ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКА СЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2011 року Справа № 16/5026/1107/2011

Господарський суд Черкас ької області в складі: голову ючого - судді Спаських Н.М. з се кретарем судового засідання Волна С.В., за участю представ ників сторін:

від позивача: не з'явився;

від відповідача: ОСОБА_1 - за довіреністю;

третя особа: ТОВ "Новий Конт инент" - не з"явився, клопотанн я без його участі

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в м. Черкас и справу за

позовом ОСОБА_2

до Відкритого акціонерно го товариства "Жашківський х лібзавод"

про стягнення 23 142,20 грн.,

ВСТАНОВИВ:

Позивачем, як акціон ером ВАТ "Жашківський хлібза вод", заявлено позов про стяг нення з відповідача 23 142,20 грн. ко штів як залишку вартості акц ій відповідача, які позивача ще не отримав в ході здійснен ня ліквідаційної процедури п ідприємства. В ході розгляду справи представник позивача свої вимоги підтримував пов ністю та просив їх задовольн ити. В останнє засідання пози вач не з'явився, причини неявк и не відомі, клопотання про ві дкладення розгляду справи п озивач не подавав.

Відповідач заперечив проти задоволення позову з м отивів, що у відповідності до рішення, прийнятого на загал ьних зборах акціонерів відпо відача від 21.08.2008 року, спірну ча стину коштів за акції всім ак ціонерам повинен сплатити ос новний акціонер ВАТ "Жашківс ький хлібзавод" - ТОВ "Новий ко нтинент" за рахунок коштів ві дшкодування йому бюджетної з аборгованості.

Представник третьої особи в засідання не з'явився , просить засідання провести без своєї участі і у наданому суду поясненні вказав, що кош тів на відшкодування бюджетн ої заборгованості він ще не о тримав.

Суд вважає за можливе розгляд справи завершити бе з участі позивача, оскільки в ін був попереджений належним чином про час і дату проведен ня останнього засідання, а та кож і про те, що строк розгляду справи завершується 07 серпн я 2011 року.

Заслухавши доводи і п ояснення представників стор ін, надані в ході розгляду с прави та дослідивши зібрані у справі докази, суд вважає, що у задоволенні позову слід ві дмовити повністю, виходячи з такого:

У відповідності до ст . 33 ГПК України, кожна сторона п овинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та запе речень.

З матеріалів справи в бачаться наступне:

Позивач є акціонером Відкритого акціонерного тов ариства "Жашківський хлібоза вод" і згідно сертифікату акц ій серія АВЕ № 244 ( а.с. 12) від 27.07.2004 ро ку володіє простими іменним и акціями в кількості 185 360 шт. ва ртістю 0,25 грн. кожна ( на загаль ну суму 46 340,00 грн.).

В матеріалах справи п різвище позивача вказано як ОСОБА_2 і ОСОБА_2, що на д умку суду, в питанні ідентифі кації позивача не має істотн ого значення. Спору між сторо нами з приводу належності по зивача немає.

Позивач вказує, що 26.03.2003 року на загальних зборах акц іонерів ВАТ "Жашківський хлі бзавод" було прийнято рішенн я про ліквідацію відповідача та затверджено порядок лікв ідації. А на зборах 21.08.2008 року бу ло вирішено, що за першим етап ом акціонерам буде виплачено кожному акціонеру по 50,06 % номі нальної вартості його акцій з наявних коштів на поточном у рахунку товариства. За друг им етапом повинно бути випла чено кожному акціонеру решту номінальної вартості його а кцій зі спецрахунку ТОВ "Нови й Континент" (основний акціон ер відповідача) відшкодовано ї йому бюджетної заборгован ості ПДВ за договором уступк и вимог ( а.с. 66).

Доказів про оскарж ення рішень загальних зборів і визнання недійсними рішен ь, відображених у протоколі в ід 21.08.2008 року сторони у справі н е надали.

Спір між сторонами в иник з причини, що позивач з 2008 року не отримав коштів по дру гому етапу розрахунків за ак ції, в чому вбачає свої права п орушеними.

Суд вважає, що спір між сторонами є корпоративним з підстав, що він виник між акці онером та товариством з прив оду корпоративних відносин, до яких відноситься і отрима ння акціонером певної частки прибутку (дивідендів) органі зації (ст. 167 ГК України).

Позивач отримав перш у частину вартості акцій в ро змірі 50,06% їх номінальної варто сті та звернувся до ліквідац ійної комісії відповідача з вимогою виплатити решту кошт ів, зокрема, листом від 13.03.2010 рок у ( а.с. 17).

У відповідності до ст . 11 ЦК України, цивільні права т а обов'язки виникають із дій о сіб, що передбачені актами ци вільного законодавства, а та кож із дій осіб, що не передбач ені цими актами, але за аналог ією породжують цивільні прав а та обов'язки. Цивільні права та обов'язки можуть виникати безпосередньо з актів цивіл ьного законодавства.

У відповідності до ст . 104, 110 ЦК України, юридична особа припиняється в результаті п ередання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юрид ичним особам - правонаступни кам (злиття, приєднання, поділ у, перетворення) або в результ аті ліквідації. Юридична осо ба ліквідується в т.ч. за ріше нням її учасників або органу юридичної особи, уповноваже ного на це установчими докум ентами, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на яки й було створено юридичну осо бу, досягненням мети, для якої її створено, а також в інших в ипадках, передбачених устано вчими документами.

Порядок ліквідації ю ридичної особи та задоволенн я вимог кредиторів визначено ст. 111 та 112 ЦК України.

Позивач не оскаржує п равомірність прийняття відп овідачем рішення про проведе ння другої частини розрахунк ів з акціонерами за акціями с илами основного акціонера - Т ОВ "Новий Континент" і суд такі дії відповідача і третьої ос оби на предмет їх правомірно сті не оцінює, оскільки позив ач сам розпоряджається своїм и процесуальними правами на власний розсуд.

За доводами відповід ача, він не повинен виконуват и зобов'язання особисто по ви платі другої частини коштів по акціях, оскільки зобов'яза ною особою за цими платежами слід вважати ТОВ "Новий -Конти нент".

У відповідності до на явної у справі в копії догово ру уступки права вимоги від 0 1.09.2008 року між відповідачем та т ретьою особою, відповідач ус тупив третій особі право вим оги до Уманської ОДПІ незако нно списаного бюджетного від шкодування в сумі 338 082,16 грн. на п ідставі постанови господарс ького суду Черкаської област і у справі № 11-16/4411а. При цьому п. 3 д оговору також передбачено, щ о після зарахування на будь-я кий з рахунків третьої особи бюджетного відшкодування в сумі 338 082,16 грн. ТОВ "Новий -Контин ент" повинен протягом 10 банків ських днів перерахувати кожн ому акціонеру відповідну сум у, що дорівнює 49,94 % від номіналь ної вартості акцій, що йому н алежать.

Довідкою від 05.08.2011 року третя особа повідомила суд, щ о станом на 05.08.2011 року ТОВ "Новий континент" не отримував від ж одного органу податкової слу жби України бюджетне відшкод ування у розмірі 338 082,16 грн., прав о на яке виникло по договору у ступки права вимоги від 01.09.2008 ро ку.

Доказів про протилеж не позивач у справу не надав.

За таких умов, врахову ючи, що за доводами сторін ріш ення загальних зборів ВАТ "Жа шківський хлібзавод" (яке поз ивач не оспорює) згідно прото колу від 21.08.2008 року є чинним сто совно виплати вартості акцій двома етапами і що другий ета п буде виплачуватися не відп овідачем, а третьою особою у с праві з бюджетного відшкодув ання і у позивача немає доказ ів того, що третя особа у справ і отримала це відшкодування, то суд вважає, що позивач не д овів настання підстав для пр ийняття рішення про стягненн я з відповідача вартості дру гої частини акцій на користь позивача.

У відповідності до ст . 24 ГПК України, заміну відпові дача можливо здійснити лише за згодою позивача.

Оскільки позивач не з 'явився в останнє судове засі дання, то вирішення даного пи тання є неможливим. Відсутн ість доказів про отримання б юджетного відшкодування в б удь-якому випадку унеможливл ює задоволення позову на кор исть позивача, оскільки не до ведено настання підстави для такого позову.

За таких обставин у з адоволенні позову слід відм овити повністю.

При відмові у позові с удові витрати покладаються н а позивача.

В порядку ст. 68 ГПК Укра їни, питання про скасування з абезпечення позову вирішує ться судом, що розглядає спра ву, із зазначенням про це в ріш енні або в ухвалі.

Оскільки позивачу у п озові відмовлено, то відпали потреби і в збереженні заход ів забезпечення позову, вжит і згідно ухвали від 01 червня 2011 року у вигляді заборони голо ві ліквідаційної комісії ВАТ "Жашківський хлібозавод" вчи няти дії, направлені на виклю чення ВАТ "Жашківський хлібо завод" (ідентифікаційний код 00380636) з реєстру суб'єктів підпри ємницької діяльності і їх не обхідно скасувати.

Керуючись ст. 49, 68, 82-85 ГПК України, суд -

ВИРІШИВ:

1. У задоволенні позов у відмовити повністю.

2. Скасувати заходи заб езпечення позову, вжиті згід но ухвали від 01 червня 2011 року у вигляді заборони голові лік відаційної комісії ВАТ "Жашк івський хлібозавод" вчиняти дії, направлені на виключенн я ВАТ "Жашківський хлібозаво д" (ідентифікаційний код 00380636) з реєстру суб'єктів підприємни цької діяльності до вирішенн я даної справи по суті.

Рішення може бути ос каржено до Київського апеляц ійного господарського суду п ротягом 10 днів.

Суддя Н.М. Спаських

Повний текст рішення під писано 09 серпня 2011 року

Дата ухвалення рішення 08.08.2011
Зареєстровано 25.08.2011
Оприлюднено 29.08.2011

Судовий реєстр по справі 5026/1107/2011

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 07.12.2011 Господарський суд Черкаської області Господарське
Рішення від 08.08.2011 Господарський суд Черкаської області Господарське
Ухвала від 27.07.2011 Господарський суд Черкаської області Господарське
Ухвала від 15.07.2011 Господарський суд Черкаської області Господарське
Ухвала від 15.07.2011 Господарський суд Черкаської області Господарське
Ухвала від 08.07.2011 Господарський суд Черкаської області Господарське
Ухвала від 01.07.2011 Господарський суд Черкаської області Господарське
Ухвала від 01.06.2011 Господарський суд Черкаської області Господарське
Ухвала від 24.05.2011 Господарський суд Черкаської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 5026/1107/2011

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону