ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

донецький апеляційний го сподарський суд

Постанова

Іменем України

31.08.2011 р. справа №23/82

Донецький апеляційний г осподарський суд у складі ко легії суддів:

головуючого: Скакуна О.А.,

суддів Донця О.Є., Колядко Т.М.

за участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_1. - за дов.,

ОСОБА_2. - за дов.,

від відповідача:

від скаржника-2: ОСОБА_3. - за дов.,

ОСОБА_4. - за дов.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляцій ну скаргу 1) Державного підприємств а ”Макіїввантажтранс” м. Мак іївка Донецької області;

2) Товариства з обмеженою ві дповідальністю "Макіївпромт ранс" м.Макіївка Донецької об ласті

на рішення господарськог о суду Донецької області

від 11.07.2011 року

по справі №23/82 (суддя Забарющий М.І.)

за позовом Державного підприємств а ”Макіїввантажтранс” м. Мак іївка Донецької області

до Державного підприємств а ”Макіїввугілля” м. Макіївк а Донецької області

про стягнення 8 314 016, 04 грн.

Державне підприємство ”Макіїввантажтранс” м. Макі ївка Донецької області (далі - ДП ”Макіїввантажтранс”) зве рнулося до господарського су ду Донецької області з позов ом до Державного підприємств а ”Макіїввугілля” м. Макіївк а Донецької області (далі - Д П ”Макіїввугілля”) про стягн ення 6 404 807, 54 грн. інфляції та 1 909 20 8, 50 грн. 3% річних.

До господарського суду Дон ецької області 30.06.2011р. надійшла заява товариства з обмежено ю відповідальністю „Макіївп ромтранс” м. Макіївка Донець кої області (далі - ТОВ „Макі ївпромтранс”) про заміну сто рони (а.с.44-46), в якій заявник про сить суд замінити позивача - ДП „Макіїввантажтранс”, на Т ОВ „Макіївпромтранс” в зв' я зку з тим, що право вимоги вик онання зобов' язань за догов ором №102/17 від 02.01.07р. передано ост анньому як новому кредиторов і на підставі договору про ві дступлення права вимоги від 01.07.09р., укладеного між ДП „Макії ввантажтранс” та ТОВ „Макіїв промтранс”.

Ухвалою від 06.07.2011 року по спра ві №23/82 суд першої інстанції ві дмовив в задоволенні вищевка заної заяви про заміну позив ача.

Рішенням господарського с уду Донецької області від 11.07.20 11 року по справі №23/82 у задоволе нні позовних вимог ДП ”Макії ввантажтранс” до ДП ”Макіївв угілля” відмовлено з підстав недоведеності наявності бор гу в сумі 45 104 278,47 грн., на який нар аховано інфляційні та 3%річни х (предмет даного спору).

Позивач з прийнятим рішенн ям суду першої інстанції не п огодився і подав апеляційну скаргу, в якій просить його ск асувати як таке, що прийнято з порушенням норм як матеріал ьного, так і процесуального п рава, та прийняти нове рішенн я, яким позовні вимоги задово льнити.

Свої апеляційні вимоги зая вник мотивує тим, що безспірн им доказом наявності заборго ваності в сумі 45 104 278,47грн., на яку нараховано інфляційні та 3%рі чних, які є предметом даного спору, є рішення суду від 17.12.08р. по справі №17/173, тому цей факт в силу приписів ст.35 ГПК України доведенню не підлягає.

Крім того, в апеляційній ска рзі позивач висловлює свої з аперечення на ухвалу від 06.07.2011 р оку по справі №23/82 про відмову у задоволенні клопотання про заміні позивача, яка, на його д умку, не відповідає вимогам г осподарсько-процесуального законодавства, оскільки за п риписами ст.25 ГПК України (в ре дакції, яка діє з 11.06.11р.) у разі з аміни кредитора в зобов' яз анні господарський суд залу чає до участі у справі правон аступника відповідної сторо ни на будь-якій стадії судов ого процесу.

ТОВ "Макіївпромтранс", яке н е є учасником судового проце су в даній справі, подало тако ж апеляційну скаргу, в якій, зг ідно остаточних апеляційних вимог, просить скасувати ухв алу від 06.07.2011 року та рішення ві д 11.07.11р. по справі №23/82 як такі, що п рийняті з порушенням норм як матеріального, так і процесу ального права, та прийняти но ве рішення, яким замінити поз ивача на ТОВ «Макіївпромтран с» та задовольнити на його ко ристь позовні вимоги в повно му обсязі.

Доводи апеляційної скарг и ТОВ "Макіївпромтранс" анало гічні правовій позиції позив ача, викладеній в його апеляц ійній скарзі.

В судовому засіданні предс тавники сторін, ТОВ "Макіївпр омтранс" висловилися на підт римку своїх доводів та запер ечень.

Представник відповідача в ході судового засідання про згоду з оскарженими судовим и актами, оскільки вважає їх законними та обґрунтованими , а доводи апеляційних скарг - безпідставними.

Розглянувши матеріали спр ави та заслухавши пояснення представників сторін, ТОВ "Ма кіївпромтранс", Донецький ап еляційний господарський суд , -

В С Т А Н О В И В:

З матеріалів справи в бачається, що рішенням госпо дарського суду Донецької обл асті від 17.12.2008р. по справі 17/173 позо вні вимоги ДП ”Макіїввантажт ранс” до ДП ”Макіїввугілля” про стягнення заборгованос ті у розмірі 51'744'853,67 грн. задоволе но та стягнуто з відповідача на користь позивача суму осн овного боргу 45 151 280,23 грн., суму ін фляції - 5 718 860,68грн. та 3% річних - 874 712,76грн.

Вищевказане рішення викон ано відповідачем частково в сумі 47 001,76грн., шляхом зарахуван ня зустрічних однорідних вим ог ( лист №04-19/60 від 30.01.09р., №04-19/61 від 30.01 .09р.: а.с.20,21).

У зв' язку із невиконанням своїх зобов' язань та неспл атою суми боргу в повному обс язі, позивач звернувся до гос подарського суду Донецької о бласті з позовом до відповід ача про стягнення 6 404 807, 54 грн. ін фляції та 1 909 208, 50 грн. 3% річних, у задоволенні якого рішенням від 11.07.2011 року по справі №23/82 відм овлено.

Відповідно до ст.101 Господар ського процесуального кодек су України, апеляційний суд н е зв'язаний доводами апеляці йної скарги та перевіряє оск аржене рішення у повному обс язі.

Дослідивши наявні у матері алах справи докази в їх сукуп ності, з урахуванням пояснен ь представників сторін, коле гія суддів Донецького апеляц ійного господарського суду д ійшла висновку, що оскаржува не рішення не підлягає скасу ванню з наступних підстав.

Предметом даного спору є с тягнення інфляційних втрат в сумі 6 404 807, 54 грн. та 3% річних в ро змірі 1 909 208, 50 грн., нарахованих з а період з 01.01.10р. по 30.05.11р. на суму з аборгованості в розмірі 45104278,47г рн. (за вирахуванням сплачено ї частки), яка стягнута судом в рамках справи №17/173.

Відмовляючи в задоволенн і позовних вимог, суд першої і нстанції керувався недоведе ністю факту наявності боргу в сумі 45 104 278,47 грн., а тому недовед еністю позовних вимог про ст ягнення інфляційних втрат та 3% річних, які є похідними від в казаної суми боргу.

Колегія суддів Донецького апеляційного господарськог о суду погоджується з виснов ком суду першої інстанції що до відмови в задоволенні поз овних вимог, однак з інших мот ивів.

Відповідно до ст.2 ГПК Украї ни, господарський суд порушу є справи за позовними заявам и, зокрема, підприємств та орг анізацій, які звертаються до господарського суду за захи стом своїх прав та охоронюва них законом інтересів.

Однак, позивач в порушення в ищевказаної статті не довів , що на момент звернення до суд у з позовом про стягнення 6 404 807, 54 грн. інфляції та 1 909 208, 50 грн. 3% рі чних його право було порушен о відповідачем шляхом ненале жного виконання за договором №102/17 від 02.01.07р. зобов' язання з о плати наданих транспортних п ослуг.

Як свідчать матеріали спра ви, між ТОВ "Макіївпромтранс" ( цесіонарій) та ДП ”Макіївван тажтранс” (цедент) - 01.07.2009 року ук ладено договір відступлення права вимоги (а.с.52), відповідно до п.1.1 якого цедент відступає цесіонарієві, а цесіонарій н абуває право вимоги, належне цедентові, і стає кредитором за договором №102/17 від 02.01.07р. на транспортне обслуговування відокремлених підрозділів, які входять до складу ДП «Мак іїввугілля», між цедентом і Д П «Макіїввугілля».

За цим договором цесонарій набуває право вимоги від бор жника належного виконання о бов' язків по оплаті основно ї суми заборгованості за тра нспортне обслуговування, а у випадку невиконання даного зобов' язання - право стягне ння суми заборгованості та ш трафних санкцій, в т.ч. збитків , нанесених невиконанням або неналежним виконанням зобов ' язань боржника, а також 3% рі чних та індексу інфляції в ро зумінні ст.625 Цивільного кодек су України (п.3 договору відсту плення права вимоги).

За приписами статті 512 Цивіл ьного кодексу України передб ачені підстави заміни кредит ора у зобов'язанні та встанов лено, що кредитор у зобов'язан ні може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, пе редання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступ лення права вимоги) (пункт 1 ча стини 1 вказаної норми).

Відповідно до статті 514 Циві льного кодексу України, до но вого кредитора переходять пр ава первісного кредитора у з обов'язанні в обсязі і на умов ах, що існували на момент пере ходу цих прав, якщо інше не вст ановлено договором або закон ом.

Таким чином, відповідно до с т.512 ЦК України відбулася замі на кредитора у договорі №102/17 ві д 02.01.07р. і право вимагати викона ння зобов' язань за цим дого вором перейшло до нового кре дитора - ТОВ "Макіївпромтранс ", в силу чого останній має пра во звернутися за захистом по рушеного права до господарс ького суду з відповідним поз овом.

За таких обставин, рішення г осподарського суду Донецько ї області від 11.07.2011 року по спра ві №23/82 щодо відмови ДП ”Макіїв вантажтранс” в задоволенні п озову про стягнення 6 404 807, 54 грн . інфляції та 1 909 208, 50 грн. 3% річних є законним з підстав, виклад ених в цій постанові.

Клопотання ТОВ "Макіївпром транс" про процесуальне прав онаступництво ДП ”Макіївван тажтранс” на ТОВ "Макіївпром транс" правомірно залишено с удом першої інстанції без за доволення з врахуванням того , що воно відбулося шляхом за міни сторони в зобов' язанні до звернення ДП ”Макіїввант ажтранс” з позовом до суду, а н е в процесі розгляду спору. Т ому колегія суддів апеляційн ої інстанції вважає, що підст ави для скасування ухвали го сподарського суду Донецької області від 06.07.11р. по справі №23/82 відсутні.

На підставі вищевикладено го, судова колегія приходить до висновку, що рішення госпо дарського суду Донецької обл асті від 11.07.2011 року по справі №23/8 2 скасуванню не підлягає з мот ивів, викладених в цій постан ові.

Відповідно до ст.49 Господар ського процесуального кодек су України, судові витрати за подання апеляційних скарг в ідносяться на скаржників.

Керуючись ст. ст. 43, 49, 99, 101, 102, 103, 105 Го сподарського процесуальног о кодексу України, Донецький апеляційний господарський с уд, -

П О С Т А Н О В И В :

Апеляційні скарги Держ авного підприємства ”Макіїв вантажтранс” м. Макіївка Дон ецької області та товариства з обмеженою відповідальніст ю "Макіївпромтранс" м.Макіївк а Донецької області - залишит и без задоволення.

Рішення господарського су ду Донецької області від 11.07.2011 р оку по справі №23/82 - залишити бе з змін з мотивів, викладених в цій постанові.

Головуючий О.А. Скакун

Судді: О.Є.Донець

Т.М.Колядко

Надруковано: 6 прим.

1. позивачу

2. в ідповідачу

3. у сп раву

4. апеляційном у суду

5.ГСДО

6. ТОВ "Макіївпромтранс"

Дата ухвалення рішення 31.08.2011
Оприлюднено 14.10.2011

Судовий реєстр по справі 23/82

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 07.12.2017 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 27.11.2017 Господарський суд Донецької області Господарське
Постанова від 12.06.2013 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 29.05.2013 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.04.2013 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 27.02.2013 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 27.02.2013 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 10.04.2012 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 20.12.2011 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 27.10.2011 Господарський суд Полтавської області Господарське
Постанова від 31.08.2011 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 31.08.2011 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 08.08.2011 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 08.08.2011 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.07.2011 Господарський суд Полтавської області Господарське
Рішення від 11.07.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 06.07.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 15.06.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 06.06.2011 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 03.06.2011 Господарський суд Донецької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 23/82

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону