення під писаний «08»липня 2011 року

по справі № 5023/3956/11.

Дата ухвалення рішення 06.07.2011
Зареєстровано 17.07.2011
Оприлюднено 18.07.2011

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 5023/3956/11

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону