ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВС ЬКОЇ ОБЛАСТІ

01032, м. Київ, вул. Комінтерну, 16 т ел. 235-24-26

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"04" жовтня 2011 р. С права № 15/098-11

Господарський суд Киї вської області у складі с удді Рябцевої О.О., розглянувш и у відкритому судовому засі данні справу

за позовом Товари ства з обмеженою відповідаль ністю “Джерело-Соколів”,

Житомирська обл., Червоноармійський р-н, с . Соколів

до Комуналь ного підприємства “Комбінат комунальних послуг с. Білого родка”,

Київська обл ., Києво-Святошинський р-н, с. Бі логородка

про стягненн я 85598,19 грн.

за участю представників:

від позивача: ОСОБА_1 (дов . від 28.07.2011р.);

від відповідача: Білинець М .В. - директор; ОСОБА_2 (дов. № 94/09-11 від 20.09.2011р.)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмежено ю відповідальністю “Джерело -Соколів” (далі-Позивач) зверн улось до господарського суду Київської області з позовом до комунального підприємств а “Комбінат комунальних посл уг с. Білогородка” (далі-Відпо відач) про стягнення 85598,19 грн., з яких 60000,00 грн. заборгованості з а виконані підрядні роботи, 494 6,19 грн. 3% річних, 20652,00 грн. інфляцій них втрат.

Обґрунтовуючи позовні вим оги, позивач посилається на т е, що в порушення умов договор у № 61 від 02.04.2008р. відповідачем не сплачено повну вартість вико наних робіт, у зв' язку з чим у відповідача виникла заборго ваність у сумі 60000,00 грн. У зв' яз ку з наявністю зазначеної за боргованості позивачем нара ховано відповідачу 4946,19 грн. 3% рі чних, 20652,00 грн. інфляційних втра т.

Представник позивача в су довому засіданні 20.09.2011р. підтри мав позовні вимоги з підстав , викладених в позовній заяві .

В судовому засіданні 20.09.2011р. п редставник відповідача нада в суду пояснення, в яких зазна чає, що відповідно до п. 3.2 догов ору позивач приступає до вик онання робіт за умови стовід соткової оплати послуг, прот е відповідачем було сплачено позивачу 120000,00 грн., а несплачен ими залишилися 60000,00 грн., які мал и бути сплаченими після нада ння позивачем відповідачу “В ідомості витрати матеріалів ”, зазначені відомості позив ачем не були надані, проте поз ивач приступив до виконання робіт, обумовлених в договор і. Крім того, відповідач зазна чає, що в акті приймання викон аних підрядних робіт допущен о багато помилок, таких як від сутність дати складання, не з азначено номера договору та інші відомості про договір з гідно якого був складений да ний акт, невірні відомості пр о замовника. У відзиві відпов ідач просить суд вважати роз рахунок інфляційних втрат у сумі 20652,00 грн. недійсним, у зв' я зку з тим, що позивач не отрима вши сто відсотків оплати пос луг, приступив до виконання з аміни водонапірної вежі, тим самим порушив п. 3.2. договору.

В судовому засіданні 20.09.2011р. о голошено перерву до 04.10.2011р.

В судовому засіданні 04.10.2011р. п редставник позивача надав су ду пояснення від 04.10.2011р., в яких з азначає, що в акті приймання в иконаних підрядних робіт за жовтень 2008р. та в довідці про ва ртість виконаних підрядних р обіт за жовтень 2008р., які підпис ані сторонами, помилково ще з азначено замовником Білогор одську селищну раду. В поясне ннях позивач зазначає, що ком унальне підприємство “Комбі нат комунальних послуг” нале жить до сфери управління Біл огородської селищної ради і є фактичним користувачем вод онапірної вежі.

Крім того, позивач в судовом у засіданні 04.10.2011р. надав суду з аяву, в якій позивач зазначає , що 28.12.2010р. перераховані відпов ідачем 2000,00 грн. зараховані, як ч асткова сплата заборгованос ті за договором № 61 від 02.04.2008р.

В судовому засіданні 04.10.2011р. представник позивача на дав суду банківську виписку, з якої вбачається, що 19.09.2011р. від повідачем було сплачено пози вачу 2000,00 грн. в погашення забор гованості за договором № 61 від 02.04.2008р.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши докази та оцінивши їх в сукупності, зас лухавши пояснення представн иків сторін, суд

ВСТАНОВИВ:

02.04.2008р. між товариством з о бмеженою відповідальністю “ Джерело-Соколів” (Виконавець ) та комунальним підприємств ом “Комбінат комунальних пос луг с. Білогородка” (замовник ) було укладено договір № 61 про заміну водонапірної вежі с. Б ілогородка Київської област і.

Відповідно до п.п. 2.1, 3.1, 3.2 догов ору виконавець надає замовни ку вказані послуги з дотрима нням якісних властивостей і режимів, що передбачені чинн им законодавством України та нормами, встановлених Держк омбудом. Плата за послуги виз начається виконавцем відпов ідно до домовленості. Наданн я послуг здійснюється за умо вами сплати замовником сто в ідсотків суми.

Відповідно до п. 1.1 договору о плата послуг по заміні водон апірної вежі с. Білогородка К иївської області становить 1 80000,00 грн.

Згідно з п. 5.1., 5.2 договору замо вник має право одержання пос луг, що повинні відповідати в имогам актів законодавства, нормативних документів та да ного договору. Замовник зобо в' язаний своєчасно, встанов лений даним договором термін , оплачувати послуги.

Відповідно до п. 6.1 договору з а невиконання або неналежне виконання зобов' язань згід но даним договором сторони н есуть відповідальність пере дбачену даним договором та ч инним законодавством Україн и.

Згідно з п.п 7.1, 7.5 договору дан ий договір діє з 02.04.2008р. Дія дого вору припиняється: внаслідок закінчення строку, на який бу ло укладено, достроково за зг одою сторін або рішення арбі тражного суду, банкрутством замовника.

На виконання умов договору відповідач 10.04.2008р. сплатив пози вачу 120000,00 грн. часткової оплати за виконання підрядних робі т, що підтверджується наявно ю в матеріалах справи банків ською випискою з рахунку від повідача, в якій зазначено пр изначення платежу: “часткова оплата за заміну водонапірн ої вежі згідно рахунка № 28 від 02.04.2008р.”.

31.10.2008р. сторонами підписаний акт приймання виконаних підр ядних робіт за жовтень 2008р. (фор ма № КБ-2в) на суму 180000,00 грн. Зазна чений акт підписаний предста вниками обох сторін та скріп лений печатками підприємств .

Відповідно до довідки про в артість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3), підписаної сторонами 31.10.2008р., за жовтень 2008р . вартість виконаних підрядн их робіт становить 180000,00 грн.

28.12.2010р. відповідачем було с плачено ще позивачу 2000,00 грн., що підтверджується наявною в м атеріалах справи банківсько ю випискою з особистого раху нку відповідача. Представник позивача в судовому засідан ні надав заяву в якій підтвер джує, що 2000,00 грн. позивачем зара ховані, як часткова сплата за боргованості за договором № 61 від 02.04.2008р.

26.05.2011р. позивач направив на а дресу відповідача вимогу № 12 в ід 26.05.2011р., в якій позивач зазнач ає, що заборгованість відпов ідача за договором № 61 від 02.04.2008р . станом на 26.05.2011р. становить 60000,00 г рн., яку позивач просить сплат ити відповідача в 10 денний тер мін.

Відповідач відповіді на ви могу не надав, оплату заборго ваності не здійснив.

Проте, як вбачається з банкі вської виписки, відповідачем ще 28.12.2010р., тобто до подачі позов ної заяви сплачено позивачу 2000,00 грн. заборгованості. Отже, с таном на час звернення до суд у з позовною заявою заборгов аність відповідача перед поз ивачем складала 58000,00 грн., проте позивач просить стягнути бо рг у розмірі 60000,00 грн., таким чин ом позовні вимоги в частині с тягнення 2000,00 грн. заборгованос ті за договором № 61 від 02.04.2008р. за доволенню не підлягають.

В судовому засіданні 04.10.2011р. п редставник позивача надав су ду банківську виписку з особ истого рахунку, з якої вбачає ться, що 19.09.2011р., після подачі поз ивачем позовної заяви до суд у, відповідачем було сплачен о позивачу 2000,00 грн. з призначен ням платежу: “за заміну водон апірної вежі згідно договору № 61 від 02.04.2008р.”.

Оскільки заборгованість у сумі 2000,00 грн. на час прийняття р ішення сплачена відповідаче м позивачу, провадження у спр аві в частині стягнення 2000,00 гр н. заборгованості за договор ом № 61 від 02.04.2008р. підлягає припи ненню на підставі п. 11 ч. 1 ст. 80 ГП К України.

Як вбачається з матеріалів справи, вартість виконаних п ідрядних робіт за договором № 61 від 02.04.2008р. становить 180000,00 грн., в ідповідачем на виконання умо в договору було сплачено поз ивачу 124000,00 грн. (120000,00 грн. + 2000,00 грн. + 2000 ,00 грн.).

Станом на час прийняття ріш ення заборгованість відпові дача перед позивачем у сумі 560 00,00 грн. (180000,00 грн. - 124000,00 грн.) залишил ась несплаченою.

Відповідно до ч. 1 ст. 837 Цивіль ного кодексу України за дого вором підряду одна сторона (п ідрядник) зобов'язується на с вій ризик виконати певну роб оту за завданням другої стор они (замовника), а замовник зоб ов'язується прийняти та опла тити виконану роботу.

Згідно з приписами статей 52 5, 526 Цивільного кодексу Україн и, одностороння відмова від з обов'язання або одностороння зміна його умов не допускаєт ься, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов ' язання має виконуватися на лежним чином відповідно до у мов договору та вимог цього К одексу, інших актів цивільно го законодавства, а за відсут ності таких умов та вимог - в ідповідно до звичаїв діловог о обороту або інших вимог, що з вичайно ставляться.

Оскільки вартість виконан их за договором № 61 від 02.04.2008р. та прийнятих відповідачем робі т за актом приймання виконан их підрядних робіт, на час при йняття рішення відповідачем в порушення вимог п. 3.2 договор у не сплачено позивачу в повн ому обсязі, розмір заборгова ності відповідає фактичним о бставинам справи, вимога поз ивача про стягнення з відпов ідача заборгованості у сумі 60000,00 грн. підлягає частковому з адоволенню на сумі 56000,00 грн.

Заперечення відповідача с тосовно змісту акта виконани х робіт не беруться судом до у ваги, оскільки відповідач пі дписав акт приймання виконан их робіт, тобто прийняв викон ані позивачем підрядні робот и.

Відповідно до ч.1 ст. 853 Цивіль ного кодексу України замовни к зобов'язаний прийняти робо ту, виконану підрядником від повідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявленн я допущених у роботі відступ ів від умов договору або інши х недоліків негайно заявити про них підрядникові. Якщо за мовник не зробить такої заяв и, він втрачає право у подальш ому посилатися на ці відступ и від умов договору або недол іки у виконаній роботі.

Також позивач просить ст ягнути з відповідача 20652,00 грн. і нфляційних втрат та 4946,19 грн. 3% річних.

Відповідно до вимог статт і 625 Цивільного кодексу Україн и, боржник, який прострочив ви конання грошового зобов'язан ня, на вимогу кредитора зобов 'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого і ндексу інфляції за весь час п рострочення, а також три проц енти річних від простроченої суми, якщо інший розмір проце нтів не встановлений договор ом або законом.

Позивач просить суд стягну ти з відповідача 20652,00 грн. інфля ційних втрат, що нараховані з листопада 2008р. по червень 2011р. н а суму боргу 60000,00 грн.

Згідно з вірним ариф метичним розрахунком інфляц ійні втрати, які нараховані з листопада 2008р. по червень 2011р. н а суми боргу, з врахуванням пр оплати відповідача 28.12.2010р. у сум і 2000,00 грн., становлять 19622,00 грн., як і підлягають стягненню з від повідача на користь позивача .

Позивач просить стягнути з відповідача 3% річних у сумі 4946,19 грн., які нараховані з а період з 01.11.2008р. по 01.08.2011р. на суму боргу 60000,00 грн. Згідно з вірним арифметичним розрахунком 3% р ічних, що нараховані за періо д з 01.11.2008р. по 01.08.2011р. з урахуванням проплати відповідача 28.12.2010р. у сумі 2000,00 грн. становлять 4915,57 грн ., які підлягають стягненню з в ідповідача на користь позива ча.

Витрати по сплаті державно го мита та витрати на інформа ційно-технічне забезпечення судового процесу відповідно до статей 44, 49 ГПК України покл адаються судом на сторони пр опорційно розміру задоволен их позовних вимог.

Враховуючи викладене, керу ючись статтею 124 Конституції У країни, статтями 33, 34, 44, 49, п. 11 ч. 1 ст . 80, ст.ст. 82-85 Господарського про цесуального кодексу Україн и, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити ч астково.

Стягнути з комунального підприємства “Комбінат кому нальних послуг с. Білогородк а” (08140, Київська обл., Києво-Свят ошинський р-н, с. Білогородка, вул. Леніна, буд. 33, код 30367834) на кор исть товариства з обмеженою відповідальністю “Джерело-С околів” (12021, Житомирська обл., Ч ервоноармійський р-н, с. Сокол ів, вул. Карла Маркса, буд. 1, код 31715093) 56000,00 грн. (п' ятдесят ші сть тисяч грн. 00 коп.) заборгова ності, 19622,00 грн. (дев' ятна дцять тисяч шістсот двадцять дві грн. 00 коп.) інфляційних втр ат, 4915,57 грн. (чотири тисячі дев' ятсот п' ятнадцять грн . 57 коп.) 3% річних, 805,38 грн. (віс імсот п' ять грн. 38 коп.) витрат по сплаті державного мита та 222,05 грн. (двісті двадцять дві грн. 05 коп.) витрат на інформ аційно-технічне забезпеченн я судового процесу.

2. В частині стягнення 2000,00 грн . боргу провадження у справі п рипинити.

3. В іншій частині позову ві дмовити.

Видати наказ після на брання рішенням законної сил и.

Суддя Рябцева О.О.

Рішення підписано 12.10.2011р.

Дата ухвалення рішення 04.10.2011
Оприлюднено 19.10.2011

Судовий реєстр по справі 15/098-11

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 04.10.2011 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 02.09.2011 Господарський суд Київської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 15/098-11

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону