ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАР СЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Д онецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

У Х В А Л А

31.08.11 р. Справа № 15/349

Господарський суд Донец ької області у складі голову ючого судді _Подколзіної Л.Д.

При секретарі Котенко Т.І.

розглянув матеріали справ и за скаргою (боржника): Селянс ького фермерського господар ства «ЮГ» м. Волноваха, Донець кої області

до органу виконання: Відділ у державної виконавчої служ би Головного управління юсти ції в Донецькій області

про розгляд скарги: на дії В ідділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Донецькій області

по справі за позовом: Публі чного акціонерного товарист ва «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний ба нк» в особі філії «Відділенн я ПАТ Промінвестбанк в м. Волн оваха Донецької області»

до відповідача: Селянське ф ермерського господарства «Ю Г» м. Волноваха, Донецької обл асті

про стягнення заборговано сті за кредитним договором п ро відкриття кредитної лінії № 234 від 22.11.2007 р. у розмірі 3 834 455 грн. 5 2коп., заборгованості за проце нтами в сумі 479 464 грн. 50 коп., неуст ойки у вигляді пені (за процен тами та комісією) в сумі 735 813 грн . 35 коп. шляхом звернення стягн ення на заставлене майно шля хом його продажу на прилюдни х торгах за початковою ціною , визначеною в межах виконавч ого провадження

за участю

представників сторін:

від стягувача - ОСОБА_1 . - представник за довіреніс тю б/н від 29.07.2010 р.

від відповідача (скаржника ) - ОСОБА_2 - представник з а довіреністю б/н від 01.02.2011 р.

від органу виконання - О СОБА_3. - представник за дов іреністю б/н від 20.04.2011р.

02 серпня 2011р. до господарсько го суду Донецької області на дійшла скарга № 91, від 27.07.2011 Селя нського фермерського господ арства «ЮГ» м. Волноваха, Доне цької області на дії Відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиці ї в Донецькій області, в якій с каржник просить суд:

1. Визнати незаконними дії д ержавного виконавця ОСОБА _3. по винесенню постанови пр о відкриття виконавчого про вадження від 19 липня 2011 р. у зв ' язку з тим, що строк проявле ння для примусового виконанн я наказу закінчився та не заз начені деякі вимоги до викон авчого документу.

2. Визнати незаконними дії н ачальника відділу Державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Донець кій області щодо не скасуван ня постанови про відкриття п ровадження від 19.07.2011 р. підпоряд кованого йому державного вик онавця ОСОБА_3.

3. Зобов' язати державного в иконавця ОСОБА_3. та начал ьника відділу Державної вико навчої служби Головного упра вління юстиції в Донецькій о бласті скасувати неправомір ну постанову про відкриття в иконавчого провадження від 1 9.07.2011 р., та відмовити у прийнятт і до провадження виконавчого документу, строк пред' явле ння для примусового виконанн я якого закінчився, про що вин ести відповідну постанову.

Стягувач у поясненнях на ск аргу № 19-1/222-11 ИС від 30.08.2011 р. запереч ив проти задоволення скарги та пояснив, що відповідно до н аказу Господарського суду № 15/349 від 29.03.2010 р. строк пред' явлен ня виконавчого документу дій сний для пред' явлення до 29.03.20 13 р., оскільки на момент винесе ння рішення господарського с уду № 15/349 від 18.03.2011 р. діяла редакц ія ЗУ «Про виконавче провадж ення», яка передбачала трьох річний строк для пред' явлен ня виконавчого документу до виконання.

Відділ державної виконавч ої служби Головного управлін ня юстиції в Донецькій облас ті в поясненнях на скаргу № 6/1006 -11П від 29.08.2011 р. заперечив проти з адоволення скарги та наполяг ає на тому, що вона не обґрунто вана та безпідставна з підст ав вказаних у поясненнях.

Розглянувши скар гу, вислухавши представників сторін та ВДВС, суд -

в с т а н о в и в:

Рішенням господарського с уду Донецької області від 15.03.20 11р. по справі № 15/349 позовні вимог и Публічного акціонерного то вариства «Акціонерний комер ційний промислово-інвестиці йний банк» в особі філії «Від ділення ПАТ Промінвестбанк в м. Волноваха Донецької облас ті» були задоволені повністю та стягнуто з відповідача су му 5 049 658 грн. 42коп. (а саме: заборго ваність за кредитом в сумі 3 834 455 грн. 52коп, заборгованість за процентами в сумі 479 464грн. 50 коп. , неустойку у вигляді пені за п рострочення сплати проценті в в розмірі 735 738гр. 40 коп.) шляхом з вернення стягнення на рухоме майно, передане в заставу бан ка за договором застави №234-В в ід 20.11.2007р., шляхом його продажу н а прилюдних торгах за початк овою ціною, визначеною в межа х виконавчого провадження; з вернення стягнення на рухоме майно, передане в заставу бан ка за договором застави №234-В в ід 20.11.2007р., шляхом його продажу н а прилюдних торгах за початк овою ціною, визначеною в межа х виконавчого провадження; з вернення стягнення на рухоме майно, передане в заставу бан ка за договором застави заст ави №234-В від 20.11.2007р., шляхом його п родажу на прилюдних торгах з а початковою ціною, визначен ою в межах виконавчого прова дження.

Крім того, стягнуто з відпов ідача на користь позивача ви трати по сплаті державного м ита в розмірі 25 500 грн., витрати н а інформаційне забезпечення судового процесу в розмірі 236 грн.

На виконання зазначеного р ішення господарським судом Д онецької області 29.03.2008р. стягув ачеві видані відповідні нака зи.

19 липня 2011 р. г оловним державним виконавце м Відділу державної виконавч ої служби Головного управлін ня юстиції в Донецькій облас ті була винесена постанова п ро відкриття виконавчого про вадження про примусове викон ання наказу від 29.03.2010р. по справ і № 15/349.

Скаржник в обґр унтування вимог посилається на п. 2 ч. 1 ст. 22 ЗУ «Про виконавче провадження», в якій зазначе но, що виконавчі документі мо жуть бути пред' явлені до ви конання протягом одного року . Тому, на думку скаржника, стр ок пред' явлення наказу № 15/349 в ід 29.03.2010 р. сплинув 30 березня 2011 р. О тже, на виконання приписів п. 1 с. 24 вищевказаного Закону дер жавний виконавець повинен бу в відмовити у прийнятті до пр овадження виконавчого докум ента, строк пред' явлення дл я примусового виконання яког о закінчився, про що винести в ідповідну постанову.

Крім того, скарж ник вважає оскаржувану поста нову незаконною оскільки вон а не відповідає вимогам п. 1, 6 ч. 1 та ч. 3 ст. 18 ЗУ «Про виконавче пр овадження», а саме: в ній не за значений строк пред' явленн я виконавчого документа до в иконання, не вірно зазначено вступ в законну силу докумен ту та виконавчий документ не скріплений гербовою печатко ю.

Однак, суд вважає вимоги Селянського фермерсь кого господарства «ЮГ» м. Вол новаха, Донецької області не підлягаючими задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч . 1 ст. 17 ЗУ «Про виконавче прова дження» примусове виконання рішень здійснюється державн ою виконавчою службою на під ставі виконавчих документів , визначених цим Законом.

Частиною 2 ст. 17 ви щевказаного Закону передбач ено виконання Державною вико навчою службою такого викона вчого документу, як наказ гос подарського суду.

Згідно ст. 25 ЗУ «П ро виконавче провадження» де ржавний виконавець зобов' я заний прийняти до виконання виконавчий документ і відкри ти виконавче провадження, як що не закінчився строк пред' явлення такого документа до виконання, він відповідає ви могам, передбаченим цим Зако ном, і пред' явлений до викон ання до відповідного органу державної виконавчої служби .

Наказ господарс ького суду Донецької області від 29.03.2010р. по справі № 15/349 ви даний 29.03.2010 р. та дійсний для пре д' явлення до 29.03.2013 р., оскільки на момент його видачі діяла р едакція ЗУ «Про виконавче пр овадження», якою встановлюва вся трьохрічний термін подан ня виконавчого документу до виконання.

Відповідно до ч . 4 Прикінцевих та перехідних п оложень «Про внесення змін д о Закону України «Про викона вче провадження» та деяких і нших змін до законодавчих ак тів України щодо вдосконален ня процедури примусового вик онання рішень судів та інших органів (посадових осіб)» від 04.11.2010 р. № 2677-vi, виконавчі доку менти, видані до набрання чин ності цим Законом, пред' явл яються до виконання у строки , встановлені на момент їх вид ачі.

Скаржник, помил ково посилаючись на порушенн я державним виконавцем п. 1 ч. 1 т а ч. 3 ст. 18 ЗУ «Про виконавче про вадження» не врахував, що ця н орма права містить вимоги до виконавчого документа, пере лік яких встановлений ст. 17 ви щезазначеного Закону. Постан ова про відкриття виконавчог о провадження до цього перел іку не входить, а тому не є вик онавчим документом.

Державним викон авцем було допущено помилку у постанові про відкриття ви конавчого провадження, а сам е не вірно зазначено дату вид ачі документа про що винесен о постанову про виправлення помилки від 01.08.2011 р.

Враховуючи викладен е, суд вражає, що постанова гол овного державного виконавця Відділу державної виконавчо ї служби Головного управлінн я юстиції в Донецькій област і про відкриття виконавчого провадження від 19.07.2011 р. на вико нання наказу господарського суду Донецької області від 29. 03.2011 р. по справі № 15/349 відповідає приписам чинного законодавс тва та державний виконавець діяв в межах своїх повноваже нь, не порушуючи при цьому буд ь-яких прав боржника, тому від мовляє Селянському фермерсь кому господарству «ЮГ» м. Вол новаха, Донецької області у з адоволенні скарги на дії Від ділу державної виконавчої сл ужби Головного управління юс тиції в Донецькій області.

Враховуючи вищевиклад ене та керуючись ст.ст. 86, 121-2 ГПК України, суд -

У Х В А Л И В :

У задоволені скарги Селянс ького фермерського господар ства «ЮГ» м.Волноваха, Донець кої області на дії Відділу де ржавної виконавчої служби Го ловного управління юстиції в Донецькій області по викона нню наказу від 29.03.2010 р. по справі № 15/349 відмовити.

Суддя Подколзі на Л.Д.

< Список > < Дов ідник >

< Список > < Довід ник >

< Текст >

Зареєстровано 07.10.2011
Оприлюднено 07.10.2011
Дата набрання законної сили 31.08.2011

Судовий реєстр по справі 15/349

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.12.2017 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 04.12.2017 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 27.02.2012 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 16.02.2012 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 31.08.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 29.03.2010 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 10.03.2010 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 09.03.2010 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 22.02.2010 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 13.10.2009 Господарський суд Рівненської області Господарське
Рішення від 04.08.2009 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 26.05.2009 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 29.12.2008 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Рішення від 25.12.2008 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону