ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАР СЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Д онецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

11.07.11 р. Сп рава № 23/82

за позовом: Державного під приємства „Макіїввантажтра нс” м. Макіївка

до відповідача: Державного підприємства „Макіїввугілл я” м. Макіївка

про стягнення 8 314 016, 04 грн.

Суддя господарського суду Донецької області Забарю щий М.І

розглянув у відкритому суд овому засіданні господарськ ого суду справу

за участю представників ст орін:

від позивача: ОСОБА_1 - з а довіреністю

від відповідача: не з'явився

В засіданні, яке відбуло сь 06.07.2011р., згідно ст.77 ГПК Україн и

оголошувалась пер ерва до 11.07.2011р.

Позивач, державне підприєм ство „Макіїввантажтранс” м. Макіївка, звернувся до суду з позовом про стягнення з відп овідача, державного підприєм ства „Макіїввугілля” м. Макі ївка, 6 404 807,54 грн. інфляційних та 1 909 208,50 грн. річних.

В обґрунтування своїх вимо г позивач посилається на:

- укладення сторонами догов ору № 102/17 від 02.01.2007р. на транспортн е обслуговування відокремле них підрозділів відповідача , умови якого відповідач у пер іод з червня 2007р. по жовтень 2008р . виконував неналежним чином ;

- рішення господарського с уду Донецької області від 17.12.20 08р. у справі № 17/173 за яким від від повідача на користь позивача було стягнуто 45 151 280,23 грн. боргу , 5 718 860,68 грн. інфляційних та 874 712, 76 г рн. річних;

- постанову відділу примусо вого виконання рішень Департ аменту державної виконавчої служби від 09.04.2009р. якою було зуп инено виконавче провадження з виконання наказу господар ського суду Донецької област і у справі № 17/173 зважаючи на нор ми Закону України „Про заход и спрямовані на забезпечення сталого функціонуванн я підприємств паливно-енерге тичного комплексу” (далі - З акон „Про заходи”);

- часткове погашення боргу на суму 47 001, 76грн.;

- ст. ст. 509, 510, 525, 526, 599, 625 Цивільного кодексу України (далі - ЦК).

Відповідач пояснив суду, що : згідно Закону „Про заходи” в ін внесений до Реєстру учасн иків процедури погашення заб оргованості; ДП „Макіїввугіл ля” знаходиться у скрутному фінансовому становищі у зв' язку з чим відповідач просит ь зменшити розмір річних та і нфляційних.

Суд відхилив клопотання по зивача про залучення до учас ті у справі ТОВ „Макіївпромт ранс” м. Макіївка, тому що: ухв алою у справі від 06.07.2011р. суд від хилив заяву ТОВ „Макіївпромт ранс” про заміну позивача ос кільки: суд вважає, що це підпр иємство не стало правонаступ ником позивача; якщо ТОВ „Мак іївпромтранс” на думку позив ача є його правонаступником, то виникає запитання чому по зов подано саме ДП „Макіївва нтажтранс”

Дослідивши матеріали спра ви та вислухавши пояснення п редставника позивача суд вст ановив:

Згідно з наказом Міністерс тва вугільної промисловості від 25.09.2006р. № 478 зі складу Державн ого підприємства “Макіїввуг ілля” виділено Відокремлени й підрозділ Державного підпр иємства “Макіїввантажтранс ” та на його базі створено Дер жавне підприємство “Макіївв антажтранс”.

На момент створення позива ча, відповідно до наведено ви ще наказу, між відповідачем т а позивачем був складений пе редавальний баланс, за яким с таном на 01.01.2007р. до відповідача перейшов обов' язок сплатит и позивачу заборгованість у сумі 9'548'319,76грн.

Згідно додаткових передав альних балансів станом на 10.02.20 07р. та - на 10.10.2007р. заборгованіст ь було зменшено на загальну с уму 500'248,01грн..

Відповідач на часткове вик онання зобов' язань перерах ував позивачу 800'8542,17 грн. Крім то го, відповідно до ст..601 Цивільн ого кодексу України сторонам и зараховані зустрічні однор ідні вимоги на суму 25'535,45грн.

У зв' язку з чим, заборгова ність відповідача, з урахува ння індексу інфляції та 3% річн их складає 1'263'436,69грн..

02.01.2007р. сторонами був укладен ий договір № 102/17 на транспортне обслуговування Державним пі дприємством “Макіїввантажт ранс” відособлених підрозді лів Державного підприємства “Макіїввугілля”. Додатковою угодою дія договору була про довжена до 31.12.2008р.

Предметом даного договору є здійснення транспортного обслуговування Державним пі дприємством “Макіїввантажт ранс” (Транспорт) Державного підприємства “Макіїввугілл я”(Підприємство) на підставі даного договору, та як власни ка під' їзного шляху, який сп лачує Державному підприємст ву “Донецька залізниця” за П ідприємство, як контрагента під' їзного шляху, плату за к ористування вагонами Мініст ерства транспорту та зв' язк у України, а Підприємство зоб ов' язується сплатити транс портні послуги на підставі д аного договору.

Відповідно до п.п. 4.1.9 п.4 догов ору усі платежі за транспорт не обслуговування, у тому чис лі по платі за користування в агонами Міністерства Україн и, здійснюється шляхом перед оплати за майбутні послуги. С трок попередньої оплати - 3 д ня до початку періоду наданн я послуг.

Підпунктом 4.1.10 п.4 договору на рахування платежів провадит ься Транспортом з оформлення м відповідних видів транспор тних послуг та по кожному Від окремленому підрозділу з нап равленням рахунків Підприєм ству за кожну декаду місяця а бо за місяць.

Ці факти в силу ст. 35 Господа рсько-процесуально кодексу У країни (далі - ГПК) доведенню н е підлягають оскільки встано влені рішенням господарсько го суду Донецької області ві д 17.12.2008р. у справі № 17/173.

Позивач не надав суду перви нних бухгалтерських та фінан сових документів, які підтве рджують факт боргу в сумі 45 104 278 ,47 грн. В мотивувальній частин і рішення господарського суд у Донецької області від 17.12.2008р. у справі № 17/173 (у яку і повинні фі гурувати факти, що встановлю є суд) відсутні посилання на б удь - які первинні документи (а кти, відомості, протоколи і т.і ., які підтверджують надання п ослуг саме в сумі 45 104 278,47 грн.

Згідно ст. 174 Господарського кодексу України (далі - ГК) г осподарське зобов' язання виникло між сторонами на під ставі договору № 102/17 на транспо ртне обслуговування від 02.01.2007р ., а не на підставі рішення гос подарського суду Донецької о бласті від 17.12.2008р. у справі № 17/173. Т ому резолютивна частина ріше ння суду у справі № 17/173 є не вста новлення факту, а присудом, во левиявленням державного орг ану України щодо зобов' язан ня вчинити певні дії. Однак пр едставник позивача наполяга ла у судовому засіданні, що на її думку, факт наявності борг у у даній справі доводити не с лід, оскільки це вже було пред метом розгляду у справі № 17/173.

Частиною 3 ст.43 ГПК встано влено, що суд не зв' язаний з п озицією відповідача, який не висунув заперечень щодо сут і вимог. Матеріали справи не м істять доказів наявності бор гу в сумі 45 104 278,47 грн. Річні та інф ляційні, які вимагає стягнут и позивач з відповідача є пох ідними від суми боргу.

Зважаючи на викладене, с уд дійшов висновку, що вимоги позивача не доведені, а тому з адоволенню не підлягають.

На підставі ст.ст. 20, 173, 174, 193, 306, 316 Г осподарського кодексу Украї ни ст.ст. 530, 625 Цивільного кодекс у України та керуючись ст.ст. 3 5, 43, 49, 82-85, 33 Господарського процес уального кодексу України, го сподарський суд -

В И Р І Ш И В :

Позивачу у позові ві дмовити.

Суддя Забарющий М.І.

< Список > < Дов ідник >

< Список > < Довід ник >

В судовому засіданні 11.07.2011р. проголошено вступну та резол ютивну частини рішення. Повний текст рішення скл адено та підписано 18.07.2011р.

Дата ухвалення рішення 11.07.2011
Оприлюднено 30.08.2011

Судовий реєстр по справі 23/82

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 07.12.2017 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 27.11.2017 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 26.08.2016 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 15.06.2016 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 06.05.2016 Господарський суд Донецької області Господарське
Постанова від 12.06.2013 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 27.03.2013 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 12.03.2013 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 27.10.2011 Господарський суд Полтавської області Господарське
Постанова від 31.08.2011 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 11.07.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 06.07.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 15.06.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 06.06.2011 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 03.06.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 12.04.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 28.03.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 21.03.2011 Господарський суд Полтавської області Господарське
Постанова від 23.11.2010 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 29.06.2010 Господарський суд Полтавської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 23/82

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону