ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКО Ї ОБЛАСТІ

________________________________________________________________________________________ __________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"29" серпня 2011 р. Справа № 35/17-2339-2011

За позовом Товариств а з обмеженою відповідальніс тю "УКРАТЛАНТІК"

до відповідача Товарис тва з обмеженою відповідальн істю "Фарго Юкрейн"

про стягнення 23594,91грн.

Суддя Гут С.Ф.

В судовому засіданні пр иймали участь:

Від позивача: ОСОБА_1 , довіреність від 23.12.10р.;

Від відповідача: не з'явивс я;

СУТЬ СПОРУ: Позивач , Товариство з обмеженою відп овідальністю "УКРАТЛАНТІК", з вернувся до господарського с уду Одеської області з позов ною заявою до відповідача То вариства з обмеженою відпові дальністю "Фарго Юкрейн" про с тягнення заборгованості у ро змірі 27249,10грн., а саме: основний борг у розмірі 5021,10грн., 3%річних у розмірі 89,97грн., індекс інфля ції у розмірі 246,03грн. та штраф у розмірі 21892грн.

Ухвалою господарського с уду Одеської області від 16.06.11р . порушено провадження у спра ві №35/17-2339-2011.

За клопотанням позивача, ух валою господарського суду Од еської області від 12.07.11р. строк вирішення спору по справі №35/ 17-2339-2011 було продовжено до 29.08.11р., в порядку ст. 69 ГПК України.

17.08.11р. від Товариства з обмеже ною відповідальністю "УКРАТЛ АНТІК" на адресу господарськ ого суду надійшли уточнення позовних вимог(вх.№28549/2011 від 17.08.11р .), згідно яких просить суд стя гнути з відповідача заборгов аність у розмірі 23594,91грн., а саме : основний борг у розмірі 5021,10гр н., 3%річних у розмірі 126,28грн., інд екс інфляції у розмірі 371,56грн. та штраф у розмірі 18075,96грн.

Відповідач в судові засіда ння не з' являвся, хоча був на лежним чином повідомлений пр о час та місце судових засіда нь, про поважність причин від сутності не повідомив, відзи в на позов не надав, своє право на захист не використав, у зв' язку з чим справа розглядаєт ься по наявним в ній матеріал ам у порядку ст.75 ГПК України.

Розглянувши матеріали спр ави та заслухавши пояснення представника позивача, суд в становив.

20.07.09р. між Товариством з обмеж еною відповідальністю "УКРАТ ЛАНТІК"(Замовник) та Товарист вом з обмеженою відповідальн істю "Фарго Юкрейн" (Виконавец ь) було укладено договір дору чення на здійснення митно-бр окерських послуг №04/09, згідно у мов якого Виконавець зобов'я зався від свого імені, за дору ченням та за рахунок Замовни ка здійснювати дії з митного оформлення вантажів Замовни ка, що переміщуються через ми тний кордон України.

Пунктами 2.2.1., 2.2.4. договору пере дбачено, що Замовник зобов' язаний своєчасно надавати Ви конавцю документи та данні, і нші свідчення, які необхідні для здійснення митного офор млення та митного контролю в антажів. Документи, які не маю ть усіх необхідних реквізиті в, які забезпечують можливіс ть митного оформлення, вважа ються не врученими, про що Вик онавець повідомляє Замовник а в усній та в письмовій формі ; своєчасно сплачувати митні платежі, встановлені для зад екларованих вантажів.

Відповідно до п. 3.1. договору Виконавець зобов'язаний вико нати дії по митному оформлен ню вантажів Замовника, які пе реміщуються через митний кор дон України, на протязі 5(п' ят и) календарних днів з моменту виконання Замовником п. 2.2.1, 2.2.4 Д оговору.

Згідно п.4.1. договору оплата н аданих Виконавцем послуг зді йснюється у безготівковій фо рмі шляхом переказу грошових коштів на розрахунковий рах унок Виконавця у національні й валюті України - гривнях, про тягом 3-х банківських днів з мо менту надання рахунку-фактур и на оплату, копії ВМД і після підписання Сторонами відпов ідних Актів виконаних робіт.

Сторони несуть взаємну від повідальність за невиконанн я або неналежне виконання св оїх зобов' язань по даному д оговору(п.5.1.договору.).

Пунктом 5.4. договору передба чено, що у випадку прострочен ня виконання Виконавцем пред мету договору(послуг зазначе них у п.1.1. даного договору), Вик онавець сплачує Замовнику ш траф у розмірі 2% від суми неви конаних чи не своєчасно вико наних зобов'язань за кожний д ень прострочення.

Позивач взяті на себе зобов ' язання за договором викона в у повному обсязі, оскільки н а його адресу будь-якого пові домлення від відповідача (в у сній чи письмовій формі), щодо не надання або надання не в по вному обсязі документів з ус іма необхідними реквізитами для забезпечення можливості митного оформлення не надхо дило.

01.10.10р. відповідач направив по зивачу на оплату рахунок-фак туру №СФ-0000120 від 30.09.2010р. на суму 6071,16 грн.

Даний рахунок позивач спла тив у повному обсязі за попер едньою оплатою, що

підтвер джується платіжним дорученн ям №U948 від 01.10.10р. на суму 6071,16грн., то бто договірні зобов'язання щ одо своєчасної оплати позива чем були виконані в повному о бсязі.

В порушення умов зазначено го договору, відповідач пору шив свої зобов'язання за дого вором, так як при проведенні п озивачем звірки взаємних роз рахунків між позивачем та ві дповідачем за період з 01.01.2010р. п о 01.05.2011р. включно, було виявлено , що відповідач має заборгова ність перед позивачем у сумі 5021,10грн., перерахованих по зивачем на банківський рахун ок Відповідача авансовим пла тежем, натомість договірних послуг, які б були підтвердже ні Актами (відповідно до п. 2.1.4. Д оговору, відповідач зобов'яз увався складати Акти виконан их робіт помісячно), від повідачем фактично надано не було.

Таким чином, позивачу догов ірні послуги та відповідний Акт виконаних робіт відповід ачем не надані, а грошові кошт и, що були сплачені за передпл атою, не повернуті.

19.11.10р. Товариством з обмежено ю відповідальністю "УКРАТЛАН ТІК" було надіслано на адресу Товариства з обмеженою відп овідальністю "Фарго Юкрейн" л ист вих.№305 від 19.11.2010р. з вимогою п овернути сплачені авансом гр ошові кошти у сумі 5021,10грн., за по слуги які Відповідач не нада в. Зазначений лист залишений відповідачем без відповіді.

01.02.11р. позивач надіслав на адр есу відповідача претензію ви х.№27 від 01.02.11р. щодо повернення г рошових коштів та сплати неу стойки на суму 21286,65грн. в т.ч. штр афні санкції з урахуванням і нфляції.

Зазначена претензія залиш ена відповідачем без відпові ді та задоволення.

Вищевикладене зумовило зв ернення Товариства з обмежен ою відповідальністю "УКРАТЛА НТІК" до суду з даним позовом т а уточненням до нього.

Дослідивши матеріали спра ви, заслухавши представника позивача, суд дійшов наступн их висновків.

В частині 1 статті 901 Цивільн ого кодексу України зазначає ться, що за договором про нада ння послуг одна сторона (вико навець) зобов'язується за зав данням другої сторони (замов ника) надати послугу, яка спож ивається в процесі вчинення певної дії або здійснення пе вної діяльності, а замовник з обов'язується оплатити викон авцеві зазначену послугу, як що інше не встановлено догов ором.

Відповідно до ст. 903 Цивільно го кодексу України, якщо дого вором передбачено надання п ослуг за плату, замовник зобо в'язаний оплатити надану йом у послугу в розмірі, у строки т а в порядку, що встановлені до говором.

Згідно ч.1 ст.626 Цивільного ко дексу України, договором є до мовленість двох або більше с торін, спрямована на встанов лення, зміну або припинення ц ивільних прав та обов' язків .

Статтею 629 Цивільного кодек су України передбачено, що до говір є обов' язковим для ви конання сторонами.

Згідно ст.509 Цивільного коде ксу України, зобов' язанням є правовідношення, в якому од на сторона (боржник) зобов'яза на вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роб оту, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися ві д певної дії, а кредитор має пр аво вимагати від боржника ви конання його обов'язку.

Зобов'язання виникають з пі дстав, встановлених ст.11 цього Кодексу, а саме: цивільні прав а та обов'язки виникають із ді й осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не перед бачені цими актами, але за ана логією породжують цивільні п рава та обов'язки, зокрема, з д оговорів та інших правочинів .

Правочином є дія особи, спря мована на набуття, зміну або п рипинення цивільних прав та обов'язків. Він може вчинятис я усно або в письмовій формі. С торони мають право обирати ф орму правочину, якщо інше не в становлено законом. Правочин , для якого законом не встанов лена обов'язкова письмова фо рма, вважається вчиненим, якщ о поведінка сторін засвідчує їхню волю до настання відпов ідних правових наслідків (ст .ст.202, 205 Цивільного кодексу Укр аїни).

Згідно з ст.174 Господарськог о кодексу України, господарс ькі зобов'язання виникають і з господарських договорів.

Ст. 193 Господарського кодекс у України передбачено, що суб 'єкти господарювання та інші учасники господарських відн осин повинні виконувати госп одарські зобов'язання належн им чином відповідно до закон у, інших правових актів, догов ору.

Статтею 525 Цивільного кодек су України передбачено, що од ностороння відмова від зобов 'язання або одностороння змі на його умов не допускається , якщо інше не встановлено дог овором або законом.

Одностороння відмова від в иконання зобов`язань не допу скається, крім випадків, пере дбачених законом. (ч.ч.1, 7 ст.193).

Відповідно до ст. 526 Цивільно го кодексу України, зобов'яза ння має виконуватися належни м чином відповідно до умов до говору та вимог цього Кодекс у, інших актів цивільного зак онодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповід но до звичаїв ділового оборо ту або інших вимог, що звичайн о ставляться.

Якщо у зобов'язанні встанов лений строк (термін) його вико нання, то воно підлягає викон анню у цей строк (термін), що ви значено в ч.1 ст.530 Цивільного ко дексу України.

Відповідно до ст. 610 ЦК Україн и порушенням зобов'язання є й ого невиконання або виконанн я з порушенням умов, визначен их змістом зобов'язання (нена лежне виконання).

Відповідно до ст. 1212 ЦК Украї ни, особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахун ок іншої особи (потерпілого) б ез достатньої правової підст ави (безпідставно набуте май но), зобов'язана повернути пот ерпілому це майно. Особа зобо в'язана повернути майно і тод і, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.

До виконання господарськи х договорів застосовуються в ідповідні положення Цивільн ого кодексу України з урахув анням особливостей, передбач ених Господарським Кодексом України.

Так, судом встановлено наяв ність ненадання відповідаче м послуг за договором доруче ння на здійснення митно-брок ерських послуг №04/09 від 20.07.09р. на суму 5021грн., яка була сплачена Т овариством з обмеженою відпо відальністю "УКРАТЛАНТІК" ав ансовим платежем, неповернен ня відповідачем зазначеної с уми відповідно до умов догов ору, у зв' язку з чим позовна в имога позивача щодо стягненн я з відповідача основного бо ргу в сумі 5021,10грн. є обґрунтова ною та підлягає судом задово ленню.

Крім того, позивачем заявле но позовні вимоги щодо стягн ення з відповідача 126,28грн. - 3%р ічних за період з 07.10.2010р. по 08.08.2011р. , та 371,56грн. - індексу інфляції , за період з жовтня 2010р. по липе нь 2011р., обрахованих із суми заб оргованості у розмірі 5021,10грн.

Згідно ст.625 зазначеного код ексу боржник не звільняється від відповідальності за нем ожливість виконання ним грош ового зобов' язання. Боржник , який прострочив виконання г рошового зобов'язання, на вим огу кредитора зобов'язаний с платити суму боргу з урахува нням встановленого індексу і нфляції за весь час простроч ення, а також три проценти річ них від простроченої суми, як що інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Враховуючи приписи законо давства, наданий позивачем р озрахунок, на думку суду, здій снений належним чином, а тому заявлені позивачем позовні вимоги щодо стягнення з відп овідача трьох процентів річн их в сумі 126,28грн. та 371,56грн. - інд ексу інфляції, підлягають су дом задоволенню в повній мір і.

Крім того, позивачем заявле но позовні вимоги про стягне ння з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фарго Юкр ейн" штрафу у розмірі 18075,96грн. з а період з 09.02.2011р. по 08.08.2011р., обрахо ваних із суми заборгованості у розмірі 5021,10грн.

Відповідно до ч.1 ст.549, п.3 ч.1 ст. 611 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов' яза ння настають наслідки, встан овлені договором або законом , зокрема сплата неустойки - грошової суми, яку боржник по винен сплатити кредиторові у рази порушення ним зобов' я зання.

Згідно ч.3 ст.549 Цивільного ко дексу України пенею є неусто йка, що обчислюється у відсот ках від суми несвоєчасно вик онаного грошового зобов' яз ання за кожний день простроч ення виконання.

Відповідно до ч.2 ст.551 Цивіль ного кодексу України якщо пр едметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюєть ся договором або актом цивіл ьного законодавства.

В силу ст.216, ч.1 ст.218 Господарсь кого кодексу України підстав ою господарсько-правової від повідальності у вигляді заст осування господарських санк цій є вчинене учасником госп одарських відносин правопор ушення у сфері господарюванн я. Одним з видів господарськи х санкцій, згідно ч.2 ст.217 цього кодексу є штрафні санкції, до яких віднесені, у т.ч. пеня (ч.1 с т.230 ГК України).

Наданий позивачем розраху нок штрафу, на думку суду, здій снений належним чином, тому с удом підлягає задоволенню у розмірі 18075,96грн.

Згідно ст. 32 ГПК України дока зами у справі є будь-які факти чні дані, на підставі яких гос подарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обс тавин, на яких ґрунтуються ви моги і заперечення сторін, а т акож інші обставини, які мают ь значення для правильного в ирішення господарського спо ру.

Відповідно до ст. 33 Господар ського процесуального кодек су України кожна сторона пов инна довести ті обставини, на які вона посилається як на пі дставу своїх вимог і запереч ень.

Господарський суд оцінює д окази за своїм внутрішнім пе реконанням, що ґрунтується н а всебічному, повному і об' є ктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справ и в їх сукупності, керуючись з аконом (ст. 43 ГПК України).

Враховуючи вищезазначе ні обставини справи та перев іривши правильність наданог о позивачем розрахунку сум з аявлених до стягнення, уточн ені позовні вимоги Товариств а з обмеженою відповідальніс тю "УКРАТЛАНТІК" до відповіда ча Товариства з обмеженою ві дповідальністю "Фарго Юкрейн " про стягнення заборгованос ті у розмірі 23594,91грн., а саме: осн овний борг у розмірі 5021,10грн., 3%р ічних у розмірі 126,28грн., індекс інфляції у розмірі 371,56грн. та ш траф у розмірі 18075,96грн., є обґрун тованими, підтверджені наявн ими у справі матеріалами та п ідлягають задоволенню.

Згідно статей 44, 49 Господарс ького процесуального кодекс у України слід стягнути з від повідача на користь позивача витрати по сплаті державног о мита на суму 235,94грн. та інформ аційно-технічного забезпече ння судового процесу на суму 236грн.

Керуючись ст.ст.44, 49,75, 82-85 Гос подарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з Товариств а з обмеженою відповідальніс тю "Фарго Юкрейн" (65023, м.Одеса, ву л. Проценка, 23, код ЄДРПОУ 34380367) на користь Товариства з обмеже ною відповідальністю "УКРАТЛ АНТІК" (65000, м.Одеса, вул. Михайла Грушевського, 39-Е; поштова адр еса: 65055, м. Одеса, вул.Агрономічн а, 225, код ЄДРПОУ 35008375) суму основн ого боргу у розмірі 5021(п' ять т исяч двадцять одну)грн.10коп., 3%- річних у розмірі 126(сто двадця ть шість)грн.28коп., індекс інфл яції у розмірі 371(триста сімде сят одну)грн.56коп., штраф у розм ірі 18075(вісімнадцять тисяч сім десят п' ять)грн.96коп., витрат и по сплаті державного мита у сумі 235(двісті тридцять п' ят ь)грн.94коп. та витрати на інфор маційно-технічне забезпечен ня судового процесу на суму 236 (двісті тридцять шість)грн.

Рішення господарського суду Одеської області набир ає чинності у порядку ст.85 ГПК України.

Наказ видати у порядку ст.1 16 ГПК України.

Суддя Гут С.Ф.

Повний текст рішення ск ладено 02.09.2011р.

Дата ухвалення рішення 29.08.2011
Зареєстровано 18.09.2011
Оприлюднено 20.09.2011

Судовий реєстр по справі 35/17-2339-2011

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 14.10.2014 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 18.09.2014 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 27.08.2014 Господарський суд Одеської області Господарське
Рішення від 29.08.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 18.08.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.07.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 16.06.2011 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 35/17-2339-2011

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону