ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

Україна

ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІ НІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2011 р. справа № 2а/0570/15201/2011

Приміщення суду за адре сою: 83052, м.Донецьк, вул. 50-ої Гвард ійської дивізії, 17

час прийняття постанови: < година >

Донецький окружний адмін істративний суд в складі:

головуючого судді Бойка М .І.

при секретарі Бабло В.Е.

за участю

представника позивача В інділович Т.Г.,

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в залі суд у в м. Донецьку адміністратив ну справу за позовом Державн ої податкової інспекції у Пе тровському районі м. Донецьк а до Товариства з обмеженою в ідповідальністю «Вомарба» п ро припинення юридичної особ и, -

В С Т А Н О В И В:

Державна податкова інспек ція у Петровському районі м. Д онецька (далі - позивач) звер нулась до суду з позовом до То вариства з обмеженою відпові дальністю «Вомарба» (далі - відповідач) про припинення ю ридичної особи, мотивуючи св ої вимоги тим, що зазначена юр идична особа була зареєстров ана Дарницькою районною у мі сті Києві Державною адмініст рацією 09.11.2007 р. та в подальшому в зв'язку зі зміною місцезна ходження з 15.12.2008 р. зареєстрован а виконавчим комітетом Донец ької міської ради і перебува є на обліку в державній подат ковій інспекції. З 19.07.2010 року не подавалася звітність про фі нансово-господарську діяльн ість. Просили припинити юрид ичну особу Товариства з обме женою відповідальністю «Вом арба».

Представник позивача в суд овому засіданні позовні вимо ги підтримав, надав поясненн я аналогічні викладеним у по зові.

Представник відповідача в судове засідання не прибув, н алежним чином повідомлявся п ро дату, час та місце судового засідання, причини неявки не повідомив, заяви про відклад ення судового засідання не н адходило.

За таких обставин суд визна в можливим розглянути справу за відсутністю представника відповідача, на підставі док азів, що перебувають у справі .

Дослідивши матеріали спра ви, суд приходить до висновку , що позов є обґрунтованим і пі длягає задоволенню.

Судом встановлено, що відпо відач є юридичною особою, діє на підставі Статуту, зареєст рований Дарницькою районною у місті Києві Державною адмі ністрацією 09.11.2007 р. та в подальш ому в зв'язку зі зміною місц езнаходження з 15.12.2008 р. зареєстр ована виконавчим комітетом Д онецької міської ради і пере буває на обліку в державній п одатковій інспекції у Петров ському районі м. Донецька.

Згідно з ч. 8 ст. 19 ГК України, у сі суб'єкти господарювання з обов'язані здійснювати перви нний (оперативний) та бухгалт ерський облік результатів св оєї роботи, складати статист ичну інформацію, а також нада вати відповідно до вимог зак ону фінансову звітність та с татистичну інформацію щодо с воєї господарської діяльнос ті, інші дані, визначені закон ом.

Пунктом 16.1 ст. 16 Податкового к одексу України передбачено, що платник податків зобов'я заний подавати до контролююч их органів у порядку, встанов леному податковим законодав ством, декларації, звітність та документи, пов'язані з об численням і сплатою податків та зборів.

Відповідно до п. 2. ст. 49 Податк ового кодексу України платни к податків зобов'язаний за кожний встановлений цим Коде ксом звітний період подавати податкові декларації щодо к ожного окремого податку, пла тником якого він є, відповідн о до цього Кодексу незалежно від того, чи провадив платник податку господарську діяльн ість у звітному періоді.

Згідно з п. 67.2 ст. 67 Податковог о кодексу України органи дер жавної податкової служби в у становленому законом порядк у мають право звертатися до с уду про винесення судового р ішення щодо припинення юриди чних осіб або підприємницько ї діяльності фізичних осіб - підприємців.

Відповідно до п.3 ст. 10 Закону України „Про державну подат кову службу” позивач уповнов ажений здійснювати контроль за своєчасністю подання пла тниками податків бухгалтерс ьких звітів і балансів, подат кових декларацій, розрахункі в та інших документів, пов'яза них з обчисленням податків, і нших платежів, а також переві ряють достовірність цих доку ментів щодо правильності виз начення об'єктів оподаткуван ня і обчислення податків, інш их платежів.

Згідно перевірки своєчасн ості надання звітів у Держав ну податкову інспекцію у Пет ровському районі м. Донецька встановлено, що податкова зв ітність підприємства з 19.07.2010 ро ку і по теперішній час не пода ється до податкового органу.

Відповідно до ст. 11 Закону Ук раїни «Про підприємництво» п ідприємницька діяльність пр ипиняється в тому числі на пі дставі рішення суду у випадк ах, передбачених законодавст вом України.

Як передбачено ч. 2 ст. 38 Закон у України „Про державну реєс трацію юридичних осіб та фіз ичних осіб - підприємців”, під ставами для постановлення су дового рішення щодо припинен ня юридичної особи, що не пов'я зано з банкрутством юридично ї особи, в тому числі, є непода ння протягом року органам де ржавної податкової служби по даткових декларацій, докумен тів фінансової звітності від повідно до закону.

Таким чином, оскільки судом встановлено, що відповідач н е подає протягом року органа м державної податкової служб и податкові декларації і інш і документи фінансової звітн ості відповідно до закону, су д приходить до висновку про н еобхідність припинення цієї юридичної особи.

Відповідно до ч.4 ст. 94 КАС Укр аїни, судові витрати з відпов ідача не підлягають стягненн ю.

Згідно ч. 1 ст. 38 Закону Україн и „Про державну реєстрацію ю ридичних осіб та фізичних ос іб - підприємців”, суд, який по становив рішення щодо припин ення юридичної особи, що не по в'язане з банкрутством юриди чної особи, у день набрання та ким рішенням законної сили н аправляє його копію державно му реєстратору за місцезнахо дженням юридичної особи для внесення до Єдиного державно го реєстру запису про судове рішення. Дата надходження ві дповідного судового рішення вноситься державним реєстра тором до журналу обліку реєс траційних дій.

На підставі вищевикладено го, керуючись ч. 8 ст. 19 ГК Україн и, ст. 10 Закону України „Про дер жавну податкову службу”, ст. с т. 16, 49, 67 Податкового кодексу Укр аїни, ст. 38 Закону України „Про державну реєстрацію юридичн их осіб та фізичних осіб - підп риємців”, ст.ст. 8 - 11, 40, 94, 158 - 163 КАС Ук раїни, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Позов Державної податково ї інспекції у Петровському р айоні м. Донецька до Товарист ва з обмеженою відповідальні стю «Вомарба» про припинення юридичної особи - задоволь нити.

Припинити юридичну особу Т овариства з обмеженою відпов ідальністю «Вомарба» (ЄДРПОУ 35576355, адреса: 83111, Донецька обла сть, м. Донецьк, вул. Салтикова -Щедріна, буд. 24, кв. 64).

Копію постанови у день набр ання нею законної сили напра вити державному реєстратору за місцезнаходженням юридич ної особи для внесення до Єди ного державного реєстру запи су про судове рішення.

Постанова може бути оскарж ена в апеляційному порядку д о Донецького апеляційного ад міністративного суду через с уд першої інстанції шляхом п одачі в 10-денний строк з дня пр оголошення постанови апеляц ійної скарги, з подачею її коп ії до апеляційної інстанції. Якщо постанову було проголо шено у відсутності особи, яка бере участь у справі, то строк подання заяви про апеляційн е оскарження обчислюється з дня отримання нею копії пост анови.

Суддя Бойко М.І.

Дата ухвалення рішення 19.09.2011
Зареєстровано 26.09.2011
Оприлюднено 27.09.2011

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2а/0570/15201/2011

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону