СУМСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

Копія

СУМСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІ СТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2011 р. Справа № 2a-1870/3353/11

Сумський окружний адмін істративний суд у складі:

головуючого судді - Прилип чука О.А.,

розглянувши в скоро ченому провадженні в приміще нні суду в м. Суми адміністрат ивну справу №2а-1870/3353/11

за позовом Державної податкової інспекції в міст і Суми

до Сумського обласного осередку міжнародної громад ської організації "Україна-П ольща-Німеччина"

про припинення юридичн ої особи ,-

В С Т А Н О В И В:

Державна податкова інсп екція в м. Суми (надалі по текс ту - позивач, ДПІ в м. Суми) зве рнулась до суду з позовом до С умського обласного осередку міжнародної громадської орг анізації "Україна-Польща-Нім еччина" (надалі по тексту - ві дповідач), в якому просить суд :

- припинити юридичну особу - Сумський обласний осередок міжнародної громадської орг анізації "Україна-Польща-Нім еччина".

В обґрунтування позовних в имог зазначив, що 27.04.2009 року Сум ський обласний осередок міжн ародної громадської організ ації "Україна-Польща-Німеччи на" зареєстрований Виконавчи м комітетом Сумської міської ради як юридична особа. Всупе реч вимог п.п.4.1.4 п.4.1 ст. 4 Закону У країни «Про порядок погашенн я зобов' язань платників под атків перед бюджетами та дер жавними цільовими фондами» з листопада 2009 року та по тепері шній час не подає до ДПІ в м. Су ми податкову звітність.

Судом встановлено, що 27.04.2009 ро ку відповідач зареєстровани й Виконавчим комітетом Сумсь кої міської ради як юридична особа та взята на облік в ДПІ в м. Суми (а.с.4).

Згідно ст. 33 Закону України « Про державну реєстрацію юрид ичних осіб та фізичних осіб-п ідприємців» одним із випадкі в припинення юридичної особи є постановлення судового рі шення про припинення юридичн ої особи.

Відповідно до ч. 2. ст.38 зазнач еного Закону підставами для постановлення судового ріше ння про припинення юридичної особи, що не пов'язано з ба нкрутством юридичної особи, зокрема є: неподання протяго м року органам державної по даткової служби податкових д екларацій, документів фінан сової звітності відповідно д о закону.

Як вбачається з матеріалів справи з листопада 2009 року та по теперішній час відповіда ч не звітує про свою підприєм ницьку діяльність перед ДПІ в м. Суми, господарську діяльн ість не здійснює, заборгован ість зі сплати податків і збо рів не має (а.с.3).

Таким чином, відповідач не в иконує вимоги п.п. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Зак ону України «Про порядок пог ашення зобов' язань платник ів податків перед бюджетами та державними цільовими фонд ами», та більше року не подає п одаткової звітності, а тому в имоги позивача про припиненн я діяльності юридичної особи - Сумського обласного осеред ку міжнародної громадської о рганізації "Україна-Польща-Н імеччина" є обґрунтованими т а такими, що підлягають задов оленню.

Керуючись ст.ст. 94, 98, 158-163, 167, 254 Код ексу адміністративного судо чинства України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний поз ов Державної податкової інс пекції в місті Суми до Сумсь кого обласного осередку міжн ародної громадської організ ації "Україна-Польща-Німеччи на" про припинення юридично ї особи - задовольнити в пов ному обсязі.

Припинити юридичну особу- С умський обласний осередок мі жнародної громадської орган ізації "Україна-Польща-Німеч чина" (м. Суми, вул. Черепіна, 68 -А, кв. 67, код 36437399).

Постанова може бути оскарж ена до Харківського апеляцій ного адміністративного суду через Сумський окружний адм іністративний суд шляхом под ачі апеляційної скарги на по станову суду протягом десяти днів з моменту її отрим ання.

Постанова набирає законно ї сили після закінчення стро ку подання апеляційної скарг и. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не с касовано, набирає законної с или після закінчення апеляці йного розгляду справи.

Суддя (підпис) О.А. Прилипчук

< Список > < Дата >

З оригіналом згідно

Суддя О.А. Прилипчук

Дата ухвалення рішення 25.07.2011
Зареєстровано 02.08.2011
Оприлюднено 02.08.2011

Судовий реєстр по справі 2а-1870/3353/11

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 25.07.2011 Сумський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 31.05.2011 Сумський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2а-1870/3353/11

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону