ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 10002, м. Житомир, майдан П утятинський, 3/65, '481-620

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Від "25" серпня 2011 р. Справа № 8/5007/63/11

Господарський суд Житом ирської області у складі:

Головуючого судді < Поле для текста >

судді Дав идюка В.К.

судді < По ле для текста >

за участю представників ст орін

від позивача ОСОБА_1. - дов. від 22.08.11р.

Бутилюк Л.В. - д иректор, протокол №7

від відповідача ОСОБА _2. - дор. від 25.08.11р.

Розглянув справу за позово м Товариства з обмеженою від повідальністю "Фарм-Сервіс Л ЛС" (с.Велика Олександрівка Бо риспільського району Київсь кої області)

до Товариства з обмежен ою відповідальністю "Агро-Ан друшівка" (с.Лебединці Андруш івського району Житомирсько ї області)

про стягнення 61674,40 грн.

Позивач звернувся до госпо дарського суду Житомирської області з позовом про стягне ння з відповідача на свою кор исть 61674,40 грн. заборгованості з а надані послуги згідно дого вору №01/07/08 від 01.07.08р., з яких 47950,00 грн . - сума основного боргу, 10059,11 грн . - інфляційні та 3665,29 грн. - пеня.

Представник позивача в суд овому засіданні позовні вимо ги підтримав в повному обсяз і з підстав, зазначених в позо вній заяві. Просив суд задово льнити позов.

Представник відповідача в засіданні суду надав відзив на позовну заяву, в якому факт надання послуг визнає, проте заперечує проти нарахованої позивачем суми заборгованос ті. Крім того, надав заяву від 25.08.11р., в якій просить суд застос увати строк позовної давност і в частині позовних вимог що до стягнення пені, оскільки п озивач пропустив строк позов ної давності тривалістю в од ин рік для звернення з даною в имогою до суду.

Суд дослідив в судовому зас іданні документи, а саме: дого вір про надання послуг №01/07/08 ві д 01.07.08р., акти виконаних робіт, в ідзив на позовну заяву, свідо цтво про державну реєстрацію , статут, довідку про включенн я до ЄДРПОУ та інші.

Дослідивши матеріали спра ви, заслухавши пояснення пре дставників сторін, господарс ький суд

ВСТАНОВИВ:

01.07.08р. між сторонами був ук ладений договір №01/07/08 від 01.07.08р. (а .с.25-26), пунктом 1.1 якого визначен о, що предметом договору є над ання послуг виконавцем (пози вачем) по збиранню врожаю сіл ьськогосподарської продукц ії замовника (відповідача) зе рнозбиральним комбайном на з амовлення відповідача та за його рахунок.

Відповідно до п. 3.1.2 зазначен ого договору, відповідач зоб ов'язаний провести розрахунк и з позивачем згідно п. 4.1 даног о договору та акту виконаних робіт, який є невід'ємною част иною даного договору.

Пунктом 4.1 договору передба чено, що замовник розраховує ться з виконавцем при збиран ні сільськогосподарської пр одукції згідно розрахунку: 450, 00 грн. - ріпак, 400,00 грн. - зернові з о дного га площі.

Замовник зобов'язується пр овести розрахунки в термін н е пізніше 2-х днів з моменту пі дписання акту виконаних робі т (п.4.2 договору).

На виконання умов даного до говору, позивач надав відпов ідачеві передбачені договор ом послуги по збиранню сільс ькогосподарської продукції на загальну суму 232950,00 грн., що пі дтверджується актами викона них робіт (а.с.27-30).

Проте, відповідач свої зобо в'язання щодо своєчасної опл ати вартості послуг виконав не в повному обсязі, сплативш и позивачеві 185000,00 грн.

Тому, станом на день звернен ня з позовом до суду та на день розгляду справи в суді у відп овідача існує заборгованіст ь перед позивачем в сумі 47950,00 гр н. (232950,00 грн. - 185000,00 грн.).

Зобов'язанням є правовідно шення, в якому одна сторона (бо ржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кред итора) певну дію (передати май но, виконати роботу, надати по слугу, сплатити гроші тощо) аб о утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку (ст. 509 ЦК України).

Господарським визнається зобов'язання, що виникає між с уб'єктом господарювання та і ншим учасником (учасниками) в ідносин у сфері господарюван ня з підстав, передбачених ци м Кодексом, в силу якого один с уб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'яза ний вчинити певну дію господ арського чи управлінсько-гос подарського характеру на кор исть іншого суб'єкта (виконат и роботу, передати майно, спла тити гроші, надати інформаці ю тощо), або утриматися від пев них дій, а інший суб'єкт (управ нена сторона, у тому числі кре дитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони викона ння її обов'язку (ст.173 Господар ського кодексу України).

Відповідно до ст. 901 ЦК Україн и, за договором про надання по слуг одна сторона (виконавец ь) зобов'язується за завдання м другої сторони (замовника) н адати послугу, яка споживаєт ься в процесі вчинення певно ї дії або здійснення певної д іяльності, а замовник зобов'я зується оплатити виконавцев і зазначену послугу, якщо інш е не встановлено договором.

Згідно з вимогами ст. 903 ЦК Ук раїни, якщо договором передб ачено надання послуг за плат у, замовник зобов'язаний опла тити надану йому послугу в ро змірі, у строки та в порядку, щ о встановлені договором.

Враховуючи викладене, суд в важає позовні вимоги в части ні стягнення 47950,00 грн. основног о боргу обгрунтованими та та кими, що підлягають задоволе нню.

Крім того, позивач в позовні й заяві просить суд стягнути з відповідач на свою користь 10059,11 грн. інфляційних.

Згідно зі ст. 625 ЦК України, бо ржник, який прострочив викон ання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'яз аний сплатити суму боргу з ур ахуванням встановленого інд ексу інфляції за весь час про строчення, а також три процен ти річних від простроченої с уми, якщо інший розмір процен тів не встановлений договоро м або законом.

Перевіривши розрахунок вк азаного зобов'язання, суд вва жає, що інфляційні нарахован і правильно та відповідно до вимог чинного законодавства і підлягають задоволенню.

Позивач в позовній заяві та кож просить суд стягнути з ві дповідача 3665,29 грн. пені.

Разом з тим, суд приходить д о висновку про відмову в задо воленні позову в частині стя гнення пені, оскільки позива ч пропустив строк позовної д авності для звернення до суд у з даною вимогою, враховуючи наступне:

Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звер нутися до суду з вимогою про з ахист свого цивільного права або інтересу (ст.256 ЦК України).

Згідно приписів ч.1 ст. 261 ЦК Ук раїни, перебіг строку позовн ої давності починається з д ня виникнення права на позов . Право на позов виникає з дня, коли особа дізналася або пов инна була дізнатися про пор ушення свого права.

Відповідно до ст. 257 ЦК Україн и, загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Для окремих видів законом м оже встановлюватися спеціал ьна позовна давність: скороч ена або більш тривала порівн яно із загальною позовною да вністю, зокрема: позовна давн ість в один рік застосовуєть ся до вимог про стягнення неу стойки (штрафу,пені) (ст.258 ЦК Ук раїни).

Матеріали справи (договір в ід 01.07.08р. та акти виконаних робі т) свідчать, що відповідач по винен був розрахуватись з по зивачем в серпні місяці 2008р., ал е відповідач не повністю роз рахувався з позивачем у вста новлений термін.

Тому суд вважає, що позивач дізнався про порушення свого права в серпні місяці 2008р. і у п озивача виникло право на пре д'явлення позову до суду в час тині стягнення пені на протя зі одного року, тобто з серпня місяця 2008 р. по серпень місяць 2009р.

Однак, позивач звернувся з п озовом до суду 18.07.11р., про що сві дчить штамп вхідної кореспо нденції діловодної служби (к анцелярії) господарського су ду Житомирської області, вх.№ 5007/1423/11.

Отже, позивач пропустив стр ок позовної давності для зве рнення до суду з позовом про с тягнення пені з відповідача.

Згідно з ч.3 ст. 267 ЦК України, п озовна давність застосовуєт ься судом лише за заявою сто рони у спорі, зробленою до вин есення ним рішення.

Заяву про застосування ст років позовної давності под ано відповідачем у судовому засіданні 25.08.2011р.

З врахування вимог ч.4 ст.267 ЦК України, сплив позовної давн ості, про застосування якої з аявлено стороною у спорі, є пі дставою для відмови у позові .

Враховуючи викладене та за яву відповідача щодо пропуск у строку позовної давності п озивачем, господарський суд відмовляє в позові в частині стягнення пені в сумі 3665,29 грн. в зв'язку із спливом строку поз овної давності.

Відповідно до вимог ст.33 ГПК України, кожна сторона повин на довести ті обставини, на як і вона посилається як на підс таву своїх вимог та заперече нь.

Відповідач позов щодо підс тав та предмету не оспорив, до казів сплати боргу суду не на дав.

Згідно зі ст.ст. 525, 526 ЦК Україн и, зобов'язання має виконуват ися належним чином, відповід но до умов договору та вимог ц ього Кодексу, інших актів цив ільного законодавства, однос тороння відмова від зобов'яз ання або одностороння зміна його умов не допускається, як що інше не встановлено догов ором або законом.

Це положення кореспондуєт ься зі ст.193 Господарського ко дексу України, згідно якої су б'єкти господарювання та інш і учасники господарських від носин повинні виконувати гос подарські зобов'язання належ ним чином відповідно до зако ну, інших правових актів, дого вору, а за відсутності конкре тних вимог щодо виконання зо бов'язання - відповідно до вим ог, що у певних умовах звичайн о ставляться.

Враховуючи викладене, суд п риходить до висновку, що позо вні вимоги в частині стягнен ня 47950,00 грн. основного боргу та 1 0059,11 грн. інфляційних обгрунтов ані, заявлені у відповідност і до вимог чинного законодав ства, підтверджуються належн ими доказами, які є в матеріал ах справи, та підлягають задо воленню. А в частині стягненн я 3665,29 грн. пені суд відмовляє в з адоволенні позову, про що заз начав вище.

Витрати по сплаті державно го мита та інформаційно-техн ічного забезпечення судовог о процесу покладаються на ві дповідача пропорційно до обг рунтовано заявлених позовни х вимог, оскільки він спонука в позивача звернутись з позо вом до суду.

Керуючись ст.ст. 33, 34, 43, 44, 49, 82-85 ГПК України, господарський суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити час тково.

2. Стягнути з Товариства з об меженою відповідальністю "Аг ро-Андрушівка", 13446, Житомирська область, Андрушівський райо н, с. Лебединці, вул. Вікторії Г агич, 15, код ЄДРПОУ 34277504

на користь Товариства з обм еженою відповідальністю "Фар м-Сервіс ЛЛС", Київська област ь, Бориспільський район, с. Вел ика Олександрівка, вул. Петли цького, 9, код ЄДРПОУ 34812563

- 47950,00 грн. - основного боргу;

- 10059,11 грн. - інфляційних;

- 580,09 грн. - витрат, пов'язаних зі сплатою державного мита;

- 221,97 грн. - витрат на інформаці йно-технічне забезпечення су дового процесу.

3. Відмовити в задоволенні п озову в частині стягнення 3665,29 грн. пені.

Рішення господарського с уду набирає законної сили пі сля закінчення строку поданн я апеляційної скарги, якщо ап еляційну скаргу не було пода но. У разі подання апеляційно ї скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи а пеляційним господарським су дом.

Суддя Давидюк В.К.

Дата підписання: 30/08/11

Віддрукувати: < Поле для текста >

1 - в справу

2 - позивачу

3 - відповідачу

< Текст >

Дата ухвалення рішення 25.08.2011
Оприлюднено 13.09.2011

Судовий реєстр по справі 8/5007/63/11

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 25.08.2011 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 19.07.2011 Господарський суд Житомирської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 8/5007/63/11

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону