Постанова
від 17.08.2011 по справі 29/201(10)(3/10)
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУ Д УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" серпня 2011 р. Справа № 29/201(10)(3/10)

Вищий господарський суд У країни у складі колегії судд ів:

Полянського А.Г.- головуючого ,

Дроботової Т.Б.,

Костенко Т. Ф.,

розглянувши матеріали

касаційної скарги ТОВ "Інтертрак-плюс"

на постанову Львівського апеляційного господарського суду від 05.04.2011р .

у справі господарського суду Львів ської області

за позовом ТОВ "Інтертрак-плюс"

до ТОВ "Українська транспорт на група"

про стягнення 127 429,43 грн.,

за зустрічним позовом ТОВ "Українська транспорт на група"

до ТОВ "Інтертрак-плюс"

про стягнення 277 702,24 грн.,

в судовому засіданні взя ли участь представники:

позивача: ОСОБА_1 (до в. від 10.08.11),

відповідача: не з' явил ись,

ВСТАНОВИВ:

Рішенням від 02.02.2011 року госп одарського суду Львівської о бласті відмовлено в задоволе нні первісного позову про ст ягнення з ТОВ "Українська тра нспортна група" 127 429,43 грн. та зус трічного позову про стягненн я з ТОВ "Інтертрак-плюс" 277702, 24 грн .

Постановою від 05.04.11 Львівськ ого апеляційного господарсь кого суду вказане вище рішен ня залишено без змін.

Не погоджуючись з судовими рішеннями, ТОВ "Інтертрак-плю с" звернулося до Вищого госпо дарського суду України з кас аційною скаргою і просить їх скасувати в частині відмови в задоволенні первісного по зову як прийняті з порушення м норм матеріального та проц есуального права, прийняти в цій частині нове рішення, яки м позов задовольнити, в решті судові рішення - залишити б ез змін.

Колегія суддів, приймаючи д о уваги межі перегляду справ и в касаційній інстанції, про аналізувавши на підставі фак тичних обставин справи засто сування норм матеріального т а процесуального права при в инесенні оспорюваного судов ого акту знаходить необхідни м касаційну скаргу залишити без задоволення.

Як було встановлено судами попередніх інстанцій, відпо відно до умов контракту від 01. 10.2006 №17/06, укладеного між ТОВ "Інте ртрак - плюс" та ТОВ "Українськ а транспортна група", останні м придбано на умовах "DDP Україн а, Київ" автомобілі ІВЕКО відп овідно до переліку, зазначен ого у контракті. Ціна товару розрахована за офіційним кур сом Національного банку (НБ) У країни і станом на 11.10.2006 року до рівнювала EURO/UAH = 6,33169.

Доповненням № 1 від 05.02.2007 року в изначено новий порядок перед оплати та післяоплати по дог овору.

Доповненням № 2 від 26.07.2007 року в изначено загальну вартість 5 -ти автомобілів на суму 2845970 грн ., напівпричепів на суму 1048000 грн ., 5-ти наступних авто на суму 300800 0 грн. та напівпричепів на суму 1048000 грн. Ціна розрахована за оф іційним курсом НБУ станом на 11.10.2006 року EURO/UAH=6,33169. Змінено розмір та порядок передоплати. Тако ж визначено таким, що втратил о чинність доповнення № 1 від 0 5.02.2007 року.

Доповненням № 3 від 21.08.2007 року в икладено в новій редакції ок ремі положення договору, а са ме: визначено загальну варті сть (ціну) 5-ти автомобілів на с уму 2845970 грн., та 5-ти напівпричеп ів на суму 1048000 грн. (загальна вар тість 3893970 грн). Ціна розрахован а за офіційним курсом НБУ ста ном на 11.10.2006 року EURO/UAH = 6,33169, покупець сплачує попередню оплату пр одавцю до 10.08.2007 року - 661146 грн. в т .ч. ПДВ. Решту, яка залишилась п ісля сплати авансу загальної вартості договору покупець оплачує продавцю - в розмірі 3232824 грн. в т.ч. ПДВ протягом 10 бан ківських днів після передачі автомобілів. (ч.1 п.2.3 договору).

В доповненні також зазначе но, що останнє є невід' ємною частиною контракту №17/06 від 11.10. 2006 року та вступає в силу з дня підписання (21.08.2007 року).

Відповідно до п.2.1 контракту ціна автомобілів, що поставл яються продавцем покупцю скл адала 3893970 грн. з урахуванням ПД В 20%. Ціна розрахована згідно о фіційного курсу НБУ станом н а 11.10.2006 року (на день підписання контракту) з розрахунку EURO/UAH = 6,33 1690. Таким чином, вартість автом обілів, які постачаються, в ін оземній валюті ЄВРО становит ь 614996,9439 ЄВРО.

Всі платежі, що підлягають с платі, відповідно перерахову ються на день оплати та підпи сання приймально-здавальног о акту, якщо обмінний курс ЄВР О до гривні, встановлений НБУ на день оплати відрізняєтьс я від курсу ЄВРО, встановлено го НБУ на день підписання дан ого контракту (ч.2 п.2.3 контракту ).

На виконання вказаних умов договору ТОВ "Українська тра нспортна група" перераховано ТОВ "Інтертрак-плюс" попередн ю оплату на загальну суму 661146,00 г рн. (99149,6998 Євро): 11.10.2006 року - на суму 79146 грн. (12499,9803 євро), за офіційним к урсом ЄВРО/грн. - 6,33169; 04.01.2007 року - на суму 110000 грн. (16539,2393 євро), за офіц ійним курсом ЄВРО/грн. - 6,65085; 01.03. 2007 року - на суму 70500 грн. (10567,2515 євр о), за офіційним курсом ЄВРО/гр н. - 6,671555; 02.03.2007 року - на суму 9500 гр н. (1422,4485 євро), за офіційним курсо м ЄВРО/грн. - 6,678625; 26.03.2007 року - на с уму 148000 грн. (21990,6436 є), за офіційним к урсом ЄВРО/грн. 6,730135; 06.04.2007 року - н а суму 244000 грн. (36130,1366 євро), за офіці йним курсом ЄВРО/грн. - 6,753365.

Після проведених передопл ат, вартість автомобілів, яка підлягала до оплати відпові дачем в Євро становила 515847,2441 Єв ро, які відповідно до п.2.3. контр акту, повинні бути перерахов ані на день наступної оплати та підписання приймально-зд авального акту.

Судами з' ясовано, що ТОВ "І нтертрак-плюс" в свою чергу по ставлено відповідачу 08.08.2007 рок у 5 автомобілів та 5 напівприче пів на загальну суму 3893970,00 грн. (щ о підтверджується актами зда чі-приймання товару) та видан о останньому видаткову накла дною № 10 від 08.08.2007 року, в якій вка зано перелік цін поставлених автомобілів на загальну сум у 4254600,00 грн.

Протягом десяти днів з моме нту поставки - 16.08.2007 року ТОВ "Укр аїнська транспортна група" п роведено остаточну оплату за договором шляхом перерахува ння коштів на розрахунковий рахунок ТОВ "Інтертрак-плюс" н а суму 3510526,24 грн., оскільки стано м на день проведення оплати з а договором, офіційний курс Є ВРО встановлено НБУ = 6,805380 (515845,7338 єв ро х 6,805380).

Звертаючись з позовом у дан ій справі, ТОВ "Інтертрак-плюс " послалось на недоплату відп овідачем вартості отриманог о товару, оскільки враховуюч и умови п.2.3 контракту щодо роз рахунку вартості поставлено го товару по курсу НБУ на день його поставки (08.08.2007 року) відпо відачем недоплачено 82927, 76 грн.

Підставою зустрічного поз ову ТОВ "Українська транспор тна група" вказано переплату вартості отриманого товару на суму 277702, 24 грн., враховуючи ви значену на день укладення ко нтракту ціну договору - 3893970 грн .

Колегія суддів Вищо го господарського суду Украї ни вважає, що судами попередн іх інстанцій в даному випадк у обгрунтовано враховано той факт, що всі платежі, які здій снювалися відповідачем розр аховувалися по курсу НБУ євр о на день їх оплати, що вбачаєт ься із наявного в матеріалах справи розрахунку, а згідно п . 2.3 контракту передбачено, що р ешта, яка залишилася після сп лати авансу загальної вартос ті договору, сплачується пок упцем протягом десяти банків ських днів після передачі ав томобілів покупцю, тобто від повідачем здійснено оплату в межах, встановленого контра ктом строку, у зв' язку з чим с удами вмотивовано визнано бе зпідставним посилання позив ача на те, що оплата товару пов инна здійснюватися по курсу НБУ на день поставки товару в ідповідачу та підписання акт у приймання-передачі транспо ртного засобу від 08.08.2007, оскільк и зазначеним вище пунктом ко нтракту передбачено перерах унок всіх платежів на день оплати товару та підписан ня приймального-здавального акту.

Також, судами обгурнтован о не взято до уваги посилання позивача на видаткову накла дну № 10 від 08.08.2007 року, оскільки ц іна товару є істотною умовою договору і не може змінювати ся первинним бухгалтерським документом, до якого відноси ться накладна, яка засвідчує лише факт передачі товару мі ж сторонами (Положення про до кументальне забезпечення за писів бухгалтерського облік у, затвердженого наказом М іністерства фінансів Україн и від 24.05.95 N 88).

З врахуванням вказаного, пр иписів ст.ст. 525, 526, 599, 654 ЦК України , 193 ГК України обґрунтованим є висновок судів про відмову в задоволенні первісного позо ву.

В частині зустрічних позов них вимог ТОВ "Українська тра нспортна група" суди, досліди вши обставини справи, а також підстави заявленого позову, правомірно відмовили в їх за доволенні за недоведеністю.

З огляду на зазначене вище, судові рішення прийнято при правильному застосуванні но рм матеріального та процесуа льного права і підстави для ї ї скасування відсутні.

Враховуючи викладене, керу ючись ст.ст. 1115, 1117, 1119, 11111 ГПК Україн и, Вищий господарський суд України

ПОС ТАНОВИВ :

Касаційну скаргу зали шити без задоволення.

Постанову від 05.04.11 Львівськ ого апеляційного господарсь кого суду у справі № 29/201 (10) залиш ити без змін.

Головуючий Полянський А.Г.

Судді Дроботова Т.Б.

Костенко Т.Ф.

СудВищий господарський суд України
Дата ухвалення рішення17.08.2011
Оприлюднено25.08.2011
Номер документу17851525
СудочинствоГосподарське

Судовий реєстр по справі —29/201(10)(3/10)

Постанова від 17.08.2011

Господарське

Вищий господарський суд України

Костенко Т.Ф.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні